Provided by: mkvtoolnix_37.0.0-1build1_amd64 bug

NOM

    mkvinfo - Imprimeix la informació quant als elements en els fitxers Matroska

SINOPSIS

    mkvinfo [opcions] {nom_fitxer_origen}

DESCRIPCIÓ

    Aquest programa mostra una llista de tots els elements continguts en un fitxer Matroska.
    La sortida es pot limitar a una llista de pistes en el fitxer incloent informació sobre
    els còdecs emprats.

    -c, --checksums
      Calcula i mostra la suma de verificació Adler-32 per a cada fotograma. Només és
      d'utilitat per a la depuració.

    -s, --summary
      Només mostra un breu resum de què troba o no el mkvinfo(1) per a cada element.

    -t, --track-info
      Mostra les estadístiques per a cada pista en el mode loquaç. També estableix la
      loquacitat a 1 si abans era 0.

    -x, --hexdump
      Mostra els primers 16 bytes de cada fotograma com un bolcat hexadecimal.

    -X, --full-hexdump
      Mostra tots els bytes de cada fotograma com un bolcat hexadecimal.

    -z, --size
      Mostra la mida de cada element inclosa la seva capçalera.

    --command-line-charset joc_de_caràcters
      Estableix el joc de caràcters al qual convertir les cadenes indicades des de la línia
      d'ordres. Per omissió serà el joc de caràcters donat per la configuració regional
      actual del sistema.

    --output-charset joc_de_caràcters
      Estableix el joc de caràcters al qual convertir les cadenes de la sortida. Per omissió
      serà el joc de caràcters donat per la configuració regional actual del sistema.

    -r, --redirect-output nom_fitxer
      Escriu tots els missatges al nom_fitxer en lloc de a la consola. Si bé això es pot fer
      fàcilment amb la redirecció de la sortida, hi ha casos en què cal aquesta opció: quan
      el terminal torna a interpretar la sortida abans d'escriure-la a un fitxer. Es
      respectarà el joc de caràcters establert amb --output-charset.

    --ui-language codi
      Força l'ús de les traduccions pel codi d'idioma (p. ex., «de_DE» per a les traduccions
      en alemany). Introduint «list» com a codi, es farà que el programa ofereixi a la
      sortida una llista de les traduccions disponibles.

    --abort-on-warnings
      Indica al programa que interrompi després d'emetre el primer avís. El codi de sortida
      del programa serà 1.

    --debug tema
      Activa la depuració per a una característica específica. Aquesta opció només és útil
      pels desenvolupadors.

    --engage característica
      Activa les característiques experimentals. Es pot sol⋅licitar una llista de les
      característiques disponibles amb mkvinfo --engage list. Aquestes característiques no
      estan destinades a ser emprades en situacions normals.

    --gui-mode
      Activa el mode IGU. En aquest mode, les línies surten amb un format especial que pot
      explicar-vos el que està succeint per tal de controlar la IGU. Aquests missatges
      segueixen el format «#IGU#missatge». El missatge pot estar seguit per parells
      clau/valor com «#IGU#missatge#clau1=valor1#clau2=valor2...». Ni els missatges ni les
      claus seran traduïdes, sempre sortiran en anglès.

    -v, --verbose
      Ser més loquaç. Vegeu la secció sobre els nivells de loquacitat per a una descripció
      de quina informació sortirà en cada nivell.

    -h, --help
      Mostra la informació d'ús i surt.

    -V, --version
      Mostra la informació sobre la versió i surt.

    @fitxer_d_opcions.json
      Llegeix els arguments addicionals per a la línia d'ordres des del fitxer
      fitxer_d_opcions. Per a més informació sobre els formats admesos, vegeu la secció
      anomenada «Fitxers d'opcions» a la pàgina man del mkvmerge(1).

NIVELLS DE LOQUACITAT

    L'opció -v es pot emprar per incrementar el nivell de loquacitat del mkvinfo(1) i imprimir
    més informació sobre el fitxer actual.

    En el nivell 0, el mkvinfo(1) només imprimirà les capçaleres de la pista que troba i els
    seus tipus. El mkvinfo(1) sortirà tan aviat com s'hagin analitzat completament les
    capçaleres (més tècnic: tan aviat com es trobi el primer clúster). En aquest nivell, la
    cerca d'entrades de capçalera i els índexs no seràn mostrats -encara que es trobin al
    capdavant de la informació de la pista-.

    En el nivell 1, el mkvinfo(1) també imprimirà tots els elements Matroska trobats en tot el
    fitxer mentre es realitzava la cerca d'entrades de capçalera i de l'índex. Si està
    habilitat el mode resum, llavors el mkvinfo(1) també generarà la posició del fotograma.

    En el nivell 2, el mkvinfo(1) també imprimirà la cerca de les entrades de capçalera, les
    entrades de l'índex i la posició en el fitxer en la que s'ha trobat cada element del
    Matroska.

    En el nivell 3 i superiors, el mkvinfo(1) imprimirà alguna informació que no està
    directament relacionada amb l'element del Matroska. De la resta d'elements només
    s'imprimiran dades sobre que s'han trobat. El nivell 3 també afegeix meta informació per
    tal de facilitar la depuració (llegiu: està indicat per a desenvolupadors). Totes les
    línies escrites per al nivell 3 estan tancades entre claudàtors per a facilitar-ne el
    filtratge.

CONVERSIÓ PER A FITXERS DE TEXT I JOCS DE CARÀCTERS

    Per a un debat en profunditat sobre com manipula la suite MKVToolNix les conversions entre
    els jocs de caràcters, codifica l'entrada/sortida, codifica la línia d'ordres i codifica a
    la consola, si us plau, vegeu la secció anomenada de la mateixa manera a la pàgina man del
    mkvmerge(1).

CODIS DE SORTIDA

    El mkvinfo(1) sortirà amb un d'aquests tres codis de sortida:

    ·  0 -- Aquest codi de sortida significa que l'execució s'ha realitzat correctament.

    ·  1 -- En aquest cas, el mkvinfo(1) ha generat una sortida amb almenys un avís, però
      continua executant-se. Un avís és prefixat amb el text «Avís:».

    ·  2 -- Aquest codi de sortida s'empra després de produir-se un error. El mkvinfo(1)
      interromprà el procés just després de mostrar el missatge d'error. L'interval dels
      missatges d'error va des d'arguments incorrectes a la línia d'ordres fins a errors de
      lectura/escriptura en fitxers malmesos.

VARIABLES DENTORN

    El mkvinfo(1) empra les variables per omissió que es determinen a la configuració regional
    del sistema (p. ex., LANG i la família LC_*). Variables addicionals:

    MKVINFO_DEBUG, MKVTOOLNIX_DEBUG i la seva forma abreujada MTX_DEBUG
      El contingut es tractarà com si s'hagués passat l'opció --debug.

    MKVINFO_ENGAGE, MKVTOOLNIX_ENGAGE i la seva forma abreujada MTX_ENGAGE
      El contingut es tractarà com si s'hagués passat l'opció --engage.

VEGEU TAMBÉ

    mkvmerge(1), mkvextract(1), mkvpropedit(1), mkvtoolnix-gui(1)

WWW

    Sempre trobareu l'última versió a la pàgina de les MKVToolNix[1].

AUTOR

    Bunkus, Moritz <moritz@bunkus.org>
      Desenvolupador

NOTES

    1. la pàgina de les MKVToolNix
      https://mkvtoolnix.download/