Provided by: kde-l10n-gl_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NAME

    kross - Programa de KDE para executar scripts de Kross.

RESUMO

    kross [--help] [Opcións xenéricas] [Opcións de Qt] [Opcións de KDE] [ficheiro ...]

DESCRICIóN

    kross executa scripts de kross escritos en KDE Javascript, Python, Ruby, Java e Falcon.

OPCIóNS XENéRICAS

    --author
      Mostra información do autor.

    --help
      Mostrar axuda acerca das opcións.

    --help-all
      Mostra todas as opcións.

    --help-kde
      Mostra as opcións específicas de KDE.

    --help-qt
      Mostra as opcións específicas de Qt.

    --license
      Mostra información da licenza.

    -v--version
      Mostra información da versión

OPCIóNS DO PROGRAMA

    ficheiro...
      Os ficheiros cos scripts que se van executar.

UTILIZACIóN

    kross ficheiro executa o script contido no ficheirodespois de cargar o complemento co
    intérprete da linguaxe do script (detéctase pola extensión no nome do ficheiro).

    Para interpretar outras linguas que non sexan KDE Javascript, debe ter instalados os
    kdebindings.

CONSULTE TAMéN

    kdeoptions(7), qtoptions(7), python(1), ruby(1), kjs(1), java(1), falcon(1)

    Consulte http://kross.dipe.org/solution.html para máis information e tutoriais.

ERROS

    Probabelmente haxa moitísimos erros. Use bugs.kde.org[1] para informar deles.

AUTHOR

    Sebastian Sauer <mail@dipe.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org