Provided by: kde-l10n-ca_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NAME

    kbuildsycoca4 - Refà el cau de configuració del sistema.

SINOPSIS

    kbuildsycoca4 [[--nosignal] | [--noincremental] | [--checkstamps] | [--nocheckfiles] |
           [--global] | [--menutest] | [--track menu-id] | [--help] | [--help-qt] |
           [--help-kde] | [--help-all] | [--author] | [-v, --version] | [--license]]

DESCRIPCIó

    kbuildsycoca4, forma part de les eines de línia d'ordres del KDE i assegura l'adequada
    operació d'aquest en llegir tots els fitxers .desktop, ..xml, i .protocol per a construir
    una base de dades binària.

    El mateix KDE accedeix a aquesta base de dades durant l'operació per a proveir la
    informació de configuració que necessita un programa per a executar-se.

    Aquesta eina forma part de ksycoca4, que manté la memòria cau de la configuració del
    sistema KDE

OPCIONS

    --nosignal
      No senyala les aplicacions per actualitzar

    --noincremental
      Deshabilita l'actualització incremental, torna a llegir-ho tot

    --checkstamps
      Comprova les marques de temps del fitxer

    --nocheckfiles
      Desactiva la verificació de fitxers (perillós)

    --global
      Crea una base de dades global

    --menutest
      Executa només una prova de generació de menú

    --track menu-ID
      Segueix l'identificador de menú per a la depuració

    --help
      Mostra ajuda quant a les opcions

    --help-qt
      Mostra les opcions específiques de Qt

    --help-kde
      Mostra les opcions específiques de KDE

    --help-all
      Mostra totes les opcions

    --author
      Mostra informació de l'autor

    -v, --version
      Mostra informació de la versió

    --license
      Mostra informació de llicència

ÚS

    Una manera estàndard per executar aquest programa és simplement especificant l'ordre
    següent a l'indicatiu kbuildsycoca4

FITXERS

    /var/tmp/kde-$USER/ksycoca4
      El directori per omissió a on s'emmagatzemaran els fitxers de memòria cau.

VARIABLES DENTORN

    $KDEDIRS
      Especifica quins directoris formen part de la instal⋅lació de KDE

    $KDESYCOCA
      Especifica el camí al fitxer de la base de dades sycoca

VEURE TAMBé

    kdeinit4

ERRORS

    Probablement hi ha molts errors. Useu bugs.kde.org[1] per a informar-los.

AUTHOR

    Darian Lanx <content@openprojects.net>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org