Provided by: kgendesignerplugin-bin_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NAME

    kgendesignerplugin - Genereert widget-plug-ins voor Qt(TM) Designer.

SAMENVATTING

    kgendesignerplugin [OPTIES...] bestand

BESCHRIJVING

    De aangepaste widget-plug-ins voor Qt(TM) Designer volgen gewoonlijk een standaard patroon
    en de door de plug-in geleverde klassen beiden meestal statische informatie, samen met de
    functie om een exemplaar te maken die normaal gewoon een eenvoudige aanroep van een
    constructor is. kgendesignerplugin stelt ontwikkelaars van bibliotheken die nieuwe
    widgets leveren om zo'n plug-in te maken zonder alle geassocieerde boilerplate-code te
    maken, door een eenvoudige ini-stijl beschrijvingsbestand te leveren.

    kgendesignerplugin kiest zinvolle standaarden voor de meeste instellingen, dus is een
    minimale configuratie gewoonlijk nodig.

OPTIES

    -o bestand
      De naam voor het gegenereerde C++ bestand. Indien niet gegeven zal stdout worden
      gebruikt.

    -n plug-in-naam
      Geboden voor compatibiliteit. De standaard waarde voor de PluginName-optie is in het
      invoerbestand.

    -g groep
      Geboden voor compatibiliteit. De standaard waarde voor de DefaultGroup-optie in het
      invoerbestand.

    --author
      Auteurinformatie tonen.

    --license
      Licentie-informatie tonen.

    -h, --help
      Een korte helptekst tonen.

    -v , --version
      Versie-informatie tonen

BESTANDSFORMAAT

    Het invoerbestand is een configuratiebestand in ini-stijl (meer specifiek is het in het
    formaat ondersteund door het framework van KConfig) dat een set widgets beschrijft. Het
    bevat een sectie [Global], die algemene informatie over de plug-in levert en een sectie
    voor elk widget dat ingevoegd zou moeten worden in de plug-in.

    De sectie [Global] kan de volgende items bevatten:

    DefaultGroup
      De standaard waarde voor het item Group in de secties klasse is standaard: "Custom",
      tenzij de optie -g is gegeven.

    Includes
      Een (kommagescheiden) lijst van vereiste includes (standaard: leeg). Merk op dat de
      header-bestanden voor de widgets later gespecificeerd in het bestand hier niet in de
      lijst moet staan; in plaats daarvan is dit voor speciale headers voor eigen gebruik
      van de plug-in, zoals die voor klassen die previews leveren.

    PluginName
      De naam van de hoofd C++ klasse in de plug-in (standaard: "WidgetsPlugin", tenzij de
      optie -n is gegeven).

    Elk klasse moet zijn eigen sectie [ClassName] hebben, die de volgende items ingevoegd kan
    hebben:

    CodeTemplate
      De waarde teruggegeven door de functie codeTemplate() van de plug-in, die gemarkeerd
      is voor "toekomstig gebruik" door Qt(TM) Designer (standaard: leeg).

    ConstructorArgs
      De argumenten om door te geven aan de constructor van de klasse gegeven door
      ImplClass; deze moeten omgeven worden door ronde haakjes (standaard: "(parent)"). De
      enige gegarandeerde variabele die beschikbaar is is parent, wat de ouder is van
      QWidget doorgegeven door Qt(TM) Designer.

      Dit item wordt genegeerd als CreateWidget is ingesteld.

    CreateWidget
      De code nodig om een exemplaar van het widget te maken (standaard: gebruikt new om een
      exemplaar van de klasse gegeven door het item ImplClass te maken, waarbij de
      argumenten gespecificeerd door ConstructorArgs) worden doorgegeven. Zie de notities
      voor ImplClass en ConstructorArgs.

    DomXML
      Een XML UI beschrijving van het widget (standaard: de standaard geleverd door de
      plug-in-headers van Qt(TM) Designer).

    Group
      De groep waaronder het widget wordt getoond in Qt(TM) Designer (standaard: de waarde
      van het item DefaultGroup in de sectie [Global]).

    Pictogramnaam
      De naam van het afbeeldingsbestand of standaard pictogramnaam voor gebruik als het
      pictogram voor dit widget in de lijst met Qt(TM) Designer widgets (standaard: een
      PNG-bestandsnaam met de sectienaam, met elke dubbele dubbelpunt verwijdert, in de map
      "pics" van een bij compileren ingesloten broncodebestand; bijvoorbeeld, :/pics/Foo.png
      in de sectie [Foo] of :/pics/FooBar.png in de sectie [Foo::Bar]).

    ImplClass
      De klasse die gebruikt zou moeten worden om een exemplaar van het widget te maken voor
      gebruik van Qt(TM) Designer (standaard: de sectienaam). Merk op dat dit niet echt de
      klasse hoeft te zijn die zou worden genaakt voor een eindtoepassing: die bepaald wordt
      door de DomXML.

      Dit item wordt genegeerd als CreateWidget is ingesteld.

    IncludeFile
      De header die ingesloten moet worden om dit widget te gebruiken (standaard: de versie
      in kleine letters van de sectienaam, met elke dubbelpunt verwijdert en ".h"
      achtergevoegt; bijvoorbeeld, foo.h in de sectie [Foo] of foobar.h in de sectie
      [Foo::Bar]).

    IsContainer
      Of dit widget andere widgets kan bevatten (standaard: false).

    Tekstballon
      De te tonen tekstballon bij zweven boven het widget in de lijst met widgets van Qt(TM)
      Designer (standaard: de sectienaam, met " Widget" achtergevoegd; bijvoorbeeld, Foo
      Widget in de sectie [Foo]).

    WatisDit
      De WatisDit-tekst verbonden aan het widget in Qt(TM) Designer (standaard: de
      sectienaam, met " Widget" achtergevoegd; bijvoorbeeld, Foo Widget in de sectie [Foo]).

VOORBEELDEN

    Het eenvoudigste beschrijvingsbestand kan er zo uit zien

      [Foo]
      ToolTip=Toont foo's
      [Bar]
      ToolTip=Balk-editor

    Merk op dat elke klasse minstens één set toetsen moet hebben (ToolTip is in dit voorbeeld
    gebruikt), anders zal het worden genegeerd.

    Gewoonlijk zult u de voor de gebruiker zichtbare tekst willen wijzigen, dus de items
    ToolTip, WhatsThis en Group. Bovendien kan het instellen van de naam van de plug-in een
    goed idee zijn om mogelijke botsingen tussen symbolen te voorkomen en debuggers niet te
    verwarren (zowel de toepassing voor debuggen als de persoon die de debugging uitvoert):

      [Global]
      PluginName=FooWidgets
      DefaultGroup=Display

      [Foo]
      ToolTip=Displays bears
      WhatsThis=Een afbeeldingswidget dat dansende beren toont

      [Bar]
      ToolTip=Bar editor
      WhatsThis=Een editor-interface voor balken voor beren
      Group=Editing

    Meer complexe bestanden kunnen noodzakelijk zijn als u klassen met naamruimten hebt of
    extra opties die het leveren van constructors nodig hebben, bijvoorbeeld:

      [Global]
      PluginName=FooWidgets
      DefaultGroup=Foo

      [Foo::Bar]
      ToolTip=Toon balken
      WhatsThis=Een widget die balken toont op een speciale manier
      IncludeFile=foo/bar.h
      IconName=:/previews/bar.png

      [Foo::Baz]
      IncludeFile=foo/baz.h
      ConstructorArgs=(Foo::Baz::SomeOption, parent)
      Group=Foo (Special)
      IsContainer=true
      IconName=:/previews/baz.png

    Soms is, speciaal bij complexe widgets, een speciale "preview class" implementatie nodig
    bij gebruik in Qt(TM) Designer; dit kan een subklasse zijn van de echte widget die gewoon
    enige extra instellingen doet of het kan een compleet andere implementatie zijn.

      [Global]
      Includes=foopreviews.h

      [FancyWidget]
      ImplClass=FancyWidgetPreview

ZIE OOK

    http://qt-project.org/doc/qt-5/designer-creating-custom-widgets.html
      De documentatie van Qt(TM) Designer over het maken van plug-ins voor eigen widgets.

FOUTEN/BUGS

    Gaarne bugs.kde.org[1] gebruiken om bugrapporten in te dienen, stuur geen e-mail direct
    naar de auteurs.

AUTEURS

    Richard Johnson <rjohnson@kde.org>
      Schreef de originele documentatie.

    Alex Merry <alexmerry@kde.org>
      Heeft de documentatie voor KDE Frameworks 5 bijgewerkt.

OPMERKINGEN

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org