Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    ebook-convert - ebook-convert

     ebook-convert input_file output_file [options]

    Convert an e-book from one format to another.

    input_file is the input and output_file is the output. Both must be specified as the first
    two arguments to the command.

    The output e-book format is guessed from the file extension of output_file. output_file
    can also be of the special format .EXT where EXT is the output file extension. In this
    case, the name of the output file is derived from the name of the input file. Note that
    the filenames must not start with a hyphen. Finally, if output_file has no extension, then
    it is treated as a directory and an "open e-book" (OEB) consisting of HTML files is
    written to that directory. These files are the files that would normally have been passed
    to the output plugin.

    After specifying the input and output file you can customize the conversion by specifying
    various options. The available options depend on the input and output file types. To get
    help on them specify the input and output file and then use the -h option.

    For full documentation of the conversion system see conversion

    Whenever you pass arguments to ebook-convert that have spaces in them, enclose the
    arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    The options and default values for the options change depending on both the input and
    output formats, so you should always check with:

     ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h

    Below are the options that are common to all conversion, followed by the options specific
    to every input and output format.

    · OPCIÓNS DE ENTRADA

    · OPCIÓNS DE SAÍDA

    · APARENCIA

    · PROCESAMENTO HEURÍSTICO

    · BUSCAR E SUBSTITUÍR

    · DETECCIÓN DA ESTRUTURA

    · ÍNDICE

    · METADATOS

    · DEPURACIÓN

    --help, -h
       show this help message and exit

    --input-profile
       Especificar o perfil de entrada. O perfil de entrada dálle información ao sistema
       de conversión sobre como interpretar os distintos datos do documento de entrada.
       Por exemplo, as lonxitudes dependentes da resolución (en píxeles). As opcións
       son:cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5,  illiad,  irexdr1000,
       irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony, sony300, sony900

    --list-recipes
       List builtin recipe names. You can create an e-book from a builtin recipe like
       this: ebook-convert "Recipe Name.recipe" output.epub

    --output-profile
       Specify the output profile. The output profile tells the conversion system how to
       optimize the created document for the specified device (such as by resizing images
       for the device screen size). In some cases, an output profile can be used to
       optimize the output for a particular device, but this is rarely necessary. Choices
       are:cybookg3,   cybook_opus,   default,   generic_eink,   generic_eink_hd,
       generic_eink_large, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800,
       jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3,
       kindle_voyage,  kobo,  msreader,  mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus,
       pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape,
       sonyt3, tablet

    --version
       show program's version number and exit

OPCIÓNS DE ENTRADA

    Opcións para controlar o procesamento do ficheiro de entrada mobi.

    --input-encoding
       Especificar a codificación de caracteres do documento de entrada. Se se establece
       esta opción, substituirá calquera codificación declarada no propio documento. En
       particular é útil para documentos sen codificación declarada ou con erros na
       declaración da codificación.

OPCIÓNS DE SAÍDA

    Opcións para controlar o procesamento da saída epub

    --dont-split-on-page-breaks
       Turn off splitting at page breaks. Normally, input files are automatically split at
       every page break into two files. This gives an output e-book that can be parsed
       faster and with less resources. However, splitting is slow and if your source file
       contains a very large number of page breaks, you should turn off splitting on page
       breaks.

    --epub-flatten
       Esta opción é necesaria soamente se pretende usar o EPUB con FBReaderJ. Con esta
       opción simplificarase o sistema de ficheiros dentro do EPUB, poñendo todos os
       ficheiros no nivel superior.

    --epub-inline-toc
       Inserir un índice na liña que aparecerá como parte do contido do libro pincipal.

    --epub-toc-at-end
       Put the inserted inline Table of Contents at the end of the book instead of the
       start.

    --epub-version
       The version of the EPUB file to generate. EPUB 2 is the most widely compatible,
       only use EPUB 3 if you know you actually need it.

    --extract-to
       Extract the contents of the generated EPUB file to the specified directory. The
       contents of the directory are first deleted, so be careful.

    --flow-size
       Split all HTML files larger than this size (in KB). This is necessary as most EPUB
       readers cannot handle large file sizes. The default of 260KB is the size required
       for Adobe Digital Editions. Set to 0 to disable size based splitting.

    --no-default-epub-cover
       Normalmente, se o ficheiro de entrada non ten capa e non especifica unha, xerarase
       unha capa co título, autores, etc. Esta opción desactiva a xeración desta capa.

    --no-svg-cover
       Non usar un SVG para a capa dun libro. Debe usar esta opción se o EPUB vai ser
       empregado nun dispositivo que non é compatible con SVG, como o iPhone ou de JetBook
       Lite. Sen esta opción, cada dispositivo amosará a capa como unha páxina en branco.

    --preserve-cover-aspect-ratio
       Ao empregar unha capa en branco, esta opción implicará que a capa escalarase a toda
       a área da pantalla dispoñíbel mais manterá a relación de aspecto. Isto implica que
       pode ter bordos en branco aos lados ou na parte superior e inferior, mais a imaxe
       non pode estar distorsionada. Sen esta opción, a imaxe pode distorsionarse, mais
       non terá bordos.

    --pretty-print
       Se está especificado, o complemento de saída tratará de crear unha saída o máis
       lexíbel posíbel. Pode non funcionar no caso dalgúns engadidos de saída.

    --toc-title
       Título para calquera índice xerado no texto.

APARENCIA

    Opcións para controlar o aspecto da saída

    --asciiize
       Transliterar caracteres unicode á representación ASCII. Teña tino ao emprega esta
       opción, xa que substituirá os caracteres unicode con ASCII. Por  exemplo,
       substituirá «Михаил Горбачёв» por «Mikhail Gorbachiov». Teña en conta tamén que nos
       casos nos que existen múltiples representacións para un carácter (caracteres
       compartidos  pola  escritura  china e xaponesa, por exemplo) empregarase a
       representación baseada no idioma dla interface do Calibre.

    --base-font-size
       The base font size in pts. All font sizes in the produced book will be rescaled
       based on this size. By choosing a larger size you can make the fonts in the output
       bigger and vice versa. By default, when the value is zero, the base font size is
       chosen based on the output profile you chose.

    --change-justification
       Cambiar a xustificación do texto. O valor «esquerda» fai que o texto xustificado na
       orixe quede aliñado á esquerda (non xustificado). O valor «xustificar» fai que o
       texto non xustificado quede xustificado. O valor «orixinal» (o predeterminado) non
       altera a xustificación do ficheiro fonte. Teña en conta que non todos os formatos
       de saída admiten xustificación.

    --disable-font-rescaling
       Desactivar o redimensionamento dos tamaños de letra.

    --embed-all-fonts
       Embed every font that is referenced in the input document but not already embedded.
       This will search your system for the fonts, and if found, they will be embedded.
       Embedding will only work if the format you are converting to supports embedded
       fonts, such as EPUB, AZW3, DOCX or PDF. Please ensure that you have the proper
       license for embedding the fonts used in this document.

    --embed-font-family
       Embed the specified font family into the book. This specifies the "base" font used
       for the book. If the input document specifies its own fonts, they may override this
       base font. You can use the filter style information option to remove fonts from the
       input document. Note that font embedding only works with some output formats,
       principally EPUB, AZW3 and DOCX.

    --expand-css
       By default, calibre will use the shorthand form for various CSS properties such as
       margin, padding, border, etc. This option will cause it to use the full expanded
       form instead. Note that CSS is always expanded when generating EPUB files with the
       output profile set to one of the Nook profiles as the Nook cannot handle shorthand
       CSS.

    --extra-css
       Tanto a ruta dunha folla de estilo CSS como CSS directo. Este CSS será anexado ás
       regras de estilo do ficheiro orixinal, de modo que poida usarse para sobreescribir
       aquelas regras.

    --filter-css
       A comma separated list of CSS properties that will be removed from all CSS style
       rules. This is useful if the presence of some style information prevents it from
       being    overridden    on    your    device.    For    example:
       font-family,color,margin-left,margin-right

    --font-size-mapping
       Correspondencia entre os tamaños de letra de CSS e tamaños en pt. Un exemplo
       podería ser 12,12,14,16,18,20,22,24. Estas son as correspondencias para os tamaños
       de xx-small a xx-large, e o último tamaño para letras enormes. O algoritmo para
       ampliar ou reducir o texto emprega estes tamaños para determinar o tamaño de letra
       de maneira intelixente. Por omisión, o valor é usar unha correspondencia baseada no
       perfil de saída seleccionado.

    --insert-blank-line
       Inserir unha liña en branco entre parágrafos. Non funciona se o ficheiro de orixe
       non define parágrafos (etiquetas <p> ou <div>).

    --insert-blank-line-size
       Set the height of the inserted blank lines (in em). The height of the lines between
       paragraphs will be twice the value set here.

    --keep-ligatures
       Preservar os vínculos no documento de entrada. Un vínculo é unha forma especial de
       escribir un par de caracteres como ff, fi, fl, etc. A maioría dos lectores no
       admiten vínculos nos tipos de letra predeterminados, polo que non os poden mostrar
       correctamente. Por omisión, Calibre converterá un vínculo nos seus dous caracteres
       separados. Caso contrario, ao seleccionar esta opción, preservaraos.

    --line-height
       A altura de liña en pt. Controla o espazo entre liñas consecutivas de texto. Só se
       lle aplica a elementos que non definen a súa propia altura de liña. Na maioría dos
       casos, a opción de altura de liña mínima é máis útil. De modo predeterminado, non
       se modifica a altura da liña.

    --linearize-tables
       Algúns documentos mal deseñados usan táboas para controlar a disposición do texto
       na páxina. Cando se converten estes documentos adoitan dar lugar a texto que se sae
       da páxina e outros problemas. Esta opción extrae o contido das táboas e  preséntao
       de maneira lineal.

    --margin-bottom
       Set the bottom margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will
       cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be
       preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin
       settings that take precedence.

    --margin-left
       Set the left margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will
       cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be
       preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin
       settings that take precedence.

    --margin-right
       Set the right margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will
       cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be
       preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin
       settings that take precedence.

    --margin-top
       Set the top margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will
       cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be
       preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin
       settings that take precedence.

    --minimum-line-height
       A altura mínima da liña, como porcentaxe do tamaño de tipo de letra do elemento
       calculado. Calibre asegurará que cada elemento teña esta altura de liña como
       mínimo, malia o que indique o documento de entrada. Asignar 0 para desactivar. De
       modo predeterminado é 120%. Utiliza esta opción preferentemente á especificación
       directa da altura de liña, non sendo que saiba o que está a facer. Por exemplo,
       pode conseguir texto con «dobre espazo» asignándolle un valor de 240.

    --remove-paragraph-spacing
       Retirar o espazo entre parágrafos. Tamén estabelece o sangrado na primeira liña de
       cada parágrafo de 1,5em. A retirada do espazo non funciona se o ficheiro de orixe
       non define parágrafos (etiquetas <p> o <div>).

    --remove-paragraph-spacing-indent-size
       When calibre removes blank lines between paragraphs, it automatically sets a
       paragraph indent, to ensure that paragraphs can be easily distinguished. This
       option controls the width of that indent (in em). If you set this value negative,
       then the indent specified in the input document is used, that is, calibre does not
       change the indentation.

    --smarten-punctuation
       Convert plain quotes, dashes and ellipsis to their typographically correct
       equivalents. For details, see https://daringfireball.net/projects/smartypants

    --subset-embedded-fonts
       Subset all embedded fonts. Every embedded font is reduced to contain only the
       glyphs used in this document. This decreases the size of the font files. Useful if
       you are embedding a particularly large font with lots of unused glyphs.

    --transform-css-rules
       Path to a file containing rules to transform the CSS styles in this book. The
       easiest way to create such a file is to use the wizard for creating rules in the
       calibre GUI. Access it in the "Look & feel->Transform styles" section of the
       conversion dialog. Once you create the rules, you can use the "Export" button to
       save them to a file.

    --unsmarten-punctuation
       Convert fancy quotes, dashes and ellipsis to their plain equivalents.

PROCESAMENTO HEURÍSTICO

    Modificar o texto e a estrutura do documento utilizando patróns habituais. Empregue
    --enable-heuristics para activar. As accións individuais pódense desactivar coas opcións
    --disable-
    *
    .

    --disable-dehyphenate
       Analiza as palabras con guión en todo o documento. O propio documento se usa coma
       un dicionario para determinar se cada guión se debe manter ou eliminarse.

    --disable-delete-blank-paragraphs
       Eliminar do documento os parágrafos baleiros que hai entre outros parágrafos

    --disable-fix-indents
       Converter os sangrados creados a partir de varios espazos duros en sangrados de
       CSS.

    --disable-format-scene-breaks
       Left aligned scene break markers are center aligned. Replace soft scene breaks that
       use multiple blank lines with horizontal rules.

    --disable-italicize-common-cases
       Buscar palabras e patróns que habitualmente estean en cursiva e poñelos en cursiva.

    --disable-markup-chapter-headings
       Detectar cabeceiras e subcabeceiras de capítulos sen formato e convertilas en
       etiquetas h2 e h3. Esta configuración non creará un Índice (TOC), pero pódese
       utilizar xunto coa detección de estrutura para crear uno.

    --disable-renumber-headings
       Busca secuencias de etiquetas <h1> ou <h2>. As etiquetas renumeran para evitar que
       de dividan os ficheiros en medio dunha cabeceira de capítulo.

    --disable-unwrap-lines
       Unir liñas baseándose na puntuación e noutros indicios de formato.

    --enable-heuristics
       Activar o procesamento heurístico. Esta opción debe estar activada para que se
       poida realizar calquera tipo de procesametno heurístico.

    --html-unwrap-factor
       Escala para determinar a lonxitude para unir liñas. Os valores correctos son
       números decimais entre 0 e 1. O valor predeterminado é 0.4, un pouco menos da
       metade da liña. Se soamente unhas poucas liñas do documento necesitan unirse,
       debería reducir o valor.

    --replace-scene-breaks
       Substituír saltos de escea polo texto especificado. De maneira predeterminada úsase
       o texto existente no documento de entrada.

BUSCAR E SUBSTITUÍR

    Modificar o texto do documento e a estrutura usando patróns definidos.

    --search-replace
       Path to a file containing search and replace regular expressions. The file must
       contain alternating lines of regular expression followed by replacement pattern
       (which can be an empty line). The regular expression must be in the Python regex
       syntax and the file must be UTF-8 encoded.

    --sr1-replace
       Texto de substitución para o texto encontrado con sr1-search.

    --sr1-search
       Patrón de busca (expresión regular) que se substituirá por sr1-replace.

    --sr2-replace
       Texto de substitución para o texto atopado con sr2-search.

    --sr2-search
       Patrón de busca (expresión regular) que se substituirá por sr2-replace.

    --sr3-replace
       Texto de substitución para o texto atopado con sr3-search.

    --sr3-search
       Patrón de busca (expresión regular) que se substituirá por sr3-replace.

DETECCIÓN DA ESTRUTURA

    Control de autodetección de estrutura de documento.

    --chapter
       An XPath expression to detect chapter titles. The default is to consider <h1> or
       <h2> tags that contain the words "chapter", "book", "section", "prologue",
       "epilogue"  or  "part"  as chapter titles as well as any tags that have
       class="chapter". The expression used must evaluate to a list of elements. To
       disable chapter detection, use the expression "/". See the XPath Tutorial in the
       calibre User Manual for further help on using this feature.

    --chapter-mark
       Especificar como marcar os capítulos detectados. Un valor «pagebreak» inserirá un
       salto de páxina antes de cada capítulo. Un valor de «rule» inserirá unha liña antes
       de cada capítulo. «both» marcará os capítulos cun salto de páxina e unha liña en
       branco. «none» desactivará o marcado de capítulos e un valor de «both» usará ambos
       saltos de páxina e liñas para marcar capítulos.

    --disable-remove-fake-margins
       Algúns documentos especifican as marxes de páxina engadindo marxes á esquerda e
       dereita de cada parágrafo, Calibre intentará detectar e eliminar estas marxes. Ás
       veces isto pode ocasionar que se eliminen marxes que deberían manterse. En tal
       caso, pode desactivar a eliminación.

    --insert-metadata
       Insert the book metadata at the start of the book. This is useful if your e-book
       reader does not support displaying/searching metadata directly.

    --page-breaks-before
       An XPath expression. Page breaks are inserted before the specified elements. To
       disable use the expression: /

    --prefer-metadata-cover
       Usar a capa detectada no ficheiro de orixe mellor que a capa especificada.

    --remove-first-image
       Remove the first image from the input e-book. Useful if the input document has a
       cover image that is not identified as a cover. In this case, if you set a cover in
       calibre, the output document will end up with two cover images if you do not
       specify this option.

    --start-reading-at
       An XPath expression to detect the location in the document at which to start
       reading. Some e-book reading programs (most prominently the Kindle) use this
       location as the position at which to open the book. See the XPath tutorial in the
       calibre User Manual for further help using this feature.

ÍNDICE

    Controla a xeración automática do Índice. De modo predeterminado, se o ficheiro orixe ten
    unha táboa de contidos, usarase esta preferentemente respecto da xerada automaticamente.

    --duplicate-links-in-toc
       When creating a TOC from links in the input document, allow duplicate entries, i.e.
       allow more than one entry with the same text, provided that they point to a
       different location.

    --level1-toc
       XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of
       Contents at level one. If this is specified, it takes precedence over other forms
       of auto-detection. See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.

    --level2-toc
       XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of
       Contents at level two. Each entry is added under the previous level one entry. See
       the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.

    --level3-toc
       XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of
       Contents at level three. Each entry is added under the previous level two entry.
       See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.

    --max-toc-links
       Número máximo de ligazóns que se incluirán no Índice de contidos. O valor 0
       desactiva a opción. Valor predeterminado: 50. Só se engadirán ligazóns no IdC se se
       detecta un número de capítulos menor que o estabelecido como limiar.

    --no-chapters-in-toc
       Non engadir os capítulos autodetectados á táboa de contidos.

    --toc-filter
       Retirar entradas do Índice de contidos (IdC) con títulos que se corresponden coa
       expresión regular especificada. As entradas correspondentes e todas as subordinadas
       serán retiradas.

    --toc-threshold
       Se se detecta menos deste número de capítulos, entón engádense ligazóns ao Índice
       de contidos. Valor predeterminado: 6

    --use-auto-toc
       Normalmente, se o ficheiro de orixe ten un Índice de contidos, úsase este en vez do
       autoxerado. Con esta opción sempre se usará o autoxerado.

METADATOS

    As opcións para asignar metadatos na saída

    --author-sort
       Texto que se usará para ordenación por autor.

    --authors
       Estabelecer os autores. Se hai varios autores deben separarse por «&».

    --book-producer
       Definir o produtor do libro.

    --comments
       Set the e-book description.

    --cover
       Estabelecer a capa desde o ficheiro ou o URL especificado

    --isbn Definir o ISBN do libro.

    --language
       Definir o idioma.

    --pubdate
       Set the publication date (assumed to be in the local timezone, unless the timezone
       is explicitly specified)

    --publisher
       Set the e-book publisher.

    --rating
       Estabelecer a valoración. Debe ser un número entre 1 e 5.

    --read-metadata-from-opf, --from-opf, -m
       Ler  metadatos  do ficheiro OPF especificado. Os metadatos destes ficheiro
       sobreescribiran calquera metadato do ficheiro de orixe.

    --series
       Set the series this e-book belongs to.

    --series-index
       Estabelecer a posición que ocupa o libro nesta colectánea.

    --tags Estabelecer etiquetas para o libro. Debe ser unha lista separada por comas

    --timestamp
       Set the book timestamp (no longer used anywhere)

    --title
       Definir o título.

    --title-sort
       A versión do título que se usará para ordenación.

DEPURACIÓN

    Opción para axudar coa depuración da conversión

    --debug-pipeline, -d
       Gardar a saída das distintas etapas do proceso de conversión no cartafol
       especificado. Útil se non está seguro de en que punto do proceso de conversión
       ocorre un erro.

    --verbose, -v
       Level of verbosity. Specify multiple times for greater verbosity. Specifying it
       twice will result in full verbosity, once medium verbosity and zero times least
       verbosity.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal