Provided by: mkvtoolnix_37.0.0-1build1_amd64 bug

NOM

    mkvpropedit - Modifica les propietats dels fitxers Matroska existents sense un multiplexat
    complet

SINOPSIS

    mkvpropedit [opcions] {nom_fitxer_origen} {accions}

DESCRIPCIÓ

    Aquest programa analitza un fitxer Matroska i modifica algunes de les seves propietats.
    Després escriu aquestes modificacions en el fitxer existent. Entre les propietats que es
    poden modificar es troben els elements sobre la informació del segment (p. ex., el títol),
    les capçaleres de les pistes (p. ex., el codi de l'idioma, l'etiqueta «pista per omissió»
    o el nom).

    Opcions:

    -l, --list-property-names
      Llista tots els noms de propietat coneguts i editables, el seu tipus (cadena, enter,
      booleà, etc.) i una petita descripció. El programa després sortirà. Per tant, el
      paràmetre nom_fitxer_origen no té per què subministrar-se.

    -p, --parse-mode mode
      Estableix el mode d'anàlisi. El paràmetre «mode» pot ser «fast» (ràpida, el qual és el
      predeterminat) o «full» (completa). El mode «fast» no analitzarà tot el fitxer però
      emprarà els elements meta de cerca per a localitzar els elements requerits d'un fitxer
      d'origen. En el 99% dels casos n'hi haurà prou. No obstant això, pels fitxers que no
      contenen elements meta de cerca o que estan malmesos, l'usuari hauria d'emprar el mode
      d'anàlisi «full». L'anàlisi completa d'un fitxer pot trigar alguns minuts, mentre que
      una anàlisi ràpida només prendrà alguns segons.

    Accions que tenen a veure amb les propietats d'informació de la pista i del segment:

    -e, --edit selector
      Estableix la secció del fitxer Matroska (informació del segment o una certa capçalera
      d'una pista) sobre la qual se centraran les següents accions: add (afegir), set
      (establir) i delete (suprimir). Aquesta opció es pot emprar múltiples vegades de
      manera que es pot modificar més d'un element alhora.

      Per omissió, el mkvpropedit(1) editarà la secció d'informació del segment.

      Vegeu la secció sobre els selectors per a l'edició, per a una completa descripció de
      la sintaxi.

    -a, --add nom=valor
      Afegeix una propietat nom amb el contingut de valor. Aquesta propietat serà afegida
      fins i tot si ja existeix. Tingueu en compte que la majoria de les propietats són
      úniques i només es troben una vegada.

    -s, --set nom=valor
      Estableix totes les ocurrències de la propietat nom amb el contingut de valor. Si no
      existeix dita propietat, llavors serà afegida.

    -d, --delete nom
      Suprimeix totes les ocurrències de la propietat nom. Tingueu en compte que algunes
      propietats són requerides i no es poden suprimir.

    Accions que tenen a veure amb les etiquetes i capítols:

    -t, --tags selector:nom_fitxer
      Afegeix o substitueix les etiquetes al nom_fitxer o l'elimina si està buit. El
      mkvpropedit(1) llegirà els mateixos formats d'etiquetes en XML que pugui llegir el
      mkvmerge(1).

      El selector serà una de les paraules all, global o track. Per a all, el mkvpropedit(1)
      substituirà o eliminarà totes les etiquetes en un fitxer. Amb global només se
      substituiran o eliminaran les etiquetes globals.

      Amb track, el mkvpropedit(1) substituirà les etiquetes d'una pista específica. A més,
      les etiquetes llegides des de nom_fitxer seran assignades a la mateixa pista. La pista
      s'especifica de la mateixa manera que amb els selectors per a l'edició (vegeu a
      continuació), p. ex., --tags track:a1:etiquetes_d_àudio_noves.xml.

    --add-track-statistics-tags
      Calcula les estadístiques per a totes les pistes en un fitxer i hi afegeix etiquetes
      d'estadístiques noves. Si el fitxer ja conté dites etiquetes, llavors seran
      actualitzades.

    --delete-track-statistics-tags
      Suprimeix totes les etiquetes d'estadístiques existents a la pista d'un fitxer. Si el
      fitxer no conté etiquetes d'estadístiques de la pista, llavors no serà modificat.

    -c, --chapters nom_fitxer
      Afegeix o substitueix els capítols al nom_fitxer o els elimina si està buit. El
      mkvpropedit(1) llegirà els mateixos formats de capítols senzills i en XML que pugui
      llegir el mkvmerge(1).

    Accions per a manejar els adjunts:

    --add-attachment nom_fitxer
      Afegeix un adjunt nou des de nom_fitxer.

      Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-name, llavors s'emprarà el seu valor com a
      nom del nou adjunt. D'altra manera, derivarà del nom_fitxer.

      Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-mime-type, llavors s'emprarà el seu valor
      com a tipus MIME del nou adjunt. D'altra manera, es detectarà automàticament del
      contingut de nom_fitxer.

      Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-description, llavors s'emprarà el seu valor
      com a descripció del nou adjunt. D'altra manera, no s'establirà cap descripció.

      Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-uid, llavors s'emprarà el seu valor com a
      UID del nou adjunt. D'altra manera, es generarà automàticament un UID aleatori.

    --replace-attachment selector:nom_fitxer
      Substitueix un o més adjunts que coincideixin amb el selector del nom_fitxer. Si
      coincideix més d'un adjunt, llavors tot el seu contingut serà substituït pel contingut
      del nom_fitxer.

      El selector pot tenir una d'entre quatre formes. Estan explicades a continuació, a la
      secció els selectors per a l'adjunt.

      Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-name, llavors s'emprarà el seu valor com a
      nom per a cada adjunt modificat. D'altra manera, no es canviarà cap nom.

      Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-mime-type, llavors s'emprarà el seu valor
      com a tipus MIME per a cada adjunt modificat. D'altra manera, no es canviarà cap tipus
      MIME.

      Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-description, llavors s'emprarà el seu valor
      com a descripció per a cada adjunt modificat. D'altra manera, no es canviarà cap
      descripció.

      Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-uid, llavors s'emprarà el seu valor com a
      UID per a cada adjunt modificat. D'altra manera, no es canviarà cap UID.

    --update-attachment selector
      Estableix les propietats d'un o més adjunts que coincideixen amb el selector. Si
      coincideix més d'un adjunt, llavors s'actualitzaran totes les seves propietats.

      El selector pot tenir una d'entre quatre formes. Estan explicades a continuació, a la
      secció els selectors per a l'adjunt.

      Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-name, llavors s'emprarà el seu valor com a
      nom per a cada adjunt modificat. D'altra manera, no es canviarà cap nom.

      Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-mime-type, llavors s'emprarà el seu valor
      com a tipus MIME per a cada adjunt modificat. D'altra manera, no es canviarà cap tipus
      MIME.

      Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-description, llavors s'emprarà el seu valor
      com a descripció per a cada adjunt modificat. D'altra manera, no es canviarà cap
      descripció.

      Si s'ha emprat abans l'opció --attachment-uid, llavors s'emprarà el seu valor com a
      UID per a cada adjunt modificat. D'altra manera, no es canviarà cap UID.

    --delete-attachment selector
      Suprimeix un o més adjunts que coincideixin amb el selector.

      El selector pot tenir una d'entre quatre formes. Estan explicades a continuació, a la
      secció els selectors per a l'adjunt.

    Opcions per a les accions en els adjunts:

    --attachment-name nom
      Estableix el nom a emprar per a les opcions --add-attachment o --replace-attachment.

    --attachment-mime-type tipus_MIME
      Estableix el tipus MIME a emprar per a les opcions --add-attachment o
      --replace-attachment.

    --attachment-description descripció
      Estableix la descripció a emprar per a les opcions --add-attachment o
      --replace-attachment.

    Altres opcions:

    --command-line-charset joc_de_caràcters
      Estableix el joc de caràcters al qual convertir les cadenes indicades des de la línia
      d'ordres. Per omissió serà el joc de caràcters donat per la configuració regional
      actual del sistema.

    --output-charset joc_de_caràcters
      Estableix el joc de caràcters al qual convertir les cadenes de la sortida. Per omissió
      serà el joc de caràcters donat per la configuració regional actual del sistema.

    -r, --redirect-output nom_fitxer
      Escriu tots els missatges al nom_fitxer en lloc de a la consola. Si bé això es pot fer
      fàcilment amb la redirecció de la sortida, hi ha casos en què cal aquesta opció: quan
      el terminal torna a interpretar la sortida abans d'escriure-la a un fitxer. Es
      respectarà el joc de caràcters establert amb --output-charset.

    --ui-language codi
      Força l'ús de les traduccions pel codi d'idioma (p. ex., «de_DE» per a les traduccions
      en alemany). Introduint «list» com a codi, es farà que el programa ofereixi a la
      sortida una llista de les traduccions disponibles.

    --abort-on-warnings
      Indica al programa que interrompi després d'emetre el primer avís. El codi de sortida
      del programa serà 1.

    --debug tema
      Activa la depuració per a una característica específica. Aquesta opció només és útil
      pels desenvolupadors.

    --engage característica
      Activa les característiques experimentals. Es pot sol⋅licitar una llista de les
      característiques disponibles amb mkvpropedit --engage list. Aquestes característiques
      no estan destinades a ser emprades en situacions normals.

    --gui-mode
      Activa el mode IGU. En aquest mode, les línies surten amb un format especial que pot
      explicar-vos el que està succeint per tal de controlar la IGU. Aquests missatges
      segueixen el format «#IGU#missatge». El missatge pot estar seguit per parells
      clau/valor com «#IGU#missatge#clau1=valor1#clau2=valor2...». Ni els missatges ni les
      claus seran traduïdes, sempre sortiran en anglès.

    -v, --verbose
      Serà detallat i mostrarà tots els elements importants del Matroska a mesura que es
      llegeixin.

    -h, --help
      Mostra la informació d'ús i surt.

    -V, --version
      Mostra la informació sobre la versió i surt.

    @fitxer_d_opcions.json
      Llegeix els arguments addicionals per a la línia d'ordres des del fitxer
      fitxer_d_opcions. Per a més informació sobre els formats admesos, vegeu la secció
      anomenada «Fitxers d'opcions» a la pàgina man del mkvmerge(1).

SELECTORS PER A LEDICIÓ

    L'opció --edit estableix la secció del fitxer Matroska (informació del segment o certes
    capçaleres d'una pista) sobre la qual se centraran les següents accions: add, set i
    delete. Aquestes seran vàlides fins que es trobi la següent opció --edit. L'argument per a
    aquesta opció s'anomena selector per a l'edició.

    Per omissió, el mkvpropedit(1) editarà la secció d'informació del segment.

  Informació del segment
    La informació del segment es pot seleccionar amb una d'aquestes tres paraules: «info»,
    «segment_info» o «segmentinfo». Aquestes contenen propietats com el títol o l'UID del
    segment.

  Capçaleres de la pista
    Les capçaleres de la pista es poden seleccionar amb un selector lleugerament més complex.
    Totes les variants comencen amb «track:». Les propietats de la capçalera de la pista
    inclouen elements com el codi d'idioma, l'etiqueta de «pista per omissió» o el nom de la
    pista.

    track:n
      Si el paràmetre n és un número, llavors se seleccionarà la pista amb el número n.
      L'ordre de les pistes és el mateix que surt amb l'opció --identify del mkvmerge(1).

      La numeració comença per l'1.

    track:tn
      Si el paràmetre comença amb un únic caràcter t seguit per n, llavors se seleccionarà
      la pista número n d'un tipus de pista específica. El paràmetre del tipus de pista t,
      haurà de ser un d'aquests quatre caràcters: «a» per a una pista d'àudio, «b» per a una
      pista de botó, «s» per a una pista de subtítols i «v» per a una pista de vídeo.
      L'ordre de les pistes és el mateix que surt amb l'opció --identify del mkvmerge(1).

      La numeració comença per l'1.

    track:=UID
      Si el paràmetre comença amb un signe «=» seguit per un número UID, llavors se
      seleccionarà la pista on l'element UID de la pista sigui igual que aquest UID. L'UID
      de la pista es pot obtenir amb el mkvinfo(1).

    track:@número
      Si el paràmetre comença amb un signe «@» seguit per un número, llavors se seleccionarà
      la pista on l'element número de la pista sigui igual que aquest número. El número de
      la pista es pot obtenir amb el mkvinfo(1).

  Notes
    A causa de la naturalesa dels selectors per a l'edició de la pista, és possible que
    realment alguns selectors coincideixin amb les mateixes capçaleres de les pistes. En molts
    casos, totes les accions d'aquests selectors per a l'edició seran combinades i executades
    en l'ordre en el qual es van indicar a la línia d'ordres.

SELECTORS PER A LADJUNT

    Un selector per a l'adjunt s'empra amb les dues accions --replace-attachment i
    --delete-attachment. Aquest pot tenir una de les quatre formes següents:

    1. Selecció mitjançant l'ID de l'adjunt. D'aquesta forma, el selector és un senzill
      número, l'ID de l'adjunt tal com surt amb l'ordre d'identificació del mkvmerge(1).

    2. Selecció mitjançant l'UID de l'adjunt (ID únic). D'aquesta forma, el selector és el
      signe = seguit per un número, l'ID únic de l'adjunt tal com surt amb l'ordre
      d'identificació del mkvmerge(1).

    3. Selecció mitjançant el nom de l'adjunt. D'aquesta forma el selector és la paraula
      literal name: seguida pel nom de l'adjunt existent. Si aquest selector és emprat amb
      --replace-attachment, llavors per a que pugui coincidir s'haurà d'escapar el signe
      dels dos punts amb \c.

    4. Selecció mitjançant el tipus MIME de l'adjunt. D'aquesta forma el selector és la
      paraula literal mime-type: seguida pel tipus MIME de l'adjunt existent. Si aquest
      selector és emprat amb --replace-attachment, llavors per a que pugui coincidir s'haurà
      d'escapar el signe dels dos punts amb \c.

EXEMPLES

    El següent exemple edita un fitxer anomenat «peli.mkv». Estableix el títol del segment i
    modifica el codi d'idioma d'una pista d'àudio i d'una pista de subtítols. Tingueu en
    compte que aquest exemple es pot escurçar llevant la primera opció --edit, ja que editar
    l'element d'informació del segment està inclòs per omissió per a totes les opcions
    trobades abans de la primera opció --edit.

      $ mkvpropedit peli.mkv --edit info --set "title=La pel⋅lícula" --edit track:a1 --set language=cat --edit track:a2 --set language=ita

    El segon exemple elimina l'«etiqueta de pista per omissió» de la primera pista de
    subtítols i l'estableix per a la segona. Tingueu present que el mkvpropedit(1), a
    diferència del mkvmerge(1), no estableix automàticament a «0» el valor de l'«etiqueta de
    pista per omissió» quan una pista diferent s'ha establert a «1».

      $ mkvpropedit peli.mkv --edit track:s1 --set flag-default=0 --edit track:s2 --set flag-default=1

    Substituir les etiquetes per a la segona pista de subtítols en un fitxer es veu així:

      $ mkvpropedit peli.mkv --tags track:s2:etiquetes_subtítols_noves.xml

    Eliminar totes les etiquetes requereix ometre el nom del fitxer d'etiquetes:

      $ mkvpropedit peli.mkv --tags all:

    Substituir els capítols en un fitxer es veu així:

      $ mkvpropedit peli.mkv --chapters capítols_nous.xml

    Eliminar tots els capítols requereix ometre el nom del fitxer:

      $ mkvpropedit peli.mkv --chapters ''

    Afegir un fitxer de tipus de lletra (Arial.ttf) com un adjunt:

      $ mkvpropedit peli.mkv --add-attachment Arial.ttf

    Afegir un fitxer de tipus de lletra (89719823.ttf) com un adjunt i proporcionar alguna
    informació de com és aquest tipus de lletra:

      $ mkvpropedit peli.mkv --attachment-name Arial.ttf --attachment-description 'El tipus de lletra Arial com a tipus de lletra TrueType' --attachment-mime-type application/x-truetype-font --add-attachment 89719823.ttf

    Substituir un fitxer de tipus de lletra adjuntat (Comic.ttf) per un altre (Arial.ttf):

      $ mkvpropedit peli.mkv --attachment-name Arial.ttf --attachment-description 'El tipus de lletra Arial com a tipus de lletra TrueType' --replace-attachment name:Comic.ttf:Arial.ttf

    Suprimir el segon fitxer adjuntat, sigui el que sigui:

      $ mkvpropedit peli.mkv --delete-attachment 2

    Suprimir tots els tipus de lletra adjuntats segons el tipus MIME:

      $ mkvpropedit peli.mkv --delete-attachment mime-type:application/x-truetype-font

CODIS DE SORTIDA

    El mkvpropedit(1) sortirà amb un d'aquests tres codis de sortida:

    ·  0 -- Aquest codi de sortida significa que la modificació s'ha realitzat correctament.

    ·  1 -- En aquest cas, el mkvpropedit(1) ha generat una sortida amb almenys un avís, però
      la modificació ha continuat. Un avís és prefixat amb el text «Avís:». Depenent de les
      qüestions involucrades, els fitxers resultants seran o no correctes. L'usuari serà
      instat a revisar tant els avisos com els fitxers.

    ·  2 -- Aquest codi de sortida s'empra després de produir-se un error. El mkvpropedit(1)
      interromprà el procés just després de mostrar el missatge d'error. L'interval dels
      missatges d'error va des d'arguments incorrectes a la línia d'ordres fins a errors de
      lectura/escriptura en fitxers malmesos.

CONVERSIÓ PER A FITXERS DE TEXT I JOCS DE CARÀCTERS

    Per a un debat en profunditat sobre com manipula la suite MKVToolNix les conversions entre
    els jocs de caràcters, codifica l'entrada/sortida, codifica la línia d'ordres i codifica a
    la consola, si us plau, vegeu la secció anomenada de la mateixa manera a la pàgina man del
    mkvmerge(1).

VARIABLES DENTORN

    El mkvpropedit(1) empra les variables per omissió que es determinen a la configuració
    regional del sistema (p. ex., LANG i la família LC_*). Variables addicionals:

    MKVPROPEDIT_DEBUG, MKVTOOLNIX_DEBUG i la seva forma abreujada MTX_DEBUG
      El contingut es tractarà com si s'hagués passat l'opció --debug.

    MKVPROPEDIT_ENGAGE, MKVTOOLNIX_ENGAGE i la seva forma abreujada MTX_ENGAGE
      El contingut es tractarà com si s'hagués passat l'opció --engage.

VEGEU TAMBÉ

    mkvmerge(1), mkvinfo(1), mkvextract(1), mkvtoolnix-gui(1)

WWW

    Sempre trobareu l'última versió a la pàgina de les MKVToolNix[1].

AUTOR

    Bunkus, Moritz <moritz@bunkus.org>
      Desenvolupador

NOTES

    1. la pàgina de les MKVToolNix
      https://mkvtoolnix.download/