Provided by: apt-utils_1.9.4_amd64 bug

NAME

    apt-ftparchive - Hulpprogramma om indexbestanden te maken

SAMENVATTING

    apt-ftparchive [-dsq] [--md5] [--delink] [--readonly] [--contents] [--arch architecture]
           [-o=configuratietekenreeks] [-c=configuratiebestand]
           {packages pad... [override-bestand [padprefix]] |
           sources pad... [override-bestand [padprefix]] | contents pad |
           release pad | generate configuratiebestand sectie... |
           clean configuratiebestand | {-v | --version} | {-h | --help}}

OMSCHRIJVING

    apt-ftparchive is een gereedschap voor de commandoregel dat de indexbestanden maakt die
    APT gebruikt om toegang te hebben tot een distributiebron. De indexbestanden moeten
    aangemaakt worden op de site van oorsprong en gebaseerd zijn op de inhoud van die site.

    apt-ftparchive is een uitbreiding van het programma dpkg-scanpackages(1) dat diens
    volledige functionaliteit incorporeert via het commando packages. Het bevat ook een
    programma, contents, voor het aanmaken van contents-bestanden en degelijk ontwikkelde
    middelen om dit aanmaakproces voor een volledig archief door een script te laten
    uitvoeren.

    apt-ftparchive kan uit zichzelf gebruik maken van binaire databases om de inhoud van een
    .deb-bestand te bufferen en het is van geen enkel extern programma afhankelijk met
    uitzondering van gzip(1). Wanneer een volledige aanmaak gebeurt, zal het automatisch een
    controle uitvoeren op gewijzigde bestanden en de gewenste gecomprimeerde uitvoerbestanden
    bouwen.

    Tenzij de optie -h, of --help opgegeven werd, moet een van de onderstaande commando's
    gebruikt worden.

    packages
      Het commando packages maakt vertrekkend vanuit een mappenboom een package-bestand aan.
      Het begint bij de opgegeven map en doorzoekt de onderliggende mappen op de
      aanwezigheid van .deb-bestanden en schrijft voor elk ervan een pakketfiche weg naar de
      standaarduitvoer. Dit commando is bij benadering analoog aan dpkg-scanpackages(1).

      De optie --db kan gebruikt worden om een bufferende binaire database op te geven.

    sources
      Het commando sources maakt vertrekkend vanuit een mappenboom een indexbestand over
      broncodebestanden aan. Het begint bij de opgegeven map en doorzoekt de onderliggende
      mappen op de aanwezigheid van .dsc-bestanden en schrijft voor elk ervan een
      broncodebestandsfiche weg naar de standaarduitvoer. Dit commando is bij benadering
      analoog aan dpkg-scansources(1).

      Indien een override-bestand opgegeven werd, zal gezocht worden naar een
      broncode-override-bestand met de extensie .src. De optie --source-override kan
      gebruikt worden om op te geven dat een ander broncode-override-bestand gebruikt zal
      worden.

    contents
      Het commando contents maakt voor een mappenboom een contents-bestand aan. Het begint
      bij de opgegeven map en doorzoekt de onderliggende mappen op de aanwezigheid van
      .deb-bestanden en leest van elk bestand de bestandenlijst. Daarna sorteert het de
      lijst van bestanden en schrijft die gekoppeld aan een pakket weg naar de
      standaarduitvoer. Mappen worden niet naar standaarduitvoer geschreven. Indien
      hetzelfde bestand aan meerdere pakketten toebehoort, worden in de uitvoer de pakketten
      door een komma gescheiden.

      De optie --db kan gebruikt worden om een bufferende binaire database op te geven.

    release
      Het commando release maakt voor een mappenboom een Release-bestand aan. Het begint bij
      de opgegeven map en zoekt daar en in de onderliggende mappen standaard naar
      niet-gecomprimeerde en gecomprimeerde Packages-, Sources, Contents, Components en
      icons-bestanden, alsook naar Release-, Index- en md5sum.txt-bestanden.
      (APT::FTPArchive::Release::Default-Patterns). Bijkomende bestandsnaampatronen kunnen
      toegevoegd worden door ze op te sommen inAPT::FTPArchive::Release::Patterns. Het
      commando schrijft vervolgens naar de standaarduitvoer eenRelease-bestand dat
      (standaard) voor elk bestand een MD5-, SHA1-, SHA256 en SHA512-verzameling bevat.

      De waarden voor de bijkomende velden met metagegevens in het Release-bestand worden
      ontleend aan de overeenkomstige variabelen uit APT::FTPArchive::Release, bijvoorbeeld
      APT::FTPArchive::Release::Origin. De ondersteunde velden zijn: Origin, Label, Suite,
      Version, Codename, Date, NotAutomatic, ButAutomaticUpgrades, Acquire-By-Hash,
      Valid-Until, Signed-By, Architectures, Components en Description.

    generate
      Het commando generate werd ontworpen voor gebruik in een cron-script en bouwt indexen
      volgens het opgegeven configuratiebestand. De configuratietaal voorziet in een
      flexibel instrument om op te geven welke indexbestanden over welke mappen gemaakt
      moeten worden en ze voorziet ook in een eenvoudig instrument voor het onderhoud van de
      vereiste instellingen.

    clean
      Het commando clean schoont de door het opgegeven configuratiebestand gebruikte
      gegevensbestanden op door er de niet langer gebruikte fiches uit te verwijderen.

DE CONFIGURATIE VAN HET GENERATE-COMMANDO

    Het commando generate gebruikt een configuratiebestand met de beschrijving van de
    archieven die gegenereerd moeten worden. Het gebruikt het typische ISC configuratieformaat
    dat men aantreft in ISC-gereedschap zoals bind 8 en dhcpd. apt.conf(5) bevat een
    beschrijving van de syntaxis. Noteer dat de configuratie van generate per sectie ontleed
    wordt, maar dat apt.conf(5) per boom ontleed wordt. Dit heeft enkel invloed op de manier
    waarop met het bereiklabel omgesprongen wordt.

    De configuratie van generate bevat vier aparte secties die hierna besproken worden.

  De sectie Dir
    De sectie Dir definieert de standaardmappen waarin men de bestanden kan lokaliseren die
    nodig zijn tijdens het maakproces. Deze mappen worden voorafgegaan door bepaalde relatieve
    paden die in de volgende secties gedefinieerd worden om zo een volledig en absoluut pad te
    bekomen.

    ArchiveDir
      Geeft de basismap van het FTP-archief op. In een standaardconfiguratie van Debian is
      dat de map die de nodes ls-LR en dist bevatten.

    OverrideDir
      Geeft de locatie van de override-bestanden op.

    CacheDir
      Geeft de locatie van de cachebestanden op.

    FileListDir
      Geeft de locatie van de bestandenlijst-bestanden op, indien de instelling FileList
      hieronder gebruikt wordt.

  De sectie Default
    De sectie Default geeft standaardwaarden en instellingen op die de werking van de
    generator besturen. Andere secties kunnen deze standaardwaarden overschrijven met een
    sectiegebonden instelling.

    Packages::Compress
      Stelt het standaard compressieschema in dat voor de pakketindexbestanden gebruikt
      wordt. Het is een tekenreeks die bestaat uit een door spaties gescheiden lijst van
      minstens een van de compressieprogramma's die via het configuratiebereik
      APT::Compressor geconfigureerd zijn. Voor alle compressieschema's is de
      standaardinstelling '. gzip'.

    Packages::Extensions
      Stelt in wat de lijst is van bestandsextensies die er standaard op wijzen dat het
      pakketbestanden betreft. Dit is standaard ingesteld op '.deb'.

    Sources::Compress
      Dit is gelijkaardig aan Packages::Compress, behalve dat het de compressie van de
      Sources-bestanden regelt.

    Sources::Extensions
      Stelt in wat de lijst is van bestandsextensies die er standaard op wijzen dat het
      broncodebestanden betreft. Dit is standaard ingesteld op '.dsc'.

    Contents::Compress
      Dit is gelijkaardig aan Packages::Compress, behalve dat het de compressie van de
      Contents-bestanden regelt.

    Translation::Compress
      Dit is gelijkaardig aan Packages::Compress, behalve dat het de compressie van het
      Translation-en hoofdbestand regelt.

    DeLinkLimit
      Geeft het aantal kilobytes op dat per doorloop ontkoppeld (en vervangen door harde
      koppelingen) moet worden. Dit wordt gebruikt in samenhang met de sectiegebonden
      instelling External-Links.

    FileMode
      Stelt de modus in van alle aangemaakte indexbestanden. Standaard is dit ingesteld op
      0644. Alle indexbestanden worden op deze modus ingesteld ongeacht het umask.

    LongDescription
      Stelt in of de gedetailleerde beschrijvingen moeten opgenomen worden in het
      Packages-bestand of afgesplitst en in een Translation-en hoofdbestand moeten geplaatst
      worden.

  De sectie TreeDefault
    Stelt standaarden in die specifiek zijn voor de secties Tree. Al deze variabelen zijn
    substitutievariabelen waarbij de tekenreeksen $(DIST), $(SECTION) en $(ARCH) vervangen
    worden door hun respectieve waarden.

    MaxContentsChange
      Stelt in voor welk aantal kilobytes er iedere dag contents-bestanden gegenereerd
      worden. Contents-bestanden komen een na een aan de beurt, zodat ze over een periode
      van een aantal dagen allemaal opnieuw gebouwd worden.

    ContentsAge
      Regelt het aantal dagen dat een contents-bestand mag gebruikt worden zonder dat het
      gewijzigd werd. Indien die limiet overschreden wordt, zal het mtime van het
      contents-bestand bijgewerkt worden. Een dergelijke situatie kan zich voordoen als het
      pakketbestand op zo een manier gewijzigd wordt dat het niet resulteert in een nieuw
      contents-bestand [bijvoorbeeld een wijziging aan override]. Uitstel is toegelaten als
      gehoopt mag worden dat nieuwe .deb-bestanden geïnstalleerd zullen worden wat hoe dan
      ook een nieuw contents-bestand vereist. De standaard is 10, waarbij de eenheden in
      dagen uitgedrukt worden.

    Directory
      Stelt de basis van de .deb-mappenboom in. Standaard is dat
      $(DIST)/$(SECTION)/binary-$(ARCH)/

    SrcDirectory
      Stelt de basis in van de mappenboom van broncodepakketten. Standaard is dat
      $(DIST)/$(SECTION)/source/

    Packages
      Stelt in waar het Packages-bestand geschreven wordt. Standaard is dat
      $(DIST)/$(SECTION)/binary-$(ARCH)/Packages

    Sources
      Stelt in waar het Sources-bestand geschreven wordt. Standaard is dat
      $(DIST)/$(SECTION)/source/Sources

    Translation
      Stelt in waar het hoofdbestand Translation-en geschreven wordt met daarin de
      uitgebreide beschrijvingen in het geval die niet in het bestand Packages opgenomen
      werden. De standaard is $(DIST)/$(SECTION)/i18n/Translation-en

    InternalPrefix
      Stelt het pad-prefix in dat regelt wanneer een symbolische koppeling als een interne
      en niet als een externe koppeling beschouwd moet worden. De standaard is
      $(DIST)/$(SECTION)/

    Contents
      Stelt in waar het Contents-bestand geschreven wordt. De standaard is
      $(DIST)/$(SECTION)/Contents-$(ARCH). Indien deze instelling ertoe leidt dat meerdere
      Packages-bestanden horen bij een enkel Contents-bestand (wat standaard het geval is),
      dan zal apt-ftparchive deze pakketbestanden automatisch tot een geheel integreren.

    Contents::Header
      Stelt het koptekstbestand in dat aan het begin van het aangemaakte contents-bestand
      moet komen.

    BinCacheDB
      Stelt de binaire database in om als cache te dienen voor deze sectie. Meerdere secties
      kunnen gebruik maken van dezelfde database.

    FileList
      Stelt in dat apt-ftparchive de lijst van bestanden moet halen uit het opgegeven
      bestand en niet moet opmaken aan de hand van het doorlopen van de mappenboom. De
      archiefmap wordt als prefix aan relatieve bestandsnamen toegevoegd.

    SourceFileList
      Stelt in dat apt-ftparchive de lijst van bestanden moet halen uit het opgegeven
      bestand en niet moet opmaken aan de hand van het doorlopen van de mappenboom. De
      archiefmap wordt als prefix aan relatieve bestandsnamen toegevoegd. Dit wordt gebruikt
      bij het verwerken van broncode-indexen.

  De sectie Tree
    De sectie Tree definieert een standaard bestandsboom voor Debian die bestaat uit een
    basismap met daarin dan meerdere secties en binnen elke sessie tenslotte meerdere
    architecturen. Het exacte pad dat gebruikt wordt, wordt gedefinieerd door de
    substitutievariabele Directory.

    De sectie Tree werkt met een bereiklabel dat de variabele $(DIST) instelt en de basis van
    de boomstructuur definieert (vooraan aan het pad wordt ArchiveDir toegevoegd). Doorgaans
    is dat een instelling zoals dists/buster.

    Alle in de sectie TreeDefault gedefinieerde instellingen kunnen ook in een Tree-sectie
    gebruikt worden evenals drie nieuwe variabelen.

    Als apt-ftparchive een Tree-sectie verwerkt, voert het een operatie uit die vergelijkbaar
    is met:

      for i in Sections do
       for j in Architectures do
         Generate for DIST=scope SECTION=i ARCH=j

    Sections
      Dit is een door spaties gescheiden lijst van secties die onder de distributie te
      vinden zijn. Doorgaans is dat iets zoals main contrib non-free

    Architectures
      Dit is een met spaties gescheiden lijst van alle architecturen die voorkomen onder de
      sectie waarin gezocht wordt. De bijzondere architectuur 'source' wordt gebruikt om aan
      te geven dat deze boomstructuur een archief met broncode bevat. De architectuur 'all'
      signaleert dat architectuurspecifieke bestanden zoals Packages, niet telkens in elk
      bestand informatie moeten opnemen over pakketten van het architectuurtype all,
      aangezien die te vinden is in een specifiek bestand.

    LongDescription
      Stelt in of de gedetailleerde beschrijvingen moeten opgenomen worden in het
      Packages-bestand of afgesplitst en in een Translation-en hoofdbestand moeten geplaatst
      worden.

    BinOverride
      Stelt het binaire override-bestand in. Het override-bestand bevat informatie over
      sectie, prioriteit en het adres van de onderhouder.

    SrcOverride
      Stelt het override-bestand van de broncode in. Het override-bestand bevat informatie
      over de sectie.

    ExtraOverride
      Stelt het binaire extra override-bestand in.

    SrcExtraOverride
      Stelt het extra override-bestand van de broncode in.

  De sectie BinDirectory
    De sectie bindirectory definieert een binaire mappenboom zonder bijzondere structuur. Het
    bereiklabel specificeert de locatie van de binaire map en de instellingen zijn
    gelijkaardig aan die van de sectie Tree zonder substitutievariabelen of instellingen van
    het type SectionArchitecture.

    Packages
      Stelt in waar het Packages-bestand aangemaakt wordt.

    Sources
      Stelt in waar het Sources-bestand aangemaakt wordt. Er is minstens een bestand
      Packages of Sources vereist.

    Contents
      Stelt in waar het Contents-bestand aangemaakt wordt (optioneel).

    BinOverride
      Stelt het binaire override-bestand in.

    SrcOverride
      Stelt het override-bestand voor de broncode in.

    ExtraOverride
      Stelt het binaire extra override-bestand in.

    SrcExtraOverride
      Stelt het extra override-bestand van de broncode in.

    BinCacheDB
      Stelt de cache database in.

    PathPrefix
      Voegt een pad toe aan al de paden van de uitvoer.

    FileList, SourceFileList
      Specificeert het bestand met de bestandslijst.

HET BINAIRE OVERRIDE-BESTAND

    Het binaire override-bestand is volledig compatibel met dpkg-scanpackages(1). Het bevat
    vier door spaties gescheiden velden. Het eerste veld bevat de pakketnaam, het tweede bevat
    de prioriteit die aan dat pakket gegeven moet worden, het derde bevat de sectie waarin dat
    pakket geplaatst moet worden en het laatste veld is voorbehouden voor het opgeven van een
    vervangende onderhouder.

    De algemene vorm van het onderhouder-veld is:

      oude [// ouden]* => nieuwe

    , of gewoon

      nieuwe

    De eerste vorm laat toe om een lijst van oude e-mailadressen, van elkaar gescheiden door
    een dubbele slash, op te geven. Indien een ervan aangetroffen wordt, dan zal nieuw als de
    nieuwe waarde voor het onderhouder-veld gebruikt worden. De tweede vorm vervangt
    onvoorwaardelijk de inhoud van het onderhouder-veld.

HET OVERRIDE-BESTAND VOOR BRONCODE

    Het override-bestand voor broncode is volledig compatibel met dpkg-scansources(1). Het
    bestaat uit twee velden die van elkaar gescheiden worden door een spatie. Het eerste veld
    bevat de naam van het broncodepakket en het tweede de sectie waartoe het moet behoren.

HET EXTRA OVERRIDE-BESTAND

    Het extra override-bestand maakt het mogelijk om gelijk welk arbitrair label toe te voegen
    of te vervangen in de uitvoer. Het bestaat uit drie kolommen. In de eerste staat het
    pakket vermeld, in de tweede het label en de rest van de regel bevat de nieuwe waarde die
    eraan toegekend wordt.

OPTIES

    Alle commandoregelopties kunnen via het configuratiebestand ingesteld worden. de
    omschrijving geeft de in te stellen configuratieoptie op. Bij booleaanse opties kunt u
    instellingen uit het configuratiebestand overschrijven door iets te gebruiken als -f-,
    --no-f, -f=no en meerdere andere variaties.

    --md5, --sha1, --sha256, --sha512
      De vermelde controlesom genereren. Standaard staan deze opties aan. Indien ze uitgezet
      worden, dan zal het aangemaakte indexbestand zo mogelijk geen velden voor de
      controlesom bevatten. Configuratie-items: APT::FTPArchive::Checksum en
      APT::FTPArchive::Index::Checksum waarbij Index kan bestaan uit Packages, Sources of
      Release en Checksum kan bestaan uit MD5, SHA1, SHA256 of SHA512.

    -d, --db
      Een bufferende binaire database gebruiken. Dit heeft geen invloed op het commando
      generate. Configuratie-item: APT::FTPArchive::DB.

    -q, --quiet
      Stille modus. Door het weglaten van de voortgangsindicatie produceert dit uitvoer die
      geschikt is om opgeslagen te worden in een logbestand. Meer q's, met een maximum van
      2, resulteren in een verhoogde stille modus. U kunt ook -q=# gebruiken om het niveau
      van de stille modus in te stellen en op die manier het configuratiebestand te
      overschrijven. Configuratie-item: quiet.

    --delink
      Ontkoppelingen uitvoeren. Indien de instelling External-Links gebruikt wordt, dan
      maakt deze optie het eigenlijk mogelijk om de bestanden te ontkoppelen. Standaard
      staat dit aangezet en het kan uitgezet worden met --no-delink. Configuratie-item:
      APT::FTPArchive::DeLinkAct.

    --contents
      Het aanmaken van het contents-bestand uitvoeren. Indien deze optie aangezet wordt en
      de pakketindexen gegenereerd worden met een bufferende database, dan zal ook de
      bestandslijst ge├źxtraheerd worden en voor later gebruik in de database opgeslagen
      worden. Als het commando generate gebruikt wordt, laat deze optie ook toe om
      Contents-bestanden aan te maken. Standaard staat dit aangezet. Configuratie-item:
      APT::FTPArchive::Contents.

    -s, --source-override
      Het override-bestand voor broncode selecteren om met het commando sources te
      gebruiken. Configuratie-item: APT::FTPArchive::SourceOverride.

    --readonly
      De bufferende databases alleen lezen maken. Configuration Item:
      APT::FTPArchive::ReadOnlyDB.

    -a, --arch
      Voor de commando's packages en contents enkel pakketbestanden toelaten die
      overeenkomen met *_arch.deb of *_all.deb in plaats van alle pakketbestanden in het
      opgegeven pad. Configuratie-item: APT::FTPArchive::Architecture.

    APT::FTPArchive::AlwaysStat
      apt-ftparchive(1) buffert zoveel mogelijk metadata in een bufferende database. Indien
      er pakketten opnieuw gebouwd en/of uitgebracht worden met dezelfde versie, zal dit tot
      problemen leiden, aangezien de dan verouderde maar in de buffer aanwezige metadata,
      zoals grootte en controlesommen, gebruikt zullen worden. Indien deze optie aangezet
      wordt, zal dit niet meer gebeuren, vermits gecontroleerd zal worden of het bestand
      gewijzigd werd. Noteer dat deze optie standaard ingesteld staat op "false" (uit),
      omdat het niet aangewezen is om meerdere versies/bouwversies van een pakket met
      hetzelfde versienummer te uploaden. In theorie zal dus niemand met deze problemen
      geconfronteerd worden en daarom zijn al deze extra controles nutteloos.

    APT::FTPArchive::LongDescription
      Deze configuratieoptie staat standaard ingesteld op "true" (aan) en zou enkel moeten
      ingesteld worden op "false" (uit) indien het archief dat met apt-ftparchive(1)
      gegenereerd wordt ook Translation-bestanden bevat. Merk op dat het hoofdbestand
      Translation-en enkel aangemaakt kan worden via het commando generate.

    -h, --help
      Een korte samenvatting van het gebruik weergeven.

    -v, --version
      Het versienummer van het programma weergeven.

    -c, --config-file
      Configuratiebestand; Een te gebruiken configuratiebestand opgeven. Het programma zal
      het standaard configuratiebestand inlezen en nadien dit configuratiebestand. Als
      configuratie-instellingen opgegeven moeten worden vooraleer de standaard
      configuratiebestanden verwerkt worden, geef dan een bestand op met de
      omgevingsvariabele APT_CONFIG. Raadpleeg apt.conf(5) voor informatie over de syntaxis.

    -o, --option
      Een configuratieoptie instellen; Dit stelt een willekeurige configuratieoptie in. De
      syntaxis is -o Foo::Bar=bar. -o en --option kunnen meermaals gebruikt worden om
      verschillende opties in te stellen.

VOORBEELDEN

    Om voor een map met binaire pakketten (.deb) een gecomprimeerd Packages-bestand aan te
    maken:

      apt-ftparchive pakketten map | gzip > Packages.gz

ZIE OOK

    apt.conf(5)

DIAGNOSTIEK

    apt-ftparchive geeft de terugkeerwaarde nul bij een normaal verlopen operatie, het
    decimaal getal 100 in geval van een fout.

BUGS

    APT bugpagina[1]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

VERTALING

    De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert
    <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team
    <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

    Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is
    intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop
    loopt op het origineel.

AUTEURS

    Jason Gunthorpe

    APT-team

OPMERKINGEN

    1. APT bugpagina
      http://bugs.debian.org/src:apt