Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    dpkg-buildflags - geeft de bij pakketbouw te gebruiken bouwvlaggen terug

OVERZICHT

    dpkg-buildflags [optie...] [commando]

BESCHRIJVING

    dpkg-buildflags is gereedschap om de compilatievlaggen op te halen die tijdens het bouwen
    van Debian pakketten gebruikt moeten worden. De standaardvlaggen worden gedefinieerd door
    de leverancier, maar ze kunnen op verschillende manieren uitgebreid/vervangen worden:

    1.   voor het hele systeem met /etc/dpkg/buildflags.conf;

    2.   voor  de huidige gebruiker met $XDG_CONFIG_HOME/dpkg/buildflags.conf, waarbij
       $XDG_CONFIG_HOME als standaardwaarde $HOME/.config heeft;

    3.   tijdelijk door de gebruiker met omgevingsvariabelen (zie het onderdeel OMGEVING);

    4.   dynamisch door de pakketonderhouder met omgevingsvariabelen die ingesteld worden
       via debian/rules (zie het onderdeel OMGEVING).

    De configuratiebestanden kunnen vier types opdrachten bevatten:

    SET vlag waarde
       Vervang de waarde van de vlag die vlag als naam heeft in waarde waarde.

    STRIP vlag waarde
       Verwijder van de vlag die vlag als naam heeft alle bouwvlaggen die in waarde
       opgesomd worden.

    APPEND vlag waarde
       Breid de vlag die vlag als naam heeft uit door er de opties aan toe te voegen die
       in waarde opgegeven worden. Er wordt een spatie geplaatst voor de waarde die
       toegevoegd wordt, indien de huidige waarde van de vlag niet leeg is.

    PREPEND vlag waarde
       Breid de vlag die vlag als naam heeft uit door er vooraan de opties aan toe te
       voegen die in waarde opgegeven worden. Er wordt een spatie geplaatst achter de
       waarde die toegevoegd wordt, indien de huidige waarde van de vlag niet leeg is.

    De configuratiebestanden kunnen commentaar bevatten op regels die beginnen met een hekje
    (#). Ook lege regels worden genegeerd.

COMMANDO'S

    --dump Laat op standaarduitvoer alle compilatievlaggen en hun waarden zien. Dit geeft per
       regel één vlag en de waarde ervan weer met daartussenin een gelijkheidsteken
       (“vlag=waarde”). Dit is de standaardactie.

    --list Geeft een lijst weer van vlaggen die door de huidige leverancier ondersteund wordt
       (één per regel). Zie het onderdeel SUPPORTED FLAGS (ondersteunde vlaggen) voor meer
       informatie daarover.

    --status
       Laat eventuele informatie zien die nuttig kan zijn om het gedrag te verklaren van
       dpkg-buildflags (sinds dpkg 1.16.5): relevante  omgevingsvariabelen,  huidige
       leverancier,  toestand  van  alle  functievlaggen. Geef ook de resulterende
       compileervlaggen met hun oorsprong weer.

       Het is de bedoeling dat dit uitgevoerd wordt vanuit debian/rules, zodat de bouwlog
       een duidelijk spoor van de gebruikte vlaggen kan bijhouden. Dit kan nuttig zijn om
       ermee verband houdende problemen te diagnosticeren.

    --export=indeling
       Geef op standaarduitvoer commando's weer die gebruikt kunnen worden om alle
       compilatievlaggen te exporteren ten behoeve van een specifiek gereedschap. Indien
       de waarde indeling niet opgegeven  werd,  wordt  sh  verondersteld.  Enkel
       compilatievlaggen die met een hoofdletter beginnen worden opgenomen. Van de andere
       wordt aangenomen dat ze niet bruikbaar zijn voor de omgeving. Ondersteunde
       indelingen:

       sh   Shell-opdrachten om alle compilatievlaggen in de omgeving in te stellen en
           te exporteren. Er worden aanhalingstekens geplaatst rond de vlagwaarden
           waardoor de uitvoer gereed is om door een shell geëvalueerd te worden.

       cmdline
           Argumenten om door te geven aan de commandoregel van een bouwprogramma om al
           de compilatievlaggen te gebruiken (sinds dpkg 1.17.0). De vlagwaarden worden
           volgens de shell-syntaxis tussen haakjes geplaatst.

       configure
           Dit is een verouderde alias voor cmdline.

       make  Make-opdrachten om alle compilatievlaggen in de omgeving in te stellen en te
           exporteren. De uitvoer kan naar een Makefile-fragment geschreven worden en
           geëvalueerd met behulp van een include-opdracht.

    --get vlag
       Geef de waarde van de vlag weer op de standaarduitvoer. Sluit af met 0 bij een
       gekende vlag en sluit anders af met 1.

    --origin vlag
       Geef de origine weer van de waarde die teruggegeven wordt door --get. Sluit af met
       0 bij een gekende vlag en sluit anders af met 1. De origine kan één van de volgende
       waarden hebben:

       vendor de originele vlag die door de  leverancier  ingesteld  werd,  wordt
           teruggegeven;

       system de vlag werd ingesteld/gewijzigd door een systeemconfiguratie;

       user  de vlag werd ingesteld/gewijzigd door een gebruikersspecifieke configuratie;

       env  de vlag werd ingesteld/gewijzigd door een omgevingsspecifieke configuratie.

    --query
       Laat alle informatie zien die nuttig kan zijn om het gedrag van het programma te
       verklaren: huidige leverancier, relevante omgevingsvariabelen, functiegebieden,
       toestand van alle functievlaggen en de compileervlaggen met hun oorsprong (sinds
       dpkg 1.19.0).

       Bijvoorbeeld:
        Vendor: Debian
        Environment:
         DEB_CFLAGS_SET=-O0 -Wall

        Area: qa
        Features:
         bug=no
         canary=no

        Area: reproducible
        Features:
         timeless=no

        Flag: CFLAGS
        Value: -O0 -Wall
        Origin: env

        Flag: CPPFLAGS
        Value: -D_FORTIFY_SOURCE=2
        Origin: vendor

    --query-features gebied
       Geef de functies weer die voor een opgegeven gebied geactiveerd zijn (sinds dpkg
       1.16.2). Momenteel worden door Debian en zijn derivaten enkel de gebieden future,
       qa, reproducible, sanitize en hardening herkend. Zie het onderdeel FUNCTIEGEBIEDEN
       voor meer details. Sluit af met 0 als het gebied gekend is, anders met 1.

       De uitvoer is in RFC822-indeling met één sectie per functie. Bijvoorbeeld:

        Feature: pie
        Enabled: yes

        Feature: stackprotector
        Enabled: yes

    --help Toon info over het gebruik en sluit af.

    --version
       Toon de versie en sluit af.

ONDERSTEUNDE VLAGGEN

    CFLAGS Opties voor de C-compiler. De door de leverancier ingestelde standaardwaarde
       bestaat uit -g en het standaardniveau van optimalisatie (gewoonlijk -O2, of -O0
       indien de omgevingsvariabele DEB_BUILD_OPTIONS noopt aangeeft).

    CPPFLAGS
       Opties voor de C-preprocessor. Standaardwaarde: leeg.

    CXXFLAGS
       Opties voor de C++ compiler. Hetzelfde als CFLAGS.

    OBJCFLAGS
       Opties voor de Objective C compiler. Hetzelfde als CFLAGS.

    OBJCXXFLAGS
       Opties voor de Objective C++ compiler. Hetzelfde als CXXFLAGS.

    GCJFLAGS
       Opties voor de GNU Java compiler (gcj). Een subset van CFLAGS.

    FFLAGS Opties voor de Fortran 77 compiler. Een subset van CFLAGS.

    FCFLAGS
       Opties voor de Fortran 9x compiler. Hetzelfde als FFLAGS.

    LDFLAGS
       Opties die aan de compiler doorgegeven worden bij het linken van uitvoerbare
       programma's en gedeelde objecten (indien de linker rechtstreeks aangeroepen wordt,
       dan moeten -Wl en , van die opties verwijderd worden). Standaardwaarde: leeg.

    In de toekomst kunnen nog andere vlaggen toegevoegd worden als daar behoefte aan ontstaat
    (bijvoorbeeld om andere talen te ondersteunen).

FUNCTIEGEBIEDEN

    Elke gebiedsfunctie kan in de gebiedswaarde van de omgevingsvariabelen DEB_BUILD_OPTIONS
    en DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS ingeschakeld en uitgeschakeld worden met de schakelaars ‘+’ en
    ‘-’. Om bijvoorbeeld de hardening-functionaliteit “pie” te activeren en de functionaliteit
    “fortify” uit te schakelen, kunt u in debian/rules het volgende doen:

     export DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS=hardening=+pie,-fortify

    De bijzondere functie all (geldig in elk gebied) kan gebruikt worden om gelijktijdig alle
    gebiedsfunctionaliteit te activeren of uit te schakelen. Alles uitschakelen in het gebied
    hardening en enkel “format” en “fortify” activeren kunt u dus doen met:

     export DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS=hardening=-all,+format,+fortify

  future
    Er kunnen verschillende compilatieopties (die hierna beschreven worden) gebruikt worden om
    functies te activeren die standaard geactiveerd zouden moeten zijn, maar dat niet zijn om
    redenen van terugwaartse compatibiliteit.

    lfs  Deze instelling (standaard uitgezet) activeert ondersteuning voor grote bestanden
       (Large File Support) op 32-bits architecturen waarvan de ABI standaard geen
       LFS-ondersteuning biedt, door -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 toe te
       voegen aan CPPFLAGS.

  qa (kwaliteitsbevordering)
    Er kunnen verschillende compilatieopties (die hierna beschreven worden) gebruikt worden om
    problemen in de broncode of het bouwsysteem te helpen detecteren.

    bug  Deze instelling (die standaard uitgeschakeld is) voegt alle waarschuwingsopties toe
       die op een betrouwbare wijze problematische broncode opsporen. De waarschuwingen
       zijn fataal. De enige vlaggen die momenteel ondersteund worden zijn CFLAGS en
       CXXFLAGS  waarbij  de  vlaggen  ingesteld  staan  op  -Werror=array-bounds,
       -Werror=clobbered,       -Werror=implicit-function-declaration       en
       -Werror=volatile-register-var.

    canary Deze instelling (die standaard uitgeschakeld is) voegt loze kanarievogelopties toe
       aan de bouwvlaggen, zodat in de bouwlogs nagekeken kan worden hoe de bouwvlaggen
       doorgegeven  worden  en  zodat  het  eventueel  ontbreken  van  normale
       bouwvlaginstellingen ontdekt kan worden. Momenteel zijn de enige ondersteunde
       vlaggen CPPFLAGS, CFLAGS, OBJCFLAGS, CXXFLAGS en OBJCXXFLAGS, waarbij die vlaggen
       als  -D__DEB_CANARY_vlag_willekeurige-id__  ingesteld  worden, en LDFLAGS dat
       ingesteld wordt op -Wl,-z,deb-canary-willekeurige-id.

  sanitize (saneren)
    Er kunnen verschillende compilatie-opties (die hierna beschreven worden) gebruikt worden
    om te helpen bij het gezond houden van een resulterend binair pakket op het vlak van
    geheugenvervuiling, geheugenlekkage, geheugengebruik na vrijgave, dataraces bij threads en
    bugs door ongedefinieerd gedrag. Noot: deze opties zouden niet gebruikt mogen worden voor
    een bouw voor productiedoeleinden, aangezien ze een verminderde betrouwbaarheid bieden
    inzake codeconformiteit en de beveiliging en zelfs de functionaliteit reduceren.

    address
       Deze instelling (standaard uitgeschakeld) voegt -fsanitize=address toe aan LDFLAGS
       en -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer aan CFLAGS en aan CXXFLAGS.

    thread Deze instelling (standaard uitgeschakeld) voegt -fsanitize=thread toe aan CFLAGS,
       CXXFLAGS en LDFLAGS.

    leak  Deze instelling (standaard uitgeschakeld) voegt -fsanitize=leak toe aan LDFLAGS. Ze
       wordt automatisch uitgeschakeld als ofwel de address-functionaliteit of  de
       thread-functionaliteit geactiveerd is, aangezien die dit impliceren.

    undefined
       Deze instelling (standaard uitgeschakeld) voegt -fsanitize=undefined toe aan
       CFLAGS, CXXFLAGS en LDFLAGS.

  hardening (kwetsbaarheidsreductie)
    Er kunnen verschillende compilatie-opties (die hierna beschreven worden) gebruikt worden
    om  te  helpen  bij  het  versterken  van  een  resulterend binair pakket tegen
    geheugenvervuilingsaanvallen of om bijkomende waarschuwingsberichten te geven tijdens het
    compileren. Behalve wanneer hierna anders aangegeven is, worden deze opties standaard
    geactiveerd voor architecturen die ze ondersteunen.

    format Deze instelling (standaard geactiveerd) voegt -Wformat -Werror=format-security toe
       aan CFLAGS, CXXFLAGS, OBJCFLAGS en OBJCXXFLAGS. Dit zal waarschuwingen geven bij
       verkeerd gebruik van indelingstekenreeksen en zal mislukken als indelingsfuncties
       gebruikt worden op een manier die mogelijke veiligheidsproblemen tot gevolg kunnen
       hebben. Momenteel geeft dit een waarschuwing als een printf-functie of een
       scanf-functie aangeroepen wordt met een indelingstekenreeks die geen letterlijke
       tekenreeks is en er ook geen indelingsargumenten opgegeven werden, zoals bij
       printf(foo); in plaats van printf("%s", foo);. Dit kan een veiligheidslek zijn als
       de indelingstekenreeks afkomstig was van onbetrouwbare invoer en ‘%n’ bevat.

    fortify
       Deze instelling (standaard geactiveerd) voegt -D_FORTIFY_SOURCE=2 toe aan CPPFLAGS.
       Tijdens het produceren van de code heeft de compiler een heleboel informatie over
       buffergroottes (waar mogelijk), en tracht een functieaanroep met een onveilige
       ongelimiteerde  buffergrootte  te vervangen door een functieaanroep met een
       gelimiteerde buffergrootte. Dit is in het bijzonder nuttig bij oude en slecht
       geschreven code. Daarnaast wordt het gebruik in het voor schrijven toegankelijk
       geheugen van indelingstekenreeksen die ‘%n’ bevatten, geblokkeerd. Indien een
       toepassing op een dergelijke indelingstekenreeks steunt, zal het er een alternatief
       voor moeten gebruiken.

       Merk op dat de code ook met -O1 of hoger gecompileerd moet worden opdat deze optie
       effect zou hebben. Indien de omgevingsvariabele DEB_BUILD_OPTIONS noopt bevat, dan
       wordt ondersteuning voor fortify uitgeschakeld. Dit is te wijten aan nieuwe
       waarschuwingen die gegeven worden door glibc 2.16 en hoger.

    stackprotector
       Deze instelling (standaard geactiveerd als stackprotectorstrong niet gebruikt
       wordt) voegt -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 toe aan CFLAGS, CXXFLAGS,
       OBJCFLAGS,  OBJCXXFLAGS,  GCJFLAGS,  FFLAGS  en  FCFLAGS.  Dit  voegt
       beveiligingscontroles tegen het overschrijven van de stack toe. Dit maakt dat bij
       veel mogelijke code-injectieaanvallen afgebroken wordt. In het beste geval wordt op
       die manier een kwetsbaarheid voor code-injectie omgebogen tot een denial-of-service
       (dienst niet beschikbaar) of een fictief probleem (afhankelijk van de toepassing).

       Deze functionaliteit vereist het linken van de code met glibc (of een andere
       aanbieder van __stack_chk_fail) en moet dus uitgeschakeld worden als er gebouwd
       wordt met -nostdlib of -ffreestanding of iets gelijkaardigs.

    stackprotectorstrong
       Deze instelling (standaard geactiveerd) voegt -fstack-protector-strong toe aan
       CFLAGS, CXXFLAGS, OBJCFLAGS, OBJCXXFLAGS, GCJFLAGS, FFLAGS en FCFLAGS. Dit is een
       sterkere variant van stackprotector, maar zonder noemenswaardig prestatieverlies.

       Het uitzetten van stackprotector schakelt ook deze functionaliteit uit.

       Deze  functionaliteit  stelt dezelfde vereisten als stackprotector en heeft
       daarenboven ook gcc 4.9 of een recentere versie nodig.

    relro Deze instelling (standaard geactiveerd) voegt -Wl,-z,relro toe aan LDFLAGS. Tijdens
       het laden van het programma moet de linker in verschillende ELF-geheugensecties
       schrijven. Dit zet voor de programmalader een vlag zodat die deze secties
       alleen-lezen maakt alvorens de controle over te dragen aan het programma. Het meest
       noemenswaardige effect is dat dit aanvallen door het overschrijven van de Global
       Offset Table (GOT) voorkomt. Indien deze optie uitgeschakeld wordt, wordt ook
       bindnow uitgezet.

    bindnow
       Deze instelling (standaard uitgeschakeld) voegt -Wl,-z,now toe aan LDFLAGS. Tijdens
       het laden van het programma worden alle dynamische symbolen omgezet, waardoor de
       volledige PLT (Procedure Linkage Table) als alleen lezen gemarkeerd kan worden (ten
       gevolge van relro hiervoor). Deze optie kan niet aangezet worden als relro niet
       geactiveerd is.

    pie  Deze instelling (zonder standaardinstelling sinds dpkg 1.18.23, aangezien het nu
       standaard geactiveerd wordt door gcc op de Debian-architecturen amd64, arm64,
       armel, armhf, hurd-i386, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips,  mipsel,
       mips64el, powerpc, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc en sparc64) voegt zo nodig
       de vereiste opties toe om PIE te activeren of te  deactiveren  via  gcc
       specs-bestanden, afhankelijk van het feit of gcc op die architectuur de vlaggen
       zelf injecteert of niet. Indien de instelling geactiveerd is en gcc de vlaggen
       injecteert, voegt ze niets toe. Indien de instelling geactiveerd is en gcc de
       vlaggen   niet   injecteert,   voegt   ze   -fPIE   toe   (via
       /usr/share/dpkg/pie-compiler.specs) aan CFLAGS, CXXFLAGS, OBJCFLAGS, OBJCXXFLAGS,
       GCJFLAGS, FFLAGS en FCFLAGS, en -fPIE -pie (via /usr/share/dpkg/pie-link.specs) aan
       LDFLAGS. Indien de instelling gedeactiveerd is en gcc de vlaggen injecteert, voegt
       ze -fno-PIE toe (via /usr/share/dpkg/no-pie-compile.specs) aan CFLAGS, CXXFLAGS,
       OBJCFLAGS, OBJCXXFLAGS, GCJFLAGS, FFLAGS en FCFLAGS, en -fno-PIE -no-pie (via
       /usr/share/dpkg/no-pie-link.specs) aan LDFLAGS.

       Position Independent Executable (PIE - positie-onafhankelijke programma's) zijn
       nodig om voordeel te halen uit Address Space Layout Randomization (ASLR - de
       adresruimte rangschikken  in  toevallige  volgorde),  hetgeen  door  sommige
       kernelversies ondersteund wordt. Hoewel ASLR reeds voor datagebieden in de stack en
       de heap opgelegd kan worden (brk and mmap), moeten de  codegebieden  als
       positieonafhankelijk gecompileerd worden. Gedeelde bibliotheken doen dit reeds
       (-fPIC), waardoor zij automatisch ASLR krijgen, maar binaire .text-gebieden moeten
       als PIE gebouwd worden om ASLR te krijgen. Als dit gebeurt, worden aanvallen van
       het type ROP (Return Oriented Programming - op terugkeerwaarde georiënteerd
       programmeren) veel moeilijker aangezien er geen statische locaties meer zijn die
       bij een aanval van geheugenvervuiling als springplank gebruikt kunnen worden.

       PIE is niet compatibel met -fPIC, dus over het algemeen moet men voorzichtig zijn
       bij het bouwen van gedeelde objecten. Maar aangezien de PIE-vlaggen die meegegeven
       worden geïnjecteerd worden via specs-bestanden van gcc, zou het altijd veilig
       moeten zijn om ze onvoorwaardelijk in te stellen ongeacht het objecttype dat
       gecompileerd of gelinkt wordt.

       Statische bibliotheken kunnen door programma's of door andere gedeelde bibliotheken
       gebruikt worden. Afhankelijk van de gebruikte vlaggen bij het compileren van alle
       objecten in een statische bibliotheek, zullen deze bibliotheken door verschillende
       reeksen objecten gebruikt kunnen worden:

       geen  Kan niet gelinkt worden aan een PIE-programma, noch aan een gedeelde
           bibliotheek.

       -fPIE Kan gelinkt worden aan elk programma, maar niet aan een gedeelde bibliotheek
           (aanbevolen).

       -fPIC Kan gelinkt worden aan elk programma en elke gedeelde bibliotheek.

       Indien er een behoefte bestaat om deze vlaggen manueel in te stellen en de gcc
       specs-injectie te overbruggen, moet u rekening houden met verschillende zaken. Het
       onvoorwaardelijk  en expliciet doorgeven van -fPIE, -fpie of -pie aan een
       bouwsysteem dat libtool gebruikt, is veilig aangezien deze vlaggen weggelaten
       worden bij het bouwen van gedeelde bibliotheken. Bij projecten waarin daarentegen
       zowel programma's als gedeelde bibliotheken gebouwd worden, moet u ervoor zorgen
       dat bij het bouwen van de gedeelde bibliotheken -fPIC steeds als laatste
       doorgegeven wordt (waardoor het een eventuele voorafgaande -PIE opheft) aan
       compilatievlaggen zoals CFLAGS en dat -shared als laatste doorgegeven wordt
       (waardoor het een eventuele voorafgaande -pie opheft) aan linkvlaggen zoals
       LDFLAGS. Opmerking: dit is niet nodig met het standaard specs-mechanisme van gcc.

       Aangezien PIE via een algemeen register geïmplementeerd wordt, kunnen bovendien bij
       sommige architecturen (maar niet meer bij i386 sinds de optimalisaties die in gcc
       >= 5 toegepast zijn) prestatieverminderingen tot 15% optreden bij zeer zware
       belasting met tekstsegmenten van toepassingen. De meeste belastingen hebben minder
       dan 1% prestatievermindering tot gevolg. Architecturen met meer algemene registers
       (bijv. amd64) vertonen niet zo een hoge terugval in de ergste gevallen.

  reproducible (reproduceerbaar)
    De hierna behandelde compilatieopties kunnen gebruikt worden om de bouwreproduceerbaarheid
    te helpen verbeteren of om bijkomende waarschuwingsberichten af te leveren tijdens het
    compileren. Behalve wanneer het hierna aangegeven wordt, worden deze opties standaard
    geactiveerd voor architecturen die ze ondersteunen.

    timeless
       Deze instelling (standaard geactiveerd) voegt -Wdate-time toe bij CPPFLAGS. Dit
       leidt tot waarschuwingen als de macros __TIME__, __DATE__ en __TIMESTAMP__ gebruikt
       worden.

    fixfilepath
       Deze instelling (standaard gedeactiveerd) voegt -ffile-prefix-map=BUILDPATH=. toe
       aan CFLAGS, CXXFLAGS, OBJCFLAGS, OBJCXXFLAGS, GCJFLAGS, FFLAGS en FCFLAGS, waarbij
       BUILDPATH ingesteld wordt op de basismap van het pakket dat gebouwd wordt. Dit
       heeft als effect dat het bouwpad verwijderd wordt van eventueel gegenereerde
       bestanden.

       Indien zowel fixdebugpath als fixfilepath ingesteld zijn, heeft deze laatste optie
       voorrang, omdat het een superset is van de eerste.

    fixdebugpath
       Deze instelling (standaard geactiveerd) voegt -fdebug-prefix-map=BUILDPATH=. toe
       aan CFLAGS, CXXFLAGS, OBJCFLAGS, OBJCXXFLAGS, GCJFLAGS, FFLAGS en FCFLAGS, waarbij
       BUILDPATH ingesteld wordt op de basismap van het pakket dat gebouwd wordt. Dit
       heeft als effect dat het bouwpad verwijderd wordt van eventueel gegenereerde
       debug-symbolen.

OMGEVING

    Er zijn twee sets omgevingsvariabelen die dezelfde operaties uitvoeren. De eerste
    (DEB_vlag_operatie) zou nooit gebruikt mogen worden binnen debian/rules. Die is bedoeld
    voor eventuele gebruikers die het bronpakket opnieuw willen bouwen met andere bouwvlaggen.
    De tweede set (DEB_vlag_MAINT_operatie) zou door pakketonderhouders enkel in debian/rules
    gebruikt moeten worden om de resulterende bouwvlaggen aan te passen.

    DEB_vlag_SET
    DEB_vlag_MAINT_SET
       Deze variabele kan gebruikt worden om de teruggegeven waarde voor de opgegeven vlag
       vlag af te dwingen.

    DEB_vlag_STRIP
    DEB_vlag_MAINT_STRIP
       Deze  variabele  kan  gebruikt  worden om in een lijst met witruimte als
       scheidingsteken opties op te geven die weggehaald zullen worden uit de set vlaggen
       die teruggegeven wordt voor de opgegeven vlag.

    DEB_vlag_APPEND
    DEB_vlag_MAINT_APPEND
       Deze variabele kan gebruikt worden om bijkomende opties toe te voegen aan de waarde
       die teruggegeven wordt voor de opgegeven vlag.

    DEB_vlag_PREPEND
    DEB_vlag_MAINT_PREPEND
       Deze variabele kan gebruikt worden om vooraan bijkomende opties toe te voegen aan
       de waarde die teruggegeven wordt voor de opgegeven vlag.

    DEB_BUILD_OPTIONS
    DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS
       Deze variabelen kunnen door een gebruiker of een onderhouder gebruikt worden om
       diverse gebiedsfuncties die bouwvlaggen beïnvloeden, te activeren of uit te zetten.
       De  variabele  DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS vervangt eventuele instellingen in de
       functionaliteitsgebieden   DEB_BUILD_OPTIONS.   Zie    het    onderdeel
       FUNCTIONALITEITSGEBIEDEN voor de details.

    DEB_VENDOR
       Deze instelling definieert de huidige leverancier. Indien zij niet ingesteld is,
       zal gezocht worden naar de huidige leverancier door  te  gaan  lezen  in
       /etc/dpkg/origins/default.

    DEB_BUILD_PATH
       Deze variabele stelt in welk bouwpad (sinds dpkg 1.18.8) gebruikt moet worden bij
       functionaliteit zoals fixdebugpath waardoor die gesuperviseerd kan worden door het
       aanroepende programma. Momenteel is deze variabele Debian- en derivaat-specifiek.

    DPKG_COLORS
       Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen
       worden zijn: auto (standaard), always en never.

    DPKG_NLS
       Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren
       van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of
       i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).

BESTANDEN

  Configuratiebestanden
    /etc/dpkg/buildflags.conf
       Configuratiebestand dat voor het hele systeem geldt.

    $XDG_CONFIG_HOME/dpkg/buildflags.conf of
    $HOME/.config/dpkg/buildflags.conf
       Configuratiebestand dat gebruikersafhankelijk is.

  Ondersteuning bij het maken van een pakket
    /usr/share/dpkg/buildflags.mk
       Makefile-fragment dat alle vlaggen die door dpkg-buildflags ondersteund worden,
       laadt in variabelen (en eventueel exporteert) (sinds dpkg 1.16.1).

VOORBEELDEN

    Om in een Makefile bouwvlaggen door te geven aan een bouwcommando:

      $(MAKE) $(shell dpkg-buildflags --export=cmdline)

      ./configure $(shell dpkg-buildflags --export=cmdline)

    Om in een shell-script of shell-fragment bouwvlaggen in te stellen, kan eval gebruikt
    worden om de uitvoer te interpreteren van en de vlaggen naar de omgeving te exporteren:

      eval "$(dpkg-buildflags --export=sh)" && make

    of om de positieparameters in te stellen die aan een commando doorgegeven moeten worden:

      eval "set -- $(dpkg-buildflags --export=cmdline)"
      for dir in a b c; do (cd $dir && ./configure "$@" && make); done

  Het gebruik in debian/rules
    Om de benodigde bouwvlaggen te bekomen die aan het bouwsysteem doorgegeven moeten worden,
    moet u vanuit het bestand debian/rules dpkg-buildflags aanroepen of buildflags.mk
    invoegen. Merk op dat oudere versies van dpkg-buildpackage (voor dpkg 1.16.1) deze vlaggen
    automatisch exporteerden. U zou hierop echter niet mogen betrouwen, aangezien dit het
    handmatig aanroepen van debian/rules defect maakt.

    Voor pakketten met een autoconf-achtig bouwsysteem, kunt u de  relevante  opties
    rechtstreeks doorgeven aan configure of make(1), zoals hiervoor geïllustreerd werd.

    Voor andere bouwsystemen, of indien u een meer fijnmazige controle nodig heeft over welke
    vlaggen waar doorgegeven worden, kunt u --get gebruiken. Of in de plaats daarvan kunt u
    buildflags.mk invoegen, dat zorgt voor het aanroepen van dpkg-buildflags en het opslaan
    van de bouwvlaggen in variabelen voor make.

    Indien u alle bouwvlaggen naar de omgeving wenst te exporteren (waar ze door uw
    bouwsysteem opgepikt kunnen worden):

      DPKG_EXPORT_BUILDFLAGS = 1
      include /usr/share/dpkg/buildflags.mk

    Als u bijkomende controle wenst over wat geëxporteerd wordt, kunt u de variabelen
    handmatig exporteren (aangezien er standaard geen enkele geëxporteerd wordt):

      include /usr/share/dpkg/buildflags.mk
      export CPPFLAGS CFLAGS LDFLAGS

    En u kunt de vlaggen natuurlijk ook handmatig doorgeven aan commando's:

      include /usr/share/dpkg/buildflags.mk
      build-arch:
        $(CC) -o hello hello.c $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) $(LDFLAGS)