Provided by: dpkg_1.19.7ubuntu2_amd64 bug

NAAM

    dpkg-query - een gereedschap om te zoeken in de database van dpkg

OVERZICHT

    dpkg-query [optie...] commando

BESCHRIJVING

    dpkg-query is een gereedschap om informatie te tonen over pakketten die opgenomen zijn in
    de database van dpkg.

COMMANDO'S

    -l, --list [pakketnaampatroon...]
       Alle gekende pakketten opsommen die beantwoorden aan één of meer patronen, ongeacht
       hun toestand, met daarbij inbegrepen elk reëel of virtueel pakket dat in om het
       even welk veld over vereistenrelaties (zoals Breaks, Enhances, enz.) vermeld wordt.
       Indien  geen  pakketnaampatroon opgegeven werd, som dan alle pakketten uit
       /var/lib/dpkg/status op, met uitzondering van die welke als niet-geïnstalleerd
       gemarkeerd  staan  (d.w.z.  die  welke  eerder  gewist werden). De normale
       shell-jokertekens mogen in pakketnaampatroon gebruikt worden. Merk op dat u
       pakketnaampatroon wellicht tussen aanhalingstekens zult moeten plaatsen om te
       voorkomen dat de shell aan bestandsnaamexpansie zou doen. Het volgende zal
       bijvoorbeeld een opsomming geven van alle pakketnamen die beginnen met “libc6”:

        dpkg-query -l 'libc6*'

       De eerste drie kolommen van de uitvoer tonen de gewenste actie, de toestand van het
       pakket, en fouten, in die volgorde.

       Gewenste actie:
        u = Onbekend (Unknown)
        i = Installeren (Install)
        h = Handhaven (Hold)
        r = Verwijderen (Remove)
        p = Wissen (Purge)

       Toestand van het pakket:
        n = Niet-geïnstalleerd (Not-installed)
        c = Configuratiebestanden (Config-files)
        H = Half-geïnstalleerd (Half-installed)
        U = Uitgepakt (Unpacked)
        F = Half-geconfigureerd (Half-configured)
        W = Triggers-afgewacht (Triggers-awaiting)
        t = Triggers-aanhangig (Triggers-pending)
        i = Geïnstalleerd (Installed)

       Foutvlaggen:
        <leeg> = (geen)
        R = Herinst-nodig (Reinst-required)

       Een toestand die aangeduid wordt met een hoofdletter of een foutletter wijzen erop
       dat het waarschijnlijk is dat het pakket ernstige problemen zal veroorzaken.
       Gelieve dpkg(1) te raadplegen voor informatie over de bovenstaande toestanden en
       vlaggen.

       De indeling van de uitvoer van deze optie kan niet geconfigureerd worden, maar
       varieert automatisch om te passen binnen de breedte van de terminal. Ze is bedoeld
       om door personen gelezen te worden, en kan niet gemakkelijk gelezen worden door een
       machine. Zie -W (--show) en --showformat voor een manier om de indeling van de
       uitvoer te configureren.

    -W, --show [pakketnaampatroon...]
       Net zoals de optie --list zal dit alle pakketten opsommen die met het opgegeven
       patroon overeenkomen. De uitvoer kan evenwel aangepast worden met behulp van de
       optie --showformat. De standaardindeling van de uitvoer gebruikt één regel per
       pakket dat gevonden werd, waarbij elke regel de naam (uitgebreid met  de
       architectuurkwalificatie voor pakketten van het type Multi-Arch same) en de
       geïnstalleerde versie van het pakket bevat, onderling gescheiden door een tab.

    -s, --status [pakketnaam...]
       Rapporteert over de status van het opgegeven pakket. Dit geeft gewoon het item weer
       uit de databank van de toestand van de geïnstalleerde bestanden. Indien geen
       pakketnaam vermeld werd, worden alle items uit de databank met toestandsinformatie
       weergegeven (sinds dpkg 1.19.1). Als meerdere pakketnamen vermeld werden, worden de
       opgevraagde items met toestandsinformatie van elkaar gescheiden door een lege regel
       en weergegeven in dezelfde volgorde als die van de argumentenlijst.

    -L, --listfiles pakketnaam...
       Som de bestanden op die uit pakketnaam op uw systeem geïnstalleerd werden. Als
       meerdere pakketnamen opgegeven werden, zullen de gevraagde opsommingen  van
       bestanden van elkaar gescheiden worden door een lege regel en in dezelfde volgorde
       weergegeven worden als ze in de lijst met argumenten opgegeven werden. Merk
       nochtans  op  dat  bestanden  die  aangemaakt  worden door pakketspecifieke
       installatiescripts niet vermeld worden.

    --control-list pakketnaam
       Som de controlebestanden op die uit pakketnaam op uw systeem geïnstalleerd werden
       (sinds  dpkg 1.16.5). Die kunnen gebruikt worden als invoerargumenten voor
       --control-show.

    --control-show pakketnaam controlebestand
       Geef het controlebestand dat uit pakketnaam op uw systeem geïnstalleerd werd, weer
       op de standaarduitvoer (sinds dpkg 1.16.5).

    -c, --control-path pakketnaam [controlebestand]
       Som  de  paden van controlebestanden op die uit pakketnaam op uw systeem
       geïnstalleerd werden (sinds dpkg 1.15.4). Indien controlebestand opgegeven werd,
       toon dan enkel het pad voor dat controlebestand als het bestaat.

       Waarschuwing: dit commando wordt uitgefaseerd, omdat het rechtstreekse toegang
       verleent tot de interne database van dpkg. Gelieve in plaats daarvan over te
       schakelen op het gebruik van --control-list en --control-show in alle gevallen
       waarin deze commando's hetzelfde eindresultaat kunnen geven. Dit commando zal
       evenwel niet verwijderd worden zolang er nog minstens één geval is waarin dit
       commando nodig  is  (d.w.z.  als  een  schadelijk  postrm-script  van  een
       pakketonderhouder verwijderd moet worden) en zolang daarvoor geen goede oplossing
       bestaat.

    -S, --search zoekpatroon-bestandsnaam...
       Zoek pakketten die bestanden hebben die overeenkomen met het opgegeven patroon.
       Standaard  shell-jokertekens kunnen in het patroon gebruikt worden, waarbij
       sterretje (*) en vraagteken (?) met een slash overeenkomen en backslash (\) als een
       maskeerteken (escape-teken) gebruikt wordt.

       Wanneer het eerste teken in het zoekpatroon-bestandsnaam niet een van de tekens
       ‘*[?/’ is, dan zal het beschouwd worden als deeltekenreeksvergelijking en zal het
       impliciet geplaatst worden tussen ‘*’ (zoals in *zoekpatroon-bestandsnaam*). Indien
       de daaropvolgende tekenreeks een van de tekens ‘*[?\’ bevat, dan zal ze behandeld
       worden als een glob-patroon, anders zal een eventuele afsluitende ‘/’ of ‘/.’
       verwijderd worden en zal er een letterlijke padopzoeking uitgevoerd worden.

       Dit commando geeft geen extra bestanden weer die  door  scripts  van  de
       pakketonderhouder aangemaakt werden en ook geen alternatieven.

    -p, --print-avail [pakketnaam...]
       Toon detailinformatie over pakketten, zoals die in /var/lib/dpkg/available te
       vinden is. Als geen pakketnaam opgegeven werd, worden alle items uit de databank
       available weergegeven (sinds dpkg 1.19.1). Als meerdere pakketnamen opgegeven
       worden, worden de gevraagde items uit available onderling gescheiden door een lege
       regel en weergegeven in dezelfde volgorde als die van de argumentenlijst.

       Gebruikers van frontends die op APT gebaseerd zijn moeten in de plaats daarvan
       apt-cache show pakketnaam gebruiken, aangezien het bestand available  enkel
       up-to-date gehouden wordt als men dselect gebruikt.

    -?, --help
       Toon info over het gebruik en sluit af.

    --version
       Toon de versie en sluit af.

OPTIES

    --admindir=map
       Wijzig de locatie van de database van dpkg. De standaardlocatie is /var/lib/dpkg.

    --load-avail
       Laad ook het bestand available bij het gebruik van de commando's --show en --list.
       Standaard doorzoeken die nu enkel het bestand status (sinds dpkg 1.16.2).

    --no-pager
       Schakelt het gebruik van een pagineringsprogramma uit bij het weergeven van
       informatie (sinds dpkg 1.19.2).

    -f, --showformat=indeling
       Deze optie wordt gebruikt om op te geven in welke indeling --show zijn uitvoer moet
       produceren (de korte optie sinds dpkg 1.13.1). De indeling is een tekenreeks die
       vorm geeft aan de uitvoer die voor elk opgesomd pakket gegenereerd wordt.

       In de indelingstekenreeks markeert “\” een stuurcode:

         \n regeleinde
         \r wagenterugloop
         \t tab

       “\” voor elk ander letterteken onderdrukt de eventuele bijzondere betekenis van dat
       navolgende teken, hetgeen van nut is voor “\” en “$”.

       Pakketinformatie kan ingevoegd worden door variabeleverwijzingen naar pakketvelden
       toe te voegen met behulp van de syntaxis “${veld[;breedte]}”. Velden worden rechts
       uitgelijnd weergegeven tenzij een negatieve breedte opgegeven werd. In dat geval
       wordt links uitgelijnd. De volgende velden worden herkend, maar zijn niet
       noodzakelijk aanwezig in het statusbestand (enkel interne velden en velden die in
       het binaire pakket opgeslagen worden komen er in terecht):

         Architecture (architectuur)
         Bugs (bugs)
         Conffiles (configuratiebestanden) (intern)
         Config-Version (configuratieversie) (intern)
         Conflicts (is tegenstrijdig met)
         Breaks (maakt defect)
         Depends (vereist)
         Description (beschrijving)
         Enhances (biedt uitbreiding voor)
         Essential (essentieel)
         Filename (bestandsnaam) (intern, frontend gerelateerd)
         Homepage (homepage)
         Installed-Size (geïnstalleerde grootte)
         MD5sum (MD5-controlesom) (intern, frontend gerelateerd)
         MSDOS-Filename (MsDos-bestandsnaam) (intern, frontend gerelateerd)
         Maintainer (onderhouder)
         Origin (origine)
         Package (pakket)
         Pre-Depends (heeft als voorafgaande vereiste)
         Priority (prioriteit)
         Provides (voorziet in)
         Recommends (beveelt aan)
         Replaces (vervangt)
         Revision (revisie) (verouderd)
         Section (sectie)
         Size (grootte) (intern, frontend gerelateerd)
         Source (bron)
         Status (intern)
         Suggests (suggereert)
         Tag (gewoonlijk niet in .deb maar in Packages-bestand van pakketbron)
         Triggers-Awaited (triggers-afgewacht) (intern)
         Triggers-Pending (triggers-aanhangig) (intern)
         Version (versie)

       De volgende velden zijn virtueel en worden door dpkg-query gegenereerd uit waarden
       van andere velden (merk op dat zij namen hebben die niet conform de veldnamen in
       een controlebestand zijn):

       binary:Package
           Het  bevat  de  naam  van  het  binaire  pakket  met eventueel een
           architectuurkwalificatie zoals “libc6:amd64” (sinds dpkg 1.16.2). Er zal een
           architectuurkwalificatie  gebruikt worden om ervoor te zorgen dat de
           pakketnaam niet ambigu kan zijn, bijvoorbeeld als het pakket een veld
           Multi-Arch met als waarde same heeft of als het pakket bedoeld is voor een
           vreemde architectuur.

       binary:Synopsis
           Het bevat de korte beschrijving van het pakket (sinds dpkg 1.19.1).

       binary:Summary
           Dit is een alias voor binary:Synopsis (sinds dpkg 1.16.2).

       db:Status-Abbrev
           Het bevat de verkorte pakketstatus (als drie tekens), zoals “ii ” of “iHR”
           (sinds dpkg 1.16.2). Zie de beschrijving van het commando --list voor
           bijkomende toelichting.

       db:Status-Want
           Het bevat de gewenste toestand van het pakket, onderdeel van het veld Status
           (sinds dpkg 1.17.11).

       db:Status-Status
           Het bevat de pakketstatus uitgedrukt in een woord, onderdeel van het veld
           Status (sinds dpkg 1.17.11).

       db:Status-Eflag
           Het bevat de status-foutvlag van het pakket, onderdeel van het veld Status
           (sinds dpkg 1.17.11).

       db-fsys:Files
           Het bevat de door regeleinden gescheiden lijst van de elementen van het
           pakketbestandssysteem (sinds dpkg 1.19.3).

       db-fsys:Last-Modified
           Het bevat de tijdsaanduiding in seconden van het laatste moment waarop de
           elementen  van het pakketbestandssysteem gewijzigd werden (sinds dpkg
           1.19.3).

       source:Package
           Het bevat de naam van het broncodepakket van dit binaire pakket (sinds dpkg
           1.16.2).

       source:Version
           Het bevat het versienummer van het broncodepakket van dit binaire pakket
           (sinds dpkg 1.16.2).

       source:Upstream-Version
           Het bevat het versienummer van de toeleveraarsbroncode voor dit binaire
           pakket (sinds dpkg 1.18.16).

       De standaard indelingstekenreeks is “${binary:Package}\t${Version}\n”. In feite
       kunnen ook alle andere velden die in het statusbestand te vinden zijn (d.w.z. door
       de gebruiker gedefinieerde velden) opgevraagd worden. Zij zullen evenwel als
       zodanig weergegeven worden, zonder conversie of foutcontrole. Om de naam van de
       onderhouder van dpkg en de geïnstalleerde versie te bekomen, kunt u het volgende
       commando uitvoeren:

        dpkg-query -W -f='${binary:Package} ${Version}\t${Maintainer}\n' dpkg

AFSLUITSTATUS

    0   De gevraagde opzoeking werd succesvol uitgevoerd.

    1   De gevraagde opzoeking mislukte volledig of gedeeltelijk ten gevolge van het feit
       dat een bestand of een pakket niet gevonden werd (behalve bij --control-path,
       --control-list en --control-show waarvoor dit soort fouten fataal is).

    2   Fatale of onherstelbare fout die te wijten is aan ongeldig gebruik van de
       commandoregel of aan interacties met het systeem, zoals het benaderen van de
       database, het toewijzen van geheugen, enz.

OMGEVING

  Externe omgeving
    SHELL Stelt het uit te voeren programma in wanneer een commando via een shell
       voortgebracht wordt (sinds dpkg 1.19.2).

    PAGER
    DPKG_PAGER
       Stelt het te gebruiken pagineringscommando in (sinds dpkg 1.19.1), hetwelk
       uitgevoerd zal worden met «$SHELL -c». Indien SHELL niet ingesteld is, zal «sh»
       gebruikt worden. DPKG_PAGER overschrijft de omgevingsvariabele PAGER (sinds dpkg
       1.19.2).

    DPKG_ADMINDIR
       Indien dit ingesteld werd en de optie --admindir niet gebruikt werd, zal dit
       gebruikt worden als de datamap voor dpkg.

    DPKG_COLORS
       Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen
       worden zijn: auto (standaard), always en never.

  Interne omgeving
    LESS  Indien niet reeds ingesteld, wordt het als “-FRSXMQ” gedefinieerd door dpkg-query
       bij het voortbrengen van een pagineringsprogramma (sinds dpkg 1.19.2). Om het
       standaardgedrag te wijzigen, kan deze variabele vooraf ingesteld worden op een
       andere waarde, inclusief op een lege tekenreeks, ofwel kunnen de variabelen PAGER
       of DPKG_PAGER ingesteld worden om specifieke opties uit te schakelen met «-+»,
       bijvoorbeeld DPKG_PAGER="less -+F".

ZIE OOK

    dpkg(1).