Provided by: apt_1.9.4_amd64 bug

NAME

    apt-transport-http - Transportmethode van APT voor het downloaden via het Hypertext
    Transfer Protocol (HTTP)

OMSCHRIJVING

    Deze transportmethode van APT laat toe pakketbronnen te gebruiken die benaderd worden via
    het Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Ze is standaard beschikbaar en wellicht de meest
    gebruikte van alle transportmethodes. Merk op dat een transportmethode nooit rechtstreeks
    door een gebruiker aangesproken wordt, maar door APT-gereedschap gebruikt wordt op basis
    van de gebruikersconfiguratie.

    HTTP is een niet-versleuteld transportprotocol, hetgeen betekent dat de volledige
    communicatie met de externe server (of de proxy) kan bekeken worden door een voldoende
    onderlegde aanvaller, die men gewoonlijk aanduidt met "man in the middle" (MITM - persoon
    in het midden). De aanvaller kan evenwel de communicatie niet beïnvloeden om de
    beveiliging van uw systeem aan te tasten, vermits het databeveiligingsmodel dat toegepast
    wordt door APT, onafhankelijk van de gekozen transportmethode functioneert. Dit wordt
    gedetailleerd uitgelegd in apt-secure(8). Een overzicht van beschikbare transportmethodes
    wordt in sources.list(5) gegeven.

OPTIES

    In een apt.conf(5)-bestand kunnen verschillende opties ingesteld worden om de werking aan
    te passen, gaande van proxy-configuratie tot het omzeilen van specifieke
    serverbeperkingen.

  Proxyconfiguratie
    De omgevingsvariabele http_proxy wordt gebruikt voor de configuratie die op het hele
    systeem van toepassing is. Proxy's die specifiek zijn voor APT kunnen via de optie
    Acquire::http::Proxy geconfigureerd worden. Proxy's die enkel voor bepaalde computers
    gebruikt moeten worden, kunnen via Acquire::http::Proxy::host opgegeven worden. Er kan
    zelfs nog een meer fijnmazige regeling bekomen worden via de automatische proxydetectie
    die verderop behandeld wordt. Al deze opties maken gebruik van de URI-indeling
    methode://[[gebruiker][:wachtwoord]@]computer[:poort]/. Ondersteunde URI-methodes zijn
    socks5h (SOCKS5 met externe DNS-opzoeking), http en https. Authenticatie-informatie kan
    verstrekt worden via apt_auth.conf(5) in plaats van ze rechtstreeks op te nemen in de URI.

    De onderscheiden configuratieopties van APT ondersteunen de bijzondere waarde DIRECT,
    hetgeen betekent dat geen proxy gebruikt mag worden. Voor hetzelfde doel wordt ook de
    omgevingsvariabele no_proxy ondersteund.

    Daarenboven worden drie instellingen voorzien om HTTP/1.1-compatibele proxy-caches te
    beheren: Acquire::http::No-Cache zegt de proxy om in geen geval gebruik te maken van het
    in zijn cache beschikbare antwoord. Acquire::http::Max-Age stelt de maximaal toegelaten
    ouderdom (in seconden) in van een indexbestand in de cache van de proxy.
    Acquire::http::No-Store geeft aan dat de proxy de opgevraagde archiefbestanden niet in
    zijn cache moet opslaan. Zo kan men voorkomen dat de cache van de proxy vervuild raakt met
    (grote) .deb-bestanden.

  Automatische Proxyconfiguratie
    Acquire::http::Proxy-Auto-Detect kan gebruikt worden om een extern commando op te geven
    voor het vinden van de te gebruiken HTTP-proxy. De eerste en enige parameter is een URI
    die aangeeft met welke computer contact gemaakt moet worden om computerspecifieke
    configuratie in aanmerking te nemen. APT verwacht dat het commando de proxy op de
    standaarduitvoer op één enkele regel weergeeft volgens de eerder gespecificeerde
    URI-indeling of anders het woord DIRECT in geval geen proxy gebruikt moet worden. Geen
    uitvoer geeft aan dat de generieke proxy-instellingen gebruikt moeten worden.

    Merk op dat geen autodetectie gebruikt zal worden voor een computer indien reeds een
    computerspecifieke proxyconfiguratie ingesteld werd via Acquire::http::Proxy::computer.

    Raadpleeg de pakketten squid-deb-proxy-client(1) en auto-apt-proxy(1) voor
    voorbeeldtoepassinggen.

    Deze optie heeft voorrang op de verouderde optienaam Acquire::http::ProxyAutoDetect.

  Verbindingsconfiguratie
    De optie Acquire::http::Timeout stelt de tijdslimiet in die gehanteerd moet worden door de
    timer die door de methode gebruikt wordt. Deze waarde is zowel van toepassing op de
    tijdslimiet van de verbinding als op die van de data-overdracht.

    De gebruikte bandbreedte kan beperkt worden via Acquire::http::Dl-Limit dat in gehele
    getallen uitgedrukte waarden in kilobytes per seconde accepteert. De standaardwaarde is 0
    waardoor de limiet gedeactiveerd wordt en er geprobeerd wordt om alle beschikbare
    bandbreedte te gebruiken. Merk op dat deze optie impliciet het gelijktijdig downloaden
    vanaf meerdere servers uitschakelt.

    De instelling Acquire::http::Pipeline-Depth kan gebruikt worden om de pijplijnmethode van
    HTTP (RFC 2616 sectie 8.1.2.2) toe te passen. Die kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij
    verbindingen met een hoge vertraging (high-latency connections). Ze definieert hoeveel
    verzoeken er in een pijplijn verzonden worden. APT tracht tijdens het uitvoeren van de
    bewerking webservers en proxy's die zich niet correct gedragen, te ontdekken en te
    omzeilen, maar als u weet dat de uwe niet conform de HTTP/1.1 specificatie is, kan het
    werken met een pijplijn uitgeschakeld worden door de waarde op 0 te zetten. Standaard is
    dit geactiveerd met de waarde 10.

    Acquire::http::AllowRedirect regelt of APT eventuele omleidingen volgt. Standaard staat
    dit aan.

    Acquire::http::User-Agent kan gebruikt worden om voor User-Agent een andere waarde in te
    stellen om bij de http-downloadmethode te gebruiken. Sommige proxy's verlenen een cliënt
    enkel toegang als die een gekende identificatie gebruikt.

    Acquire::http::SendAccept is standaard geactiveerd en zendt een kopveld Accept: text/*
    naar de server voor verzoeken zonder bestandsextensie om te voorkomen dat de server
    content negotiation (inhoudsonderhandeling) zou proberen toe te passen.

VOORBEELDEN

      Acquire::http {
        Proxy::example.org "DIRECT";
        Proxy "socks5h://apt:pass@127.0.0.1:9050";
        Proxy-Auto-Detect "/usr/local/bin/apt-http-proxy-auto-detect";
        No-Cache "true";
        Max-Age "3600";
        No-Store "true";
        Timeout "10";
        Dl-Limit "42";
        Pipeline-Depth "0";
        AllowRedirect "false";
        User-Agent "Mijn APT-HTTP";
        SendAccept "false";
      };

ZIE OOK

    apt.conf(5) apt_auth.conf(5) sources.list(5)

BUGS

    APT bugpagina[1]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

VERTALING

    De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert
    <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team
    <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

    Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is
    intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop
    loopt op het origineel.

AUTEUR

    APT-team

OPMERKINGEN

    1. APT bugpagina
      http://bugs.debian.org/src:apt