Provided by: kde-l10n-gl_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NOME

    qtoptions - Opcións habituais da liña de comandos para todos os programas baseados nas
    bibliotecas Qt

SINOPSE

    Programa baseado en Qt [Opcións xenéricas de Qt]

OPCIÓNS

    As seguintes opcións son de aplicación a todos os programas baseados en Qt(TM):

    --display nomeDisplay
      Usa o display nomeDisplay do servidor das X.

    --session sessionId
      Restaura o programa para a sessionId que se indica.

    --cmap
      Fai que o programa instale un mapa de cores privado nun display de 8-bits.

    --ncols número
      Limita o número de cores reservadas no cubo de cores dun display de 8-bits, se o
      programa está a usar a especificación de cor QApplication::ManyColor.

    --nograb
      Indicalle a Qt(TM) que nunca capture o rato nen o teclado.

    --dograb
      Unha execución dentro dun depurador pode provocar un --nograb implícito, use -dograb
      para sobrescreber.

    --sync
      Muda para o modo sincrónico para depuración de erros.

    --fn,--font nomeFonte
      Define o tipo de letra do programa.

    --bg,--background cor
      Configura a cor de fondo por omisión e unha paleta do programa (as sombras claras e
      escuras son calculadas).

    --fg,--foreground cor
      Configura a cor por omisión de primeiro plano

    --btn,--button cor
      Configura a cor por omisión dos botóns.

    --name nome
      Estabelece o nome do programa.

    --title título
      Estabelece o título do programa (para a barra de título).

    --visual TrueColor
      Obriga ao programa a usar un aspeito TrueColor nun display de 8-bits.

    --inputstyle estilo de entrada
      Estabelece o estilo de entrada de XIM (X Input Method). Os valores posíbeis son
      onthespot, overthespot, offthespot e root.

    --im servidor XIM
      Indica o servidor XIM.

    --noxim
      Deshabilita o XIM

    --reverse
      inverte a disposición dos widgets

    --stylesheet ficheiro.qss
      aplica a folla de estilos de Qt aos widgets do programa

CONSULTE TAMÉN

    kdeoptions(7)

AUTORES

    Páxina de manual escrita por Lauri Watts <lauri@kde.org>

AUTOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Autor.