Provided by: dpkg_1.19.7ubuntu2_amd64 bug

NAAM

    dpkg - pakketbeheerder voor Debian

OVERZICHT

    dpkg [optie...] actie

WAARSCHUWING

    Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers die de commandoregelopties van dpkg en de
    pakkettoestanden meer in detail willen begrijpen dan met de info van dpkg --help mogelijk
    is.

    Zij zou niet gebruikt moeten worden door pakketonderhouders die willen begrijpen hoe dpkg
    hun pakketten installeert. De beschrijving van wat dpkg doet bij het installeren en
    verwijderen van pakketten is bijzonder inadequaat.

BESCHRIJVING

    dpkg is gereedschap voor het installeren, bouwen, verwijderen en beheren van Debian
    pakketten. Het belangrijkste en meer gebruikersvriendelijke frontend voor dpkg is
    aptitude(1). dpkg zelf wordt volledig gestuurd via commandoregelparameters, die bestaan
    uit exact één actie en nul of meer opties. De actieparameter zegt dpkg wat het moet doen
    en de opties sturen in zekere zin het gedrag van de actie.

    dpkg kan ook gebruikt worden als een frontend voor dpkg-deb(1) en dpkg-query(1). De lijst
    van ondersteunde acties kunt u verderop in het onderdeel ACTIES vinden. Indien dpkg een
    dergelijke actie tegenkomt, voert het gewoon dpkg-deb of dpkg-query uit met de parameters
    die het meekreeg. Maar momenteel worden aan hen geen specifieke opties doorgegeven. Indien
    u een dergelijke optie wenst te gebruiken moet u deze programma's rechtstreeks gebruiken.

INFORMATIE OVER PAKKETTEN

    dpkg houdt bruikbare informatie bij over beschikbare pakketten. De informatie wordt
    ingedeeld in drie klassen: states (toestand) , selection states (selectietoestand) en
    flags (vlaggen). Het is de bedoeling deze waarden hoofdzakelijk met behulp van dselect aan
    te passen.

  Pakketstatus
    not-installed (niet geïnstalleerd)
       Het pakket is niet op uw systeem geïnstalleerd.

    config-files (configuratiebestanden)
       Enkel de configuratiebestanden van het pakket bevinden zich op het systeem.

    half-installed (gedeeltelijk geïnstalleerd)
       De installatie van het pakket werd begonnen, maar om een of andere reden niet
       afgerond.

    unpacked (uitgepakt)
       Het pakket is uitgepakt, maar niet geconfigureerd.

    half-configured (gedeeltelijk geconfigureerd)
       Het pakket is uitgepakt en de configuratie werd aangevat, maar om een of andere
       reden niet afgerond.

    triggers-awaited (afhandeling triggers wordt afgewacht)
       Het pakket wacht het verwerken van triggers door een ander pakket af.

    triggers-pending (aanhangige triggers)
       Het pakket werd getriggerd.

    installed (geïnstalleerd)
       Het pakket werd correct uitgepakt en geconfigureerd.

  Pakketselectiestatus
    install (installeren)
       Het pakket werd geselecteerd om geïnstalleerd te worden.

    hold (te handhaven)
       Een pakket dat als te handhaven werd gemarkeerd, wordt niet behandeld door dpkg,
       tenzij het ertoe gedwongen wordt met de optie --force-hold.

    deinstall (de-installeren)
       Het pakket werd geselecteerd om gede-installeerd te worden (d.w.z. dat we alle
       bestanden wensen te verwijderen, op de configuratiebestanden na)

    purge (wissen)
       Het pakket werd geselecteerd om gewist te worden (d.w.z. dat we alles uit de
       systeemmappen wensen te verwijderen, zelfs de configuratiebestanden).

    unknown
       Het betreft een onbekende pakketselectie. Een pakket dat zich eveneens in de
       toestand not-installed (niet-geïnstalleerd) bevindt en een ok-vlag heeft, zal de
       volgende keer weggelaten worden bij het opslaan van de databank.

  Pakketvlaggen
    ok   Een pakket dat als ok gemarkeerd staat bevindt zich in een gekende toestand, maar
       verdere afhandeling kan nog nodig zijn.

    reinstreq
       Een pakket dat als reinstreq gemarkeerd werd, is defect en moet  opnieuw
       geïnstalleerd worden. Deze pakketten kunnen niet verwijderd worden, tenzij dit met
       de optie --force-remove-reinstreq geforceerd wordt.

ACTIES

    -i, --install pakketbestand...
       Installeer het pakket. Indien de optie --recursive of -R opgegeven werd, moet
       pakketbestand evenwel naar een map verwijzen.

       Een installatie bestaat uit de volgende stappen:

       1. Het extraheren van de controle-bestanden van het nieuwe pakket.

       2. Indien voorafgaand aan de nieuwe installatie een andere versie van hetzelfde
       pakket geïnstalleerd was, het prerm-script van het oude pakket uitvoeren.

       3. Indien het pakket een preinst-script meelevert, dat uitvoeren.

       4. Het uitpakken van de nieuwe bestanden en tegelijk een reservekopie van de oude
       bestanden maken, zodat ze hersteld kunnen worden mocht er iets fout lopen.

       5. Indien voorafgaand aan de nieuwe installatie een andere versie van hetzelfde
       pakket geïnstalleerd was, het postrm-script van het oude pakket uitvoeren. Merk op
       dat dit script uitgevoerd wordt na het preinst-script van het nieuwe pakket, omdat
       nieuwe bestanden neergeschreven worden tegelijk met het verwijderen van oude
       bestanden.

       6. Het configureren van het pakket. Zie --configure voor gedetailleerde informatie
       over hoe dit gebeurt.

    --unpack pakketbestand...
       Pak het pakket uit, maar configureer het niet. Indien de optie --recursive of -R
       opgegeven werd, moet pakketbestand evenwel naar een map verwijzen.

    --configure pakket...|-a|--pending
       Configureer een pakket dat uitgepakt, maar nog niet geconfigureerd werd. Indien
       echter -a of --pending opgegeven wordt in plaats van pakket, worden alle uitgepakte
       maar niet-geconfigureerde pakketten geconfigureerd.

       Om een pakket dat reeds geconfigureerd werd opnieuw te configureren, moet u echter
       het commando dpkg-reconfigure(8) gebruiken.

       Het configureren bestaat uit de volgende stappen:

       1. Het uitpakken van de conffiles (configuratiebestanden) en tegelijk  een
       reservekopie maken van de oude conffiles, zodat ze hersteld kunnen worden mocht er
       iets fout lopen.

       2. Indien het pakket een postinst-script meelevert, dat uitvoeren.

    --triggers-only pakket...|-a|--pending
       Verwerkt enkel triggers (sinds dpkg 1.14.17). Alle aanhangige triggers zullen
       verwerkt worden. Indien pakketnamen opgegeven werden, zullen enkel de triggers van
       die pakketten verwerkt worden, elk exact eenmaal waar nodig. Het gebruiken van deze
       optie kan pakketten achterlaten in een ongepaste toestand van triggers-awaited
       (wachten op triggerafhandeling) of triggers-pending (aanhangige triggers). Dit kan
       later gerepareerd worden door het uitvoeren van dpkg --configure --pending.

    -r, --remove pakket...|-a|--pending
       Een geïnstalleerd pakket verwijderen. Dit verwijdert alles behalve de conffiles
       (configuratiebestanden) en andere gegevens die opgeruimd worden door het script
       postrm, waardoor vermeden kan worden dat het pakket opnieuw geconfigureerd moet
       worden als het opnieuw geïnstalleerd wordt (conffiles zijn configuratiebestanden
       die vermeld worden in het controlebestand DEBIAN/conffiles). Indien er geen
       controlebestand DEBIAN/conffiles en geen script DEBIAN/postrm bestaat, is dit
       commando equivalent met het aanroepen van --purge. Indien -a of --pending opgegeven
       werd in plaats van een pakketnaam, zullen alle pakketten die uitgepakt zijn maar in
       het  bestand /var/lib/dpkg/status gemarkeerd staan om verwijderd te worden,
       verwijderd worden.

       Het verwijderen van een pakket bestaat uit de volgende stappen:

       1. Het uitvoeren van het prerm-script

       2. Het verwijderen van de geïnstalleerde bestanden

       3. Het uitvoeren van het postrm-script

    -P, --purge pakket...|-a|--pending
       Een geïnstalleerd of een reeds verwijderd pakket wissen. Dit verwijdert alles,
       inclusief conffiles (configuratiebestanden) en alles wat anders opgeruimd wordt
       vanuit postrm. Indien -a of --pending opgegeven werd in plaats van een pakketnaam,
       dan zullen alle uitgepakte of verwijderde pakketten die echter in het bestand
       /var/lib/dpkg/status gemarkeerd zijn om gewist te worden, gewist worden.

       Merk op: sommige configuratiebestanden kunnen niet gekend zijn door dpkg omdat ze
       via de configuratiescripts gecreëerd en afzonderlijk afgehandeld worden. In dat
       geval zal dpkg ze niet zelf verwijderen, maar het postrm-script van het pakket (dat
       door dpkg geactiveerd wordt) moet tijdens een wis-operatie voor hun verwijdering
       zorgen. Dit is uiteraard enkel van toepassing op bestanden in systeemmappen, niet
       op configuratiebestanden die neergeschreven werden in de persoonlijke map van
       gebruikers.

       Het wissen van een pakket bestaat uit de volgende stappen:

       1. Het verwijderen van het pakket als het nog niet verwijderd was. Zie --remove
       voor gedetailleerde informatie over hoe dit gebeurt.

       2. Het uitvoeren van het postrm-script

    -V, --verify [pakketnaam...]
       Controleert de integriteit van pakketnaam of van alle pakketten indien er geen naam
       opgegeven werd. De controle gebeurt door een vergelijking te maken van informatie
       uit  de  bestanden  die  door  een  pakket  geïnstalleerd  worden  met de
       metadata-informatie over die bestanden die in de database van dpkg opgeslagen is
       (sinds dpkg 1.17.2). De metadata-informatie over die bestanden in de database is
       afkomstig van het binaire pakket zelf. Die metadata worden verzameld tijdens het
       installatieproces op het moment van het uitpakken van het pakket.

       Momenteel is de enige functionele toets die uitgevoerd wordt, een verificatie van
       de md5-controlesom van de inhoud van het bestand tegenover de opgeslagen waarde in
       de  bestandsdatabase.  De toets wordt enkel uitgevoerd als de database de
       md5-controlesom van het bestand bevat. Om na te gaan of er eventueel metadata
       ontbreken in de database, kan het commando --audit gebruikt worden.

       De indeling van de uitvoer kan met de optie --verify-format gekozen worden.
       Standaard wordt de indeling rpm gebruikt, maar dit kan in de toekomst veranderen en
       om die reden zouden programma's die de uitvoer van dit commando ontleden, expliciet
       moeten aangeven welke indeling zij verwachten.

    -C, --audit [pakketnaam...]
       Voert op de database correctheids- en consistentietoetsen uit met betrekking tot
       pakketnaam of alle pakketten als er geen pakketnaam opgegeven werd (individuele
       pakkettoetsen sinds dpkg 1.17.10). Voorbeelden zijn: zoeken naar pakketten die
       slechts gedeeltelijk geïnstalleerd werden op uw systeem of met ontbrekende, foute
       of verouderde controlegegevens of -bestanden. dpkg zal een suggestie geven over wat
       er te doen staat om ze te repareren.

    --update-avail [Packages-bestand]
    --merge-avail [Packages-bestand]
       Werk de kennis bij van dpkg en dselect over welke pakketten beschikbaar zijn. Bij
       de actie --merge-avail wordt oude informatie gecombineerd met informatie uit het
       Packages-bestand. Bij de actie --update-avail wordt de oude informatie vervangen
       door de informatie uit het Packages-bestand. Het Packages-bestand dat door Debian
       verdeeld  wordt,  heeft  gewoon  «Packages»  als naam. Indien het argument
       Packages-bestand ontbreekt of «-» als naam heeft, zal het gelezen worden van de
       standaardinvoer (sinds dpkg 1.17.7). dpkg houdt zijn overzicht van beschikbare
       pakketten bij in /var/lib/dpkg/available.

       Een eenvoudiger commando om in één keer het bestand available op te halen en bij te
       werken is dselect update. Merk op dat dit bestand grotendeels nutteloos is als u
       niet dselect gebruikt, maar een op APT gebaseerd frontend: APT heeft zijn eigen
       systeem om zicht te houden op de beschikbare pakketten.

    -A, --record-avail pakketbestand...
       Werk de kennis van dpkg en dselect over welke pakketten beschikbaar zijn, bij met
       informatie uit het pakket pakketbestand. Indien de optie --recursive of -R
       opgegeven werd, moet pakketbestand evenwel verwijzen naar een map.

    --forget-old-unavail
       Nu verouderd en een bewerkingsloze opdracht aangezien dpkg automatisch geen kennis
       meer heeft van gede-installeerde niet-beschikbare pakketten (sinds dpkg 1.15.4),
       maar  enkel van die welke geen gebruikersinformatie, zoals pakketselecties,
       bevatten.

    --clear-avail
       Wis de huidige informatie over de beschikbaarheid van pakketten.

    --get-selections [pakketnaampatroon...]
       Haal de lijst van pakketselecties op en schrijf die naar de standaarduitvoer. Als
       geen patroon opgegeven wordt, zullen niet-geïnstalleerde pakketten (d.w.z. die
       welke voordien gewist werden) niet getoond worden.

    --set-selections
       Stel pakketselecties in met behulp van het bestand dat van de standaardinvoer
       gelezen wordt. Dit bestand moet als indeling “pakket status” hebben, waarbij status
       install (installeren), hold (te handhaven), deinstall (de-installeren) of purge
       (wissen) kan zijn. Lege regels en commentaarregels die met ‘#’ beginnen, zijn ook
       toegelaten.

       Het bestand available moet up-to-date zijn opdat dit commando dienstig zou zijn,
       anders zullen niet-gekende pakketten genegeerd worden en zal er in dat verband een
       waarschuwing gegeven worden. Zie de commando's --update-avail en --merge-avail voor
       meer informatie.

    --clear-selections
       Stel de aangevraagde status voor elk niet-essentieel pakket in op deinstall
       (de-installeren) (sinds dpkg 1.13.18). Dit is bedoeld om gebruikt te worden
       onmiddellijk voor --set-selections om eventuele pakketten te de-installeren die
       niet in de lijst staan die doorgegeven wordt aan --set-selections.

    --yet-to-unpack
       Zoekt pakketten op die geselecteerd werden om geïnstalleerd te worden, maar die om
       één of andere reden nog niet geïnstalleerd werden.

       Merk op: dit commando maakt zowel gebruik van het bestand available als van de
       pakketselectie.

    --predep-package
       Toon één enkel pakket dat het doel is van een of meer relevante voorafgaande
       vereisten en dat zelf geen niet-voldane voorafgaande vereisten heeft.

       Indien er een dergelijk pakket is, geef het dan weer in de vorm van een item voor
       het bestand Packages dat passend verder bewerkt kan worden.

       Merk op: dit commando maakt zowel gebruik van het bestand available als van de
       pakketselectie.

       Geeft 0 terug als een pakket weergegeven werd, 1 als geen geschikt pakket te vinden
       is en 2 in geval van een fout.

    --add-architecture architectuur
       Voeg architectuur toe aan de lijst van  architecturen  waarvoor  pakketten
       geïnstalleerd kunnen worden zonder --force-architecture te gebruiken (sinds dpkg
       1.16.2). De architectuur waarvoor dpkg gebouwd werd (d.w.z. de uitvoer van
       --print-architecture), maakt steeds deel uit van die lijst.

    --remove-architecture architectuur
       Verwijder  architectuur  uit  de lijst van architecturen waarvoor pakketten
       geïnstalleerd kunnen worden zonder --force-architecture te gebruiken (sinds dpkg
       1.16.2). Indien de architectuur momenteel in de database in gebruik is, dan zal
       deze operatie geweigerd worden, behalve wanneer --force-architecture opgegeven
       wordt.  De architectuur waarvoor dpkg gebouwd werd (d.w.z. de uitvoer van
       --print-architecture), kan nooit uit die lijst verwijderd worden.

    --print-architecture
       Toon de architectuur van de pakketten die dpkg installeert (bijvoorbeeld “i386”).

    --print-foreign-architectures
       Toon een lijst, met regeleindes als  scheidingsteken,  van  de  bijkomende
       architecturen waarvoor pakketten mogen geïnstalleerd worden volgens de configuratie
       van dpkg (sinds dpkg 1.16.2).

    --assert-functionaliteit
       Bevestigt dat dpkg de gevraagde functionaliteit ondersteunt. Geeft de waarde 0
       terug als de functionaliteit volledig ondersteund wordt, 1 als de functionaliteit
       gekend is maar dpkg er nog geen ondersteuning voor kan bieden en 2 als de
       functionaliteit niet gekend is. De huidige lijst van functionaliteiten die kunnen
       bevestigd worden, is:

       support-predepends
           Biedt ondersteuning voor het veld Pre-Depends (sinds dpkg 1.1.0).

       working-epoch
           Biedt ondersteuning voor epoches in versietekenreeksen (sinds dpkg 1.4.0.7).

       long-filenames
           Biedt ondersteuning voor lange bestandsnamen in archieven van het type
           deb(5) (sinds dpkg 1.4.1.17).

       multi-conrep
           Biedt ondersteuning voor meervoudige Conflicts (tegenstrijdig met) en
           Replaces (vervangt) (sinds dpkg 1.4.1.19).

       multi-arch
           Biedt ondersteuning voor multi-architectuurvelden en hun semantiek (sinds
           dpkg 1.16.2).

       versioned-provides
           Biedt ondersteuning voor versiespecifieke Provides (voorziet in) (sinds dpkg
           1.17.11).

    --validate-ding tekenreeks
       De juistheid van de syntaxis van ding tekenreeks valideren (sinds dpkg 1.18.16).
       Geeft waarde 0 terug als de tekenreeks geldig is, waarde 1 als de tekenreeks
       ongeldig is, maar in een lakse context aanvaard kan worden en waarde 2 als de
       tekenreeks ongeldig is. De huidige lijst van dingen die gevalideerd kunnen worden,
       omvat:

       pkgname
           Valideert de opgegeven pakketnaam (sinds dpkg 1.18.16).

       trigname
           Valideert de opgegeven triggernaam (sinds dpkg 1.18.16).

       archname
           Valideert de opgegeven architectuurnaam (sinds dpkg 1.18.16).

       version
           Valideert de opgegeven versie (sinds dpkg 1.18.16).

    --compare-versions ver1 op ver2
       Vergelijk versienummers, waarbij op een binaire operator is. dpkg geeft de waarde
       waar (0) terug indien voldaan werd aan de opgegeven conditie, en onwaar (1) in het
       andere geval. Er zijn twee groepen operatoren, die van elkaar verschillen in de
       manier waarop zij omgaan met een lege ver1 of ver2. Voor de volgende operatoren
       komt een lege versie voor elke andere versie: lt le eq ne ge gt. Voor de volgende
       operatoren komt een lege versie na elke andere versie: lt-nl le-nl ge-nl gt-nl. In
       de volgende operatoren wordt enkel voorzien met het oog op compatibiliteit met de
       syntaxis van het bestand control: < << <= = >= >> >. De operatoren < en > zijn
       verouderd en zouden omwille van de verwarrende semantiek niet gebruikt mogen
       worden. Om dit te illustreren: 0.1 < 0.1 wordt als waar beoordeeld.

    -?, --help
       Geef een korte hulptekst weer.

    --force-help
       Geef hulp over de opties --force-iets.

    -Dh, --debug=help
       Geef hulp over debug-opties.

    --version
       Geef versie-informatie over dpkg.

    dpkg-deb acties
       Zie dpkg-deb(1) voor meer informatie over de volgende acties.

       -b, --build map [archief|map]
         Bouw een deb-pakket.
       -c, --contents archief
         Geef de inhoud van een deb-pakket weer.
       -e, --control archief [map]
         Extraheer de controle-informatie uit een pakket.
       -x, --extract archief map
         Extraheer de bestanden die een pakket bevat.
       -X, --vextract archief map
         Extraheer de bestandsnamen die een pakket bevat
         en geef ze weer.
       -f, --field archief [controleveld...]
         Geef controleveld(en) van een pakket weer.
       --ctrl-tarfile archief
         Schrijf het controle-tar-bestand dat een Debian pakket
         bevat, weg.
       --fsys-tarfile archief
         Schrijf het bestandssysteem-tar-bestand dat een Debian
         pakket bevat, weg.
       -I, --info archief [controlebestand...]
         Toon informatie over een pakket.

    dpkg-query acties
       Zie dpkg-query(1) voor meer informatie over de volgende acties.

       -l, --list pakketnaampatroon...
         Som de pakketten op die aan het opgegeven
         patroon beantwoorden.
       -s, --status pakketnaam...
         Rapporteer de status van het opgegeven pakket.
       -L, --listfiles pakketnaam...
         Som de bestanden op die uit pakketnaam
         op uw systeem geïnstalleerd worden.
       -S, --search bestandsnaamzoekpatroon...
         Zoek naar een bestandsnaam uit een geïnstalleerd
         pakket.
       -p, --print-avail pakketnaam...
         Geef over pakketnaam de details weer
         die te vinden zijn in /var/lib/dpkg/available.
         Gebruikers van op APT gebaseerde frontends
         moeten in plaats hiervan
         apt-cache show pakketnaam gebruiken.

OPTIES

    Alle opties kunnen zowel aan de commandoregel opgegeven worden als in het dpkg
    configuratiebestand /etc/dpkg/dpkg.cfg of in fragmentbestanden (met namen die overeenkomen
    met het shellpatroon '[0-9a-zA-Z_-]*') in de configuratiemap /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/. Elke
    regel in het configuratiebestand is ofwel een optie  (exact  hetzelfde  als  de
    commandoregeloptie maar zonder de verbindingstekens aan het begin) of een commentaar (als
    hij begint met een ‘#’).

    --abort-after=aantal
       Pas aan na hoeveel fouten dpkg moet afbreken. Standaard is dat 50.

    -B, --auto-deconfigure
       Het is mogelijk dat wanneer een pakket verwijderd wordt, een ander geïnstalleerd
       pakket het verwijderde pakket nodig heeft. Deze optie gebruiken heeft tot gevolg
       dat het pakket dat van het verwijderde pakket afhankelijk was, automatisch
       gedeconfigureerd wordt.

    -Doctaal, --debug=octaal
       Schakel debuggen in. octaal wordt gevormd door de gewenste waarden uit de
       onderstaande lijst in een bitwise OR-bewerking samen te nemen (merk op dat deze
       waarden in toekomstige uitgaven kunnen veranderen). -Dh of --debug=help geeft deze
       debugwaarden weer.

          Getal  Beschrijving
            1  Algemene informatieve voortgangsinformatie
            2  Activering en status van beheerdersscripts
           10  Uitvoer voor elk verwerkt bestand
           100  Veel uitvoer voor elk verwerkt bestand
           20  Uitvoer voor elk configuratiebestand
           200  Veel uitvoer voor elk configuratiebestand
           40  Vereisten en tegenstrijdigheden
           400  Veel uitvoer i.v.m. vereisten/tegenstrijdigheden
          10000  Activatie en verwerking van triggers
          20000  Veel uitvoer i.v.m. triggers
          40000  Belachelijk veel uitvoer i.v.m. triggers
          1000  Veel geleuter over bijv. de map dpkg/info
          2000  Belachelijk veel geleuter

    --force-dingen
    --no-force-dingen, --refuse-dingen
       Het uitvoeren van sommige dingen opleggen of weigeren (no-force en refuse betekenen
       hetzelfde). dingen is een door komma's gescheiden lijst van hierna gespecificeerde
       zaken. --force-help geeft er een beschrijving van weer. Zaken die met een (*)
       gemarkeerd zijn, worden standaard opgelegd.

       Waarschuwing: Deze opties zijn vooral bedoeld om enkel door experts gebruikt te
       worden. Er gebruik van maken zonder een volkomen begrip van hun effecten kan uw
       volledig systeem defect maken.

       all: Schakelt alle forceer-opties aan (of uit).

       downgrade(*): Een pakket installeren, zelfs als reeds een nieuwere versie ervan
       geïnstalleerd is.

       Waarschuwing: Momenteel voert dpkg geen enkele  vereistencontrole  uit  bij
       degradaties en zal dan ook niet waarschuwen indien een degradatie een vereiste van
       een ander pakket defect maakt. Dit kan ernstige neveneffecten hebben. Degraderen
       van essentiële componenten van het systeem kan zelfs uw hele systeem onbruikbaar
       maken. Te gebruiken met voorzichtigheid.

       configure-any: Ook elk uitgepakt maar niet-geconfigureerd pakket waarvan het
       huidige pakket afhankelijk is, configureren.

       hold: Ook pakketten verwerken die met “hold” (te handhaven) gemarkeerd zijn.

       remove-reinstreq: Een pakket verwijderen, zelfs als het defect is en er aangegeven
       staat dat een herinstallatie nodig is. Dit kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat
       delen van het pakket op het systeem achterblijven, maar dpkg zal er dan niet meer
       van op de hoogte zijn.

       remove-essential: Het pakket verwijderen, zelfs al wordt het als essentieel
       beschouwd. Essentiële pakketten bevatten meestal hele basale Unix commando's. Ze
       verwijderen kan tot gevolg hebben dat het hele systeem stopt met werken. Gebruik
       dit dus met voorzichtigheid.

       depends: Alle vereistenproblemen omzetten in waarschuwingen. Dit heeft invloed op
       de velden Pre-Depends en Depends.

       depends-version: Zich niet om versies bekommeren bij het toetsen van vereisten. Dit
       heeft invloed op de velden Pre-Depends en Depends.

       breaks: Installeren, zelfs als dit een ander pakket defect zou maken (sinds dpkg
       1.14.6). Dit heeft invloed op het veld Breaks.

       conflicts: Installeren, zelfs als er een tegenstelling is met een ander pakket. Dit
       is gevaarlijk, want gewoonlijk zal dit het overschrijven van bepaalde bestanden tot
       gevolg hebben. Dit heeft invloed op het veld Conflicts.

       confmiss: Zonder vragen steeds het ontbrekende conffile (configuratiebestand)
       installeren. Dit is gevaarlijk, aangezien het betekent dat een verandering die aan
       een bestand aangebracht werd (het verwijderen ervan), niet behouden wordt.

       confnew: Als een conffile (configuratiebestand) aangepast werd en de versie uit het
       pakket gewijzigd werd, dan steeds zonder vragen de nieuwe versie installeren,
       tenzij ook --force-confdef opgegeven werd. In dat geval wordt de voorkeur gegeven
       aan de standaardactie.

       confold: Als een conffile (configuratiebestand) aangepast werd en de versie uit het
       pakket gewijzigd werd, dan steeds zonder vragen de oude versie behouden, tenzij ook
       --force-confdef opgegeven werd. In dat geval wordt de voorkeur gegeven aan de
       standaardactie.

       confdef: Als een conffile (configuratiebestand) aangepast werd en de versie uit het
       pakket gewijzigd werd, dan steeds zonder vragen voor de standaardactie kiezen.
       Indien er geen standaardactie is, zal het programma stoppen en de gebruiker een
       vraag stellen, tenzij ook --force-confnew of --force-confold opgegeven werd. In dat
       geval zal het dit gebruiken om over de uiteindelijke actie te beslissen.

       confask: Als een conffile (configuratiebestand) aangepast werd, altijd aanbieden om
       het te vervangen door de versie uit het pakket, ook al werd de versie uit het
       pakket niet gewijzigd (sinds dpkg 1.15.8). Indien ook een van de  opties
       --force-confnew, --force-confold of --force-confdef opgegeven werd, zal het die
       gebruiken om over de uiteindelijke actie te beslissen.

       overwrite: Een bestand van een pakket overschrijven met het bestand van een ander
       pakket.

       overwrite-dir: Een map van een pakket overschrijven met het bestand van een ander
       pakket.

       overwrite-diverted: Een omgeleid bestand overschrijven met een niet-omgeleide
       versie.

       statoverride-add:  Bij  het  toevoegen ervan een bestaande statusmodificatie
       overschrijven (sinds dpkg 1.19.5).

       statoverride-remove: Bij het verwijderen ervan een ontbrekende statusmodificatie
       negeren (sinds dpkg 1.19.5).

       security-mac(*): Bij het installeren van bestanden op het bestandssysteem gebruik
       maken van platformspecifieke beveiliging, gebaseerd op Mandatory Access Controls
       (MAC) (since dpkg 1.19.5). Op Linux-systemen gebruikt de implementatie SELinux.

       unsafe-io: Bij het uitpakken geen veilige I/O-operaties uitvoeren (sinds dpkg
       1.15.8.6). Momenteel houdt dit in dat geen bestandssysteemsynchronisatie gebeurt
       vooraleer bestanden hernoemd worden. Daarvan is geweten dat dit op sommige
       bestandssystemen tot aanzienlijk slechtere prestaties leidt, en dit jammer genoeg
       vooral op die bestandssystemen die veilige I/O het meest nodig hebben omwille van
       hun onbetrouwbaar gedrag, hetgeen bij abrupte systeemcrashes aanleiding kan geven
       tot bestanden met lengte zero.

       Opmerking: Overweeg liever om voor ext4, de belangrijkste betrokkene, gebruik te
       maken van de aankoppeloptie nodelalloc, waardoor zowel het prestatieverlies als de
       problemen inzake de betrouwbaarheid van gegevens opgevangen worden. Dit laatste
       door er voor te zorgen dat het bestandssysteem geen bestanden aanmaakt met lengte
       zero als er zich een abrupte crash voordoet en software actief is die geen
       synchronisatie uitvoert voorafgaand aan een atomische hernoeming.

       Waarschuwing: Het gebruik van deze optie kan de prestaties verbeteren ten koste van
       het verlies van gegevens. Gebruik ze behoedzaam.

       script-chrootless:  De scripts van de pakketonderhouder uitvoeren zonder te
       chroot(2)en naar instdir, zelfs als het pakket deze werkwijze niet ondersteunt
       (sinds dpkg 1.18.5).

       Waarschuwing:  Dit  kan uw computersysteem vernietigen, gebruik dit uiterst
       behoedzaam.

       architecture: Pakketten verwerken, zelfs als ze de verkeerde of geen architectuur
       hebben.

       bad-version: Pakketten verwerken, zelfs als ze een verkeerde versie hebben (sinds
       dpkg 1.16.1).

       bad-path: In PATH ontbreken belangrijke programma's, waardoor het waarschijnlijk is
       dat er zich problemen zullen voordoen.

       not-root: Proberen om zaken te (de-)installeren, zelfs in opdracht van een
       niet-systeembeheerder.

       bad-verify: Een pakket installeren, zelfs als de authenticiteitscontrole mislukt.

    --ignore-depends=pakket,...
       Voor de opgegeven pakketten het toetsen van afhankelijkheden negeren (eigenlijk
       wordt de controle wel uitgevoerd, maar er worden enkel waarschuwingen in verband
       met tegenstrijdigheden gegeven en verder niets). Dit heeft invloed op de velden
       Pre-Depends, Depends en Breaks.

    --no-act, --dry-run, --simulate
       Alles wat gedaan moet worden, uitvoeren, maar geen veranderingen wegschrijven. Dit
       wordt gebruikt om te zien wat er bij de opgegeven actie zou gebeuren, zonder dat er
       effectief iets gewijzigd wordt.

       Zorg ervoor om --no-act voor de actie-parameter op te geven, anders zou u
       ongewenste resultaten kunnen bekomen. (bijvoorbeeld zal dpkg --purge foo --no-act
       eerst pakket foo wissen en dan proberen pakket --no-act te wissen, ook al
       verwachtte u wellicht dat er niets gedaan zou worden)

    -R, --recursive
       Alle gewone bestanden die beantwoorden aan het patroon *.deb, recursief behandelen
       in de opgegeven mappen en al hun onderliggende mappen. Dit kan gebruikt worden
       samen met de acties -i, -A, --install, --unpack en --record-avail.

    -G   Een pakket niet installeren als reeds een nieuwere versie van dat pakket
       geïnstalleerd is. Dit is een alias voor --refuse-downgrade.

    --admindir=map
       De administratieve map instellen op directory. In deze map zitten veel bestanden
       met informatie over de status van geïnstalleerde of gede-installeerde pakketten,
       enz. Standaard is dat «/var/lib/dpkg»

    --instdir=map
       Instellen  van  de  installatiemap, welke de map aangeeft waarin pakketten
       geïnstalleerd zullen worden. instdir is ook de map die aan chroot(2) doorgegeven
       wordt vooraleer de installatiescripts van een pakket uitgevoerd worden, waardoor de
       scripts instdir als de hoofdmap beschouwen. Standaard is dat «/»

    --root=map
       De hoofdmap instellen op directory, hetgeen de installatiemap instelt op «map» en
       de administratieve map op «map/var/lib/dpkg».

    -O, --selected-only
       Enkel de pakketten verwerken welke geselecteerd werden om geïnstalleerd te worden.
       Het eigenlijke markeren gebeurt door dselect of door dpkg als het de pakketten
       behandelt. Als bijvoorbeeld een pakket verwijderd wordt, zal het als geselecteerd
       om verwijderd te worden gemarkeerd worden.

    -E, --skip-same-version
       Het pakket niet installeren als dezelfde versie van dat pakket reeds geïnstalleerd
       is.

    --pre-invoke=commando
    --post-invoke=commando
       Instellen dat een uitbreiding (hook) commando via “sh -c” moet uitgevoerd worden
       voor of na het uitvoeren van dpkg bij de acties unpack, configure, install,
       triggers-only, remove, purge, add-architecture en remove-architecture van dpkg
       (sinds dpkg 1.15.4 en de acties add-architecture en remove-architecture (sinds dpkg
       1.17.19). Deze optie kan meermaals opgegeven worden. De volgorde waarin de opties
       opgegeven worden, wordt behouden, waarbij deze uit de configuratiebestanden
       voorrang hebben. De omgevingsvariabele DPKG_HOOK_ACTION wordt ingesteld voor de
       uitbreidingen (hooks) bij de huidige actie van dpkg. Merk op dat frontends die
       uitgevoerd worden, dpkg meermaals kunnen activeren, waardoor de uitbreidingen meer
       keren dan verwacht uitgevoerd kunnen worden.

    --path-exclude=glob-patroon
    --path-include=glob-patroon
       Het glob-patroon bij het installeren instellen als een filter voor paden, ofwel
       door paden die aan het opgegeven patroon beantwoorden, uit te sluiten ofwel door
       eerder uitgesloten paden opnieuw toe te voegen (sinds dpkg 1.15.8).

       Waarschuwing: houd er rekening mee dat u, afhankelijk van de paden die uitgesloten
       worden, uw systeem volledig defect kunt maken. Gebruik dit behoedzaam.

       In de glob-patronen kunnen dezelfde jokertekens gebruikt worden als in de shell,
       waarbij ‘*’ overeenkomt met om het even welke reeks tekens, met inbegrip van de
       lege tekenreeks evenals van ‘/’. Bijvoorbeeld, «/usr/*/READ*» komt overeen met
       «/usr/share/doc/package/README». Zoals gebruikelijk komt ‘?’ overeen met één
       willekeurig teken (opnieuw met inbegrip van ‘/’). En ‘[’ geeft het begin aan van
       een klasse van tekens, die een lijst van tekens, bereiken of complementaties kan
       bevatten.  Zie glob(7) voor gedetailleerde informatie over het gebruik van
       glob-patronen. Merk op dat het mogelijk is dat de huidige implementatie meer mappen
       en symbolische koppelingen terug toevoegt dan nodig is. Dit is om op veilig te
       spelen en mogelijke mislukkingen bij het uitpakken te vermijden. In de toekomst kan
       eraan gewerkt worden om dit te verbeteren.

       Dit kan gebruikt worden om alle paden te verwijderen op enkele specifieke paden na.
       Een typische casus is:

       --path-exclude=/usr/share/doc/*
       --path-include=/usr/share/doc/*/copyright

       om alle documentatiebestanden op de copyrightbestanden na te verwijderen.

       Deze twee opties kunnen meermaals opgegeven en afwisselend ingevoegd worden. Ze
       worden allebei in de opgegeven volgorde verwerkt, waarbij de laatste regel die een
       overeenkomst met een bestandsnaam oplevert, de uiteindelijke beslissing geeft.

       De filters worden toegepast bij het uitpakken van de binaire pakketten en hebben
       als zodanig enkel weet van het type object dat op dat ogenblik gefilterd wordt
       (bijv. een gewoon bestand of een map) en hebben geen zicht op welke objecten nadien
       zullen komen. Omdat deze filters neveneffecten hebben (in tegenstelling tot
       find(1)-filters), zal het uitsluiten van een exacte padnaam, die toevallig een
       map-object, zoals /usr/share/doc, blijkt te zijn, niet het gewenste effect hebben
       en zal enkel die padnaam uitgesloten worden (die automatisch terug toegevoegd kan
       worden als de code dit noodzakelijk acht). Van alle erop volgende bestanden die
       zich in die mappen bevinden, zal het uitpakken mislukken.

       Suggestie: zorg ervoor dat de glob-patronen niet weggewerkt worden door uw shell.

    --verify-format naam-van-indeling
       Stelt de indeling in van de uitvoer van het commando --verify (sinds dpkg 1.17.2).

       Momenteel is rpm de enige ondersteunde indeling van de uitvoer. Ze bestaat uit een
       regel voor elk pad waarvoor een toets mislukte. De regels beginnen met 9 tekens om
       van iedere specifieke toets het resultaat te rapporteren, waarbij een ‘?’ betekent
       dat  de  toets  niet  uitgevoerd  kon  worden  (ontbrekende  ondersteuning,
       bestandspermissies, enz.), een ‘.’  betekent dat de toets slaagde en  een
       alfanumeriek teken betekent dat een specifieke toets mislukte. Een mislukte toets
       van de md5-controlesom (de inhoud van het bestand werd gewijzigd) wordt aangegeven
       met een ‘5’ op de plaats van het derde teken. De regel wordt gevolgd door een
       spatie  en  een  attribuutteken   (momenteel   ‘c’   voor   conffiles
       (configuratiebestanden)), nog een spatie en de padnaam.

    --status-fd n
       Status-  en  voortgangsinformatie  die  leesbaar  is  voor  machines  naar
       bestandsindicator n sturen. Deze optie kan meermaals opgegeven worden. Meestal
       wordt de informatie met één item per regel weergegeven in een van de volgende
       vormen:

       status: pakket: status
           De status van het pakket wijzigde. status is zoals in het statusbestand.

       status: pakket : error : omstandig-foutbericht
           Er trad een fout op. Eventuele regeleindes in het omstandig-foutbericht
           zullen voor de uitvoer omgezet worden naar spaties.

       status: bestand : conffile-prompt : 'echt-oud' 'echt-nieuw' door-gebruiker-bewerkt
       door-distributie-bewerkt
           Er wordt een vraag in verband met een conffile (configuratiebestand) gesteld
           aan de gebruiker.

       processing: fase: pakket
           Verzonden juist voor het begin van een verwerkingsfase. fase is een van de
           volgende: upgrade, install (beide verzonden voor het uitpakken), configure,
           trigproc, disappear, remove, purge.

    --status-logger=commando
       Door een machine te lezen informatie over pakketstatus en voortgang versturen naar
       de standaardinvoer van het shell-commando commando dat via “sh -c” moet uitgevoerd
       worden (sinds dpkg 1.16.0). Deze optie kan meermaals opgegeven worden. De indeling
       van de uitvoer is dezelfde als bij --status-fd.

    --log=bestandsnaam
       Updates van toestandswijzigingen en acties loggen in bestandsnaam in plaats van in
       het  standaardlogbestand /var/log/dpkg.log. Indien deze optie meerdere keren
       opgegeven wordt, wordt de laatst opgegeven bestandsnaam gebruikt. Log-berichten
       zijn in de volgende vorm:

       YYYY-MM-DD HH:MM:SS startup type commando
           Voor elke aanroep van dpkg waarbij type ofwel archives (met een commando
           unpack of install) is ofwel packages (met een  commando  configure,
           triggers-only, remove of purge).

       YYYY-MM-DD HH:MM:SS status toestand pkt geïnstalleerde-versie
           Voor updates van toestandswijzigingen.

       YYYY-MM-DD HH:MM:SS actie pkt geïnstalleerde-versie beschikbare-versie
           Voor acties waarbij actie een van de volgende is: install, upgrade,
           configure, trigproc, disappear, remove of purge.

       YYYY-MM-DD HH:MM:SS conffile bestandsnaam beslissing
           Voor conffile-wijzigingen (wijzigingen aan een configuratiebestand) waarbij
           beslissing ofwel install ofwel keep is.

    --no-pager
       Schakelt het gebruik van een pagineringsprogramma uit bij het weergeven van
       informatie (sinds dpkg 1.19.2).

    --no-debsig
       Niet proberen pakket-ondertekeningen te verifiëren.

    --no-triggers
       In deze doorloop geen triggers uitvoeren (sinds dpkg 1.14.17), maar activeringen
       blijven wel opgetekend worden. Indien het gebruikt wordt in combinatie met
       --configure pakket of --triggers-only pakket, dan zullen de postinst-scripts van
       het vermelde pakket nog steeds uitgevoerd worden, zelfs als enkel nog het uitvoeren
       van triggers dient te gebeuren. Het gebruik van deze optie kan pakketten
       achterlaten in een ongepaste toestand van triggers-awaited en triggers-pending. Dit
       kan later gerepareerd worden door dpkg --configure --pending uit te voeren.

    --triggers
       Annuleert een eerder gegeven --no-triggers (sinds dpkg 1.14.17).

AFSLUITSTATUS

    0   De gevraagde actie werd succesvol uitgevoerd. Of een commando dat een toets of een
       assertie verrichtte gaf waar als resultaat.

    1   Een commando dat een toets of een assertie verrichtte gaf onwaar als resultaat.

    2   Fatale of onherstelbare fout die te wijten is aan ongeldig gebruik van de
       commandoregel of aan interacties met het systeem, zoals het benaderen van de
       database, het toewijzen van geheugen, enz.

OMGEVING

  Externe omgeving
    PATH  Er wordt verwacht dat deze variabele in de omgeving gedefinieerd wordt en de
       systeempaden aangeeft waar verschillende noodzakelijke programma's gevonden kunnen
       worden. Indien deze variabele niet ingesteld is of de programma's niet gevonden
       kunnen worden, zal dpkg afbreken.

    HOME  Indien de variabele ingesteld is, zal dpkg hem gebruiken als de map waar het
       gebruikersspecifieke configuratiebestand kan gelezen worden.

    TMPDIR Indien de variabele ingesteld is, zal dpkg hem gebruiken als de map waarin
       tijdelijke bestanden en mappen kunnen aangemaakt worden.

    SHELL Het programma dat dpkg zal uitvoeren bij het starten van een nieuwe interactieve
       shell of bij het voortbrengen van een commando via een shell.

    PAGER
    DPKG_PAGER
       Het programma dat dpkg zal uitvoeren als het een pagineringsprogramma gebruikt,
       bijvoorbeeld voor het tonen van de verschillen tussen de configuratiebestanden.
       Indien  SHELL niet ingesteld is, dan zal «sh» gebruikt worden. DPKG_PAGER
       overschrijft de omgevingsvariabele PAGER (sinds dpkg 1.19.2).

    DPKG_COLORS
       Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen
       worden zijn: auto (standaard), always en never.

    DPKG_FORCE
       Stelt de forceer-vlaggen in (sinds dpkg 1.19.5). Indien deze variabele aanwezig is,
       zullen geen ingebouwde forceer-standaardwaarden toegepast worden. Indien  de
       variabele aanwezig, maar leeg is, zullen alle forceer-vlaggen gedeactiveerd worden.

    DPKG_FRONTEND_LOCKED
       Ingesteld door een frontend voor pakketbeheer om dpkg te informeren dat het de
       frontendgrendel niet mag bemachtigen (since dpkg 1.19.1).

  Interne omgeving
    LESS  Ingeval dit niet reeds ingesteld is, wordt dit door dpkg als “-FRSXMQ” gedefinieerd
       bij het voortbrengen van een pagineringsprogramma (sinds dpkg 1.19.2). Om dit
       standaardgedrag aan te passen kan deze variabele vooraf ingesteld worden op een
       andere waarde, met inbegrip van een lege tekenreeks, of kunnen de variabelen PAGER
       of DPKG_PAGER ingesteld worden om specifieke opties uit te schakelen met «-+»,
       bijvoorbeeld DPKG_PAGER="less -+F".

    DPKG_ROOT
       Gedefinieerd door dpkg in de omgeving van het pakketonderhouderscript om aan te
       geven op welke installatie gewerkt moet worden (sinds dpkg 1.18.5). Het is de
       bedoeling dat deze waarde vooraan toegevoegd wordt aan elk pad waarop scripts van
       de pakketonderhouder ageren. Tijdens een normale operatie is deze variabele leeg.
       Indien pakketten geïnstalleerd worden in een afwijkende instdir (installatiemap),
       zal dpkg de scripts van de pakketonderhouder normaal uitvoeren met behulp van
       chroot(2) en deze variabele leeg laten, maar indien --force-script-chrootless
       opgegeven werd, wordt het aanroepen van chroot(2) overgeslagen en is instdir niet
       leeg.

    DPKG_ADMINDIR
       Gedefinieerd door dpkg binnen de omgeving van het script van de pakketonderhouder
       om aan te geven welke map gebruikt moet worden om dpkg te beheren (sinds dpkg
       1.16.0). Deze variabele wordt steeds ingesteld op de huidige waarde van --admindir.

    DPKG_FORCE
       Gedefinieerd door dpkg binnen de omgeving van de subprocessen voor alle momenteel
       geactiveerde forceer-optienamen, gescheiden door komma's (sinds dpkg 1.19.5).

    DPKG_SHELL_REASON
       Gedefinieerd door dpkg in de shell die door de conffile-prompt (een vraag in
       verband met de configuratie) geactiveerd wordt met het oog op het onderzoeken van
       de situatie (sinds dpkg 1.15.6). Momenteel is de geldige waarde: conffile-prompt.

    DPKG_CONFFILE_OLD
       Gedefinieerd door dpkg in de shell die door de conffile-prompt (een vraag in
       verband met de configuratie) geactiveerd wordt om de situatie te onderzoeken (sinds
       dpkg 1.15.6). Bevat het pad naar de oude conffile (configuratiebestand).

    DPKG_CONFFILE_NEW
       Gedefinieerd door dpkg in de shell die door de conffile-prompt (een vraag in
       verband met de configuratie) geactiveerd wordt om de situatie te onderzoeken (sinds
       dpkg 1.15.6). Bevat het pad naar de nieuwe conffile (configuratiebestand).

    DPKG_HOOK_ACTION
       Gedefinieerd door dpkg in de shell die geactiveerd wordt bij het uitvoeren van een
       uitbreiding (hook) (sinds dpkg 1.15.4). Bevat de huidige actie van dpkg.

    DPKG_RUNNING_VERSION
       Gedefinieerd door dpkg binnen de omgeving van het script van de pakketonderhouder
       als de versie van het exemplaar van dpkg dat momenteel uitgevoerd wordt (sinds dpkg
       1.14.17).

    DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
       Gedefinieerd door dpkg binnen de omgeving van het script van de pakketonderhouder
       als de naam van het pakket (zonder architectuurkwalificatie) dat behandeld wordt
       (sinds dpkg 1.14.17).

    DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE_REFCOUNT
       Gedefinieerd door dpkg binnen de omgeving van het script van de pakketonderhouder
       als het pakketreferentieaantal, d.w.z. het aantal pakketexemplaren met een status
       groter dan not-installed (niet-geïnstalleerd) (sinds dpkg 1.17.2).

    DPKG_MAINTSCRIPT_ARCH
       Gedefinieerd door dpkg binnen de omgeving van het script van de pakketonderhouder
       als de architectuur waarvoor het pakket gebouwd werd (sinds dpkg 1.15.4).

    DPKG_MAINTSCRIPT_NAME
       Gedefinieerd door dpkg binnen de omgeving van het script van de pakketonderhouder
       als de naam van het script dat uitgevoerd wordt. Dit is een van de volgende:
       preinst, postinst, prerm of postrm (sinds dpkg 1.15.7).

    DPKG_MAINTSCRIPT_DEBUG
       Gedefinieerd door dpkg binnen de omgeving van het script van de pakketonderhouder
       als de waarde (‘0’ of ‘1’), waarmee nota genomen wordt van het feit of debuggen
       aangevraagd werd (met de optie --debug) voor de scripts van de pakketonderhouder
       (sinds dpkg 1.18.4).

BESTANDEN

    /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/[0-9a-zA-Z_-]*
       Bestanden met configuratiefragmenten (sinds dpkg 1.15.4).

    /etc/dpkg/dpkg.cfg
       Configuratiebestand met standaardopties.

    /var/log/dpkg.log
       Standaard logbestand (zie /etc/dpkg/dpkg.cfg en de optie --log).

    De andere bestanden worden hieronder weergegeven in hun standaardmap. Zie de optie
    --admindir om te weten hoe u de locatie van deze bestanden kunt wijzigen.

    /var/lib/dpkg/available
       Lijst van beschikbare pakketten.

    /var/lib/dpkg/status
       Status van de beschikbare pakketten. Dit bestand bevat informatie over het feit of
       een pakket al dan niet gemarkeerd werd om verwijderd te worden, of het al dan niet
       geïnstalleerd is, enz. Zie het onderdeel INFORMATIE OVER PAKKETTEN voor meer
       informatie.

       Dagelijks wordt een reservekopie van het statusbestand gemaakt in /var/backups. Die
       kan nuttig zijn mocht het bestand verloren gegaan zijn of beschadigd ten gevolge
       van problemen met het bestandssysteem.

    De indeling en de inhoud van een binair pakket worden beschreven in deb(5).

BUGS

    --no-act geeft gewoonlijk minder informatie dan nuttig kan zijn.

VOORBEELDEN

    Om de geïnstalleerde pakketten op te sommen die verband houden met de editor vi(1) (merk
    op dat dpkg-query standaard niet langer het bestand available laadt en dat in de plaats
    daarvan daarvoor de optie dpkg-query --load-avail gebruikt moet worden):
      dpkg -l '*vi*'

    Om de items uit /var/lib/dpkg/available over twee pakketten te zien:
      dpkg --print-avail elvis vim | less

    Om zelf in de lijst van pakketten te zoeken:
      less /var/lib/dpkg/available

    Om een geïnstalleerde pakket elvis te verwijderen:
      dpkg -r elvis

    Om een pakket te installeren moet u het eerst zoeken in een archief of op een CD. Het
    bestand available laat zien dat het pakket vim zich in de sectie editors bevindt:
      cd /media/cdrom/pool/main/v/vim
      dpkg -i vim_4.5-3.deb

    Om een lokale kopie te maken van de pakketselectietoestand:
      dpkg --get-selections >myselections

    U zou dit bestand kunnen overbrengen naar een andere computer en nadat u daar het bestand
    available bijgewerkt hebt met het frontend voor pakketbeheer van uw voorkeur (zie
    https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg/FAQ voor meer details), bijvoorbeeld:
      apt-cache dumpavail | dpkg --merge-avail
    of met dpkg 1.17.6 of vroegere versies:
      avail=`mktemp`
      apt-cache dumpavail >"$avail"
      dpkg --merge-avail "$avail"
      rm "$avail"
    kunt u het installeren met:
      dpkg --clear-selections
      dpkg --set-selections <myselections

    Merk op dat dit eigenlijk niet echt iets installeert of verwijdert, maar enkel de
    selectiestatus voor de gevraagde pakketten instelt. U heeft een andere toepassing nodig om
    de gevraagde pakketten echt te downloaden en te installeren. Voer bijvoorbeeld apt-get
    dselect-upgrade uit.

    U zult ondervinden dat dselect(1) gewoonlijk een meer comfortabele manier biedt om de
    selectiestatus van pakketten te wijzigen.

BIJKOMENDE FUNCTIONALITEIT

    U kunt bijkomende functionaliteit verkrijgen door het installeren van elk van de volgende
    pakketten: apt, aptitude en debsums.

ZIE OOK

    aptitude(1), apt(1), dselect(1), dpkg-deb(1), dpkg-query(1), deb(5), deb-control(5),
    dpkg.cfg(5), en dpkg-reconfigure(8).

AUTEURS

    Zie /usr/share/doc/dpkg/THANKS voor een lijst van mensen die bijgedragen hebben aan dpkg.