Provided by: wesnoth-1.14-server_1.14.7-1_amd64 bug

NOME

    wesnothd — Servizo de rede para partidas con varios xogadores de A batalla polo Noroeste.

SINOPSE

    wesnothd [-dv] [-c ruta] [-p porto] [-t número] [-T número]
    wesnothd -V

DESCRICIÓN

    Xestiona  partidas  de A batalla polo Noroeste con varios xogadores. Véxanse en
    «https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration» (en inglés) as ordes que acepta o
    servidor a través do cliente wesnoth (/query […]) ou do fifo.

OPCIÓNS

    -c ruta, --config ruta
       Indícalle a wesnothd onde atopar o ficheiro de configuración a usar. Véxase a
       sintaxe máis adiante na sección de CONFIGURACIÓN DO SERVIDOR. Pódese recargar a
       configuración enviando SIGHUP ao proceso do servidor.

    -d, --daemon
       Executa wesnothd coma un servizo.

    -h, --help
       Indica as funcións das opcións de liña de ordes.

    --log-nivel=dominio_1,dominio_2,
       Establece o nivel de severidade dos dominios do rexistro. Pódese usar all para
       referirse a calquera dominio do rexistro. Os niveis dispoñíbeis son os seguintes:
       error (erro), warning (aviso), info (información) e debug (depuración). error é o
       nivel predeterminado, info para o dominio do servidor.

    -p porto, --port porto
       Asocia o servidor ao porto especificado. O porto predeterminado é o 15000.

    -t número, --threads número
       Define o número máximo de fíos efectivos en espera para a entrada e saída de rede a
       n (5 de maneira predeterminada, máximo 30).

    -T número, --max-threads número
       Define o número máximo de fíos efectivos que se van crear. Se se define a 0 non
       terá límite (0 é o valor predeterminado).

    -V, --version
       Devolve o número da versión.

    -v, --verbose
       Activa o rexistro da depuración.

CONFIGURACIÓN DO SERVIDOR

  A sintaxe xeral é a seguinte:
    [etiqueta]

       clave="valor"

       clave="valor,valor,…"

    [/etiqueta]

  Claves globais:
    allow_remote_shutdown
       Se se lle dá o valor no («non», valor predeterminado), as solicitudes de apagado e
       reinicio ignoraranse salvo que procedan do fifo. Co valor yes («si») permitirase o
       apagado remoto por medio dunha «/query» realizada por un administrador.

    ban_save_file
       Ruta completa ou relativa a un ficheiro —comprimido con gzip— que o servidor poida
       ler e escribir. As vedas hanse gardar neste ficheiro e leranse de novo cando se
       inicie o servidor.

    compress_stored_rooms
       Determina se se debe ler e escribir o ficheiro de salas de forma comprimida. O
       valor predeterminado é yes («si»).

    connections_allowed
       O número de conexións permitidas desde un mesmo enderezo IP. 0 equivale a
       infinitas. O valor predeterminado é 5.

    disallow_names
       Os nomes e alcumes que o servidor non acepta. Pódense empregar * e ? como comodíns
       para patróns. Véxase glob(7)  para máis información. Os valores predeterminados
       son: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       A ruta ao fifo polo que se poden enviar ordes ao servidor —equivalente ao «/query
       …» desde o xogo—. Se non se especifica outra cousa, toma a ruta indicada como valor
       predeterminado durante a compilación (en principio /var/run/socket/wesnothd).

    max_messages
       O número máximo de mensaxes permitidas en messages_time_period (4 de maneira
       predeterminada).

    messages_time_period
       O período de tempo (en segundos) que se usa para detectar os envíos masivos de
       mensaxes (10 segundos de maneira predeterminada).

    motd  A mensaxe do día.

    new_room_policy
       Determina quen pode crear novas salas no servidor. Os valores dispoñíbeis son
       everyone («todos»), registered (só os usuarios «rexistrados»), admin (só os
       «administradores») e nobody («ninguén»). Salvo que se indique o contrario, poden
       todos.

    passwd O contrasinal que se utiliza para obter privilexios de administrador —por medio de
       /query admin contrasinal—.

    replay_save_path
       O directorio no que o servidor garda as repeticións das partidas (non esquezas a
       barra inclinada ao final, «/»). O seu valor predeterminado é «`'», o directorio no
       que se iniciou o wesnothd.

    restart_command
       A orde que utiliza o servidor para iniciar outro proceso de servidor por medio da
       orde restart («reiniciar»). Só se pode establecer mediante o fifo. Véxase a opción
       allow_remote_shutdown.

    room_save_file
       Ruta a un ficheiro onde gardar a información das salas. Lerase durante a
       inicialización do servidor e escribirase nel máis tarde. Se o ficheiro está baleiro
       ou non se forneceu unha ruta ao mesmo, nin se cargará nin se gardará ningunha sala.

    save_replays
       Determina se o servidor gardará as repeticións das partidas automaticamente. O seu
       valor predeterminado é false («non»).

    versions_accepted
       Unha lista separada por comas de cadeas de versión que o servidor aceptará. Pódense
       empregar os comodíns de patróns * e ?. O seu valor predeterminado será a versión do
       xogo correspondente.
       Por exemplo: versions_accepted="*" aceptará calquera versión.

    user_handler
       O nome do xestor de usuarios a empregar. Os xestores de usuarios dispoñíbeis
       actualmente son forum —para conectar wesnothd á base de datos dun foro phpbb— e
       sample —unha mostra de exemplo da interface do xestor de usuarios, hai que estar
       tolo para utilizala en algo de verdade—. O valor predeterminado é forum. Tamén hai
       que engadir unha sección [user_handler], véxase a continuación.

  Etiquetas globais:
    [redirect] é unha etiqueta para especificar un servidor ao que dirixir certas versións do
    cliente.

       host  O enderezo do servidor ao que dirixir os clientes.

       port  O porto da conexión.

       version
           Unha lista separada por comas de versións a dirixir. Compórtase do mesmo
           xeito que versions_accepted no referente aos comodíns de patróns.

    [ban_time] é unha etiqueta para definir palabras clave axeitadas para duracións de vedas
    temporais.

       name  O nome a usar para referirse á veda.

       time  A duración. O formato é «%d[%s[%d%s[…]]]», onde %s será «s» (segundos), «m»
           (minutos), «h» (horas), «D» (días), «M» (meses) ou «Y» (anos), e %d será un
           número. Se non se fornece un modificador de tempo, interpretarase a
           cantidade indicada como minutos. Por exemplo: time="1D12h30m" é unha veda de
           1 día, 12 horas e 30 minutos.

    [proxy] é unha etiqueta para que o servidor actúe coma proxy e dirixa as solicitudes dos
    clientes conectados ao servidor indicado. Acepta as mesmas claves que [redirect].

    [user_handler] configura o xestor de usuarios. As palabras clave dispoñíbeis variarán
    dependendo do xestor de usuarios que se estableza mediante a palabra clave user_handler.
    Se non hai ningunha sección [user_handler] na configuración, o servidor executarase sen
    ningún servizo de rexistro de alcumes.

       db_host
           O nome do servidor da base de datos (para «user_handler=forum»).

       db_name
           O nome da base de datos (para «user_handler=forum»).

       db_user
           O nome do usuario co que iniciar sesión na base de  datos  (para
           «user_handler=forum»).

       db_password
           O contrasinal de dito usuario (para «user_handler=forum»).

       db_users_table
           O nome da táboa na que o foro phpbb almacena os datos do usuario (para
           «user_handler=forum»).  O  máis  probábel  é  que  dita  táboa  sexa
           <prefixo-da-táboa>_users (por exemplo, «phpbb3_users»).

       db_extra_table
           O nome da táboa na que wesnothd gardará os seus propios datos dos usuarios
           (para «user_handler=forum»). Terás que crear a táboa manualmente, por
           exemplo mediante: CREATE TABLE <nome-da-táboa>(username VARCHAR(255) PRIMARY
           KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, user_is_moderator
           TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           O  tempo  en días tras o cal caducan os alcumes rexistrados (para
           «user_handler=sample»).

    [mail] configura un servidor SMTP mediante o cal o xestor de usuarios pode enviar correos
    electrónicos. Actualmente só o utiliza o xestor de usuarios de exemplo.

       server O nome do servidor de correo.

       username
           O nome de usuario co que iniciar sesión no servidor de correo electrónico.

       password
           O contrasinal dese usuario.

       from_address
           O enderezo do remitente da mensaxe.

       mail_port
           O porto no que se executa o servidor de correo electrónico. O seu valor
           predeterminado é «25».

ESTADO AO SAÍR

    Cando o servidor se apague correctamente o estado ao saír será «0». Será «2» de houber un
    erro coa liña de ordes.

AUTORES

    Autor orixinal: David White <davidnwhite@verizon.net>. Modificacións posteriores: Nils
    Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> e
    Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Autor orixinal desta axuda: Cyril Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Visite o sitio web oficial: https://www.wesnoth.org/

DEREITOS DE AUTOR

    Copyright © 2003-2018, David White <davidnwhite@verizon.net>
    Isto é software libre. Este software está protexido polos termos da versión 2 da licenza
    GNU GPL, tal e como foi publicada pola Free Software Foundation. Non existe NINGUNHA
    garantía. Nin sequera para o seu USO COMERCIAL ou ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

VÉXASE TAMÉN

    wesnoth(6)