Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    dpkg-shlibdeps  -  genereert substitutievariabelen over afhankelijkheidsrelaties tot
    gedeelde bibliotheken

OVERZICHT

    dpkg-shlibdeps [optie...] [-e]programma [optie...]

BESCHRIJVING

    dpkg-shlibdeps berekent de afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken voor de
    programma's die genoemd worden in zijn argumenten. De afhankelijkheden worden in het
    bestand met  substitutievariabelen  debian/substvars  toegevoegd  als  variabelenaam
    shlibs:afhankelijkheidsveld,  waarbij  afhankelijkheidsveld  de  naam  van  een
    afhankelijkheidsveld is. Eventuele andere variabelen die met shlibs: beginnen worden uit
    het bestand verwijderd.

    dpkg-shlibdeps heeft twee mogelijke informatiebronnen om afhankelijkheidsinformatie te
    genereren, ofwel symbols-bestanden ofwel shlibs-bestanden. Voor elke binair pakket dat
    dpkg-shlibdeps analyseert, zoekt het de lijst van bibliotheken op waarmee het gelinkt is.
    Vervolgens zoekt het voor iedere bibliotheek ofwel het  symbols-bestand  of  het
    shlibs-bestand (indien het eerste niet bestaat of indien debian/shlibs.local de relevante
    afhankelijkheidsinformatie bevat) op. Beide bestanden worden verondersteld geleverd te
    worden  door  het  bibliotheekpakket  en  zouden  dus te vinden moeten zijn als
    /var/lib/dpkg/info/pakket.symbols of /var/lib/dpkg/info/pakket.shlibs. De naam van het
    pakket wordt in twee stappen gevonden: het bibliotheekbestand opzoeken op het systeem (er
    wordt in dezelfde mappen gezocht als die welke ld.so zou gebruiken) en dan dpkg -S
    bibliotheekbestand gebruiken om het pakket op te zoeken dat de bibliotheek levert.

  Symbolenbestanden
    Symbolenbestanden bevatten fijnmazige afhankelijkheidsinformatie door voor ieder symbool
    dat de bibliotheek exporteert, de minimumvereiste op te geven. Het script tracht een
    symbolenbestand dat bij een bibliotheekpakket hoort op de volgende plaatsen te vinden (het
    eerste dat gevonden wordt, wordt gebruikt):

    debian/*/DEBIAN/symbols
       Informatie over gedeelde bibliotheken die gegenereerd werd door het huidige
       bouwproces  dat  ook  dpkg-shlibdeps  aanriep.  Zij worden gegenereerd door
       dpkg-gensymbols(1). Ze worden enkel gebruikt als de bibliotheek aangetroffen wordt
       in de bouwboom van een pakket. Het bestand symbols in die bouwboom heeft voorrang
       op symbolenbestanden van andere binaire pakketten.

    /etc/dpkg/symbols/pakket.symbols.arch

    /etc/dpkg/symbols/pakket.symbols
       Systeemspecifieke vervangingsinformatie over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde
       bibliotheken. arch is de architectuur van het huidige systeem (verkregen door
       dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH).

    Uitvoer van “dpkg-query --control-path pakket symbols”
       Door een pakket verstrekte informatie over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde
       bibliotheken. Tenzij anders bepaald door --admindir, zijn deze bestanden te vinden
       in /var/lib/dpkg.

    Tijdens het doorzoeken van de door al de programma's gebruikte symbolen, onthoudt
    dpkg-shlibdeps van elke bibliotheek de (hoogste) minimale versie die nodig is. Op het eind
    van het proces is het in staat voor elke gebruikte bibliotheek uit te schrijven wat de
    minimale vereiste is (in de veronderstelling dat de informatie uit de symbols-bestanden
    accuraat is).

    Bij wijze van beschermende maatregel kan een symbols-bestand een meta-informatieveld
    Build-Depends-Pakket bevatten. Dan zal dpkg-shlibdeps de door het corresponderende pakket
    vereiste minimale versie halen uit het veld Build-Depends en deze versie gebruiken als ze
    hoger is dan de minimale versie die berekend werd via het doorzoeken van symbolen.

  Shlibs-bestanden
    Shlibs-bestanden koppelen rechtstreeks een bibliotheek aan een vereiste (zonder naar de
    symbolen te kijken). Dit is dus dikwijls strikter dan echt nodig, maar erg veilig en
    gemakkelijk te hanteren.

    De  afhankelijkheidsrelaties  tot een bibliotheek worden op verschillende plaatsen
    opgezocht. Het eerste bestand dat informatie biedt over de bibliotheek in kwestie, wordt
    gebruikt:

    debian/shlibs.local
       Pakket-eigen vervangende informatie over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde
       bibliotheken.

    /etc/dpkg/shlibs.override
       Systeemspecifieke vervangende informatie over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde
       bibliotheken.

    debian/*/DEBIAN/shlibs
       Informatie over gedeelde bibliotheken die gegenereerd werd door het huidige
       bouwproces dat ook dpkg-shlibdeps inriep. Ze wordt enkel gebruikt als  de
       bibliotheek aangetroffen wordt in de bouwboom van het pakket. Het shlibs-bestand in
       die bouwboom heeft voorrang op shlibs-bestanden van andere binaire pakketten.

    Uitvoer van “dpkg-query --control-path pakket shlibs”
       Door een pakket verstrekte informatie over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde
       bibliotheken. Tenzij anders bepaald door --admindir, zijn deze bestanden te vinden
       in /var/lib/dpkg.

    /etc/dpkg/shlibs.default
       Systeemspecifieke standaardinformatie over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde
       bibliotheken.

    De  uitgelichte afhankelijkheden worden dan rechtstreeks gebruikt (behalve als ze
    uitgefilterd werden omdat ze als duplicaten onderkend werden of als zwakker dan een andere
    afhankelijkheid).

OPTIES

    Argumenten die geen opties zijn, worden door dpkg-shlibdeps geïnterpreteerd als namen van
    programma's, net alsof ze opgegeven werden als -eprogramma.

    -eprogramma
       Voeg de gepaste afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken toe die nodig
       zijn voor programma. Deze optie kan meermaals gebruikt worden.

    -lmap Voeg map vooraan toe aan de lijst van mappen waarin naar particuliere gedeelde
       bibliotheken gezocht moet worden (sinds dpkg 1.17.0). Deze optie kan meermaals
       gebruikt worden.

       Opmerking: gebruik deze optie in de plaats van het instellen van LD_LIBRARY_PATH,
       aangezien die omgevingsvariabele gebruikt wordt om de runtime linker aan te sturen.
       Daarvan misbruik maken om de paden van gedeelde bibliotheken in te stellen tijdens
       het bouwen van het programma, kan problematisch zijn, bijvoorbeeld bij het
       cross-compileren.

    -dafhankelijkheidsveld
       Geef  afhankelijkheidsinformatie  op  die  toegevoegd  moet  worden aan het
       afhankelijkheidsveld  afhankelijkheidsveld  van  het  bestand  control.  (De
       afhankelijkheidsinformatie  voor  dit  veld  wordt  in  de  variabele
       shlibs:dependency-field geplaatst.)

       De optie -dafhankelijkheidsveld heeft uitwerking voor alle programma's na de optie
       tot aan het volgende -dafhankelijkheidsveld. Het standaard afhankelijkheidsveld is
       Depends.

       Indien hetzelfde afhankelijkheidsitem (of set van alternatieven) te vinden is in
       meer dan een van de herkende namen voor afhankelijkheidsvelden Pre-Depends,
       Depends, Recommends, Enhances of Suggests, zal dpkg-shlibdeps de afhankelijkheid
       automatisch uit alle velden verwijderen, behalve uit het veld dat de belangrijkste
       afhankelijkheid vertegenwoordigt.

    -pvariabelenaamprefix
       Begin substitutievariabelen met variabelenaamprefix: in plaats van met shlibs:. Op
       dezelfde  wijze  worden  eventuele  substitutievariabelen  die  beginnen met
       variabelenaamprefix: (in plaats van met shlibs:), verwijderd uit het bestand met
       substitutievariabelen.

    -O[bestandsnaam]
       Geef  de  instellingen  in  verband  met  substitutievariabelen weer op de
       standaarduitvoer (of in bestandsnaam als die opgegeven werd; sinds dpkg 1.17.2),
       eerder dan ze toe te voegen aan het bestand met substitutievariabelen (standaard is
       dat debian/substvars).

    -ttype Geef de voorrang aan informatie over afhankelijkheidsrelaties tot  gedeelde
       bibliotheken die gemarkeerd werd als geldend voor het opgegeven pakkettype. Indien
       er geen gemarkeerde  informatie  te  vinden  is,  wordt  teruggevallen  op
       niet-gemarkeerde informatie. Het standaardpakkettype is deb. Informatie over
       afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken wordt gemarkeerd als geldend
       voor een bepaald type door ze te laten voorafgaan door de naam van dat type, een
       dubbele punt en witruimte.

    -Llokaal-shlibs-bestand
       Lees vervangende informatie over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken
       uit lokaal-shlibs-bestand in plaats van uit debian/shlibs.local.

    -Tsubstvars-bestand
       Schrijf  substitutievariabelen  neer  in substvars-bestand. Standaard is dat
       debian/substvars.

    -v   Schakel de breedsprakige modus in (sinds dpkg 1.14.8). Talrijke berichten worden
       weergegeven om uit te leggen wat dpkg-shlibdeps doet.

    -xpakket
       Sluit het pakket uit van de gegenereerde afhankelijkheden (sinds dpkg 1.14.8). Dit
       is nuttig om een afhankelijkheid van zichzelf te vermijden voor pakketten die
       binaire  bestanden  van  het  type  ELF  aanleveren  (programma's  of
       bibliotheekuitbreidingen), waarbij die binaire bestanden gebruik maken van een
       bibliotheek die in hetzelfde pakket te vinden is. Deze optie kan meermaals gebruikt
       worden om meerdere pakketten uit te sluiten.

    -Spakket-bouwmap
       Zoek eerst in pakket-bouwmap bij het zoeken naar een bibliotheek (sinds dpkg
       1.14.15). Dit is nuttig als het broncodepakket meerdere varianten van dezelfde
       bibliotheek bouwt en u zeker wilt zijn dat u de afhankelijkheden krijgt van een
       specifiek binair pakket. U kunt deze optie meermaals gebruiken: mappen zullen in de
       opgegeven volgorde doorzocht worden vooraleer gezocht wordt in de mappen van andere
       binaire pakketten.

    -Ipakketbouwmap
       Sla pakketbouwmap over bij het zoeken naar shlibs-, symbolen- en gedeelde
       bibliotheek-bestanden (sinds dpkg 1.18.5). U kunt deze optie meermaals gebruiken.

    --ignore-missing-info
       Beschouw het niet als een mislukking als voor een gedeelde bibliotheek geen
       afhankelijkheidsinformatie gevonden kan worden (sinds dpkg 1.14.8). Het wordt
       afgeraden  om  deze  optie  te  gebruiken.  Alle  bibliotheken  zouden
       afhankelijkheidsinformatie moeten verschaffen (ofwel via shlibs-bestanden of via
       symbolenbestanden), zelfs als die nog niet door andere pakketten gebruikt wordt.

    --warnings=waarde
       waarde is een bit-veld dat aangeeft welke set waarschuwingen dpkg-shlibdeps kan
       geven (sinds dpkg 1.14.17). Bit 0 (waarde=1) activeert de waarschuwing “symbool sym
       dat door binair-bestand gebruikt wordt, werd in  geen  enkele  bibliotheek
       aangetroffen”, bit 1 (waarde=2) activeert de waarschuwing “pakket zou een nutteloze
       afhankelijkheid kunnen vermijden” en bit 2 (waarde=4) activeert de waarschuwing
       “binair-bestand  zou  niet  gelinkt  moeten  worden  met  bibliotheek”.  De
       standaard-waarde is 3: standaard zijn de eerste twee waarschuwingen geactiveerd, de
       laatste niet. Stel de waarde in op 7 indien u wilt dat alle waarschuwingen
       geactiveerd worden.

    --admindir=map
       Geef een andere locatie op voor de database van dpkg (sinds dpkg 1.14.0). De
       standaardlocatie is /var/lib/dpkg.

    -?, --help
       Toon info over het gebruik en sluit af.

    --version
       Toon de versie en sluit af.

OMGEVING

    DPKG_COLORS
       Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen
       worden zijn: auto (standaard), always en never.

    DPKG_NLS
       Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren
       van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of
       i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).

DIAGNOSTIEK

  Waarschuwingen
    Aangezien dpkg-shlibdeps de set symbolen analyseert die gebruikt wordt door elk binair
    bestand uit het gegeneerde pakket, is het in staat om in verschillende gevallen
    waarschuwingen te geven. Zij geven u informatie over zaken die in het pakket verbeterd
    kunnen worden. In de meeste gevallen hebben die verbeteringen rechtstreeks betrekking op
    de broncode van de toeleveraar (upstream). In aflopende volgorde van belangrijkheid volgen
    hierna de waarschuwingen die u kunt krijgen:

    symbool sym gebruikt door binair-bestand in geen enkele bibliotheek gevonden.
       Het aangegeven symbool werd niet aangetroffen in de bibliotheken die met het binair
       bestand gelinkt werden. Hoogstwaarschijnlijk is binair-bestand een bibliotheek die
       gelinkt moet worden met een andere bibliotheek tijdens het bouwproces (optie
       -lbibliotheek van de linker).

    Binair bestand bevat een onoplosbare verwijzing naar symbool sym: wellicht is het een
    uitbreiding
       Het aangegeven symbool werd niet aangetroffen in de bibliotheken die gelinkt zijn
       met het binair bestand. Hoogstwaarschijnlijk is het binair-bestand een uitbreiding
       (plug-in) en wordt het symbool ter beschikking gesteld door het programma dat deze
       uitbreiding laadt. In theorie heeft een uitbreiding geen SONAME, maar dit binair
       bestand heeft er wel een en in die hoedanigheid kon het niet met zekerheid
       geïdentificeerd worden als een uitbreiding. Het feit evenwel dat het binaire
       bestand opgeslagen wordt in een niet-publieke map is een sterke aanwijzing dat het
       niet om een gewone gedeelde bibliotheek gaat. Indien het binaire bestand effectief
       een uitbreiding is, mag u deze waarschuwing negeren. Maar er bestaat altijd een
       kans dat het om een echte bibliotheek gaat en dat programma's die ermee linken
       gebruik manken van een RPATH waardoor de dynamische lader ze kan vinden. In dat
       geval gaat het om een defecte bibliotheek en moet het defect gerepareerd worden.

    Het pakket zou een nutteloze afhankelijkheid kunnen vermijden indien binair-bestand niet
    gelinkt was met bibliotheek (het gebruikt geen enkel symbool van de bibliotheek)
       Geen enkel van de binaire-bestanden die gelinkt werden met bibliotheek gebruikt een
       symbool dat door de bibliotheek aangeleverd wordt. Door al de binaire bestanden te
       repareren zou u de afhankelijkheidsrelatie die verband houdt met deze bibliotheek,
       kunnen vermijden (tenzij dezelfde afhankelijkheid ook gegenereerd wordt door een
       andere bibliotheek die echt gebruikt wordt).

    Het pakket zou een nutteloze vereiste kunnen vermijden indien programma's niet gelinkt
    waren met bibliotheek (ze gebruiken geen enkel symbool van de bibliotheek)
       Identiek dezelfde waarschuwing als hierboven, maar dan voor meerdere programma's.

    Binair-bestand zou niet gelinkt moeten worden met bibliotheek (het gebruikt geen enkel
    symbool van de bibliotheek)
       Het binair-bestand is gelinkt met een bibliotheek die het niet nodig heeft. Dit is
       geen probleem, maar er kan een kleine prestatiewinst bekomen worden wat de laadtijd
       van het binair bestand betreft, door deze bibliotheek niet met dit binair bestand
       te koppelen. Deze waarschuwing controleert dezelfde informatie als de voorgaande,
       maar doet dit voor elk binair bestand in plaats van de toets globaal uit te voeren
       voor alle geanalyseerde binaire bestanden.

  Fouten
    dpkg-shlibdeps zal mislukken als het een publieke bibliotheek die door een binair bestand
    gebruikt wordt, niet kan vinden of indien er geen afhankelijkheidsinformatie (ofwel een
    shlibs-bestand of een symbolenbestand) aan die bibliotheek gekoppeld is. Een publieke
    bibliotheek heeft een SONAME en heeft een versienummer (lib-iets.so.X). Een private
    bibliotheek (zoals een uitbreiding - plug-in) zou geen SONAME mogen hebben en heeft geen
    versienummer nodig.

    Kon bibliotheek SONAME-van-bibliotheek die binair-bestand nodig heeft, niet vinden (het
    RPATH ervan is 'rpath')
       Het binair-bestand gebruikt een bibliotheek met de naam soname-van-bibliotheek,
       maar dpkg-shlibdeps heeft de bibliotheek niet kunnen vinden. dpkg-shlibdeps legt
       als volgt een lijst van te controleren mappen aan: mappen die vermeld worden in het
       RPATH van het binair bestand, mappen die toegevoegd werden via de optie -l, mappen
       die vermeld worden in de omgevingsvariabele LD_LIBRARY_PATH, kruismultiarch-mappen
       (bijv. /lib/arm64-linux-gnu, /usr/lib/arm64-linux-gnu), standaard publieke mappen
       (/lib,  /usr/lib),  mappen  vermeld  in  /etc/ld.so.conf  en  verouderde
       multibibliotheekmappen (/lib32, /usr/lib32, /lib64, /usr/lib64). Daarna controleert
       het die mappen binnenin de bouwboom van het binaire pakket dat geanalyseerd wordt,
       binnenin de pakketbouwbomen die met de commandoregeloptie -S opgegeven werden,
       binnenin de bouwbomen van andere pakketten die een bestand DEBIAN/shlibs of
       DEBIAN/symbols hebben en tenslotte in de basismap. Als de bibliotheek in geen
       enkele van die mappen aangetroffen wordt, krijgt u deze foutmelding.

       Indien de niet-gevonden bibliotheek zich in een private map van hetzelfde pakket
       bevindt, dan moet u die map toevoegen met de optie -l. Als ze zich bevindt in een
       ander binair pakket dat gebouwd wordt, moet u erop letten dat het bestand
       shlibs/symbols van dat pakket reeds gemaakt is en dat -l de gepaste map bevat als
       ze zich ook in een private map bevindt.

    Geen afhankelijkheidsinformatie gevonden voor bibliotheekbestand (dat gebruikt wordt door
    binair-bestand).
       De bibliotheek die binair-bestand nodig heeft, werd door dpkg-shlibdeps in
       bibliotheekbestand  gevonden,  maar  dpkg-shlibdeps  was  niet  in  staat
       vereisteninformatie voor die bibliotheek te vinden. Om vereistengegevens te vinden
       heeft het geprobeerd de bibliotheek op te zoeken in een Debian pakket met behulp
       van dpkg -S bibliotheekbestand. Daarna heeft het de overeenkomstige shlibs- en
       symbols-bestanden nagekeken in /var/lib/dpkg/info/ en in de verschillende bouwbomen
       van het pakket (debian/*/DEBIAN/).

       Deze mislukking kan veroorzaakt worden door een slecht of ontbrekend shlibs- of
       symbols-bestand in het pakket van de bibliotheek. Ze kan zich ook voordoen als de
       bibliotheek gebouwd wordt binnen hetzelfde broncodepakket en de shlibs-bestanden
       nog niet aangemaakt zijn (in dat geval moet u debian/rules repareren zodat de
       shlibs gemaakt worden voordat dpkg-shlibdeps ingeroepen wordt). Een slecht RPATH
       kan er ook toe leiden dat de bibliotheek te vinden is onder een ongebruikelijke
       naam (bijvoorbeeld /usr/lib/openoffice.org/../lib/libssl.so.0.9.8 in plaats van
       /usr/lib/libssl.so.0.9.8), die aan geen enkel pakket gekoppeld is. dpkg-shlibdeps
       tracht dit te omzeilen door terug te vallen op een gebruikelijke naam (met behulp
       van realpath(3)), maar dit lukt niet altijd. Het is altijd het beste om het RPATH
       van het binair bestand uit te zuiveren om problemen te voorkomen.

       Het inroepen van dpkg-shlibdeps in de breedsprakige modus (-v) zal veel meer
       informatie geven over waar het programma de afhankelijkheidsinformatie tracht te
       vinden. Dit kan nuttig zijn indien u niet begrijpt waarom u deze foutmelding
       krijgt.

ZIE OOK

    deb-shlibs(5), deb-symbols(5), dpkg-gensymbols(1).