Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    dpkg-gensymbols - genereer symbolenbestanden (informatie over afhankelijkheidsrelaties met
    gedeelde bibliotheken)

OVERZICHT

    dpkg-gensymbols [optie...]

BESCHRIJVING

    dpkg-gensymbols doorzoekt een tijdelijke bouwboom (standaard is dat debian/tmp) op zoek
    naar bibliotheken en genereert een symbols-bestand dat ze beschrijft. Dit bestand wordt
    dan als het niet leeg is, geïnstalleerd in een onderliggende map van de bouwboom met de
    naam DEBIAN, zodat het uiteindelijk opgenomen geraakt in de controle-informatie van het
    pakket.

    Bij het genereren van deze bestanden gebruikt het als invoer bepaalde symbolenbestanden
    die door de onderhouder aangeleverd worden. Het zoekt naar de volgende bestanden (en
    gebruikt het eerste dat gevonden wordt):

    ·  debian/pakket.symbols.arch

    ·  debian/symbols.arch

    ·  debian/pakket.symbols

    ·  debian/symbols

    Het hoofddoel van deze bestanden is aan te geven welke de minimale versie is die behoort
    bij elk van de symbolen die door de bibliotheken aangeleverd worden. Gewoonlijk komt dit
    overeen met de eerste versie van het pakket dat in dat symbool voorzag, maar dit kan door
    de onderhouder manueel verhoogd worden indien de ABI van het symbool uitgebreid werd
    zonder dat daardoor de neerwaartse compatibiliteit verbroken wordt.  Het  is  de
    verantwoordelijkheid van de onderhouder om deze bestanden up-to-date en accuraat te
    houden, maar dpkg-gensymbols helpt hierbij.

    Indien het gegenereerde symbolenbestand verschilt van datgene wat de  onderhouder
    aanlevert,  zal  dpkg-gensymbols  de verschillen tussen de twee versies tonen in
    diff-formaat. Bovendien kan dit zelfs tot een mislukking leiden als de verschillen te
    significant zijn (u kunt aanpassen hoeveel verschil u kunt tolereren; zie de optie -c).

HET ONDERHOUD VAN SYMBOLENBESTANDEN

    De symbolenbestanden zijn pas echt nuttig als ze de evolutie van het pakket reflecteren
    doorheen verschillende releases. De onderhouder moet ze dus iedere keer bijwerken wanneer
    een nieuw symbool toegevoegd wordt, zodat de minimale versie die eraan gekoppeld wordt,
    overeenkomt met de realiteit. De diffs (weergave van de verschillen) die in de bouwlogs te
    vinden zijn, kunnen als startpunt genomen worden, maar daarbovenop moet de onderhouder
    erop letten dat het gedrag van deze symbolen niet zodanig veranderd werd, dat iets dat van
    deze symbolen gebruik maakt en linkt met de nieuwe versie, niet stopt met werken met de
    oude versie. In de meeste gevallen kan de diff rechtstreeks toegepast worden op het
    bestand debian/pakket.symbols. Dit gezegd zijnde, zijn verdere aanpassingen meestal wel
    nodig: het wordt bijvoorbeeld aanbevolen om het Debian revisienummer weg te laten uit de
    minimale versie, zodat backports (nieuwere programmaversies die geschikt gemaakt worden
    voor een vroegere release) met een lager versienummer maar eenzelfde toeleveraarsversie
    (upstream version) nog steeds voldoen aan de gegenereerde afhankelijkheidsrelaties. Indien
    het Debian revisienummer niet weggelaten kan worden omdat het symbool echt via een
    Debian-specifieke  aanpassing  toegevoegd werd, moet men aan het versienummer het
    achtervoegsel ‘~’ toevoegen.

    Vooraleer een patch toe te passen op een symbolenbestand, moet de onderhouder grondig
    controleren of dat wel correct is. Publieke symbolen worden verondersteld niet te
    verdwijnen. Een patch zou dus idealiter enkel nieuwe regels mogen toevoegen.

    Merk op dat u commentaar kunt opnemen in symbolenbestanden: elke regel met ‘#’ als eerste
    teken is een commentaarregel, behalve als die regel begint met ‘#include’ (zie het
    onderdeel over Het gebruik van includes). Regels die beginnen met ‘#MISSING:’ zijn een
    bijzondere vorm van commentaar waarin symbolen die verdwenen zijn, gedocumenteerd worden.

    Vergeet niet na te gaan of oudere symboolversies niet verhoogd moeten worden. Er bestaat
    geen manier voor dpkg-gensymbols om in dit verband waarschuwingen te geven. Een diff
    (weergave van de verschillen) blindweg toepassen of ervan uitgaan dat er niets aangepast
    moet worden als er geen diff is zonder zelf op eventuele wijzigingen te controleren, kan
    leiden  tot  pakketten  met verslapte afhankelijkheidsrelaties die onterecht laten
    veronderstellen dat ze met oudere pakketten  kunnen  samenwerken.  Dit  kan  bij
    (gedeeltelijke) opwaarderingen leiden tot moeilijk te vinden bugs.

  Substitutie van #PACKAGE# gebruiken
    In  enkele zeldzame gevallen verschilt de naam van de bibliotheek naargelang de
    architectuur. Om de naam van het pakket niet rechtstreeks in het symbolenbestand te moeten
    inschrijven, kunt u gebruik maken van de marker #PACKAGE#. Die zal tijdens de installatie
    van de symbolenbestanden vervangen worden door de echte pakketnaam. In tegenstelling tot
    de marker #MINVER#, zal #PACKAGE# nooit te vinden zijn in een symbolenbestand binnenin een
    binair pakket.

  Symbooltags gebruiken
    Het gebruik van symbooltags is nuttig om symbolen te markeren die op een of andere manier
    bijzonder zijn. Aan elk symbool kan een arbitrair aantal tags gekoppeld worden. Hoewel
    alle tags ontleed en opgeslagen worden, worden slechts een aantal ervan herkend door
    dpkg-gensymbols. Ze lokken een speciale behandeling van de symbolen uit. Zie het onderdeel
    Standaard symbooltags voor een voorstelling van deze tags.

    Tags worden vlak voor de symboolnaam opgegeven (tussenin mag er geen witruimte zijn). Een
    opgave begint steeds met het openen van een haakje ( en eindigt met het sluiten ervan ) en
    moet minstens één tag bevatten. Meerdere tags worden onderling gescheiden door een
    |-teken. Elke tag kan een facultatieve waarde hebben die van de naam van de tag gescheiden
    wordt door het teken =. Namen van tags en waarden kunnen arbitraire tekenreeksen zijn,
    behalve dat zij niet de speciale tekens ) | = mogen bevatten. De symboolnaam die na een
    tagopgave komt kan facultatief tussen aanhalingstekens geplaatst worden, ofwel met ' of
    met ", waardoor hij witruimte mag bevatten. Evenwel, indien er voor het symbool geen tags
    opgegeven werden, zullen de aanhalingstekens behandeld worden als onderdeel van de naam
    van het symbool die eindigt bij de eerste spatie.

    (tag1=ik werd gemarkeerd|tagnaam met spatie)"getagd en aangehaald symbool"@Base 1.0
    (optional)getagd_niet-aangehaald_symbool@Base 1.0 1
    niet-getagd_symbool@Base 1.0

    Het eerste symbool in het voorbeeld werd getagd en aangehaald symbool genoemd en heeft
    twee tags: tag1 met als waarde ik werd gemarkeerd en tagnaam met spatie die geen waarde
    heeft.  Het tweede symbool met als naam getagd_niet-aangehaald_symbool werd enkel
    gemarkeerd met de tag die optional als naam heeft. Het laatste symbool is een voorbeeld
    van een normaal niet-gemarkeerd symbool.

    Aangezien symbooltags een uitbreiding zijn van het deb-symbols(5)-systeem, kunnen zij
    enkel deel uitmaken van de symbolenbestanden die in broncodepakketten gebruikt worden (die
    bestanden  moeten  dan  gezien  worden  als sjablonen die gebruikt worden om de
    symbolenbestanden te bouwen die in de binaire pakketten zitten). Indien dpkg-gensymbols
    aangeroepen wordt zonder de optie -t zal het symbolenbestanden produceren die compatibel
    zijn met het deb-symbols(5)-systeem: er gebeurt een volledige verwerking van de symbolen
    in overeenstemming met de vereisten van hun standaardtags en de uitvoer wordt ontdaan van
    alle tags. In sjabloonmodus (-t) daarentegen blijven in de uitvoer alle symbolen en hun
    tags (zowel de standaardtags als de niet-gekende) behouden en worden ze in hun originele
    vorm neergeschreven zoals ze geladen werden.

  Standaard symbooltags
    optional
       Een symbool dat als optional (facultatief) gemarkeerd is, kan om het even wanneer
       uit  de  bibliotheek verdwijnen en dat feit zal nooit een mislukking van
       dpkg-gensymbols tot gevolg hebben. Nochtans zullen verdwenen facultatieve symbolen
       permanent als MISSING (ontbrekend) aangegeven worden in de diff (weergave van de
       veranderingen) bij elke nieuwe pakketrevisie. Dit  gedrag  dient  als  een
       geheugensteuntje voor de onderhouder dat een dergelijk symbool verwijderd moet
       worden uit het symbolenbestand of terug toegevoegd aan de bibliotheek. Indien een
       facultatief symbool dat eerder als MISSING opgetekend stond in een volgende revisie
       plots opnieuw terug opduikt, zal het terug opgewaardeerd worden naar de status
       “existing” (bestaand) zonder wijziging van zijn minimumversie.

       Deze tag is nuttig voor private symbolen waarvan de verdwijning geen ABI-breuk
       veroorzaakt. De meeste van de C++-sjabloon-instantiaties vallen bijvoorbeeld onder
       deze categorie. Zoals elke andere tag kan ook deze een arbitraire waarde hebben:
       die kan gebruikt worden om aan te geven waarom het symbool als facultatief
       beschouwd wordt.

    arch=architectuurlijst
    arch-bits=architectuur-bits
    arch-endian=architectuur-endianness
       Deze  tags laten iemand toe om de set architecturen waarvoor het symbool
       verondersteld wordt te bestaan, te beperken. De tags arch-bits en arch-endian
       worden sinds dpkg 1.18.0 ondersteund. Als de symbolenlijst bijgewerkt wordt met de
       symbolen die in de bibliotheek gevonden worden, worden alle architectuurspecifieke
       symbolen die van geen belang zijn voor de huidige hostarchitectuur, behandeld alsof
       ze niet bestaan. Indien een architectuurspecifiek symbool dat betrekking heeft op
       de  huidige hostarchitectuur, ontbreekt in de bibliotheek, zijn de normale
       procedures die gelden voor ontbrekende symbolen, van toepassing en dit kan het
       mislukken  van  dpkg-gensymbols  tot  gevolg hebben. Anderzijds, indien het
       architectuurspecifieke symbool aangetroffen wordt als het er niet verondersteld
       wordt te zijn (omdat de huidige hostarchitectuur niet vermeld wordt in de tag of
       niet overeenkomt met de endianness of de bits), dan wordt het architectuurneutraal
       gemaakt (d.w.z. dat de tags arch, arch-bits en arch-endian weggelaten worden en het
       symbool omwille van deze verandering in de diff (weergave van de veranderingen)
       opgenomen zal worden), maar het wordt niet als nieuw beschouwd.

       Als in de standaardmodus (niet-sjabloonmodus) gewerkt wordt, worden van de
       architectuurspecifieke symbolen enkel die in het symbolenbestand opgeschreven die
       overeenkomen met de huidige hostarchitectuur. Als daarentegen in de sjabloonmodus
       gewerkt wordt, worden steeds alle architectuurspecifieke symbolen (ook die voor
       vreemde architecturen) opgeschreven in het symbolenbestand.

       De indeling voor de architectuurlijst is dezelfde als die welke gebruikt wordt voor
       het veld Build-Depends van debian/control (behalve de omsluitende vierkante haakjes
       []). Met het eerste symbool uit de onderstaande lijst zal bijvoorbeeld enkel
       rekening gehouden worden bij de architecturen alpha, any-amd64 en ia64, met het
       tweede enkel op linux-architecturen en met het derde overal behalve op armel.

        (arch=alpha any-amd64 ia64)een_64bits_specifiek_symbool@Base 1.0
        (arch=linux-any)linux_specifiek_symbool@Base 1.0
        (arch=!armel)symbool_dat_armel_niet_heeft@Base 1.0

       De waarde van architectuur-bits is ofwel 32 of 64.

        (arch-bits=32)32bits_specifiek_symbool@Base 1.0
        (arch-bits=64)64bits_specifiek_symbool@Base 1.0

       De waarde van architectuur-endianness is ofwel little of big.

        (arch-endian=little)little_endian_specifiek_symbool@Base 1.0
        (arch-endian=big)big_endian_specifiek_symbool@Base 1.0

       Meerdere beperkingen kunnen aaneengeregen worden.

        (arch-bits=32|arch-endian=little)32bits_le_symbool@Base 1.0

    ignore-blacklist
       dpkg-gensymbols hanteert een interne zwarte lijst van symbolen die niet zouden
       mogen voorkomen in symbolenbestanden omdat ze gewoonlijk slechts een neveneffect
       zijn van details in de wijze waarop de gereedschapskist (toolchain) geïmplementeerd
       wordt. Indien u om een of andere reden echt wilt dat een van deze symbolen
       opgenomen wordt in het symbolenbestand, moet u het symbool markeren met de tag
       ignore-blacklist. Dit kan nodig zijn voor sommige gereedschapskistbibliotheken van
       lagere orde zoals libgcc

    c++  Geeft een c++-symboolpatroon aan. Zie hierna in de subsectie Het gebruik van
       symboolpatronen.

    symver Geeft een symver (symboolversie) symboolpatroon aan. Zie hierna in de subsectie Het
       gebruik van symboolpatronen.

    regex Geeft een regex-symboolpatroon aan. Zie hierna in de subsectie Het gebruik van
       symboolpatronen.

  Het gebruik van symboolpatronen
    Anders dan een standaardbeschrijving van een symbool, kan een patroon meerdere echte
    symbolen uit de bibliotheek dekken. dpkg-gensymbols zal proberen om elk patroon te
    vergelijken met elk reëel symbool waarvoor in het symbolenbestand geen specifiek
    symboolpendant gedefinieerd werd. Telkens wanneer een eerste overeenkomst met een patroon
    gevonden wordt, worden alle tags en eigenschappen ervan gebruikt als basisspecificatie
    voor het symbool. Indien er met geen enkel patroon een overeenkomst gevonden wordt, zal
    het symbool als nieuw beschouwd worden.

    Een patroon wordt als verloren beschouwd als het met geen enkel symbool uit de bibliotheek
    overeenkomt. Standaard zal dit onder -c1 of een hoger niveau een mislukking van
    dpkg-gensymbols uitlokken. Indien een dergelijke mislukking echter onwenselijk is, kan het
    patroon gemarkeerd worden met de tag optional. Als het patroon in dat geval geen
    overeenkomst oplevert, zal het enkel in de diff (weergave van de wijzigingen) als MISSING
    (ontbrekend) vermeld worden. Zoals elk ander symbool kan ook een patroon beperkt worden
    tot specifieke architecturen met de tag arch. Raadpleeg het onderdeel  Standaard
    symbooltags hierboven voor meer informatie.

    Patronen vormen een uitbreiding van het deb-symbols(5)-systeem en zijn daarom enkel geldig
    in symbolenbestandsjablonen. De syntaxis voor het opgeven van patronen verschilt niet van
    die voor een specifiek symbool. Het onderdeel symboolnaam van de specificatie fungeert
    echter als een expressie die vergeleken wordt met naam@versie van het echte symbool. Om
    het onderscheid te maken tussen verschillende types patronen, wordt een patroon doorgaans
    gemarkeerd met een speciale tag

    Op dit ogenblik ondersteunt dpkg-gensymbols drie fundamentele patroontypes:

    c++
     Dit patroon wordt met de tag c++ aangeduid. Het zoekt enkel een overeenkomst met
     C++-symbolen  aan de hand van hun ontwarde (demangled) symboolnaam (zoals die
     weergegeven wordt door het hulpprogramma c++filt(1)). Dit patroon is zeer handig om
     symbolen te vinden waarvan de verhaspelde naam op verschillende architecturen anders
     kan zijn, terwijl hun ontwarde naam gelijk blijft. Een groep van dergelijke symbolen is
     non-virtual thunks die architectuurspecifieke geheugenplaatsen ingebed hebben in hun
     verhaspelde naam. Een courant voorkomend voorbeeld hiervan is een virtuele destructor
     die  onder  een  diamantovererving een niet-virtueel thunk-symbool nodig heeft.
     Bijvoorbeeld, zelfs als _ZThn8_N3NSB6ClassDD1Ev@Base op 32-bits-architecturen wellicht
     _ZThn16_N3NSB6ClassDD1Ev@Base zal zijn op 64-bits-architecturen, kunnen zij met één
     enkel c++-patroon aangeduid worden:

     libdummy.so.1 libdummy1 #MINVER#
      [...]
      (c++)"non-virtual thunk to NSB::ClassD::~ClassD()@Base" 1.0
      [...]

     De bovenstaande ontwarde naam kan verkregen worden door het volgende commando uit te
     voeren:

      $ echo '_ZThn8_N3NSB6ClassDD1Ev@Base' | c++filt

     Merk op dat een verhaspelde naam per definitie uniek is in de bibliotheek, maar dat dit
     niet noodzakelijk het geval is voor ontwarde namen. Een aantal verschillende echte
     symbolen kan dezelfde ontwarde naam hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval met
     niet-virtuele thunk-symbolen in complexe overervingsconfiguraties of met de meeste
     constructors en destructors (vermits g++ voor hen doorgaans twee echte symbolen
     genereert). Vermits deze collisies zich op het ABI-niveau voordoen, verminderen zij
     evenwel niet de kwaliteit van het symbolenbestand.

    symver
     Dit patroon wordt door de tag symver aangegeven. Goed onderhouden bibliotheken hebben
     symbolen met versienummers, waarbij elke versie overeenkomt met de toeleveraarsversie
     waar het symbool toegevoegd werd. Indien dat het geval is, kunt u een symver-patroon
     gebruiken om eventuele symbolen aan te duiden die gekoppeld zijn aan de specifieke
     versie. Bijvoorbeeld:

     libc.so.6 libc6 #MINVER#
      (symver)GLIBC_2.0 2.0
      [...]
      (symver)GLIBC_2.7 2.7
      access@GLIBC_2.0 2.2

     Alle symbolen die horen bij de versies GLIBC_2.0 en GLIBC_2.7 zullen resulteren in de
     respectieve minimale versies 2.0 en 2.7, met  uitzondering  van  het  symbool
     access@GLIBC_2.0. Dit laatste zal resulteren in een minimale vereiste van libc6 versie
     2.2 en dit ondanks het feit dat het valt binnen het bereik van het patroon
     "(symver)GLIBC_2.0". De reden hiervoor is dat specifieke symbolen voorrang hebben op
     patronen.

     Merk op dat hoewel patronen met jokertekens volgens de oude stijl (in het veld
     symboolnaam aangegeven door "*@version") nog steeds ondersteund worden, zij vervangen
     werden door een syntaxis volgens de nieuwe stijl "(symver|optional)version". Als
     hetzelfde effect gewenst wordt moet bijvoorbeeld "*@GLIBC_2.0 2.0" geschreven worden
     als "(symver|optional)GLIBC_2.0 2.0".

    regex
     Patronen in de vorm van reguliere expressies worden aangegeven met de tag regex. Zij
     zoeken naar een overeenkomst met de in het veld symboolnaam vermelde perl reguliere
     expressie. Een reguliere expressie wordt als zodanig vergeleken. Daarom mag u niet
     vergeten ze te laten beginnen met het teken ^. Anders kan ze een overeenkomst opleveren
     met om het even welk deel van de tekenreeks naam@versie van het echte symbool.
     Bijvoorbeeld:

     libdummy.so.1 libdummy1 #MINVER#
      (regex)"^mystack_.*@Base$" 1.0
      (regex|optional)"private" 1.0

     Symbolen zoals "mystack_new@Base", "mystack_push@Base", "mystack_pop@Base" enz. zullen
     door het eerste patroon gevonden worden, terwijl "ng_mystack_new@Base" bijvoorbeeld
     niet. Het tweede patroon zal een overeenkomst opleveren met alle symbolen die in hun
     naam de tekenreeks "private" hebben en de gevonden symbolen zullen de tag optional
     overerven van het patroon.

    De hierboven vermelde basispatronen kunnen met elkaar gecombineerd worden als dat zinvol
    is. In dat geval worden zij verwerkt in de volgorde waarin de tags opgegeven werden.
    Bijvoorbeeld beide onderstaande patronen

    (c++|regex)"^NSA::ClassA::Private::privmethod\d\(int\)@Base" 1.0
    (regex|c++)N3NSA6ClassA7Private11privmethod\dEi@Base 1.0

    zullen    de    symbolen    "_ZN3NSA6ClassA7Private11privmethod1Ei@Base"    en
    "_ZN3NSA6ClassA7Private11privmethod2Ei@Base" vinden. Bij het vergelijken met het eerste
    patroon wordt het rauwe symbool eerst ontward als een C++-symbool en vervolgens wordt de
    ontwarde naam vergeleken met de reguliere expressie. Bij het vergelijken met het tweede
    patroon daarentegen, wordt de reguliere expressie vergeleken met de rauwe symboolnaam en
    vervolgens wordt nagegaan of het een C++-symbool is door het te proberen ontwarren. Als
    een basispatroon een mislukking oplevert, betekent dit het mislukken van het hele patroon.
    Om die reden zal "__N3NSA6ClassA7Private11privmethod\dEi@Base" bijvoorbeeld met geen van
    beide patronen een overeenkomst opleveren, aangezien het geen geldig C++-symbool is.

    Over het algemeen genomen kunnen alle patronen in twee groepen onderverdeeld worden:
    aliassen (basale c++- en symver-patronen) en generieke patronen (regex, alle combinaties
    van meerdere basale patronen). Het vergelijken met basale patronen van het alias-type
    verloopt snel (O(1)), terwijl dat bij generieke patronen voor elk symbool O(N) is (waarbij
    N het aantal generieke patronen is). Daarom wordt aangeraden om geen overdadig gebruik te
    maken van generieke patronen.

    Indien meerdere patronen een overeenkomst opleveren met hetzelfde echte symbool, krijgen
    aliassen (eerst c++, dan symver) de voorkeur boven generieke patronen. Generieke patronen
    worden  vergeleken  in  de  volgorde  waarin  zij  aangetroffen  worden  in  het
    symbolenbestandsjabloon tot er een eerste succes volgt. Merk nochtans op dat het manueel
    herordenen van items uit het sjabloonbestand  niet  aangeraden  wordt,  aangezien
    dpkg-gensymbols  diffs (weergave van de veranderingen) genereert op basis van de
    alfanumerieke volgorde van hun namen.

  Het gebruik van includes
    Als de set van geëxporteerde symbolen onderling  verschilt  tussen  verschillende
    architecturen, kan het inefficiënt worden om één enkel symbolenbestand te gebruiken. In
    die gevallen kan een include-opdracht op een aantal wijzen nuttig blijken:

    ·  U kunt het gemeenschappelijke gedeelte afsplitsen in een extern bestand en dat bestand
      opnemen in uw bestand pakket.symbols.arch met behulp van een include-opdracht op de
      volgende manier:

      #include "pakketten.symbols.common"

    ·  Net zoals om het even welk symbool kan ook een include-opdracht tags krijgen:

      (tag|...|tagN)#include "in-te-voegen-bestand"

      Als gevolg daarvan zal er standaard van uitgegaan worden dat alle symbolen die uit
      in-te-voegen-bestand opgenomen worden, gemarkeerd zijn met tag ... tagN. U kunt van
      deze functionaliteit gebruik maken om een gemeenschappelijk bestand pakket.symbols te
      maken waarin architectuurspecifieke symbolenbestanden opgenomen worden:

       gemeenschappelijk_symbool1@Base 1.0
      (arch=amd64 ia64 alpha)#include "pakket.symbolen.64bits"
      (arch=!amd64 !ia64 !alpha)#include "pakket.symbolen.32bits"
       gemeenschappelijk_symbool2@Base 1.0

    De symbolenbestanden worden regel per regel gelezen en include-opdrachten worden verwerkt
    van zodra ze tegengekomen worden. Dit betekent dat de inhoud van het ingevoegde bestand
    eventueel zaken kan vervangen die voor de include-opdracht stonden en dat zaken die na de
    opdracht komen, eventueel inhoud uit het ingevoegde bestand kunnen vervangen. Elk symbool
    (of zelfs een andere #include-opdracht) uit het ingevoegde bestand kan bijkomende tags
    opgeven of via zijn tag-vermeldingen waarden van de overgeërfde tags vervangen. Er bestaat
    nochtans geen manier waarop een symbool eventueel overgeërfde tags zou kunnen verwijderen.

    Een ingevoegd bestand kan de kopregel die de SONAME van de bibliotheek bevat, herhalen. In
    dat geval vervangt het een eventueel eerder ingelezen kopregel. Het is over het algemeen
    nochtans best om het dupliceren van kopregels te vermijden. Een manier om dat te doen is
    de volgende:

    #include "libding1.symbols.common"
    arch_specifiek_symbool@Base 1.0

  Goed beheer van bibliotheken
    Een goed onderhouden bibliotheek heeft de volgende functionaliteit:

    ·  haar API is stabiel (publieke symbolen worden nooit verwijderd, enkel worden nieuwe
      publieke symbolen toegevoegd) en zij ondergaat enkel op een incompatibele manier
      veranderingen als de SONAME verandert;

    ·  idealiter gebruikt zij symboolversienummering om ondanks interne wijzigingen en
      API-uitbreidingen ABI-stabiliteit te bekomen;

    ·  zij exporteert geen private symbolen (dergelijke symbolen kunnen de tag optional
      krijgen om dat te omzeilen).

    Bij het onderhoud van een symbolenbestand is het gemakkelijk om het verschijnen en
    verdwijnen van symbolen op te merken. Maar het is moeilijker om incompatibele API- en
    ABI-wijzigingen op te merken. Daarom moet de onderhouder het changelog-bestand van de
    toeleveraar grondig nakijken op situaties waarbij de regels van goed bibliotheekbeheer
    geschonden worden. Indien mogelijke problemen ontdekt worden, zou de toeleverende auteur
    erover ingelicht moeten worden, aangezien een reparatie op het niveau van de toeleveraar
    altijd te verkiezen valt boven een Debian-specifieke tijdelijke oplossing.

OPTIES

    -Ppakketbouwmap
       Zoek in pakketbouwmap in plaats van in debian/tmp.

    -ppakket
       Definieer de pakketnaam. Is vereist als meer dan één binair pakket vermeld wordt in
       debian/control (of indien er geen bestand debian/control is).

    -vversie
       Definieer de pakketversie. Standaard is dat de versie die uit debian/changelog
       gehaald wordt. Is vereist indien het aanroepen gebeurt van buiten de boom van het
       broncodepakket.

    -ebibliotheekbestand
       Analyseer enkel de expliciet vermelde bibliotheken in plaats van alle publieke
       bibliotheken te zoeken. U kunt in  bibliotheekbestand  gebruik  maken  van
       shell-patronen met het oog op padnaamexpansie (zie de man-pagina File::Glob(3perl)
       voor details) om met één enkel argument meerdere bibliotheken aan te duiden (anders
       heeft u meerdere malen -e nodig).

    -lmap Voeg map vooraan toe aan de lijst van mappen waarin naar private gedeelde
       bibliotheken gezocht moet worden (sinds dpkg 1.19.1). Deze optie kan meermaals
       gebruikt worden.

       Opmerking: gebruik deze optie in de plaats van het instellen van LD_LIBRARY_PATH,
       aangezien die omgevingsvariabele gebruikt wordt om de runtime linker aan te sturen.
       Daarvan misbruik maken om de paden van gedeelde bibliotheken in te stellen tijdens
       het bouwen van het programma, kan problematisch zijn, bijvoorbeeld bij het
       cross-compileren.

    -Ibestandsnaam
       Gebruik bestandsnaam als referentiebestand om het symbolenbestand te genereren dat
       in het pakket zelf geïntegreerd wordt.

    -O[bestandsnaam]
       Geef het gegenereerde symbolenbestand uit weer op de standaarduitvoer of schrijf
       het  naar  bestandsnaam  als  dat  opgegeven  werd,  eerder  dan  naar
       debian/tmp/DEBIAN/symbols (of pakketbouwmap/DEBIAN/symbols indien -P  gebruikt
       werd). Indien bestandsnaam reeds bestond, wordt de inhoud ervan gebruikt als basis
       voor het gegenereerde symbolenbestand. U kunt van deze functionaliteit gebruik
       maken om een symbolenbestand bij te werken zodat het in overeenstemming is met een
       nieuwere toeleveraarsversie van uw bibliotheek.

    -t   Schrijf het symbolenbestand in sjabloonmodus eerder dan in de indeling die
       compatibel is met deb-symbols(5). Het grootste verschil is dat in de sjabloonmodus
       symboolnamen en tags geschreven worden in hun originele vorm in tegenstelling tot
       in de compatibele modus waarin de verwerkte symboolnamen ontdaan van hun tags
       gebruikt worden. Daarenboven kunnen bij het schrijven  van  een  standaard
       deb-symbols(5)-bestand sommige symbolen weggelaten worden (overeenkomstig de regels
       voor het verwerken van tags), terwijl in een symbolenbestandsjabloon steeds alle
       symbolen neergeschreven worden.

    -c[0-4]
       Definieer de controles die moeten gebeuren bij het vergelijken van het gegenereerde
       symbolenbestand met het sjabloonbestand dat als vertrekpunt gebruikt  werd.
       Standaard is dat volgens niveau 1. Het verhogen van het niveau leidt tot meer
       controles, terwijl alle controles van lagere niveaus behouden blijven. Niveau 0
       leidt nooit tot een mislukking. Niveau 1 mislukt als er symbolen verdwenen zijn.
       Niveau 2 geeft een mislukking als nieuwe symbolen geïntroduceerd werden. Niveau 3
       mislukt als er bibliotheken verdwenen zijn. Niveau 4 geeft een mislukking als
       nieuwe bibliotheken geïntroduceerd werden.

       Deze  waarde  kan  vervangen  worden   door   de   omgevingsvariabele
       DPKG_GENSYMBOLS_CHECK_LEVEL.

    -q   Gedraag u rustig en genereer nooit een diff (een overzicht van de verschillen)
       tussen het gegenereerde symbolenbestand en het sjabloonbestand dat als vertrekpunt
       gebruikt werd en toon geen enkele waarschuwing in verband met nieuwe/verloren
       bibliotheken of nieuwe/verloren symbolen. Deze optie schakelt enkel de informatieve
       uitvoer uit, maar niet de controles zelf (zie de optie -c).

    -aarch Ga uit van arch als hostarchitectuur bij het verwerken van symbolenbestanden.
       Gebruik deze optie om een symbolenbestand of een diff (overzicht van  de
       verschillen) voor een willekeurige architectuur te genereren op voorwaarde dat de
       binaire bestanden ervan reeds voorhanden zijn.

    -d   Zet debug-modus aan. Talrijke berichten worden dan getoond om toe te lichten wat
       dpkg-gensymbols doet.

    -V   Schakel de breedsprakige modus in. Het gegenereerde symbolenbestand bevat dan
       verouderde symbolen in de vorm van commentaar. In sjabloonmodus worden daarenboven
       patroonsymbolen gevolgd door commentaar met daarin een opsomming van de echte
       symbolen die met het patroon overeenkwamen.

    -?, --help
       Toon info over het gebruik en sluit af.

    --version
       Toon de versie en sluit af.

OMGEVING

    DPKG_GENSYMBOLS_CHECK_LEVEL
       Overschrijft het controleniveau van het commando, zelfs als het argument -c
       opgegeven werd aan de commandoregel (merk op dat dit ingaat tegen de algemeen
       geldende  afspraak  dat  commandoregel-argumenten  voorrang  hebben  op
       omgevingsvariabelen).

    DPKG_COLORS
       Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen
       worden zijn: auto (standaard), always en never.

    DPKG_NLS
       Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren
       van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of
       i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).

ZIE OOK

    https://people.redhat.com/drepper/symbol-versioning
    https://people.redhat.com/drepper/goodpractice.pdf
    https://people.redhat.com/drepper/dsohowto.pdf
    deb-symbols(5), dpkg-shlibdeps(1).