Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    dpkg-source - gereedschap voor het manipuleren van een Debian broncodepakket (.dsc)

OVERZICHT

    dpkg-source [optie...] commando

BESCHRIJVING

    dpkg-source pakt Debian broncodearchieven in en uit.

    Bij geen enkel van deze commando's is het toegelaten om meerdere opties tot één enkele
    optie te combineren of de waarde van een optie via een apart argument op te geven.

COMMANDO'S

    -x, --extract bestandsnaam.dsc [uitvoermap]
       Extraheer een broncodepakket (--extract sinds dpkg 1.17.14). Er moet één argument
       dat geen optie is, opgegeven worden, namelijk de naam van het controlebestand
       (.dsc) van de Debian broncode. Facultatief kan een tweede argument dat geen optie
       is, opgegeven worden om de map op te geven waarin het pakket geëxtraheerd moet
       worden. Die mag nog niet bestaan. Indien geen uitvoermap opgegeven werd, zal het
       broncodepakket uitgepakt worden in een map met als naam broncode-versie, die onder
       de huidige werkmap ligt.

       dpkg-source zal uit het controlebestand de namen van de andere bestanden lezen die
       samen het broncodepakket vormen. Er wordt van uitgegaan dat ze zich in dezelfde map
       bevinden als het .dsc-bestand.

       De permissies en het eigenaarschap van de bestanden uit het geëxtraheerde pakket
       zullen zodanig ingesteld worden dat ze beantwoorden aan wat men zou mogen
       verwachten mochten de bestanden en mappen gewoon aangemaakt zijn - mappen en
       uitvoerbare bestanden zullen 0777 zijn en gewone bestanden 0666 en beide zullen
       aangepast worden op basis van het umask van degene die het pakket uitpakt. Indien
       de bovenliggende map setgid is, zullen de geëxtraheerde mappen dat ook zijn en al
       de bestanden en mappen zullen dit groepseigenaarschap overerven.

       Indien het broncodepakket een niet-standaardindeling gebruikt (momenteel betekent
       dit alle indelingen behalve “1.0”), dan zal de naam ervan opgeslagen worden in
       debian/source/format, zodat standaard deze indeling gebruikt wordt bij de volgende
       malen dat het broncodepakket gebouwd wordt.

    -b, --build map [indelingsspecifieke-parameters]
       Bouw een broncodepakket (--build sinds dpkg 1.17.14). Het eerste argument dat geen
       optie is, wordt gebruikt als de naam van de map die de voor Debian gereedgemaakte
       broncodeboom  bevat  (d.w.z. met een onderliggende map debian en eventuele
       veranderingen  aan  de  originele  bestanden).  Afhankelijk  van   de
       broncodepakketindeling die men gebruikt om het broncodepakket te bouwen, kunnen
       bijkomende parameters opgegeven worden.

       dpkg-source zal het broncodepakket bouwen volgens de eerste indeling die gevonden
       wordt in de hierna volgende geordende lijst: de indeling opgegeven met de
       commandoregeloptie --format, de indeling aangegeven in debian/source/format, “1.0”.
       Het terugvallen op “1.0” word afgeschaft en zal op een bepaald moment in de
       toekomst weggelaten worden. U zou de gewenste broncode-indeling steeds moeten
       documenteren  in  debian/source/format.  Zie  het  onderdeel  INDELINGEN VAN
       BRONCODEPAKKETTEN voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende indelingen
       voor broncodepakketten.

    --print-format map
       Geef weer welke indeling gebruikt zou worden om het broncodepakket te bouwen indien
       dpkg-source --build map aangeroepen werd (in dezelfde condities en met dezelfde
       parameters; sinds dpkg 1.15.5).

    --before-build map
       Voer de overeenkomstige uitbreiding (hook) uit van de broncodepakketindeling (sinds
       dpkg 1.15.8). Deze uitbreiding wordt telkens aangeroepen voor het pakket gebouwd
       wordt (dpkg-buildpackage roept ze zeer vroeg aan, zelfs voor debian/rules clean).
       Dit commando is idempotent en kan meermaals aangeroepen worden. Niet alle
       broncode-indelingen implementeren iets in deze uitbreiding, en die welke dat wel
       doen bereiden gewoonlijk de broncodeboom voor op het bouwproces, bijvoorbeeld door
       ervoor te zorgen dat de Debian-patches toegepast worden.

    --after-build map
       Voer de overeenkomstige uitbreiding (hook) uit van de broncodepakketindeling (sinds
       dpkg 1.15.8). Deze uitbreiding wordt telkens aangeroepen nadat het pakket gebouwd
       werd (dpkg-buildpackage roept ze als laatste aan). Dit commando is idempotent en
       kan meermaals aangeroepen worden. Niet alle broncode-indelingen implementeren iets
       in deze uitbreiding, en die welke dat wel doen gebruiken ze gewoonlijk om ongedaan
       te maken wat --before-build gedaan heeft.

    --commit [map] ...
       Tekent veranderingen op in de broncodeboom die in map uitgepakt werd (sinds dpkg
       1.16.1). Aan dit commando kunnen afhankelijk van de broncode-indeling bijkomende
       parameters opgegeven worden. Het zal een foutmelding geven bij indelingen waarvoor
       deze operatie geen betekenis heeft.

    -?, --help
       Toon  de gebruiksaanwijzing en sluit af. Met de optie --format kunnen de
       indelingsspecifieke bouw- en extractie-opties getoond worden.

    --version
       Toon de versie en sluit af.

OPTIES

  Generieke bouwopties
    -ccontrolebestand
       Duidt aan wat het belangrijkste controlebestand van de broncode is waaruit
       informatie gelezen moet worden. Standaard is dat debian/control. Indien het
       opgegeven wordt met een relatieve padnaam, dan wordt die geïnterpreteerd te
       beginnen bij de basismap van de broncodeboom.

    -lchangelog-bestand
       Duidt het changelog-bestand aan waaruit informatie gelezen moet worden. Standaard
       is dat debian/changelog. Indien het opgegeven wordt met een relatieve padnaam, dan
       wordt die geïnterpreteerd te beginnen bij de basismap van de broncodeboom.

    -Fchangelog-indeling
       Geeft de indeling van het bestand changelog aan. Zie dpkg-parsechangelog(1) voor
       informatie over alternatieve indelingen.

    --format=waarde
       Gebruik de opgegeven indeling om het broncodepakket te bouwen (sinds dpkg 1.14.17).
       Het vervangt een eventuele in debian/source/format opgegeven indeling.

    -Vnaam=waarde
       Stel een uitvoersubstitutievariabele in. Zie deb-substvars(5) voor een bespreking
       van uitvoersubstitutie.

    -Tsubstvars-bestand
       Lees substitutievariabelen uit substvars-bestand. De standaard is om geen enkel
       bestand te lezen. Deze optie kan meermaals gebruikt worden om uit verschillende
       bestanden substitutievariabelen te lezen (sinds dpkg 1.15.6).

    -Dveld=waarde
       Vervang in de uitvoer een veld uit het controlebestand of voeg er een toe.

    -Uveld Verwijder in de uitvoer een veld uit het controlebestand.

    -Zcompressie, --compression=compressie
       Duidt het compressieniveau aan dat gebruikt wordt bij het maken van tar-archieven
       en diff-bestanden (--compression sinds dpkg 1.15.5). Merk op dat deze optie niet
       tot effect heeft dat bestaande tar-archieven opnieuw gecomprimeerd worden. Ze heeft
       enkel invloed op nieuwe bestanden. Ondersteunde waarden zijn: gzip, bzip2, lzma en
       xz. De standaardwaarde is xz voor de indeling 2.0 en recentere indelingen en gzip
       voor de indeling 1.0. xz wordt enkel sinds dpkg 1.15.5 ondersteund.

    -zniveau, --compression-level=niveau
       Het te gebruiken compressieniveau (--compression-level sinds dpkg 1.15.5). Zoals
       dit het geval is bij -Z, beïnvloedt dit enkel nieuw aangemaakte bestanden.
       Ondersteunde waarden zijn: 1 tot 9, best, en fast. De standaardwaarde is 9 voor
       gzip en bzip2, 6 voor xz en lzma.

    -i[regex], --diff-ignore[=regex]
       U kunt een perl reguliere expressie opgeven om bestanden die ermee overeenkomen weg
       te houden uit de lijst bestanden waarover de gemaakte diff (overzicht van ondergane
       wijzigingen) gaat (--diff-ignore sinds dpkg 1.15.6). (Deze lijst wordt gegenereerd
       door een find-opdracht.) (Als het broncodepakket gebouwd wordt als een versie 3
       broncodepakket dat gebruik maakt van een VCS (Version  Control  System  -
       versiebeheersysteem), kan dit gebruikt worden om niet-toegepaste wijzigingen aan
       specifieke bestanden te laten negeren. Door -i.* te gebruiken zullen ze allemaal
       genegeerd worden.)

       De optie -i zelf schakelt deze instelling in met een standaard reguliere expressie
       (met behoud van eventuele wijzigingen aan de standaard reguliere expressie onder
       invloed  van  een eerder gebruikt --extend-diff-ignore) die zorgt voor het
       uitfilteren  van  controlebestanden  en  -mappen  van  de  meest  courante
       versiebeheersystemen,  van  back-upbestanden  en  wisselbestanden  en  van
       bouwuitvoermappen van Libtool. Er kan slechts één reguliere expressie actief zijn.
       Van meerdere -i-opties zal enkel de laatste uitwerking hebben.

       Dit is erg bruikbaar voor het wegknippen van vreemde bestanden die mee opgenomen
       geraken in de diff, bijvoorbeeld als u de  broncode  onderhoudt  in  een
       versiebeheersysteem  en  een  werkkopie  (checkout)  wilt  gebruiken om een
       broncodepakket te bouwen, zonder dat daarin ook de extra bestanden en mappen die ze
       meestal bevat (bijvoorbeeld CVS/, .cvsignore, .svn/), mee opgenomen worden. De
       standaard reguliere expressie is reeds zeer exhaustief, maar indien u ze moet
       vervangen, moet u ermee rekening houden dat ze standaard een overeenkomst kan
       opleveren met elk onderdeel van een pad. Indien u dus een overeenkomst zoekt met
       het begin van een bestandsnaam of enkel met volledige bestandsnamen, zult u zelf de
       nodige ankers (bijvoorbeeld ‘(^|/)’, ‘($|/)’) moeten opgeven.

    --extend-diff-ignore=regex
       De opgegeven perl reguliere expressie breidt de standaardwaarde  die  door
       --diff-ignore gebruikt wordt, uit en de huidige waarde ervan als die ingesteld werd
       (sinds dpkg 1.15.6). Het doet dit door “|regex” samen te voegen met de bestaande
       waarde. Deze optie is handig om te gebruiken in debian/source/options om bepaalde
       automatisch gegenereerde bestanden uit te sluiten bij het automatisch genereren van
       patches.

    -I[bestandspatroon], --tar-ignore[=bestandspatroon]
       Indien deze optie opgegeven werd, wordt het patroon doorgegeven aan de optie
       --exclude van tar(1) wanneer dit commando ingeroepen wordt om een bestand .orig.tar
       of .tar aan te maken (--tar-ignore sinds dpkg 1.15.6). Bijvoorbeeld, -ICVS zal tar
       CVS-mappen doen overslaan bij het genereren van een .tar.gz-bestand. Deze optie kan
       meermaals herhaald worden om meerdere patronen die uitgesloten moeten worden op te
       sommen.

       -I zelf voegt standaard --exclude-opties toe die zorgen voor het uitfilteren van
       controlebestanden en -mappen van de meest courante versiebeheersystemen, van
       back-upbestanden en wisselbestanden en van bouwuitvoermappen van Libtool.

    Opmerking: hoewel zij vergelijkbare bedoelingen hebben, hebben -i en -I een heel
    verschillende syntaxis en semantiek. -i kan slechts eenmaal opgegeven worden en verwacht
    een reguliere expressie die perl-compatibel is en die vergeleken wordt met het volledige
    relatieve pad van elk bestand. -I kan meermaals opgegeven worden en verwacht een
    bestandsnaampatroon met shell-jokertekens. Het patroon wordt toegepast op het volledige
    relatieve pad maar ook op elk individueel onderdeel van het pad. De exacte semantiek van
    de optie --exclude van tar is enigszins gecompliceerd. Zie voor een volledige documentatie
    https://www.gnu.org/software/tar/manual/tar.html#wildcards.

    De standaard reguliere expressies en patronen voor beide opties zijn te zien in de uitvoer
    van het commando --help.

  Generieke extractieopties
    --no-copy
       Kopieer de originele tar-archieven bij het geëxtraheerde broncodepakket niet (sinds
       dpkg 1.14.17).

    --no-check
       Controleer voor het uitpakken geen ondertekeningen en controlesommen (sinds dpkg
       1.14.17).

    --no-overwrite-dir
       Overschrijf de extractiemap niet als ze al bestaat (sinds dpkg 1.18.8).

    --require-valid-signature
       Weiger het broncodepakket uit te pakken als het geen OpenPGP-ondertekening bevat
       die  kan  gecontroleerd  worden  (sinds  dpkg  1.15.0)  met  ofwel  de
       trustedkeys.gpg-sleutelbos van de gebruiker, één van de leveranciersspecifieke
       sleutelbossen  of  met  één  van  de  officiële  sleutelbossen  van Debian
       (/usr/share/keyrings/debian-keyring.gpg                     en
       /usr/share/keyrings/debian-maintainers.gpg).

    --require-strong-checksums
       Wijger het broncodepakket uit te pakken als het geen krachtige controlesommen bevat
       (sinds dpkg 1.18.7). Momenteel is SHA-256 de enige gekende controlesom die als
       krachtig aanzien wordt.

    --ignore-bad-version
       Als bij een controle het versienummer van het broncodepakket foutief blijkt te
       zijn, maakt deze instelling dat de gegeven waarschuwing geen fataal karakter heeft
       (sinds dpkg 1.17.7). Deze optie zou enkel nodig moeten zijn bij het extraheren van
       oude broncodepakketten met een defecte versie om neerwaartse compatibiliteit te
       verzekeren.

INDELINGEN VAN BRONCODEPAKKETTEN

    Indien u niet weet welke indeling te kiezen voor de broncode, zou u wellicht ofwel “3.0
    (quilt)” of “3.0 (native)” moeten kiezen. Zie https://wiki.debian.org/Projects/DebSrc3.0
    voor informatie over het in gebruik nemen van deze indelingen binnen Debian.

  Indeling: 1.0
    Een broncodepakket volgens deze indeling bestaat ofwel uit een .orig.tar.gz gekoppeld aan
    een .diff.gz of één enkele .tar.gz (in dat geval wordt van het pakket gezegd dat het
    native (eigen - van oorsprong van Debian) is). Optioneel mag bij het originele tar-archief
    een afzonderlijke handtekening van de toeleveraar .orig.tar.gz.asc gevoegd zijn. De
    extractie ervan wordt ondersteund sinds dpkg 1.18.5.

    Extraheren

    Een Debian-eigen (native) pakket extraheren is een eenvoudige extractie van het enige
    tar-archief in de doelmap. Een niet-eigen pakket extraheren bestaat eruit dat eerst
    .orig.tar.gz uitgepakt wordt en dat dan de patch erop toegepast wordt uit het bestand
    .diff.gz. Voor alle bestanden waarop een patch toegepast werd, wordt de tijdsaanduiding
    teruggezet  op  het tijdstip van extraheren van het broncodepakket (dit vermijdt
    scheeftrekkingen van de tijdsaanduiding hetgeen tot problemen kan leiden  wanneer
    automatisch gegenereerde bestanden gepatcht worden). Het diff-bestand kan nieuwe bestanden
    aanmaken (de volledige debian-map wordt op die manier aangemaakt), maar kan geen bestanden
    verwijderen (lege bestanden blijven achter).

    Bouwen

    Een Debian-eigen (native) pakket bouwen is gewoon een enkel tar-archief maken met daarin
    de broncodemap. Een niet-eigen pakket bouwen bestaat uit het extraheren van het originele
    tar-archief in een aparte map “.orig” en het opnieuw aanmaken van het bestand .diff.gz
    door de map van het broncodepakket te vergelijken met de .orig-map.

    Bouwopties (met --build):

    Indien een tweede argument opgegeven wordt dat geen optie is, moet het de naam van de
    originele broncodemap zijn of van het tar-archief of een lege tekenreeks als het pakket
    Debian-specifiek is en dus geen diffs bevat in verband met de debianisering. Indien geen
    tweede argument opgegeven werd, zal dpkg-source zoeken naar het tar-bestand met de
    originele broncode pakket_toeleveraarsversie.orig.tar.gz of naar de map met de originele
    broncode map.orig, afhankelijk van de argumenten -sX.

    -sa, -sp, -sk, -su en -sr zullen geen bestaande tar-bestanden of -mappen overschrijven.
    Indien dat wel gewenst wordt, dan moeten in de plaats daarvan -sA, -sP, -sK, -sU en -sR
    gebruikt worden.

    -sk  Geeft aan dat verwacht mag worden dat de originele broncode in de vorm van een
       tar-bestand    kan    aangetroffen    worden,    wat    standaard
       pakket_toeleveraarsversie.orig.tar.extensie is. Het zal deze originele broncode als
       een tar-bestand laten staan of ze naar de huidige map kopiëren als ze zich daar nog
       niet bevindt. Het tar-archief zal uitgepakt worden in map.orig met het oog op het
       genereren van het diff-bestand.

    -sp  Zoals -sk maar dit zal naderhand de map weer verwijderen.

    -su  Geeft aan dat verwacht mag worden dat de originele broncode in de vorm van een map
       kan aangetroffen worden, wat standaard pakket-toeleveraarsversie.orig is, en
       dpkg-source zal er een nieuw archief met de originele broncode mee maken.

    -sr  Zoals -su, maar het zal die map na gebruik verwijderen.

    -ss  Geeft aan dat de originele broncode zowel als een map als in de vorm van een
       tar-bestand te vinden is. dpkg-source zal de map gebruiken om het diff-bestand te
       creëren, maar het tar-bestand om het .dsc-bestand te maken. Gebruik deze optie met
       zorg - indien de map en het tar-bestand niet overeenkomen zal er een slecht
       broncodearchief gegenereerd worden.

    -sn  Geeft aan dat er niet naar een originele broncode gezocht moet worden en dat er
       geen diff-bestand aangemaakt moet worden. Als er een tweede argument opgegeven
       wordt, moet het de lege tekenreeks zijn. Dit wordt gebruikt voor Debian-specifieke
       pakketten die geen afzonderlijke toeleveraarsbroncode hebben en om die reden ook
       geen debianiserings-diffs.

    -sa of -sA
       Geeft aan dat naar de originele broncode gezocht moet worden in de vorm van een
       tar-bestand of een map. Als er een tweede argument opgegeven wordt, mag dat een van
       die twee zijn of een lege tekenreeks (dit is het equivalent voor het gebruik van
       -sn). Indien er een tar-bestand gevonden wordt, zal het dat uitpakken om het
       diff-bestand aan te maken en het daarna verwijderen (dit is het equivalent voor
       -sp). Indien een map aangetroffen wordt, zal het die inpakken om de originele
       broncode te creëren en ze vervolgens verwijderen (dit is het equivalent voor -sr).
       Indien geen van beide gevonden wordt, zal het aannemen dat het pakket geen
       debianiserings-diffs heeft, maar enkel een eenvoudig broncodearchief (dit is het
       equivalent voor -sn). Indien beide aangetroffen worden, dan zal dpkg-source de map
       negeren, en ze overschrijven als -sA opgegeven werd (dit is het equivalent voor
       -sP) of een foutmelding geven als -sa opgegeven werd. -sa is de standaard.

    --abort-on-upstream-changes
       Het proces mislukt als het gegenereerde diff-bestand wijzigingen aan bestanden
       buiten de onderliggende debian-map bevat (sinds dpkg 1.15.8). Deze optie is in
       debian/source/options  niet toegestaan, maar ze kan wel gebruikt worden in
       debian/source/local-options.

    Extractieopties (met --extract):

    In alle gevallen zal een eventuele bestaande originele broncodeboom verwijderd worden.

    -sp  Als dit bij het extraheren gebruikt wordt, dan zal het de (eventuele) originele
       broncode in zijn vorm van tar-bestand laten. Indien dit zich nog niet in de huidige
       map bevindt, of indien er zich een bestaand maar verschillend bestand bevindt, zal
       het naar daar gekopieerd worden. (Dit is de standaard).

    -su  Pakt de originele broncodeboom uit.

    -sn  Zorgt ervoor dat de originele broncode noch naar de huidige map gekopieerd wordt
       noch uitgepakt wordt. Een eventuele originele broncodeboom die zich in de huidige
       map bevond, wordt nog steeds verwijderd.

    Al de -sX-opties sluiten elkaar wederzijds uit. Indien u er meer dan één opgeeft, dan zal
    enkel de laatste gebruikt worden.

    --skip-debianization
       Slaat het toepassen van de debian diff bovenop de broncode van de toeleveraar over
       (sinds dpkg 1.15.1).

  Indeling: 2.0
    Extraheren wordt sinds dpkg 1.13.9 ondersteund, bouwen sinds dpkg 1.14.8. Ook gekend als
    wig&pen. Deze indeling wordt niet aangeraden voor massaal gebruik, de indeling “3.0
    (quilt)” vervangt ze. Wig&pen was de eerste specificatie van een broncodepakketindeling
    van de nieuwe generatie.

    Het gedrag van deze indeling is hetzelfde als bij de indeling “3.0 (quilt)”, behalve dat
    het geen gebruik maakt van een expliciete lijst van patches. Alle bestanden in
    debian/patches/ die beantwoorden aan de reguliere expressie [\w-]+ moeten geldige patches
    zijn: zij worden op het moment van extraheren toegepast.

    Bij het bouwen van een nieuw broncodepakket worden eventuele wijzigingen aan de broncode
    van de toeleveraar opgeslagen in een patch met als naam zz_debian-diff-auto.

  Indeling: 3.0 (native) (d.w.z. debian-eigen)
    Wordt ondersteund sinds dpkg 1.14.17. Deze indeling is een uitbreiding van de native
    pakketindeling,  zoals  gedefinieerd  in  de  indeling  1.0.  Ze ondersteunt alle
    compressiemethodes en negeert standaard eventuele VCS-specifieke bestanden en mappen
    (bestanden en mappen die verband houden met het versiebeheersysteem) evenals vele
    tijdelijke bestanden (zie de uitvoer van de optie --help voor de standaardwaarde van de
    optie -I).

  Indeling: 3.0 (quilt)
    Wordt ondersteund sinds dpkg 1.14.17. Een broncodepakket volgens deze indeling bevat
    minstens een origineel tar-archief (.orig.tar.ext waarbij ext gz, bz2, lzma en xz kan
    zijn) en een debian tar-archief (.debian.tar.ext). Het kan ook bijkomende originele
    tar-archieven bevatten (.orig-component.tar.ext). component mag enkel alfanumerieke tekens
    (‘a-zA-Z0-9’) en koppeltekens (‘-’) bevatten. Optioneel mag bij elk origineel tar-archief
    een  afzonderlijke  handtekening  van  de  toeleveraar  (.orig.tar.ext.asc  en
    .orig-component.tar.ext.asc), gevoegd worden. De extractie ervan wordt ondersteund sinds
    dpkg 1.17.20 en het bouwen sinds dpkg 1.18.5.

    Extraheren

    Eerst wordt het belangrijkste originele tar-archief uitgepakt en nadien worden alle
    bijkomende originele tar-archieven uitgepakt in onderliggende mappen die genoemd worden
    naar het component-gedeelte van hun bestandsnaam (een eventuele reeds bestaande map wordt
    vervangen). Het debian tar-archief wordt bovenop de broncodemap geëxtraheerd nadat eerst
    een eventuele reeds bestaande debian-map verwijderd werd. Merk op dat het debian
    tar-archief een onderliggende map debian moet bevatten, maar dat het ook binaire bestanden
    kan bevatten buiten die map (zie de optie --include-binaries).

    Vervolgens  worden  alle   patches   toegepast   die   vermeld   zijn   in
    debian/patches/leverancier.series of debian/patches/series, waarbij leverancier de naam is
    in kleine letters van de huidige leverancier, of debian als geen leverancier gedefinieerd
    is. Indien het eerste bestand gebruikt wordt en het laatste niet bestaat (of een
    symbolische koppeling is), dan zal het laatste vervangen worden door een symbolische
    koppeling naar het eerste. Dit is bedoeld om het gebruik van quilt bij het beheer van het
    geheel van patches te vereenvoudigen. Leveranciersspecifieke series-bestanden hebben tot
    doel het serialiseren van meerdere leveranciersgebonden ontwikkelingstakken op een
    declaratieve manier mogelijk te maken, wat verkieslijker is boven een open codering van
    deze manipulatie in debian/rules. Dit is in het bijzonder nuttig wanneer de broncode
    voorwaardelijk gepatched moet worden omdat de betrokken bestanden geen ingebouwde
    ondersteuning hebben voor conditionele occlusie. Merk nochtans op dat hoewel dpkg-source
    op correcte wijze de ontleding uitvoert van series-bestanden met expliciete opties die
    gebruikt worden voor het toepassen van patches (op elke regel opgeslagen na de
    bestandsnaam van de patch en één of meer spaties), het deze opties negeert en steeds
    patches verwacht die kunnen toegepast worden met de optie -p1 van patch. Het zal dus een
    waarschuwing geven als het dergelijke opties tegenkomt en het bouwen zal waarschijnlijk
    mislukken.

    Opmerking:  indien  leveranciers-series-bestanden  gebruikt worden, geeft lintian(1)
    onvoorwaardelijke waarschuwingen als gevolg van een controversieel Debian-specifiek
    besluit.  Extern gebruik zou hierdoor niet getroffen mogen worden. Om dergelijke
    waarschuwingen het zwijgen op te leggen kunt u het dpkg-profiel van lintian gebruiken door
    aan lintian(1) de optie «--profile dpkg» mee te geven.

    Voor alle bestanden waarop een patch toegepast werd, wordt de tijdsaanduiding teruggezet
    op het tijdstip van extraheren van het broncodepakket (dit vermijdt scheeftrekkingen van
    de tijdsaanduiding hetgeen tot problemen kan leiden wanneer automatisch gegenereerde
    bestanden gepatcht worden).

    In tegenstelling tot het standaardgedrag van quilt wordt verwacht dat patches zonder gedoe
    toegepast kunnen worden. Indien dat niet het geval is, zou u de patches moeten verversen
    met quilt, anders zal dpkg-source met een foutmelding afbreken terwijl het probeert ze toe
    te passen.

    Analoog aan het standaardgedrag van quilt kunnen patches ook bestanden verwijderen.

    Als tijdens het extraheren patches werden toegepast, wordt het bestand .pc/applied-patches
    aangemaakt.

    Bouwen

    Alle originele tar-archieven die in de huidige map gevonden worden, worden geëxtraheerd in
    een tijdelijke map en daarbij wordt dezelfde logica gevolgd als bij het uitpakken. De
    debian-map wordt naar de tijdelijke map gekopieerd en alle patches worden toegepast,
    behalve de automatische patch (debian-changes-versie of debian-changes, afhankelijk van
    --single-debian-patch). De tijdelijke map wordt vergeleken met de  map  van  het
    broncodepakket.  Indien  de diff niet leeg is, zal het bouwen mislukken, tenzij
    --single-debian-patch of --auto-commit gebruikt werden en in dat geval wordt de diff
    opgeslagen in de automatische patch. Indien de automatische patch aangemaakt/verwijderd
    wordt, wordt hij toegevoegd aan/verwijderd van het bestand series en van de metadata van
    quilt.

    Een eventuele wijziging aan een binair bestand kan niet weergegeven worden in een diff en
    zal dus tot een mislukking leiden, tenzij de onderhouder bewust besloot dat gewijzigd
    binair bestand toe te voegen aan het Debian tar-archief (door het op te sommen in
    debian/source/include-binaries). Het bouwen zal ook mislukken als er binaire bestanden
    aangetroffen worden in de onderliggende map debian, tenzij zij op de witte lijst gezet
    werden via debian/source/include-binaries.

    De bijgewerkte map debian en de lijst van gewijzigde binaire bestanden wordt dan gebruikt
    om het Debian tar-archief te genereren.

    De automatisch gegenereerde diff bevat geen wijzigingen aan VCS-specifieke bestanden
    (d.w.z. bestanden eigen aan het versiebeheersysteem) en aan veel tijdelijke bestanden
    (kijk in de uitvoer van --help voor de standaardwaarde die met de optie -i) verbonden is.
    In het bijzonder wordt de map .pc die door quilt gebruikt wordt, genegeerd tijdens het
    genereren van de automatische patch.

    Opmerking: dpkg-source --before-build (en --build) zal ervoor zorgen dat alle patches die
    in het bestand series opgesomd zijn, toegepast worden, zodat bij het bouwen van een pakket
    steeds alle patches toegepast zijn. Het doet dit door te zoeken naar niet-toegepaste
    patches (ze worden opgesomd in het bestand series maar niet in .pc/applied-patches) en
    indien de eerste patch uit die reeks foutloos toegepast kan worden, zal het ze allemaal
    toepassen. De optie --no-preparation kan gebruikt worden om dit gedrag uit te schakelen.

    Wijzigingen optekenen

    --commit [map] [patchnaam] [patchbestand]
       Genereert een patch in verband met de lokale wijzigingen die niet door het
       patchsysteem van quilt beheerd worden en integreert die in het patchsysteem onder
       de naam patchnaam. Indien de naam ontbreekt, zal er interactief om gevraagd worden.
       Indien patchbestand opgegeven werd, wordt dat gebruikt als de te integreren patch
       in verband met de lokale wijzigingen. Na de integratie wordt een editor opgestart,
       zodat u de meta-informatie in de koptekst van de patch kunt bewerken.

       Een patchbestand opgeven is vooral nuttig na een mislukte bouwpoging die dat
       bestand vooraf aanmaakte. Op grond daarvan wordt dat bestand na integratie
       verwijderd. Merk ook op dat de wijzigingen die het patch-bestand bevat, reeds
       toegepast moeten zijn op de boom en dat de bestanden die door de patch aangepast
       werden geen bijkomende niet-opgetekende wijzigingen mogen bevatten.

       Indien het genereren van de patch gewijzigde binaire bestanden opmerkt, zullen die
       automatisch toegevoegd worden aan debian/source/include-binaries, zodat die terecht
       komen in het debian tar-archief (exact op dezelfde manier als dpkg-source
       --include-binaries --build zou doen).

    Bouwopties

    --allow-version-of-quilt-db=versie
       Laat dpkg-source toe het broncodepakket te bouwen als de versie van de metadata van
       quilt de opgegeven versie is, zelfs al kent dpkg-source die niet (sinds dpkg
       1.15.5.4). Dit zegt effectief dat de opgegeven versie van de quilt-metadata
       compatibel is met versie 2 die momenteel door dpkg-source ondersteund wordt. De
       versie van de metadata van quilt wordt opgeslagen in .pc/.version.

    --include-removal
       Negeer verwijderde bestanden niet en neem ze op in de automatisch gegenereerde
       patch.

    --include-timestamp
       Voeg de tijdsaanduiding toe in de automatisch gegenereerde patch.

    --include-binaries
       Voeg alle gewijzigde binaire bestanden toe aan het debian tar-archief. Voeg ze ook
       toe in debian/source/include-binaries: in erop volgende bouwactiviteiten zullen ze
       standaard toegevoegd worden en is deze optie dus niet meer nodig.

    --no-preparation
       Tracht de bouwboom niet voor te bereiden door patches toe te passen die blijkbaar
       niet toegepast zijn (sinds dpkg 1.14.18).

    --single-debian-patch
       Gebruik     debian/patches/debian-changes     in     plaats     van
       debian/patches/debian-changes-versie voor de naam van de tijdens het bouwen
       automatisch gegenereerde patch (sinds dpkg 1.15.5.4). Deze optie is in het
       bijzonder nuttig als het pakket wordt onderhouden in een VCS (versiebeheersysteem)
       en een reeks patches niet op een betrouwbare manier gegenereerd kan worden. De
       huidige verschillen (de diff) met de toeleveraarsversie moeten dan eerder in een
       enkele  patch  opgeslagen  worden.  Deze  optie  wordt  geplaatst  in
       debian/source/local-options   en   gaat   samen   met   een   bestand
       debian/source/local-patch-header waarin uitgelegd wordt hoe de  door  Debian
       aangebrachte  wijzigingen  best  herzien kunnen worden, bijvoorbeeld in het
       versiebeheersysteem dat gebruikt wordt.

    --create-empty-orig
       Creëer automatisch een leeg primair origineel tar-archief als dat ontbreekt en er
       wel bijkomende originele tar-archieven zijn (sinds dpkg 1.15.6). Deze optie is
       bedoeld om gebruikt te worden als het broncodepakket slechts een bundel is van
       samengestelde toegeleverde software zonder een “centraal” programma.

    --no-unapply-patches, --unapply-patches
       Standaard zal dpkg-source de patches uit de uitbreiding (hook) --after-build
       automatisch terugdraaien als het die tijdens --before-build heeft toegepast
       (--unapply-patches sinds dpkg 1.15.8, --no-unapply-patches sinds dpkg 1.16.5). Deze
       opties laten u toe om het proces van automatisch terugdraaien van patches
       uitdrukkelijk  in  of  uit  te  schakelen.  Deze  opties  mogen  enkel in
       debian/source/local-options  gebruikt  worden,  zodat  alle  gegenereerde
       broncodepakketten standaard hetzelfde gedrag vertonen.

    --abort-on-upstream-changes
       Het proces mislukt als een automatische patch gegenereerd werd (sinds dpkg 1.15.8).
       Deze optie kan gebruikt worden om te verzekeren dat alle wijzigingen terdege
       geregistreerd  worden  in  aparte quilt-patches vooraleer het broncodepakket
       gegenereerd wordt. Deze optie is niet toegestaan in debian/source/options, maar mag
       gebruikt worden in debian/source/local-options.

    --auto-commit
       Het proces mislukt niet als een automatische patch gegenereerd werd. In de plaats
       daarvan wordt hij onmiddellijk opgetekend in het bestand series van quilt.

    Extractieopties

    --skip-debianization
       Slaat het extraheren van het debian tar-archief bovenop de broncode van de
       toeleveraar over (sinds dpkg 1.15.1).

    --skip-patches
       Pas op het einde van de extractie geen patches toe (sinds dpkg 1.14.18).

  Indeling: 3.0 (custom) (d.w.z. aangepast)
    Ondersteund sinds dpkg 1.14.17. Deze indeling is bijzonder. Ze stelt eigenlijk geen echte
    broncodepakketindeling voor, maar kan gebruikt worden om broncodepakketten met arbitraire
    bestanden te maken.

    Bouwopties

    Alle  argumenten  die geen opties zijn, worden geïnterpreteerd als bestanden die
    geïntegreerd moeten worden in het gegenereerde broncodepakket. Ze moeten bestaan en zich
    bij voorkeur in de huidige map bevinden. Tenminste één bestand moet opgegeven worden.

    --target-format=waarde
       Verplicht. Definieert de echte indeling van het gegenereerde broncodepakket. Het
       gegenereerde .dsc-bestand zal in het veld Format deze waarde bevatten en niet “3.0
       (custom)”.

  Indeling: 3.0 (git)
    Ondersteund sinds dpkg 1.14.17. Dit is een experimentele indeling.

    Een broncodepakket volgens deze indeling bestaat uit een eenvoudige bundeling van een
    git-depot .git die de broncode van het pakket bevat. Er kan ook een bestand .gitshallow
    bestaan die de revisies vermeldt van een git shallow clone (een summiere kloon van een
    git-depot).

    Extraheren

    De bundel wordt gekloond in de doelmap als een git-depot. Als er een bestand gitshallow
    bestaat, wordt het als .git/shallow geïnstalleerd binnenin het gekloonde git-depot.

    Merk op dat standaard het nieuwe depot dezelfde tak zal binnengehaald hebben die
    binnengehaald was in de originele broncode. (Meestal is dat “master”, maar dat kan om het
    even wat zijn). Eventuele andere takken zullen beschikbaar zijn onder remotes/origin/.

    Bouwen

    Vooraleer voort te gaan, worden een aantal controles uitgevoerd om zeker te zijn dat er
    geen niet-vastgelegde wijzigingen zijn die niet mogen genegeerd worden.

    git-bundle(1) wordt gebruikt om een bundel te genereren van het git-depot. Standaard
    worden alle takken en tags uit het depot in de bundel opgenomen.

    Bouwopties

    --git-ref=ref
       Laat toe om een git-referentie op te geven die in de bundel opgenomen moet worden.
       Daar gebruik van maken schakelt het standaardgedrag om alle takken en tags op te
       nemen uit. Kan meermaals vermeld worden. De referentie kan de naam van een tak of
       een tag zijn die opgenomen moet worden. Het kan ook een parameter zijn die
       doorgegeven kan worden aan git-rev-list(1). Gebruik bijvoorbeeld --git-ref=master
       om enkel de master-tak op te nemen. Om alle takken en tags, behalve de tak
       persoonlijk op te nemen, gebruikt u --git-ref=--all --git-ref=^persoonlijk.

    --git-depth=aantal
       Creëert een summiere (shallow) kloon met een geschiedenis die afgekapt werd bij het
       opgegeven aantal revisies.

  Indeling: 3.0 (bzr)
    Ondersteund sinds dpkg 1.14.17. Dit is een experimentele indeling. Ze genereert één enkel
    tar-archief met daarin het bzr-depot.

    Extraheren

    Het tar-archief wordt uitgepakt en daarna wordt bzr gebruikt om een werkkopie van de
    huidige tak te maken.

    Bouwen

    Vooraleer voort te gaan, worden een aantal controles uitgevoerd om zeker te zijn dat er
    geen niet-vastgelegde wijzigingen zijn die niet mogen genegeerd worden.

    Daarna wordt het versiebeheerspecifieke deel van de broncodemap gekopieerd naar een
    tijdelijke map. Vooraleer deze tijdelijke map in een tar-archief ingepakt wordt, worden
    verschillende opruimtaken verricht om plaats te winnen.

DIAGNOSTIEK

  geen broncode-indeling opgegeven in debian/source/format
    Het bestand debian/source/format moet altijd bestaan en de gewenste broncode-indeling
    aangeven. Met het oog op neerwaartse compatibiliteit wordt indeling “1.0” verondersteld
    als het bestand niet bestaat, maar u zou hierop niet moeten betrouwen: ergens in de
    toekomst zal dpkg-source aangepast worden, zodat het zal mislukken als het bestand niet
    bestaat.

    De verantwoording is dat indeling “1.0” niet langer de aanbevolen indeling is. U zou
    gewoonlijk één van de recentere indelingen (“3.0 (quilt)”, “3.0 (native)”) moeten kiezen,
    maar dpkg-source zal dit niet automatisch voor u doen. Indien u de oude indeling wilt
    blijven  gebruiken,  moet  u  dat  expliciet  aangeven  en  “1.0”  plaatsen  in
    debian/source/format.

  de diff wijzigt de volgende bestanden van de toeleveraar
    Als u broncode-indeling “1.0” gebruikt, is het meestal geen goed idee om rechtstreeks
    wijzigingen aan te brengen in bestanden van de toeleveraar, vermits de wijzigingen
    verborgen en grotendeels niet-gedocumenteerd belanden in het bestand .diff.gz. U zou uw
    wijzigingen dan beter opslaan als patches in de map debian en ze dan op het ogenblik van
    het bouwen toepassen. Om deze complexe werkwijze te vermijden, kunt u ook de indeling “3.0
    (quilt)” gebruiken, die dit geïntegreerd aanbiedt.

  kan wijziging aan bestand niet representeren
    Wijzigingen aan de broncode van de toeleveraar worden gewoonlijk met patch-bestanden
    opgeslagen, maar niet alle wijzigingen kunnen met patches gerepresenteerd worden, omdat
    die enkel de inhoud van gewone tekstbestanden kunnen aanpassen. Indien u een bestand
    tracht te vervangen door iets van een ander type (bijvoorbeeld een gewoon bestand
    vervangen door een symbolische koppeling of een map), zult u deze foutmelding krijgen.

  nieuw gecreëerd leeg bestand bestand zal niet gerepresenteerd worden in de diff
    Lege bestanden kunnen niet met behulp van patch-bestanden aangemaakt worden. Deze
    wijziging wordt dus niet geregistreerd in het broncodepakket en u wordt daarover
    ingelicht.

  toegangsrechten uitvoerbare modus van bestand zullen niet gerepresenteerd worden in de diff
    Patch-bestanden registreren geen toegangsrechten van bestanden en dus wordt het feit dat
    een bestand uitvoerbaar is, niet in het broncodepakket opgeslagen. Deze waarschuwing
    brengt dit feit in herinnering.

  toegangsrechten bijzondere modus van bestand zullen niet gerepresenteerd worden in de diff
    Patch-bestanden registreren geen toegangsrechten van bestanden en dus worden wijzigingen
    aan toegangsrechten niet opgeslagen in het broncodepakket. Deze waarschuwing brengt dit
    feit in herinnering.

OMGEVING

    DPKG_COLORS
       Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen
       worden zijn: auto (standaard), always en never.

    DPKG_NLS
       Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren
       van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of
       i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).

    SOURCE_DATE_EPOCH
       Indien dit ingesteld werd, zal het gebruikt worden als de tijdsaanduiding
       (timestamp) (in seconden sinds de epoch) om de mtime vast te zetten op de items uit
       het tar(5)-bestand.

    VISUAL
    EDITOR Gebruikt door de broncode-indelingmodules “2.0” en “3.0 (quilt)”.

    GIT_DIR
    GIT_INDEX_FILE
    GIT_OBJECT_DIRECTORY
    GIT_ALTERNATE_OBJECT_DIRECTORIES
    GIT_WORK_TREE
       Gebruikt door de broncode-indelingmodules “3.0 (git)”.

BESTANDEN

  debian/source/format
    Dit bestand bevat op één enkele regel de indeling die gebruikt moet worden om het
    broncodepakket te bouwen (mogelijke indelingen werden hierboven beschreven). Voorafgaande
    of nakomende witruimte is niet toegelaten.

  debian/source/include-binaries
    Dit bestand bevat een lijst van binaire bestanden (één per regel) die opgenomen moeten
    worden in het debian tar-archief. Voorafgaande of nakomende spaties worden gestript.
    Regels die beginnen met ‘#’ zijn commentaar en worden overgeslagen. Lege regels worden
    genegeerd.

  debian/source/options
    Dit bestand bevat een lijst met lange opties die automatisch voorgevoegd moeten worden aan
    de reeks commandoregelopties die gebruikt worden bij het inroepen van het commando
    dpkg-source --build of dpkg-source --print-format. Opties zoals  --compression  en
    --compression-level zijn zeer geschikt voor dit bestand.

    Elke optie moet op een aparte regel geplaatst worden. Lege regels en regels die beginnen
    met ‘#’ worden genegeerd. De ‘--’ vooraan moeten weggelaten worden en korte opties zijn
    niet  toegelaten.  Facultatieve  witruimte  rond  het symbool ‘=’ en facultatieve
    aanhalingstekens rond de waarde zijn toegelaten. Hierna volgt een voorbeeld van een
    dergelijk bestand:

     # laat dpkg-source een bestand debian.tar.bz2 aanmaken met maximale compressie
     compression = "bzip2"
     compression-level = 9
     # gebruik debian/patches/debian-changes als automatische patch
     single-debian-patch
     # negeer wijzigingen aan config.{sub,guess}
     extend-diff-ignore = "(^|/)(config.sub|config.guess)$"

    Opmerking: --format-opties worden niet aanvaard in dit bestand. U moet daarvoor eerder
    debian/source/format gebruiken.

  debian/source/local-options
    Precies zoals debian/source/options, behalve dat het bestand niet opgenomen wordt in het
    gegenereerde broncodepakket. Dit kan nuttig zijn om een voorkeur op te slaan die eigen is
    aan de onderhouder of aan een bepaald depot van een versiebeheersysteem waarin het pakket
    onderhouden wordt.

  debian/source/local-patch-header en debian/source/patch-header
    Vrij opgemaakte tekst die geplaatst wordt bovenaan de automatische patch die gegenereerd
    wordt bij de indelingen “2.0” en “3.0 (quilt)”. local-patch-header wordt niet toegevoegd
    aan het gegenereerde broncodepakket, terwijl dat met patch-header wel het geval is.

  debian/patches/leverancier.series
  debian/patches/series
    Dit bestand somt alle patches op die toegepast moeten worden (in de opgegeven volgorde)
    bovenop het broncodepakket van de toeleveraar. Spaties vooraan en achteraan worden
    weggehaald. leverancier is de naam in kleine letters van de huidige leverancier of debian
    als geen leverancier gedefinieerd werd. Indien het leveranciersspecifieke series-bestand
    niet bestaat, zal het leveranciersloze series-bestand gebruikt worden. Regels die beginnen
    met ‘#’ zijn commentaar en worden overgeslagen. Lege regels worden genegeerd. De overige
    regels beginnen met de bestandsnaam van een patch (relatief ten opzichte van de map
    debian/patches/) tot aan de eerste spatie of het einde van de regel. Facultatieve
    quilt-opties kunnen daarna komen tot aan het einde van de regel of tot aan het eerste
    ‘#’-teken dat voorafgegaan wordt door één of meer spaties (hetgeen het begin van een
    commentaarstuk aangeeft dat doorloopt tot het einde van de regel).

BUGS

    Het  punt waarop de vervanging van velden plaats vindt, vergeleken met bepaalde
    standaardinstellingen voor uitvoervelden, is eerder onduidelijk.

ZIE OOK

    deb-src-control(5), deb-changelog(5), dsc(5).