Provided by: kdoctools5_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NOM

    qt5options - Opcions comunes de la línia d'ordres per a totes les aplicacions basades en
    el joc d'eines de les Qt

SINOPSI

    aplicació Qt [-style= estil / -style estil]
          [-stylesheet= full d'estil / -stylesheet full d'estil] [-widgetcount]
          [-reverse] [-qmljsdebugger= port] [-platform nom_plataforma[:opcions]]
          [-platformpluginpath camí] [-platformtheme tema_plataforma]
          [-plugin connector] [-qwindowgeometry geometria] [-qwindowicon icona]
          [-qwindowtitle títol] [-reverse] [-session sessió]
          [-display nom_màquina:número_pantalla] [-geometry geometria]
          [-dialogs= [xp|none]] [-fontengine= freetype] [-h, --help i -? al Windows]
          [-v --version]

OPCIONS

    Les següents opcions s'apliquen a totes les aplicacions Qt(TM):

    -style= estil / -style estil
      Establir l'estil de la IGU de l'aplicació. Els valors possibles dependran de la
      configuració del sistema. Si les Qt han estat compilades amb estils addicionals o si
      disposeu d'estils addicionals com a connectors els quals estaran disponibles per a
      l'opció -style de la línia d'ordres.

    -stylesheet= full d'estil / -stylesheet full d'estil
      Estableix el full d'estil de l'aplicació. El valor haurà de ser un camí d'accés a un
      fitxer que contingui el full d'estil.

    -widgetcount
      Imprimeix un missatge de depuració al final sobre el nombre d'estris no destruïts a
      l'esquerra i el nombre màxim d'estris existents, tot alhora.

    -reverse
      Estableix la direcció de la disposició de l'aplicació a Qt::RightToLeft. Aquesta opció
      està destinada a ajudar a depurar i no s'ha d'utilitzar en producció. El valor per
      omissió és detectat automàticament de la configuració regional de l'usuari (vegeu
      també QLocale::textDirection()).

    -qmljsdebugger= port
      Activa el depurador de QML/JS amb un port especificat. El valor haurà d'estar format
      per port:1234[,bloc], on el bloc és opcional i fa que l'aplicació esperi fins que un
      depurador es connecta amb ella.

    -platform nom_plataforma[:opcions]
      Especifica el connector d'abstracció de la plataforma Qt (QPA -Qt Platform
      Abstraction-).

    -platformpluginpath camí
      Especifica el camí dels connectors a la plataforma.

    -platformtheme tema_plataforma
      Especifica el tema de la plataforma.

    -plugin connector
      Especifica els connectors addicionals per carregar. L'argument pot aparèixer múltiples
      vegades.

    -qwindowgeometry geometria
      Especifica la geometria de la finestra per a la finestra principal emprant la sintaxi
      de X11. Per exemple: -qwindowgeometry 100x100+50+50

    -qwindowicon icona
      Estableix la icona per omissió de la finestra.

    -qwindowtitle títol
      Estableix el títol de la primera finestra.

    -session sessió
      Restaura l'aplicació des d'una sessió anterior.

    -display nom_màquina:número_pantalla
      Canvia les visualitzacions en X11. Anul⋅la la variable d'entorn DISPLAY.

    -geometry geometria
      Especifica la geometria de la finestra per a la finestra principal en X11. Per
      exemple: -geometry 100x100+50+50.

    -dialogs= [xp|none]
      Només està disponible per a les plataformes de Windows. XP utilitza diàlegs nadius a
      l'estil XP i cap (none) els desactiva.

    -fontengine= freetype
      Empra el motor de tipus de lletra FreeType.

    -h, --help i -? al Windows
      Imprimeix totes les opcions i la descripció de l'aplicació.

    -v --version
      Mostra la cadena sobre la versió de l'aplicació.

VEGEU TAMBÉ

    kf5options(7)

AUTORS

    Pàgina de manual original escrita per en Watts, Lauri <lauri@kde.org>

    Actualitzada als Frameworks 5 per en Lück, Burkhard <lueck@hube-lueck.de>

    La informació d'aquesta pàgina del manual és de la documentació de QApplication[1], la
    documentació de QGuiApplication[2] i la documentació de QCommandLineParser[3].

AUTORS

    Watts, Lauri <lauri@kde.org>
      Autor.

    Lück, Burkhard <lueck@hube-lueck.de>
      Autor.

NOTES

    1. documentació de QApplication
      https://doc.qt.io/qt-5/qapplication.html#QApplication

    2. documentació de QGuiApplication
      https://doc.qt.io/qt-5/qguiapplication.html#QGuiApplication

    3. documentació de QCommandLineParser
      https://doc.qt.io/qt-5/qcommandlineparser.html