Provided by: wireless-tools_30~pre9-13ubuntu1_amd64 bug

JMÉNO

    iwconfig - nastavuje rozhraní bezdrátové sítě

SYNTAXE

    iwconfig [rozhraní]
    iwconfig rozhraní [essid X] [nwid N] [mode M] [freq F]
             [channel C][sens S ][ap A ][nick NN ]
             [rate R] [rts RT] [frag FT] [txpower T]
             [enc E] [key K] [power P] [retry R]
             [commit]
    iwconfig --help
    iwconfig --version

POPIS

    Iwconfig je podobný příkazu ifconfig(8), ale je věnovaný bezdrátovým rozhraním. Je
    používán k nastavení těch parametrů síťových rozhraní, které jsou specifické pro
    bezdrátový provoz (např. frekvence). Iwconfig může být také použit k zobrazení těchto
    parametrů a bezdrátových statistik (získaných z /proc/net/wireless).

    Všechny tyto parametry a statistiky jsou závislé na zařízení. Každý ovladač poskytuje, v
    závislosti na hardwarové podpoře, jen některé z nich a rozsah hodnot se může měnit. Prosím
    obracejte se na manuálové stránky jednotlivých zařízení pro další detaily.

PARAMETRY

    essid Nastaví ESSID (nebo Network Name - u některých produktů může být nazváno Domain
       ID). ESSID se používá k identifikaci buněk, které jsou součástí stejné virtuální
       sítě.
       Na rozdíl od adresy AP nebo NWID, která určuje jedinou buňku, ESSID určuje skupinu
       buněk, spojených opakovači (repeater) nebo infrastrukturou, mezi kterými může
       uživatel transparentně přecházet.
       U některých karet je možné vypnout kontrolu ESSID (promiskuitní ESSID) pomocí off
       nebo any (a on k opětovnému zapnutí).
       Pokud je ESSID sítě jedním z klíčových slov (off, on nebo any), použije se --
       Příklady:
          iwconfig eth0 essid any
          iwconfig eth0 essid "Moje sit"
          iwconfig eth0 essid -- "ANY"

    nwid/domain
       Nastaví Network ID (u některých produktů může být nazváno Domain ID). Protože
       všechny sousedící bezdrátové sítě sdílejí stejné médium, je tento parametr používán
       k jejich rozlišení (tvorbě logických kolokovaných sítí) a identifikaci nodů
       patřících do stejné buňky.
       Tento parametr se používá pouze u pre-802.11 zařízení. Protokol 802.11 používá pro
       tuto funkci ESSID a adresu AP.
       U některých karet je možné vypnout kontrolu Network ID (promiskuitní NWID) pomocí
       off (a on k opětovnému zapnutí).
       Příklady:
          iwconfig eth0 nwid AB34
          iwconfig eth0 nwid off

    freq/channel
       Nastaví pracovní frekvenci nebo kanál zařízení. Hodnota nižší než 1000 znamená
       číslo kanálu, hodnota vyšší než 1000 je frekvence v Hz. Je možné připojit k hodnotě
       příponu k, M nebo G (například "2.46G" pro frekvenci 2,46 GHz), nebo doplnit
       dostatečný počet nul.
       Kanály jsou obvykle číslovány od 1, je možné použít iwlist(8) k získání celkového
       počtu kanálů, seznamu dostupných frekvencí a zobrazení současné frekvence jako
       kanálu. V závislosti na předpisech mohou být některé frekvence/kanály nedostupné.
       Příklady:
          iwconfig eth0 freq 2422000000
          iwconfig eth0 freq 2.422G
          iwconfig eth0 channel 3

    sens  Nastaví práh citlivosti. To je nejnižší úroveň síly signálu při které hardware
       považuje přijaté pakety za použitelné. Kladné hodnoty jsou interpretovány jako
       hodnota používaná hardwarem nebo jako procenta, negativní hodnoty jako dBm. V
       závislosti na hardwarové implementaci může mít tento parametr další funkce.
       Tento parametr může ovládat práh příjmu (receive threshold) - nejnižší úroveň
       signálu při které se hardware pokusí o příjem paketu, slabší signál je ignorován.
       Může také nastavovat práh ústupu (defer threshold) - nejnižší úroveň signálu, od
       které hardware považuje kanál za obsazený. Při správném nastavení těchto prahů
       karta neztrácí čas příjmen šumu. U moderních zařízení se zdá, že tyto prahy
       regulují automaticky.
       U moderních karet může tento parametr ovládat práh předání (handover/roaming
       threshold) - nejnižší úroveň signálu při které hardware ještě zůstane asociováno se
       současným přístupovým bodem. Pokud úroveň signálu poklesne pod tuto hodnotu, začne
       karta hledat nový/lepší přístupový bod.
       Příklad:
          iwconfig eth0 sens -80

    mode  nastaví pracovní režim zařízení, což závisí na topologii sítě. Režim může být Ad-
       Hoc (síť složená pouze z jedné buňky a bez přístupového bodu), Managed (node se
       připojuje do sítě složené z mnoha přístupových bodů, s roamingem), Master (node je
       synchronisation master nebo slouží jako přístupový bod), Repeater (node předává
       pakety mezi ostatními bezdrátovými nody), Secondary (node slouží jako záložní
       master/repeater), Monitor (node není asociován s žádnou buňkou a pasivně monitoruje
       pakety na frekvenci) nebo Auto.
       příklad:
          iwconfig eth0 mode Managed
          iwconfig eth0 mode Ad-Hoc

    ap   Nařídí kartě připojit se k přístupovému bodu určenému adresou, pokud je to možné.
       Pokud se kvalita spojení příliš sníží, může se ovladač vrátit do automatického módu
       (karta vybere nejlepší přístupový bod v dosahu).
       Je také možné použít off k opětovnému zapnutí automatického módu beze změny
       současného přístupového bodu nebo any či auto k vynucení opětovné asociace karty s
       momentálně nejlepším přístupovým bodem.
       Příklad :
          iwconfig eth0 ap 00:60:1D:01:23:45
          iwconfig eth0 ap any
          iwconfig eth0 ap off

    nick[name]
       Nastaví přezdívku neboli station name. Některé 802.11 produkty ji definují, ale co
       se týká protokolů (MAC, IP, TCP), není používána a při konfiguraci je zcela
       nepotřebná. Používají ji pouze některé diagnostické nástroje.
       Příklad:
          iwconfig eth0 nickname "Muj linuxovy node"

    rate/bit[rate]
       U karet, které podporují více přenosových rychlostí, nastaví rychlost přenosu v
       b/s. Rychlost přenosu je rychlost, kterou jsou bity přenášeny médiem, rychlost pro
       uživatele je nižší kvůli sdílení média a různé režii.
       Je možné připojit k hodnotě příponu k, M nebo G (dekadický násobitel: 10^3, 10^6 a
       10^9 b/s), nebo doplnit dostatečný počet nul. Význam hodnoty nižší než 1000 závisí
       na použité kartě, obvykle znamená index v seznamu přenosových rychlostí. Je možné
       použít auto ke zvolení režimu automatické přenosové rychlosti (ústup na nižší
       rychlost v zašuměných kanálech), což je u většiny karet výchozí nastavení, a fixed
       k návratu k pevnému nastavení. Pokud je určena přenosová rychlost a auto, může
       ovladač použít všechny přenosové rychlosti rovné této hodnotě a nižší.
       Příklady:
          iwconfig eth0 rate 11M
          iwconfig eth0 rate auto
          iwconfig eth0 rate 5.5M auto

    rts[_threshold]
       RTS/CTS přidá handshake před každým přenosem paketů, aby se zajistilo, že je kanál
       volný. To zvýší režii, ale také výkon v případě skrytých nodů nebo velkého počtu
       aktivních nodů. Tento parametr nastavuje velikost nejmenšího paketu, pro který node
       vysílá RTS; hodnota rovná maximální velikosti paketu tento mechanismus vypne. Je
       také možné nastavit tento parametr na auto, fixed nebo off.
       Příklady:
          iwconfig eth0 rts 250
          iwconfig eth0 rts off

    frag[mentation_threshold]
       Fragmentace dovoluje rozdělit IP paket na dávku několika menších částí přenesených
       médiem. To ve většině případů zvětší režii, ale ve velmi zašuměněm prostředí sníží
       ztráty způsobené chybami a umožní paketům projít při zarušení. Tento parametr
       nastaví maximální velikost fragmentu; hodnota rovná maximální velikosti paketu
       tento mechanismus vypne. Je také možné nastavit tento mechanismus na auto, fixed
       nebo off.
       Příklady:
          iwconfig eth0 frag 512
          iwconfig eth0 frag off

    key/enc[ryption]
       Používá se k nastavení šifrovacích klíčů a bezpečnostního režimu.
       Pro nastavení aktuálního šifrovacího klíče se pouze zadá klíč v hexadecimální
       podobě jako XXXX-XXXX-XXXX-XXXX nebo XXXXXXXX. Pro nastavení jiného než aktuálního
       klíče přidejte před nebo za vlastní klíč [index] (tím se nezmění aktuální klíč). Je
       také možné zadat klíč jako řetězec ASCII znaků pomocí předpony s: Passphrase není v
       současnosti podporovaná.
       Pro určení, který klíč má být aktivní, se vloží [index] (bez zadání hodnoty klíče).
       off a on Vypnou a znovu zapnou šifrování.
       Bezpečnostní režim může být open (otevřený) nebo restricted, (uzavřený) a jeho
       význam závisí na použité kartě. Většina karet nepoužívá v open (otevřeném) režimu
       žádnou autentizaci a karta může také přijímat nezašifrované relace, zatímco v
       restricted (uzavřeném) režimu jsou akceptovány pouze zašifrované relace a karta
       použije autentizaci, pokud je k dispozici.
       Pokud je třeba nastavit více klíčů, nebo nastavit klíč a určit aktivní klíč, je
       nutné použít více přepínačů key Parametry mohou být v jakémkoliv pořadí, poslední
       má přednost.
       Příklady:
          iwconfig eth0 key 0123-4567-89
          iwconfig eth0 key [3] 0123-4567-89
          iwconfig eth0 key s:password [2]
          iwconfig eth0 key [2]
          iwconfig eth0 key open
          iwconfig eth0 key off
          iwconfig eth0 key restricted [3] 0123456789
          iwconfig eth0 key 01-23 key 45-67 [4] key [4]

    power Nastavuje režim řízení spotřeby a jeho parametry.
       Pro nastavení času mezi probuzeními se vloží period `hodnota'. Pro nastavení
       prodlevy před návratem do spánku se vloží timeout `hodnota'. Je také možné přidat
       modifikátory min a max Hodnoty znamenají počet sekund, pro určení v milisekundách
       nebo mikrosekundách se použije přípona m nebo u. Někdy jsou tyto hodnoty bez
       jednotek (počet období mezi beacons a podobně).
       off a on vypne a novu zapne řízení spotřeby. Je také možné nastavit režim řízení
       spotřeby na all (přijímá všechny pakety), unicast (přijímá pouze unicast pakety,
       zahazuje multicast a broadcast) a multicast (přijímá pouze multicast a broadcast,
       zahazuje unicast pakety).
       Příklady:
          iwconfig eth0 power period 2
          iwconfig eth0 power 500m unicast
          iwconfig eth0 power timeout 300u all
          iwconfig eth0 power off
          iwconfig eth0 power min period 2 power max period 4

    txpower
       U karet podporujících rozdílné vysílací výkony nastavuje vysílací výkon v dBm. Je-
       li dán výkon W ve Wattech, je výkon v dBm roven P = 30 + 10.log(W). Pokud je
       hodnota doplněna příponou mW, je automaticky převedena na dBm.
       Navíc volby on a off povolí a zakážou vysílání, auto a fixed povolí a zakážou
       možnost měnit výkon (pokud je tato vlastnost k dispozici).
       Příklady:
          iwconfig eth0 txpower 15
          iwconfig eth0 txpower 30mW
          iwconfig eth0 txpower auto
          iwconfig eth0 txpower off

    retry Většina karet umí MAC retransmisi a některé umožňují nastavit chování tohoto
       mechanismu.
       pro nastavení maximálního počtu pokusů o zaslání se zadá limit `hodnota'. Toto je
       absolutní hodnota (bez jednotky). Pro nastavení nejdelšího období, ve kterém se má
       MAC pokoušet o zaslání, se zadá lifetime `hodnota'. Hodnoty znamenají počet sekund,
       pro určení v milisekundách nebo mikrosekundách se použije přípona m nebo u.
       je také možné přidat modifikátory min a max Pokud karta podporuje automatický
       režim, určují tyto modifikátory rozmezí pro limit nebo lifetime. Některé karty
       definují různé hodnoty v závislosti na velikosti paketů, např. v 802.11 určuje min
       limit tzv. "short retry limit" - limit pro pakety, na které není aplikováno
       RTS/CTS.
       Příklady:
          iwconfig eth0 retry 16
          iwconfig eth0 retry lifetime 300m
          iwconfig eth0 retry min limit 8

    commit Některé karty nemusí provést změny zadané přes Wireless Extensions okamžitě (mohou
       čekat na nashromáždění změn a přijmout je až když je karta aktivována pomocí
       ifconfig). Tento příkaz (pokud je dostupný) přinutí kartu k přijetí všech
       nevyřízených změn.
       To není většinou potřeba, protože karta časem změny přijme, ale může to být
       užitečné při ladění.

ZOBRAZENÍ

    Pro každé zařízení, které podporuje wireless extensions, zobrazí iwconfig název použitého
    MAC protokolu
    (název zařízení u proprietárních protokolů), ESSID (Network Name), NWID, frekvenci (nebo
    kanál), sensitivity (citlivost), mode (pracovní režim), Access Point (adresu přístupového
    bodu), bit-rate (přenosovou rychlost), RTS threshold (práh RTS), fragmentation threshold
    (práh fragmentace), encryption key (šifrovací klíč) a nastavení power management (řízení
    spotřeby)(pokud je k dispozici).

    Zobrazené parametry mají stejný význam a hodnoty jako parametry, které mohou být
    nastaveny, pro jejich podrobnější vysvětlení se prosím obraťte se na předchozí část.
    Některé parametry jsou zobrazeny pouze ve své krátké/zkrácené podobě (např. šifrování). Je
    možné použít iwlist(8) k získání detailů.
    Některé parametry mají dva režimy (např. přenosová rychlost). Pokud hodnotu uvozuje `=',
    znamená to, že parametr je pevný a daný touto hodnotou, pokud ji uvozuje `:', je parametr
    v automatickém režimu a je zobrazena aktuální hodnota (a může se změnit).

    Access Point/Cell
       Adresa rovná 00:00:00:00:00:00 znamená, že se karta nedokázala asociovat s
       přístupovým bodem (nejspíše problém v nastavení). Parametr Access Point bude
       zobrazen jako Cell v režimu ad-hoc (ze zřejmých důvodů), ale jinak znamená to samé.

    Pokud existuje /proc/net/wireless, iwconfig se také pokusí zobrazit jeho obsah. Nicméně
    tyto hodnoty závisí na ovladači a zvláštnostech hardware, takže pro jejich správnou
    interpretaci je nutné obrátit se na dokumentaci ovladače.

    Link quality
       Celková kvalita spoje. Může být založena na úrovni rušení či interference, počtu
       chyb na úrovni bitů nebo rámců, síle přijímaného signálu, synchronizaci časování
       nebo dalších hardwarových měřeních. Je to celková hodnota a zcela záleží na
       ovladači a hardware.

    Signal level
       Received signal strength (RSSI - indikátor síly přijímaného signálu). Může být v
       libovolných jednotkách nebo dBm, iwconfig používá informace z  ovladače  k
       interpretaci surových dat v /proc/net/wireless a zobrazení správné jednotky nebo
       maximální hodnoty (pomocí 8 bitových výpočtů). V Ad-Hoc režimu  může  být
       nedefinovaná a měl by být použit iwspy.

    Noise level
       Úroveň šumu pozadí (když není přenášen žádný paket). Platí stejné poznámky jako pro
       Signal level.

    Rx invalid nwid
       Počet přijatých paketů s odlišným NWID nebo ESSID. Používá se k detekci problémů v
       nastavení nebo existence sousední sítě (na stejné frekvuenci).

    Rx invalid crypt
       Počet  paketů, které hardware nedokázal dešifrovat. Může indikovat neplatné
       nastavení šifrování.

    Rx invalid frag
       Počet paketů, pro které hardware nedokázal správně znovu sestavit jednotlivé
       fragmenty na fyzické vrstvě (nejspíše jeden chyběl).

    Tx excessive retries
       Počet paketů, které hardware nedokázal odeslat. Většina MAC protokolů zkusí poslat
       paket několikrát, než to vzdá.

    Invalid misc
       Ostatní pakety ztracené v souvislosti s určitými bezdrátovými operacemi.

    Missed beacon
       Počet pravidelných beacons z buňky nebo přístupového bodu, které nebyly zachyceny.
       Beacons jsou vysílány v pravidelných intervalech pro udržení koordinace a pokud
       nejsou zachyceny, většinou to znamená, že je karta mimo dosah.

AUTOR

    Jean Tourrilhes - jt@hpl.hp.com

PŘEKLAD

    Pavel Heimlich - tropikhajma@seznam.cz, březen 2005 (wireless_tools.28pre4).

SOUBORY

    /proc/net/wireless

DALŠÍ INFORMACE

    ifconfig(8), iwspy(8), iwlist(8), iwevent(8), iwpriv(8), wireless(7).