Provided by: manpages-hu_20010119-6_all bug

NÉV

    find - fájlokat keres egy könyvtárstruktúrában

ÁTTEKINTÉS

    find [útvonal...] [kifejezés]

LEÍRÁS

    Ez a kézikönyv lap a find GNU változatát dokumentálja.

    A find program a megadott fájloktól induló könyvtárfában keres a megadott kifejezés balról
    jobbra való kiértékelésével. A program által figyelembe vett precedenicaszabályokat lásd
    az OPERÁTOROK fejezetetben. Mihelyt egyértelmű, hogy egy fájl megfelel-e a kifejezésnek, a
    következő fájl vizsgálatába kezd. (Nem feltétlen értékeli ki tehát a teljes kifejezést.
    Pl. ha egy and kifejezés bal oldalán hamis, vagy egy or kifejezés bal oldalán igaz
    feltétel van, az egyértelművé teszi az egész kifejezés értékét. Ilyenkor a find nem
    vizsgálja tovább a kifejezést.)

    Az első argumentum, amely `-', `(', `)', `,', vagy `!' jellel kezdődik jelenti a kifejezés
    elejét. Az ez előtti argumentumokat keresési útvonalaknak veszi a program, az ez utániakat
    a kifejezés további részeként. Ha nincs útvonal megadva, az aktuális könyvtárból indul a
    keresés. Ha pedig nincs kifejezés megadva, a `-print' lesz használva.

    A find kilépési állapota 0 ha minden fájlt sikeresen feldolgozott, nagyobb, mint 0, ha
    valami hiba történt.

KIFEJEZÉSEK

    A kifejezés opciókból, tesztekből és akciókból áll, melyeket operátorok választanak el
    egymástól. Az opciók a teljes műveletet befolyásolják, nemcsak egy fájlra vonatkoznak, és
    mindig  igaz  a  visszatérési értékük. A tesztek igaz és hamis értéket egyaránt
    visszaadhatnak. Az akcióknak oldalhatásuk (side effect) van, és igaz vagy hamis értékkel
    is visszatérhetnek.

    Az  operátor elhagyható, ilyenkor az alapértelmezett -and kerül behelyettesítésre.
    Amennyiben a kifejezés a -prune -on kívül nem tartalmaz akciót, a -print lesz végrehajtva
    minden fájlra, melyre a kifejezés igaz.

OPCIÓK

    Minden opció mindig igaz értéket ad vissza. Mindig hatnak, nemcsak akkor, amikor a
    feldolgozás eljut a helyükre. Ezért az áttekinthetőség kedvéért a kifejezés elejére
    célszerű tenni őket.

    -daystart
       Az időpontokat (-amin, -atime, -cmin, -ctime, -mmin, és -mtime esete) a mai nap
       kezdetétől számítja, nem 24 órával ezelőttől.

    -depth A könyvtárak feldolgozása előtt tartalmukat dolgozza fel.

    -follow
       Nem a szimbolikus kötésekre hivatkozik, hanem az általuk mutatott  fájlra.
       Bekapcsolja -noleaf-ot is.

    -help, --help
       Egy összegzést ír ki a find használatáról, majd kilép.

    -maxdepth levels
       Legfeljebb  levels  (ez  egy  nemnegatív  szám)  mélységben  megy  bele  a
       könyvtárstruktúrába. `-maxdepth 0' azt jelenti, hogy csak  a  parancssorban
       argumentumként megadott fájlokra kell a teszteket és az akciókat végrehajtani.

    -mindepth levels
       A levels-ben adott nemnegatív egésznél kisebb mélységben nem alkalmaz egyetlen
       tesztet vagy akciót sem. `-mindepth 1' azt jelenti,  hogy  a  parancssori
       argumentumokat nem, csak az alattuk levő könyvtárakat dolgozza fel.

    -mount Nem megy bele olyan alkönyvtárba, amely más fájlrendszeren van. Ugyanaz, mint
       -xdev. (Csak kompatibilitási okokból került implementálásra.)

    -noleaf
       Nem használja azt a feltevést, hogy a könyvtárak kettővel kevesebb alkönyvtárat
       tartalmaznak, mint a kemény kötéseik száma. Erre olyankor van szükség, amikor a
       keresés  olyan  fájlrendszeren  történik,  amelyik  nem  követi  a  Unix
       könyvtárkonvencióit, mint pl. az MS-DOS vagy a CD-ROM-ok.

    Unix alatt ugyanis minden könyvtárnak van két kemény kötése: a saját neve és a `.'
    bejegyzés. Továbbá, minden alkönyvtárának van egy `..' bejegyzése, amely rá vonatkozik.
    Ezért tehát a Unix-ban egy könyvtár kemény kötéseinek száma mindig kettővel több
    alkönyvtárainak számánál. Ennek felhasználásával a keresés Unix rendszereken jelentősen
    gyorsítható, mert a kemény kötések számánál kettővel kevesebb alkönyvtár megvizsgálása
    után nem kell továbbiakat keresni, azaz nem kell egy csomó másik fájlt vizsgálni, hisz
    azok biztosan normális, azaz "levél" (leaf) fájlok. Ez a feltételezés természetesen nem
    igaz más rendszerekben, így ott find kihagyhatna alkönyvtárakat.

    -version, --version
       Kiírja a verziószámot és kilép.

    -xdev Nem megy bele olyan alkönyvtárba, amely más fájlrendszeren van.

TESZTEK

    Numerikus argumentumok az alábbi módon adhatók meg:

    +n   nagyobb mint n,

    -n   kisebb mint n,

    n   pontosan n.

    -amin n
       A fájl utoljára n perce lett használva.

    -anewer file
       A fájl utolsó használata frissebb, mint a file módosítási dátuma. -anewer -t csak
       akkor befolyásolja a -follow, ha a -follow előbb szerepel a parancssorban, mint
       -anewer.

    -atime n
       A fájl utoljára n*24 órája lett használva.

    -cmin n
       A fájl státusza n perce lett utoljára módosítva.

    -cnewer file
       A fájl utolsó státuszmódosítása frissebb, mint a file módosítási dátuma.  -cnewer
       -t csak akkor befolyásolja a -follow, ha a -follow előbb szerepel a parancssorban,
       mint -cnewer.

    -ctime n
       A fájl státusza utoljára n*24 órája lett módosítva.

    -empty A fájl üres. (Szabályos fájlra és könyvtárra is vonatkozik.)

    -false Mindig hamis

    -fstype type
       A fájl type típusú fájlrendszeren van. Az érvényes fájlrendszer-típusok a Unix
       változataitól függenek. Egy nem teljes lista a Unix rendszerek alatt előforduló
       fájlrendszerekről: ufs, 4.2, 4.3, nfs, tmp, mfs, S51K, S52K. (Linux alatt a
       legjellemzőbbek: ext2, msdos, minix, iso9660, vfat.) A -printf a %F direktívával a
       fájlrendszer típusának megállapítására használható.

    -gid n A fájl numerikus csoportazonosítója (group ID) n.

    -group gname
       A fájl a gname csoporthoz tartozik. (Numerikus érték is megengedett.)

    -ilname pattern
       Ugyanaz, mint -lname, csak nem tesz különbséget a kis- és nagybetűk között.

    -iname pattern
       Ugyanaz, mint -name, csak nem tesz különbséget a kis- és nagybetűk között. Páldául
       a `fo*' és `F??' minták illeszkednek a `Foo', `FOO', `foo', `fOo' fájlnevekhez is.

    -inum n
       A fájl inode száma n.

    -ipath pattern
       Ugyanaz, mint -path, csak nem tesz különbséget a kis- és nagybetűk között.

    -iregex pattern
       Ugyanaz, mint -regex, csak nem tesz különbséget a kis- és nagybetűk között.

    -links n
       A fájlnak n kötése van.

    -lname pattern
       A fájl egy szimbolikus kötés, melynek tartalma illeszkedik a pattern burokmintára.
       A metakarakterek nem kezelik a `/'-t és a `.'-t speciálisan.

    -mmin n
       A fájl adatai utoljára n perce lettek módosítva.

    -mtime n
       A fájl adatai utoljára n*24 órája lettek módosítva.

    -name pattern
       A fájlnév alapja (azaz a fájl elérési útja a bevezető könyvtárak nélkül)
       illeszkedik a pattern burokmintához. A metakarakterek (`*', `?' és `[]') nem
       illeszkednek a fájl alapneve elején található `.'-hoz. Egy könyvtár és az alatta
       levő fájlok figyelmen kívül hagyására a -prune használható. (Lásd a -path
       leírásánál levő példát.)

    -newer file
       A fájl frissebben lett módosítva, mint file. -newer -t csak akkor befolyásolja a
       -follow, ha a -follow előbb szerepel a parancssorban, mint -newer.

    -nouser
       Nincs a fájl numerikus felhasználói azonosítójának (user ID) megfelelő felhasználó.

    -nogroup
       Nincs a fájl numerikus csoportazonosítójának (group ID) megfelelő csoport.

    -path pattern
       A fájlnév illeszkedik a pattern burokmintához. A metakarakterek nem kezelik `/'-t
       és `.'-t speciálisan. Például:
            find . -path './sr*sc'
       kinyomtat egy bejegyzést a './src/misc' könyvtárról, ha az létezik. Egy teljes
       könyvtárfa figyelmen kívül hagyásához a -prune használható a fa minden fájljának
       ellenőrzése helyett. Például a többi fájl nevének nyomtatása megvalósítható a
       következő módon:
            find . -path './src/emacs' -prune -o -print

    -perm mode
       A fájl engedélybitjei pontosan a mode -nak megfelelőek. A mode megadása lehet
       oktális vagy szimbolikus. Szimbolikus esetben a 0 mód a kiindulás.

    -perm -mode
       A mode minden engedélybitje be van állítva a fájlra is.

    -perm +mode
       A mode engedélybitjeinek valamelyike be van állítva a fájlra is.

    -regex pattern
       A fájlnév illeszkedik a pattern szabályos kifejezéshez. Az illeszkedés a teljes
       elérési útra vonatkozik, nem a keresésre. Például egy `./fubar3' fájlhoz való
       illeszkedésre használható a `.*bar.' vagy `.*b.*3' szabályos kifejezés, de a
       `b.*r3' nem.

    -size n[bckw]
       A fájl mérete n egységnyi. Az egység az 512-bájtos blokk alapértelmezésben vagy `b'
       végződés esetén, bájt, ha a végződés `c', kilobájt, ha a végződés `k', 2-bájtos
       szó, ha a végződés `w'.

    -true Mindig igaz.

    -type c
       A fájl c típusú, ahol a lehetséges értékek:

       b   blokkos (pufferelt) speciális eszközfájl

       c   karakteres (nem pufferelt) speciális eszközfájl

       d   könyvtár

       p   csőhálózat (named pipe, FIFO)

       f   szabályos fájl

       l   szimbolikus kötés

       s   socket

    -uid n A fájl numerikus felhasználói azonosítója (user ID) n.

    -used n
       A fájl utoljára n nappal a státusza megváltoztatása után volt használatban.

    -user uname
       A fájl a uname felhasználó tulajdonában van. (Numerikus érték is megengedett.)

    -xtype c
       Ugyanaz, mint -type, hacsak nem a fájl szimbolikus kötés. Ebbean az esetben: ha
       -follow nem adott, akkor igaz az értéke amennyiben a fájl egy c típusú fájlra
       mutató link; amennyiben -follow is adott, igaz, ha c egyenlő `l'-lel. Más
       szavakkal: szimbolikus kötés esetén -xtype annak a fájlnak a típusát vizsgálja,
       amit -type nem vizsgál.

AKCIÓK

    -exec command ;
       Végrehajtja a command parancsot. Értéke igaz, ha a parancs 0 státuszt ad vissza. A
       következő `;'-ig a find minden argumentumát a parancs argumentumának veszi. A `{}'
       string az aktuálisan feldolgozás alatt álló fájl nevével helyettesítődik. Ezen
       szerkezeteket esetlegesen meg kell védeni (a `\' használatával) attól, hogy a burok
       kifejtese őket. A parancs végrehajtása a kiindulási könyvtárból történik.

    -fls file
       Igaz; ugyanaz, mint -ls, csak a file-ba ír. (Az -fprint -hez hasonlóan.)

    -fprint file
       Igaz. A teljes fájlnevet a file fájlba írja. Amennyiben a file nem létezik a find
       futtatásakor, a find létrehozza, ha pedig létezik, csonkolja. A ``/dev/stdout'' és
       ``/dev/stderr''  fájlenevket  speciálisan  kezeli: a szabványos kimenetre és
       szabványos bemenetre vonatkoznak.

    -fprint0 file
       Igaz; ugyanaz, mint -print0, csak azfile fájlba ír. (Az -fprint -hez hasonlóan.)

    -fprintf file format
       Igaz; ugyanaz, mint -printf, csak azfile fájlba ír. (Az -fprint -hez hasonlóan.)

    -ok command ;
       Ugyanaz, mint -exec, de először megkérdezi a felhasználót a standard bemeneten.
       Amennyiben a válasz nem `y'-nal vagy `Y'-nal kezdődik, nem futtatja a parancsot, és
       hamis értékkel tér vissza.

    -print Igaz; a fájl teljes nevét, majd egy újsor-jelet a szabványos kimenetre írja.

    -print0
       Igaz; a fájl teljes nevét, majd egy null-karaktert a standard kimenetre írja.  Ez
       megengedi, hogy újsor-jelet tartalmazó fájlnevek esetén a find kimenetét feldolgozó
       programok jól működjenek.

    -printf format
       Igaz; a format által megadott formátumban nyomtat a a standard kimenetre. Értelmezi
       a `\' és `%' direktívákat. Mezőszélesség és pontosság a C-beli `printf'-fel
       megegyező módon adható meg. A -print-től eltérően -printf nem ír ki automatikusan
       újsorjelet a kimenetre. A direktívák a következők lehetnek:

       \a   Figyelmeztető csengő (alarm bell).

       \b   Fordított törtvonal (backspace).

       \c   Ezen formátumból való nyomtatást megállítja és kiírja (flush) a kimenetet.

       \f   Soremelés (form feed).

       \n   Újsor (newline).

       \r   Kocsi vissza (carriage return).

       \t   Vízszintes tabulátor (horizontal tab).

       \v   Függőleges tabulátor (vertical tab).

       \\   Betű szerinti fordított törtvonal (literal backslash, `\').

       Egy `\', majed egy másik karakter rendes karakterként viselkedik, azaz mindegyik
       kinyomtatásra kerül.

       %%   Betű szerinti százalékjel.

       %a   A fálj utolsó elérési ideje a C `ctime' függvényének formátumában.

       %Ak  A fálj utolsó elérési ideje a k által megadott formátumban. Ez lehet `@',
           vagy egy direktíva a C `strftime' függvényének megfelelően. k lehetséges
           értékeit a következőkben megadjuk. Néhány közülük nem minden rendszeren
           elérhető a `strftime' függvények rendszerfüggősége miatt.

           @   1970. január 1. 00:00 GMT óta eltelt másodpercek.

           Időmezők:

           H   óra (00..23)

           I   óra (01..12)

           k   óra ( 0..23)

           l   óra ( 1..12)

           M   perc (00..59)

           p   a `locale'-nak megfelelő AM vagy PM

           r   idő 12 órás formátumban (hh:mm:ss [AP]M)

           S   másodperc (00..61)

           T   idő 24 órás formátumban (hh:mm:ss)

           X   a `locale'-nak megfelelő időjelzés (H:M:S)

           Z   időzóna (pl. EDT) vagy semmi, ha az időzóna nem meghatározható

           Dátum mezők:

           a   a `locale'-nak megfelelő rövidített napnév (pl. Sun..Sat)

           A   a `locale'-nak megfelelő teljes napnév (pl. Sunday..Saturday)

           b   a `locale'-nak megfelelő rövidített hónapnév (pl. Jan..Dec)

           B   a `locale'-nak megfelelő teljes hónapnév (pl. January..December)

           c   a `locale'-nak megfelelő dátum és idő (pl. Sat Nov 04 12:02:33 EST
              1989)

           d   a hónap napja (01..31)

           D   dátum (mm/dd/yy)

           h   ugyanaz, mint b

           j   az év napja (001..366)

           m   hónap (01..12)

           U   az év hányadik hetéről van szó, ha vasárnappal kezdjük a heteket
              (00..53)

           w   a hét hányadik napja (0..6)

           W   az év hányadik hetéről van szó, ha hétfővel kezdjük a heteket
              (00..53)

           x   a `locale'-nak megfelelő dátum (pl. mm/dd/yy)

           y   az év utolsó két jegye (00..99)

           Y   év (1970...)

       %b   A fájlméret 512 bájtos blokkokban (felkerekítve).

       %c   A fájl státuszának utolsó megváltoztatási ideje a C `ctime' függvényének
           formátumában.

       %Ck  A fájl státuszának utolsó megváltoztatási ideje a k formátum által megadott
           módon (%A-hoz hasonlóan).

       %d   A fájl mélysége a könyvtárfában. A 0 azt jelenti, hogy a fájl parancssori
           argumentum volt.

       %f   A fájl neve a bevezető könyvtárnevek nélkül.

       %F   A fájlrendszer neve. Ez az érték használható az -fstype-nál.

       %g   A fájl csoportneve vagy a numerikus csoportazonosító, ha nincs neve a
           csoportnak.

       %G   A fájl numerikus csoportazonosítója.

       %h   A teljes fájnév bevezető könyvtárnevei.

       %H   Azon parancssori argumentumok, melyek alatt nem talált fájlt a find.

       %i   A fájl inode száma decimálisan.

       %k   A fájl mérete 1K blokkokban (felkerekítve).

       %l   A szimbolikus kötés célja. (Üres, ha a fájl nem szimbolikus kötés.)

       %m   A fájl engedélybitjei oktálisan.

       %n   A fájl kemény kötéseinek száma.

       %p   A fájl (teljes) neve.

       %P   A fájl neve azon parancssori argumentum nélkül, amely alatt megtalálta a
           find.

       %s   A fájl mérete bájtokban.

       %t   A fájl utolsó módosítási ideje a C `ctime' függvényének formátumában.

       %Tk  A fájl utolsó módosítási ideje a k által megadott formában. (Lásd %A-nál.)

       %u   A fájl tulajdonosának neve, vagy numerikus felhasználói azonosítója, ha
           nincs neve a felhasználónak.

       %U   A fájl tulajdonosának numerikus felhasználói azonosítója.

       A `%' jel után álló bármely más karakter esetén csak a megadott karakter íródik ki.

    -prune Ha nincs -depth megadva, akkor igaz. Nem megy bele az aktuális könyvtárba.
       Ha -depth adott, akkor hamis és nincs hatása.

    -ls  Igaz. listázza az aktuális fájlt `ls -dils' formában a standard kimenetre. A
       blokkméret 1K, hacsak nem a POSIXLY_CORRECT környezeti változónak értéket adtunk.
       Ekkor 512 bájtos blokkmérettel számol.

OPERÁTOROK

    Az operátorokat csökkenő precedenciasorrendben listázzuk:

    ( expr )
       Precedencia változtatás.

    ! expr Igaz, ha az expr kifejezés hamis.

    -not expr
       Ugyanaz, mint ! expr.

    expr1 expr2
       Logikai és. Nem értékeli ki expr2-t, ha expr1 hamis.

    expr1 -a expr2
       Ugyanaz, mint expr1 expr2.

    expr1 -and expr2
       Ugyanaz, mint expr1 expr2.

    expr1 -o expr2
       Logikai vagy. expr2-t nem értékeli ki, ha expr1 igaz.

    expr1 -or expr2
       Ugyanaz, mint expr1 -o expr2.

    expr1 , expr2
       Listáz. expr1 és expr2 is mindig kiértékelésre kerül. expr1 értéke nem számít, a
       lista expr2 értékét adja vissza.

LÁSD MÉG

    locate(1), locatedb(5), updatedb(1), xargs(1) Finding Files (Info fájl, vagy nyomtatott
    változat)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>

                                             FIND(1)