Provided by: live-tools_20171207_all bug

NOM

    live-tools - Scripts de Suport del Sistema

DESCRIPCIÓ

    live-tools conté scripts addicionals de suport per als sistemes en viu.

EINES

    live-tools actualment conté les següents eines.

    live-update-initramfs(8)
      escriu imatges actualitzades del nucli i l'initrd en els medis en viu. Aquest wrapper
      substitueix l'ordre update-initramfs proporcionada pel paquet initramfs-tools.

    live-update-initramfs-uuid
      actualitza l'UUID en una imatge initramfs que ja existeix.

    live-toram
      copia el sistema en execució a la memòria RAM per tal d'expulsar els medis.

    live-system
      determina si el sistema que s'està executant és un sistema en viu.

    live-persistence(1)
      permet que un sistema no persistent utilitzi la persistència en temps d'execució.

VEURE TAMBÉ

    live-boot(7)

    live-build(7)

    live-config(7)

PÀGINA WEB

    Es pot trobar més informació sobre live-tools i el projecte Live Systems a la pàgina web
    <http://live-systems.org/> i al manual a <http://live-systems.org/manual/>.

ERRORS

    Es pot informar de les errades mitjançant la presentació d'un informe d'errors sobre al
    paquet live-tools al Sistema de Seguiment d'Errors a <http://bugs.debian.org/> o escrivint
    un  correu  electrònic  a  la  llista  de  correu  de  Live  Systems  a
    <debian-live@lists.debian.org>.

AUTOR

    live-tools va ser escrit per Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>.