Provided by: txt2tags_2.6-4.1_all bug

NOM

    txt2tags - Eina de formatació i conversió de texte.

SINOPSI

    txt2tags [opcions] [ARXIU...]

DESCRIPCIÓ

    txt2tags llegeig un arxiu de texte que ha estat mínimament marcat i el converteix las
    siguents formats: ASCII Art, AsciiDoc, Creole, DocBook, DokuWiki, Google Code Wiki, HTML,
    LaTeX, Lout, MagicPoint, Man page, MoinMoin, PageMaker, Plain Text (Texte Plà), PmWiki,
    SGML, Wikipedia XHTML.

    Aquesta pàgina de manual (Man page) fou creada amb txt2tags a partir d'un arxiu de texte
    plà. El mateix arxiu de texte plà fou tambè convertit a HTML per a la versió online
    d'aquest manual.

    UNA única font, MÚLTIPLES formats de sortida - http://txt2tags.org

MARCAT

    Encapçalaments      Les primeres tres línies de l'arxiu font.
    Títol           = texte =
    Títol numerat       + texte +
    Comentari         % comentaris
    Línia de separació    -----------------------...
    Línia gruixuda      =======================...
    Imàgen          [nom.jpg]
    Enlaç           [etiqueta url]

    Negreta          **texte**
    Cursiva          //texte//
    ratllat          __texte__
    Tatxat          --texte--
    Monoespai         ``texte``
    Raw            ""texte""
    Etiquetat         ''texte''

    Paràgraf         texte
    Cita           <TAB>texte
    Llista          - texte
    Llista numerada      + texte
    Llista de definició    : texte
    Taula           | cel.la1 | cel.la2 | cel.la3...

    Línia verbatim      ``` texte
    Línia Raw         """ texte
    Línia Etiquetada     ''' texte

    Bloc Verbatim       ```
                 línies
                 ```
    Bloc Raw         """
                 línies
                 """
    Bloc etiquetat      '''
                 línies
                 '''

OPCIONS

    -C, --config-file=ARXIU
       Llegeig la configuració (ajusts) especificats a l'arxiu extern  ARXIU. La
       configuració ha d'estar en format  %!keyword:value. Per a més detalls, consultar
       la secció AJUSTS.

      --css-sugar
       Millora el codi HTML/XHTML generat per a fi de poder utilitzar CSS. S'eliminen els
       atributs de les etiquetes, s'ignòren les etiquetes de presentació, les capçaleres
       es generen amb etiquetes H1, H2 i H3 i es creen noves DIVs :  #header,  #body,
       .toc.

      --css-inside
       Insereix el contingut d'un arxiu CSS dins l'encapçalament HTML/XHTML. Utilitzar
       --style per especificar l'arxiu CSS que s'ha de llegir.

      --dump-config
       Mostra tota la configuració (ajusts) i surt.

      --dump-source
       Mostra el document font, amb totes les seves les inclusions  (%!include)
       expandides.

      --encoding=CODI
       Estableix la configuració de caràcters que s'utilitzarà a l'arxiu de sortida,
       utilitzant l'establerta a CODI. Exemples de CODI: UTF-8 y iso-8859-1.

      --gui
       Activa la Interfície Gráfica Tk.

    -h, --help
       Mostra la informació d'ajut i surt.

    -H, --no-headers
       Elimina els encapçalaments i els peus de pàgina de l'arxiu de sortida. Sols es
       mostraràn els continguts (cos del document).

      --headers
       Mostra els encapçalaments i els peus de pàgina de l'arxiu de sortida. Per defecte:
       ON.

      --height=NUM
       Fixa el nombre de línies de l'arxiu de sortida a l'establert a NUM. Aquesta opció
       s'utilitza sols amb formats de sortida ASCII Art, quan també s'estigui utilitzant
       l'opció --slides.

    -i, --infile=ARXIU
       Pren ARXIU com l'arxiu font. Utilitzar '-' per a llegir la font des de STDIN.

      --mask-email
       Oculta els emails als robots de spam. Elimina @ i punts. L'adreça foo@bar.com
       esdevé <foo (a) bar com>.

    -n, --enum-title
       Activa la numeració automàtica dels títols. Està prefixada a: 1, 1.1, 1.1.1, ...

      --no-dump-config
       Anul.la l'acció --dump-config.

      --no-dump-source
       Anul.la l'acció --dump-source.

      --no-encoding
       Anul.la la configuració de caràcters.

      --no-enum-title
       Desactiva la numeració automàtica dels títols.

      --no-infile
       Anul.la tota anterior declaració  --infile.

      --no-targets
       Anul.la l'acció  --targets.

      --no-mask-email
       Desactiva l'ocultació dels emails.

      --no-outfile
       Anul.la tota anterior declaració --outfile.

      --no-quiet
       Mostra els missatges del sistema, desactiva l'opció --quiet.

      --no-rc
       No llegir a l'arxiu de configuració (ajusts) de l'usuari  ~/.txt2tagsrc.

      --no-slides
       Desactiva --slides.

      --no-style
       Desactiva tots els ajusts d'estil.

      --no-toc
       Elimina la Taula de Continguts (TOC) a l'arxiu de sortida.

      --no-toc-only
       Desactiva l'acció --toc-only.

    -o, --outfile=ARXIU
       Pren  ARXIU  com a nom per a l'arxiu de sortida. Utilitzar '-' per a dirigir els
       resultats a STDOUT.

    -q, --quiet
       Mode silenciós. Suprimeix tots els missatges del sistema, excepte els dels errors.

      --rc
       Llegeig a l'arxiu de configuració de l'usuari ~/.txt2tagsrc. Per defecte: ON.

      --slides
       Formata l'arxiu de sortida com una presentació de diapositives. Aquesta opció
       s'utilitza sols amb formats de sortida ASCII Art.

      --style=ARXIU
       Utilitza  ARXIU  como l'arxiu que conté l'estil del document. Utilitzat per a
       definir arxius CSS en documents HTML/XHTML i ´´mòduls´´ LaTeX. Aquesta opció es
       pot utilitzar repetides vegades amb la finalitat d'incloure múltiples arxius
       d'estil.

    -t, --target=TIPUS
       Fixa el format del document de sortida a l'establert a  TIPUS. Els formats de
       document mes corrents son: html, xhtml, tex, man, txt. Utilitzar l'opció --targets
       per a consultar els formats disponibles.

      --targets
       Mostra els formats de document disponibles per als arxius de sortida i surt.

      --toc
       Inclou, automaticament, una Taula de Continguts (TOC) a l'arxiu de sortida, entre
       la capçalera (HEADER) i el cos del document (BODY). Es possible especificar la
       posició de la TOC utilitzant la macro %%TOC.

      --toc-level=NUM
       Fixa el nivell màxim de la Taula de Continguts (TOC) al número especificat a  NUM.
       Tots els títols inferiors a NUM no serán inclosos a la Taula de Continguts.

      --toc-only
       Mostra la Taula de Continguts (TOC) i surt.

    -v, --verbose
       Mostra els missatges del sistema durant el procés de conversió. Aquesta opció es
       pot utilitzar repetides vegades per a incrementar el nombre de missatges a mostrar.

    -V, --version
       Mostra l'actual versió del programa i surt.

      --width=NUM
       Fixa al número especificat a NUM l'amplada de les columnes de l'arxiu de sortida.
       Aquesta opció s'utilitza sols amb formats de sortida del tipus ASCII Art.

ARXIU FONT

    Els arxius font acostumen a especificar-se mitjançant l'extensió .t2t (per exemple,
    arxiu.t2t). Dins d'un arxiu font hi podem considerar tres àrees :

    Encapçalament (opcional)
       Les tres primeres línies de l'arxiu. Si no es necessita encapçalament, deixar en
       blanc la primera línia. S'acostuma a utilitzar aquesta àrea per a posar-hi el títol
       del document i la informació sobre el autor, la versió, la data etc.

    Ajusts (opcional)
       Comença tot just després de l'Encapçalament (4ª línia, o 2ª línia en el càs
       d'ometre l'encapçalament) i finalitza al començament de l'àrea del Cos del
       Document.  Utilitzats per a implementar ajusts (configuracions)  en  format
       %!keyword:value.

    Cos del Document
       Comença amb la primera línia de text vàlid (que no sigui comentari o ajust)
       després de l'Encapçalament i s'estén fins al final del document. A aquesta àrea es
       a on hi trobarém el contingut del document.

AJUSTS

    Els ajusts ens permeten personalitzar  txt2tags; son similars a les opcions. Poden
    emplaçar-se a: l'área d'Ajusts del document font, a l'arxiu ~/.txt2tagsrc o a un arxiu
    extern que s'invocarà mitjançant l'opció --config-file.

    %!target
       Defineix el format de l'arxiu de sortida, tal com ho faria l'opció --target.
       Exemple:
       %!target: html

    %!options(tipo)
       Defineix les opcions per defecte per a cada tipus d'arxiu de sortida. S'han
       d'utilitzar les opcions amb versió línia d'ordres (la que comença amb '--').
       Exemple:
       %!options(html): --toc --toc-level 3 --css-sugar

    %!includeconf
       Inclou, a l'arxiu corrent, els ajusts definits a un arxiu extern, tal com ho faria
       l'opció --config-file. Exemple:
       %!includeconf: miconfig.t2t

    %!style
       Utilitza un arxiu d'estil extern, tal com ho faria l'opció --style. Es pot
       utilitzar repetides vegades. Exemple:
       %!style: colores.css

    %!encoding
       Defineix la codificació de caràcters que s'utilitzarà al document convertit, tal
       com ho faria l'opció --encoding. Exemple :
       %!encoding: UTF-8

    %!preproc
       Filtre input de cercar/reemplaçar utilitzat per a realitzar canvis en el cos del
       document font ABANS que txt2tags realitzi qualsevol acció. La cerca utilitza
       expresions regulars de Python. Exemple:
       %!preproc: "JJS" "John J. Smith"

    %!postproc
       Filtre output de cercar/reemplaçar utilitzat per a realitzar canvis en el document
       generat DESPRÉS del complet processament per txt2tags de l'arxiu font. La cerca
       utilitza exresions regulars de Python. Exemple:
       %!postproc(html): "<B>" "<STRONG>"

    Si la mateixa paraula clau apareix més d'una vegada, l'ùltima trobada será que
    s'utilitzarà (excepcions: opcions, preproc i postproc, que son acumulatives). Les paraules
    claus invàlides seràn ignorades. L'odre de processament es: ~/.txt2tagsrc, àrea de Ajusts
    del document font, opció --config-file.

ORDRES

    Les Ordres executen tasques durant el procés de conversió. S'han d'emplaçar en el cos del
    document font.

    %!csv: arxiu.csv
       Incorpora un arxiu CSV com una tabla.

    %!include: arxiu.t2t
       Incorpora al document un arxiu txt2tags.

    %!include: ``arxiu.txt``
       Incorpora al document un arxiu de text (verbatim).

    %!include: ''arxiu.html''
       Incorpora al document un arxiu marcat.

MACROS

    Mitjançant les Macros podrem inserir, d'una forma fàcil, continguts dinàmics en el
    document convertit. S'han de definir en el cos del document font. Amb l'excepció de %%toc
    , totes les macros poden ser personalitzades amb directives especials, como %Y i %f. Per
    més detalls, consulteu la Guia del Usuario de txt2tags.

    %%date Insereix la data actual. El seu format per defecte es:  %%date(%Y%m%d),  que ens
       mostrará la data com: AAAAMMDD.

    %%infile
       Insereix el path de l'arxiu font. El seu format per defecte es: %%infile(%f).
       Útil per a enllaços del tipus: [Veure font %%infile].

    %%mtime
       Insereix la data de l'última modificació de l'arxiu font. El seu format per defecte
       es: %%date(%Y%m%d), que ens mostrarà la data com: AAAAMMDD.

    %%outfile
       Insereix el path de l'arxiu final. El seu format per defecte es: %%outfile(%f).
       Útil en mencions del tipus: "Aquest es l'arxiu manpage-ca.man".

    %%toc Amb aquesta macro l'usuari pot fixar l'emplaçament de la Taula de Continguts (TOC).
       Es pot utilitzar repetides vegades. S'ha d'utilitzar conjuntament amb l'opció
       --toc.

EXEMPLES

    txt2tags -t html arxiu.t2t

       Converteix a HTML, guardant el resultat com arxiu.html.

    txt2tags -t html -o - arxiu.t2t

       Converteix a HTML, mostrant el resultat a STDOUT.

    txt2tags -t html --toc arxiu.t2t

       Converteix a HTML, generant una Taula de Continguts (TOC) de forma automàtica.

    txt2tags -t html --toc --toc-level 2 -n archivo.t2t

       Converteix a HTML, amb una Taula de Continguts (TOC) a dos nivells i títols
       numerats.

    txt2tags --toc-only arxiu.t2t

       Ens mostra sols la Taula de Continguts (TOC), sense realitzar cap mena de conversió
       en el document font.

    txt2tags -t html --css-sugar --style base.css --style ui.css arxiu.t2t

       Converteix a HTML, preparant el codi resultat per a poder utilitzar CSS,
       incloent-hi també una crida a dos arxius CSS externs (base.css y ui.css).

    txt2tags -t art --slides --width 80 --height 25 -o - arxiu.t2t | more

       Crea una presentació de diapositives tipus ASCII Art, apta para a ser visionada amb
       un terminal pantalla/finestra 80x25.

    (echo ; echo "**bold**") | txt2tags -t html -H -

       Pràctica forma de realitzar comprovacions ràpides utilitzant STDIN.

    txt2tags -t html -o - arxiu.t2t | tidy > arxiu.html

       Envia el resultat a STDOUT, desde on se'l redirigeix a un programa extern (tidy)
       abans de ser guardat.

ARXIUS

    ~/.txt2tagsrc
       Arxiu de configuració de l'usuari, per defecte.

ENTORN

    T2TCONFIG
       Si no es nul, defineix el pathname de l'arxiu de configuració de l'usuari per
       defecte.

AUTOR

    Aurelio Jargas <verde@aurelio.net>

    Traducció al català realitzada per Antoni Serra Devecchi <antoni.serra@gmail.com>

BUGS

    http://bugs.txt2tags.org

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2001-2010 Aurelio Jargas, GNU GPL v2

                      Aug, 2010                 TXT2TAGS(1)