Provided by: wcd_5.3.4-1build3_amd64 bug

NAAM

    wcd - Wherever Change Directory

    chdir voor DOS en Unix

OVERZICHT

      wcd [opties] [map]

BESCHRIJVING

  Overzicht
    Wcd is een commandoregel programma om snel van map te veranderen. Het bespaart tijd
    tijdens het typen. Men hoeft alleen maar een deel van de mapnaam te typen en wcd springt
    er heen. Wcd heeft een snelle selectie methode wanneer er meerdere treffers zijn, en biedt
    de mogelijkheid om aliassen van mappen aan te maken en om mappen in de ban te doen. Wcd
    biedt ook een schermvullende interactieve boomweergave met snelzoek functie.

    Wcd is gemodelleerd naar Norton Change Directory (NCD). NCD verscheen voor het eerst in
    The Norton Utilities, Release 4, for DOS in 1987, gepubliceerd door Peter Norton.

    Wcd is geschikt gemaakt voor verschillende commandoregel shells: DOS command.com, Windows
    cmd.exe en PowerShell, OS/2 cmd.exe, en Unix shells zoals Bourne (sh), Bourne Again
    (bash), Korn (ksh), Z (zsh), en C (csh) shell en anderen draaiend op elk
    besturingssysteem.

    Wcd ondersteunt 8 bit tekensets op alle systemen, en heeft optioneel ondersteuning voor
    Unicode. Zie paragraaf LOKALISTIE.

    Zie paragraaf INSTALLATIE hoe wcd voor persoonlijk gebruik in te stellen.

  Basisgebruik
    Standaard, wanneer geen jokertekens gebruikt worden, zoekt wcd een map met een naam die
    begint met de naam die getypt is.

    Bijvoorbeeld deze opdracht zal veranderen naar de huidige gebruikers map
    "/home/user/Desktop":

      wcd Desk

    Wanneer er meerdere treffers zijn zal wcd een lijst presenteren van alle treffers. De
    gebruiker kan een keuze maken met enkele toetsaanslagen (meestal een).

  Jokertekens
    Wcd ondersteunt de volgende jokertekens:

      *    treft een willekeurige reeks van tekens (nul of meer)
      ?    treft een willekeurig teken
      [SET]  treft willekeurige tekens in de gespecificeerde set,
      [!SET] of [^SET] treft willekeurige tekens niet in de
          gespecificeerde set.

    Een set wordt samengesteld uit tekens of reeksen; een reeks ziet er uit als teken
    koppelteken teken zoals in "0-9" of "A-Z". "[0-9a-zA-Z_]" is de minimale set van tekens
    toegestaan in de "[..]" patroon samenstelling. Internationale tekens (d.w.z. 8 bit tekens)
    zijn toegestaan als het systeem ze ondersteunt. Om de speciale syntactische betekenis van
    elke van "[]*?!^-\"binnen of buiten een "[..]" samenstelling te onderdrukken en exact
    gelijke te treffen, laat het teken vooraf gaan door een backslash ("\") teken.

    Het gebruik van jokertekens maakt krachtige zoekmethodes mogelijk. Bijvoorbeeld dit treft
    elke mapnaam die eindigt op "top".

      wcd *top

    Tref mappen die ergens "top" in de naam heeft:

      wcd *top*

    Tref elke map die die begint met "a", "b" or "c":

      wcd [a-c]*

    Het is ook mogelijk om een deel van het pad op te geven. Hier zoekt Wcd naar een map die
    begint met "Desk" en wiens pad overeenkomt met *me/Desk*.

      wcd me/Desk

    Het is toegestaan om elke expressie met schuine strepen en jokertekens te typen. B.v.:

      wcd src*/*1?/a*2

  Overig gebruik
    Wanneer geen jokertekens gebruikt zijn en wcd vindt een perfecte treffer, zullen alle niet
    exacte treffers genegeerd worden. Dit gedrag kan gewijzigd worden met de -w optie.

    De interactieve mappen-verkenner kan met de optie -g gestart worden.

      wcd -g

    Wcd genereert een boomdata-bestand waarin de map gezocht wordt. Op Unix en Windows voegt
    wcd ook symbolische koppelingen toe wanneer de schijf gescand wordt, maar deze worden niet
    gevolgd. Wanneer symbolische koppelingen gevolgd worden, zou wcd oneindige lussen kunnen
    scannen, of zeer grote delen van een netwerk.

    Wcd kan ook veranderen naar mappen die niet in het boomdata-bestand staan. B.v.:

      wcd ..

    Wanneer wcd een treffer heeft gevonden, maar niet naar de map kan veranderen, probeert hij
    deze te verwijderen uit het standaard boomdata-bestand. Niet uit het extra boomdata-
    bestand. Zie ook optie -k.

    Wcd houdt een mappenstapel bij die opgeslagen wordt op schijf. De stapel heeft een
    standaard grootte van 10 en is cyclisch. Zie opties -z, -, + en =.

    In een omgeving met meerdere gebruikers kan optie -u gebruikt worden om naar mappen van
    andere gebruikers te veranderen.

    Op DOS en Windows systemen maakt het niet uit of een slash "/" of een backslash "\" als
    mappen-scheidingsteken gebruikt wordt.

    Het is mogelijk op DOS en Windows systemen om tegelijk van schijf en map te veranderen
    door de mapnaam vooraf te laten gaan door de schijf naam.

      wcd d:games

  Windows UNC paden
    De Windows versies (Opdrachtprompt, PowerShell, MSYS, zsh, Cygwin) ondersteunen Windows
    SMB LAN UNC paden zonder schijfletter, zoals "\\servername\sharename". Wcd voor de
    Opdrachtprompt maakt gebruik van het "pushd" commando om automatisch een UNC pad toe te
    wijzen aan een schijfletter. In Windows PowerShell, MSYS, zsh en Cygwin worden UNC paden
    volledig ondersteund. De huidige werkmap kan een UNC pad zijn.

  Interfaces
    Wcd heeft drie verschillende interface om uit een lijst van treffers te kiezen. De
    interface kan gekozen worden bij het bouwen van Wcd.

    De eerste interface gebruikt standaard in- en uitvoer. Een genummerde lijst wordt in de
    terminal geprint. De gebruiker kan kiezen uit de lijst door een nummber te typen gevolgd
    door <Enter>. Deze interface biedt geen terug-blader functionaliteit bij een lange lijst.
    De terug-blader functionaliteit van de terminal/console moet gebruikt worden. Deze
    interface is heel klein en overdraagbaar.

    De tweede interface is gebouwd met de conio bibliotheek. Het biedt een ingebouwde terug-
    blader functie. De gebruiker wordt een lijst gepresenteerd, genummerd met letters. Het
    kiezen uit de lijst kan gedaan worden met een enkele toetsaanslag van een letter. Deze
    interface is snel, omdat het toetsaanslagen bespaart. Wanneer mogelijk wordt het scherm
    hersteld na afsluiten. Iemand die prefereert nummers te typen kan de -N optie gebruiken.

    De derde bibliotheek is gebouwd met de curses bibliotheek. Het is gelijk aan de conio
    interface. De curses versie van wcd heeft een extra 'grafische' interface. Het laat de
    gebruiker een map kiezen via een vol-scherm interactieve mappenboom verkenner. Het heeft
    vim(1) gelijke navigatie en zoek methodes. Het kan geactiveerd worden met de optie -g.

    Door de -o optie te gebruiken kan men altijd terugvallen op de standaard in- en uitvoer
    interface.

OPTIES

    -a Voeg huidig pad to aan het standaard boomdata-bestand.

      Gebruik deze optie om snel het huidige pad toe te voegen aan het standaard boomdata-
      bestand. Het opnieuw scannen van de complete schijf kan soms lang duren.

    -aa Voeg het huidige en alle bovenliggende paden toe aan het standaard boomdata-bestand.

    -A PAD
      Scan mappenboom vanaf PATH en voeg toe aan het standaard boomdata-bestand.
      Voorbeelden:

        wcd -A .
        wcd -A /home -A /etc
        wcd -A d: -A e: -A \\server\share

      Op Windows kan men alle gedeelde mappen van een Windows LAN server scannen door iets
      te typen als: "wcd -A \\servername".

      Zie ook opties -S en -s en -E.

    -b Verban het huidige pad.

      Wcd plaatst het huidige pad in het ban-bestand. Dit betekent dat wcd alle treffers van
      deze map en zijn sub-mappen negeert.

      Het ban-bestand kan gewijzigd worden met een tekstbewerker. Gebruik van jokertekens
      wordt ondersteund en namen worden vergeleken met het volledige pad.

      Verbannen paden worden niet uitgesloten van het scannen van de schijf. Gebruik optie
      -xf om dat te doen.

    -c, --direct-cd
      Directe CD modus. Standaard werkt wcd als volgt:

        1. Probeer een treffer te vinden in een boomdata-bestand.
        2. Wanneer geen treffer, probeer het getypte pad te openen.

      In directe CD modus werkt wcd in omgekeerde volgorde.

        1. Probeer het getypte pad te openen.
        2. Indien niet gelukt, probeer een treffer te vinden in een boomdata-bestand.

    -d SCHIJF
      Stel schijf in voor stapel- en go-script (alleen DOS).

      Het stapelbestand en go-script worden standaard opgeslagen op schijf C: wanneer
      omgevingsvariabele HOME niet ingesteld is. Gebruik deze optie wanneer SCHIJF een
      alleen-lezen schijf is. Deze optie moet gebruikt worden vooraf aan stapel opties -, +
      en =.

    -e Voeg huidig pad toe aan het extra boomdata-bestand.

      Gebruik deze optie om snel het huidige toe te voegen aan het extra boomdata-bestand.

    -ee Voeg het huidige en alle bovenliggende paden toe aan het extra boomdata-bestand.

    -E PAD
      Scan mappenboom vanaf PAD en voeg het toe aan het Extra boomdata-bestand.Zie ook
      opties -A en -S.

    -f BESTAND
      Lees boomdata-bestand BESTAND. Lees niet het standaard boomdata-bestand.

    +f BESTAND
      Lees boomdata-bestand BESTAND bovenop het standaard boomdata-bestand.

    -g Grafische interface (alleen in versie met curses interface).

      Wcd start een tekstuele curses gebaseerde 'grafische' interface. De gebruiker kan een
      map selecteren via een vol-scherm interactieve mappenverkenner. Het heeft een vim(1)
      achtige navigatie en zoek methode.

      Wanneer geen zoekstring gegeven is presenteert wcd de gehele boom die in het standaard
      en het extra boomdata-bestand staat.

      Wanneer een zoekstring gegeven is wordt de trefferlijst gepresenteerd als een
      mappenboom

      De standaard boom opmaak is gelijk aan de boomopmaak van de originele NCD op DOS. Het
      verschil in opmaak is dat in NCD alle mappen van dezelfde diepteniveau verticaal
      uitgelijnd waren over de hele boom. Dit was mogelijk in NCD, omdat de maximale breedte
      van een mapnaam in DOS 12 (8.3) tekens was. Op moderne besturingssystemen kunnen namen
      erg lang zijn. Daarom zijn mappen met dezelfde diepte in wcd niet verticaal uitgelijnd
      over de hele boom, maar alleen in sub-takken. Daarom is er wat zijdelingse beweging
      wanneer recht omhoog of omlaag bewogen wordt van de ene sub-tak naar de ander sub-tak.

      Het navigatie gedrag in wcd is exact hetzelfde als in de originele NCD. Bijvoorbeeld
      wanneer je de Omlaag knopt drukt ga je omlaag naar de volgende map met dezelfde
      diepte, springend over takken. Dit maakt snelle navigatie door de boom mogelijk.

      Zie opties -Ta, -TC, en -TC om het navigatiegedrag te veranderen.

    -gd Dump de boomdatabestanden als een boom naar standaard uitvoer.

    -G PAD
      Schrijf go-script in map PAD. Bijvoorbeeld op Unix, "wcd -G PAD" zal een go-script
      schrijven in PAD/wcd.go.

    -GN, --no-go-script
      Maak geen go-script aan. Deze optie kan gebruikt worden in combinatie met de optie -j
      wanneer men wil dat wcd geen go-script aanmaakt.

    -h, --help
      Toon helptext en sluit af.

    -i, --ignore-case
      Hoofdletterongevoelig. DOS en Windows versies van wcd zijn standaard
      hoofdletterongevoelig. Unix/Cygwin versies zijn standaard hoofdlettergevoelig.

    +i, --no-ignore-case
      Hoofdlettergevoelig. Zie ook optie -i.

    -I, --ignore-diacritics
      Ongevoelig voor diakritische tekens voor Latijnse geschriften. Letters met een
      diakritisch teken treffen hun basisletter zonder diakritisch teken. De volgende
      Latijnse coderingen worden ondersteund: CP437, CP850, CP852, CP1250, CP1252,
      ISO-8859-1, ISO-8859-2, en Unicode Latin-1, Latin Extended-A, en Latin Extended-B.
      Zie ook <http://nl.wikipedia.org/wiki/Diakritisch_teken>

    +I, --no-ignore-diacritics
      Gevoelig voor diakritische tekens (standaard). Zie ook optie -I.

    -j, --just-go
      Ga-nou-maar modus.

      In deze modus zal wcd geen lijst tonen wanneer er meer dan een map is die treft met de
      ingegeven map. Wcd zal veranderen naar de eerste optie. Wanneer wcd opnieuw
      aangeroepen wordt met hetzelfde argument, zal wcd veranderen naar de volgende optie,
      en zo verder.

      Wcd print de map waar naar te gaan naar standaard uitvoer. Zo kan een andere
      installatie methode gebruikt worden. Men zou de volgende functie kunnen maken voor een
      POSIX compatibele shell:

        wcd ()
        {
          cd "$($HOME/bin/wcd.exe -j $@)"
        }

      Wanneer je een oude shell gebruikt die geen "$()" opdracht vervanging ondersteunt,
      moet je de oude stijl opdrachtvervanging gebruiken met accent graves.

        wcd ()
        {
          cd "`$HOME/bin/wcd.exe -j $@`"
        }

      Op Windows systemen, wanneer men 4NT shell draait, kan men de volgende alias maken:

        alias wcd `cd %@execstr[wcdwin32.exe -z 0 -j %1]`

      Deze methode elimineert de noodzaak voor het go-script, zodat men de optie -GN in
      combinatie met -j kan gebruiken.

    -k, --keep-paths
      Bewaar paden.

      Bewaar paden in boomdata-bestanden wanneer wcd er niet naar kan veranderen. Het
      standaard gedrag van wcd is dat het probeert de paden te verwijderen uit het boomdata-
      bestand wanneer wcd niet naar ze kan veranderen. Met deze optie wordt dit gedrag
      uitgeschakeld.

    -K, --color
      Gebruik kleuren in grafische modus.

    -l ALIAS
      Noem het huidige pad ALIAS. Wcd plaatst het huidige pad met alias ALIAS in het alias-
      bestand. Aliassen zijn hoofdlettergevoelig.

    -ls Show the name of the alias file, and list all the aliases.

    -m MAP
      Maak map en voeg toe aan boomdata-bestand.

    -L, --license
      Print de distributie licentie.

    -M MAP
      Maak map en voeg toe aan extra boomdata-bestand.

    -n PAD
      Lees relatief boomdata-bestand vanaf PAD.

      Lees niet het standaard boomdata-bestand. Het relatieve boomdata-bestand zou al
      gemaakt moeten zijn met de wcd optie +S. PAD mag ook direct naar een bestand wijzen.

      Een voorbeeld. Stel een ander systeem is gekoppend aan koppeling "/mnt/network":

        wcd -n /mnt/network src

      Wcd opent het relatieve boomdata-bestand in "/mnt/network/". The bestand bevat de
      paden relatief vanaf dat punt.

    +n PAD
      Lees relatief boomdata-bestand bovenop het standaard boomdata-bestand. Zie optie -n.

    -N, --numbers
      Gebruik nummers in plaats van letters.

      Wcd with a conio or curses based interface (see section Interfaces) presents a match
      list by default numbered with letters. When the -N option is used the match list is
      numbered with numbers. Regardless of the -N option one can type a letter or numbers to
      make a selection from the list of matches.

    -o Gebruik standaard invoer/uitvoer interface.

      Wanneer om een of andere reden de conio of curses interface van wcd niet werkt kan men
      terugvallen op de standaard invoer/uitvoer interface van wcd door het gebruik van de
      -o optie.

    -od, --to-stdout
      Dump alle treffers naar standaard uitvoer.

    -q, --quiet
      Stillere werking. Het printen van de uiteindelijke treffer wordt onderdrukt.

    -r MAP
      Verwijder map en verwijder uit boomdata-bestand.

      Als de map leeg is zal wcd het verwijderen, en proberen het te verwijderen uit het
      boomdata-bestand.

    -rmtree MAP
      Recursief map verwijderen en verwijderen uit boomdata-bestand.

      Wcd zal de map verwijderen en al zijn sub-mappen en bestanden, en verwijdert de mappen
      uit het boomdata-bestand.

    -s (her)scannen schijf vanaf $HOME map. Als HOME niet gedefinieerd is, wordt de schijf
      gescant vanaf hoofdmap /.

      Het bestaande standaard boomdata-bestand is overschreven.

      De standaard scan map kan overstemd worden met omgevingsvariabele "WCDSCAN". Zie
      sectie OMGEVINGSVARIABELEN.

    -S PAD
      Scan mappenboom vanaf PAD en overschrijf het standaard boomdata-bestand. Zie ook
      opties -A, -s en -E. B.v. met optie -A kun je een standaard boomdata-bestand maken
      naar eigen smaak. Bijvoorbeeld:

      Unix:

        wcd -S /
        wcd -S /home -A /etc -A /usr

      DOS/Windows:

        wcd -S c:/
        wcd -S c: -A d: -A \\server\share

      Met de Windows versies kan men alle gedeelde mappen scannen van een Windows LAN server
      door iets een typen als: "wcd -S \\servernaam".

    +S PAD
      Scan schijf vanaf PAD en plaats relatieve paden in het relatieve boomdata-bestand. Dit
      bestand wordt gebruikt door de -n en +n opties van wcd. B.v. "wcd -n PAD src".

    -t Verwijder niet tmp koppelmap "/tmp_mnt" (alleen Unix)

      Wcd verwijderd standaard "/tmp_mnt/" van de treffer. Map "/tmp_mnt" wordt gebruikt
      door de 'auto-mounter'. Dit gedrag kan uitgeschakeld worden met de -t optie.

    -T, --ascii-tree
      Teken boom met ASCII tekens. Gebruik deze opties als lijntekens niet goed getoond
      worden in de terminal.

    -Ta, --alt-tree-nav
      Alternatieve manier van navigeren in de grafische boom.

      In de standaard NCD stijl opmaak zet de -Ta optie het springen naar ongerelateerde
      mappen uit.

      In compacte-boom-modus maakt de alternatieve mode de navigatie gelijk aan de navigatie
      in GUI bestandsverkenners zoals de Windows Verkenner of Linux KDE Konqueror. Omhoog en
      Omlaag drukken beweegt de geselecteerde map één regel op en neer. Links drukken vouwt
      eerst de sub-mappen in en de volgende beweging naar links gaat echt naar links.

      U kunt onmiddellijk tussen standaard en alternatief navigeren schakelen door <Shift-A>
      te drukken.

      Wanneer alternatieve navigatie aan staat, ziet u een "A" in de rechter onderhoek.

    -TC, --center-tree
      Gecentreerde weergave in de grafische boom. De geselecteerde map blijft in het midden
      van het scherm. De gecentreerde modus kan ook aan- en uitgeschakeld worden met de <t>
      toets in de grafische boom.

      De standaard niet-gecentreerde weergave, die boombeweging minimaliseert, is gelijk aan
      hoe het in de originele NCD was.

    -Tc, --compact-tree
      Standaard wordt de 'grafische' boom getekend op dezelfde manier zoals de originele NCD
      op DOS het deed. In DOS kon een pad in totaal slechts 66 tekens bevatten. Met de diepe
      mappenstructuur van vandaag kan de boom erg breed worden. Om dit te beheersen kan wcd
      de boom op een compacte manier tekenen, gelijk aan de meeste GUI mappenverkenners, met
      één map per regel. Gebruik optie -Tc of schakel onmiddellijk met de <m> toets.

    -Td, --cjk-width
      Oude Oost-Aziatische CJK (Chinees, Japans, en Koreaans) fonts hebben bepaalde letters
      en lijnsymbolen met een kolombreedte van 2, terwijl de normale Unicode breedte voor
      deze tekens 1 kolom is. Bijvoorbeeld het Chinese CP936 raster font op Windows en het
      Simsun font. Gebruik deze optie voor een juiste uitlijning van de grafische boom
      wanneer een oud CJK font gebruikt wordt.

      Wanneer CJK modus actief is, ziet u een "C" in de rechter onderhoek.

    -u GEBRUIKER
      Scan boomdata-bestand van een andere gebruiker gebaseerd op GEBRUIKER, scan niet het
      eigen boomdata-bestand. Zie ook paragraaf OMGEVINGSVARIABELEN voor WCDUSERSHOME.

      Op Unix/Cygwin wordt aangenomen dat de basismap voor de thuismap voor gebruikers
      "/home" is. Wcd zal zoeken naar "/home/GEBRUIKER/.treedata.wcd" en
      "/home/GEBRUIKER/.wcd/.treedata.wcd", in deze volgorde, en de eerste lezen die bestaat
      en leesbaar is. Op DOS/Windows wordt aangenomen dat de basismap voor de thuismap van
      gebruikers "\\users" is, dus wcd probeert te lezen "\\users\GEBRUIKER\treedata.wcd" en
      "\\users\GEBRUIKER\.wcd\treedata.wcd".

    +u GEBRUIKER
      Lees het standaard boomdata-bestand van GEBRUIKER bovenop uw eigen boomdata-bestand.

    -v, --verbose
      Toon gedetailleerde berichten. Met deze optie toont wcd alle filters, verbannen mappen
      en uitsluitingen.

    -V, --version
      Programmaversie tonen en afsluiten.

    -w, --wild-match-only
      Alleen jokervergelijkingen. Behandel alle treffers als jokertreffers.

    -x PAD
      PAD uitsluiten van scannen.

      Wanneer deze optie gebruikt is zal wcd PAD uitsluiten en al zijn sub-mappen wanneer
      wcd een schijf scant. Jokertekens worden ondersteund en vergeleken met absolute paden.
      Optie -x kan meerder keren gebruikt worden.

        wcd -x <path1> -x <path2> -s

      Optie -x moet vooraf gaan aan elke scan optie (-s, -S, +S, -A, -E).

      Op DOS/Windows systemen moet men de schijfletter specificeren afhankelijk van of
      omgevingsvariabele HOME or WCDHOME gedefinieerd is. Wanneer HOME of WCDHOME
      gedefinieerd is moet men de schijfletter specificeren. Een voorbeeld:

        wcd -x c:/temp -S c:

      Specificeer anders geen schijfletter.

        wcd -x /temp -s

    -xf BESTAND
      Alle paden uit bestand BESTAND uitsluiten van scannen.

      Wanneer deze optie gebruikt is zal wcd alle paden genoemd in BESTAND uitsluiten en al
      hun sub-mappen wanneer wcd een schijf scant. Jokertekens worden ondersteund en
      vergeleken met absolute paden, een pad per regel. Wees bewust dat wcd spaties aan het
      begin of einde op een regel niet zal negeren, omdat het geldige tekens zijn in een
      mapnaam. Optie -xf can meerdere keren gebruikt worden. Wanneer men alle verbannen
      paden wil uitsluiten van scannen zou het volgende gedaan kunnen worden (voorbeeld voor
      wcd op Unix):

        wcd -xf ~/.ban.wcd -s

      Jokertekens worden ondersteund. Om bijvoorbeeld al uw Subversion mappen met
      administratieve bestanden uit te sluiten, voeg een regel toe met "*/.svn".

      Optie -xf moet vooraf gaan aan elke scan optie (-s, -S, +S, -A, -E).

    -y, --assume-yes
      Op alle vragen Ja als antwoord aannemen.

      Wcd zal de gebruiker geen ja/nee vraag stellen, maar neemt aan dat de gebruiker ja
      antwoordt op alle vragen. Dit kan gebruikt worden in combinatie met optie -rmtree.
      Deze optie moet voorafgaand gebruikt worden aan opties die tot ja/nee vragen kunnen
      leiden.

    -z GETAL
      Stel maximum stapelgrootte in op GETAL.

      De standaard grootte van de stapel is 10. Stapelwerking kan uitgezet worden door de
      grootte op 0 in te stellen. Deze optie moet voorafgaand aan elke stapel optie (-, +,
      =) gebruikt worden. Anders wordt de stapelgrootte teruggezet naar de standaard 10.

      Een correcte opdracht is:

        wcd -z 50 -

      De nieuwe stapelgrootte zal 50 zijn, wcd gaat een map terug. Een foute opdracht is:

        wcd - -z 50

      Wcd gaat een map terug, de stapel krijgt de standaard grootte 10. -z 50 wordt
      genegeerd.

      Voeg deze optie als eerste toe aan uw wcd alias of functie. B.v. voor een POSIX
      compatibele shell zou dit zijn:

        wcd ()
        {
          wcd.exe -z 50 "$@"
          . ${WCDHOME:-${HOME}}/bin/wcd.go
        }

    -[GETAL]
      Map GETAL keer op stapel zetten. Standaard is een.

      Ga een map terug. Opdracht "wcd -" gaat een map terug. Voeg een nummer toe om meer
      mappen terug te gaan. B.v. opdracht "wcd -3". De stapel is cyclisch.

    +[GETAL]
      Map GETAL keer van stapel halen. Standaard is een.

      Ga een map vooruit. Opdracht "wcd +" gaat een map vooruit. Voeg een nummer toe om
      meerdere mappen vooruit te gaan. B.v. opdracht "wcd +2". De stapel is cyclisch.

    =  Stapel tonen.

      Gebruik deze optie als u niet meer weet waar u in de stapel zit. De stapel wordt
      getoond en u kan een nummer kiezen. De huidige plaats in de stapel is gemarkeerd met
      een sterretje "*".

INSTALLATIE

    De huidige werkmap in een Unix shell kan alleen veranderd worden door de ingebouwde cd(1)
    opdracht. Daarom wordt het programma altijd aangeroepen door een functie of alias. De
    functie of alias leest een script (go-script) in dat gegenereerd is door het wcd
    programma. Wcd kan alleen werken nadat de functie of alias gedefinieerd is.

    Een andere belangrijke invloed op uw installatie is de definitie van de
    omgevingsvariabelen HOME en WCDHOME. Zie paragraaf OMGEVINGSVARIABELEN.

  Installatie voor POSIX type shells
    Voor een POSIX shell (ksh, bash, zsh, etc) op Unix, Linux, Cygwin, of MSYS, voeg de
    volgende functie toe aan het shell opstartbestand (b.v. Bash gebruikt "$HOME/.bashrc"):

      wcd ()
      {
        <PAD>/wcd.exe "$@"
        . ${WCDHOME:-${HOME}}/bin/wcd.go
      }

    Vervang PAD door de locatie waar het uitvoerbare wcd bestand geïnstalleerd is. Laad de
    shell initialisatiebestanden opnieuw of start een nieuwe shell.

    De locatie van het go-script "wcd.go" is anders per shell.

    Wcd voor DJGPP DOS bash heeft een andere functie nodig. Het go-script wordt niet in map
    "bin" geschreven, en wanneer WCDHOME en HOME beide niet gedefinieerd zijn wordt het go-
    script geschreven in c:/.

      wcd ()
      {
        <PAD>/wcd.exe "$@"
        . ${WCDHOME:-${HOME:-"c:"}}/wcd.go
      }

    De WinZsh versie van wcd is ook een beetje anders. Geen "bin" map.

      wcd ()
      {
        <PATH>/wcd.exe "$@"
        . ${WCDHOME:-${HOME}}/wcd.go
      }

    Zie paragraaf BESTANDEN voor meer informatie.

  Installatie voor C-achtige shells (csh, tcsh)
    Voeg de volgende alias toe aan het shell opstartbestand "$HOME/.cshrc" of "$HOME/.tcshrc":

      if ( ${?WCDHOME} ) then
        alias wcd "<PAD>/wcd.exe \!* ; source $WCDHOME/bin/wcd.go"
      else
        alias wcd "<PAD>/wcd.exe \!* ; source $HOME/bin/wcd.go"
      endif

    Vervang PAD door de locatie waar het uitvoerbare wcd bestand geïnstalleerd is. Laad de
    shell initialisatiebestanden opnieuw of start een nieuwe shell.

  Windows Opdrachtprompt versie
    Pak het zip-bestand uit en voeg map "bin" toe aan omgevingsvariabele PATH.

    In Windows Opdrachtprompt kan een Windows programma niet de huidige werkmap veranderen,
    maar een .bat bestand kan dat wel. Het batch script "wcd.bat" draait het wcd programma dat
    een nieuw batch script "wcdgo.bat" genereert. Daarna start "wcd.bat" "wcdgo.bat" die
    feitelijk de map verandert.

  Windows VISTA en hoger
    In een Windows VISTA en hoger Opdrachtprompt kan men beperkte toegang hebben tot mappen.
    Om toegang tot meer mappen te verkrijgen heeft men beheerdersrechten nodig. U kunt een
    Opdrachtprompt met beheerdersrechten verkrijgen door rechts te klikken op het
    Opdrachtprompt icoon en dan te selecteren Als Administrator uitvoeren.

  Windows PowerShell versie
    Voeg de volgende functie toe aan uw PowerShell gebruikersprofiel. De locatie van dit
    profiel is opgeslagen in de $profile variabele. Het is vereist dat omgevingsvariabele HOME
    of WCDHOME gedefinieerd is.

      function wcd
      {
        <PAD>\wcdwin32psh.exe $args
        & $env:HOME\wcdgo.ps1
      }

    Vervang PAD met de locatie waar het uitvoerbare wcd bestand geïnstalleerd is. Start een
    nieuwe PowerShell. Wcd voor PowerShell ondersteund alleen de bestandssysteem 'provider'.
    Geen andere 'providers'.

  OS/2 Opdrachtprompt versie
    In een OS/2 Opdrachtprompt (cmd.exe) kan een OS/2 programma niet de huidige werkmap
    veranderen. Dat is waarom wcd een opdracht-script genereert "wcdgo.cmd" welke uitgevoerd
    moet worden in de huidige shell. Het script "wcd.cmd" voert eerst "wcdos2.exe" uit, die
    vervolgens het "wcdgo.cmd" script creëert. Daarna voert "wcd.cmd" het "wcdgo.cmd" script
    uit.

LOKALISATIE

    LANG
      The primaire taal wordt geselecteerd via de omgevingsvariabele LANG. De variabele LANG
      bestaat uit verschillende onderdelen. Het eerste deel is in kleine letters de
      taalcode. Het tweede deel is optioneel en is de landcode in hoofdletters, voorafgegaan
      door een liggend streepje. Er is ook een optioneel derde deel: de tekencodering,
      voorafgegaan door een punt. Enkele voorbeelden voor een POSIX-shell:

        export LANG=nl        Nederlands
        export LANG=nl_NL      Nederlands, Nederland
        export LANG=nl_BE      Nederlands, België
        export LANG=es_ES      Spaans, Spanje
        export LANG=es_MX      Spaans, Mexico
        export LANG=en_US.iso88591  Engels, VS, Latin-1 codering

      Voor een complete lijst van taal- en landcodes zie de gettext(1)
      handleiding:
      L<http://www.gnu.org/software/gettext/manual/gettext.html#Language-Codes> Op
      Unix-systemen kunt u de opdracht locale(1) gebruiken om specifieke
      taalregio-informatie te verkrijgen.

    LANGUAGE
      Met de omgevingsvariabele LANGUAGE kunt u een prioriteitenlijst specificeren van
      talen, gescheiden door dubbele punten. Dos2unix geeft voorrang aan LANGUAGE boven
      LANG. Bijvoorbeeld, eerst Nederlands en dan Duits: "LANGUAGE=nl:de". U moet eerst
      lokalisatie in werking stellen, door het instellen van LANG of LC_ALL op een waarde
      ongelijk aan "C", voordat u een talen-prioriteitenlijst kunt gebruiken via de
      variabele LANGUAGE. Zie ook de gettext(1) handleiding:
      <http://www.gnu.org/software/gettext/manual/gettext.html#The-LANGUAGE-variable>

      Als u een taal kiest die niet beschikbaar is, worden de standaard Engelse berichten
      gebruikt.

    WCDLOCALEDIR
      Met de omgevingsvariabele WCDLOCALEDIR kan de LOCALEDIR die ingesteld werd tijdens
      compilatie worden overstemd. LOCALEDIR wordt gebruikt om de taalbestanden te vinden.
      De GNU standaardwaarde is "/usr/local/share/locale". Door "wcd -V" te typen zal wcd
      de gebruikte LOCALEDIR laten zien.

      Als u wcd geïnstalleerd heeft in een andere map dan de standaard map kan het nodig
      zijn om omgevingsvariabele WCDLOCALEDIR te definiëren om te wijzen naar de locale map.

      Een voorbeeld voor Windows cmd:

        set WCDLOCALEDIR=c:/my_prefix/share/locale

      Een voorbeeld voor een POSIX shell:

        export WCDLOCALEDIR=$HOME/share/locale

    LC_COLLATE
      Wanneer er meerdere maptreffers zijn presenteert wcd een gesorteerde lijst. Het
      sorteren hangt af van de lokalisatie instellingen. Wanneer de omgevingsvariabele LANG
      ingesteld is worden de treffers gesorteerd als in een woordenboek of telefoonboek in
      die taal. Bijvoorbeeld punten en streepjes worden genegeerd, of letters e met en
      zonder accent zijn gelijk, of sortering is ongevoelig voor hoofd en kleine letters.

      De sortering geeft prioriteit aan omgevingsvariabele LC_COLLATE boven LANG. Wanneer u
      LC_COLLATE gelijk maakt aan "C" of "POSIX", wordt sortering met lokalisatie
      uitgeschakeld. Bijvoorbeeld als u Nederlandse taal wilt, maar geen Nederlandse
      sortering, dan kunt u iets doen als:

        export LANG=nl_NL
        export LC_COLLATE=C

    LC_CTYPE
      Met betrekking to tekencodering geeft Wcd prioriteit aan variabele LC_CTYPE boven
      LANG. Bijvoorbeeld om de tekencodering op UTF-8 te zetten kan de volgende omgevings-
      instelling gemaakt worden.

        export LC_CTYPE=en_US.UTF-8

    LC_ALL
      Alle lokalisatie omgevingsvariabelen die beginnen met LC worden overstemd de
      omgevingsvariabele LC_ALL wanneer die ingesteld is. Wcd geeft prioriteit aan LC_ALL
      boven LC_COLLATE en LC_CTYPE.

  WINDOWS CODETABELLEN
    Er zijn twee groepen van codetabellen, DOS codetabellen (OEM) en Windows codetabellen
    (ANSI). De standaard codering voor Windows, wanneer geconfigureerd met westerse regionale
    instellingen, is ANSI CP1252. Windows programma's, bijvoorbeeld kladblok, gebruiken deze
    standaard systeem ANSI codetabel. De Windows Opdrachtprompt gebruikt standaard een OEM
    codetabel (CP437 of CP850) voor compatibeliteit met DOS programma's. Als u een DOS versie
    van Wcd in een Windows Opdrachtprompt gebruikt zal het werken, vanwege de DOS codetabel.
    Maar de DOS versie van wcd ontbeert ondersteuning voor lange mapnamen en netwerkschijven
    op Windows.

    De Windows versie van wcd is een echt Windows programma en zal de Windows systeem ANSI
    codetabel gebruiken. Dus op een Westers regionale Windows zal het de codetabel CP1252
    gebruiken voor directory namen en berichten. Om een consistente uitvoer te verkrijgen,
    onafhankelijk van de ingestelde codetabel, vertalen alle Windows versies van wcd ANSI
    uitvoer naar Unicode uitvoer in de Opdrachtprompt en PowerShell.

    Het Opdrachtprompt rastertypefont ondersteunt alleen de originele OEM codetabel van
    Windows, dus u moet het Opdrachtprompt font veranderen naar Lucida Console om Unicode (en
    ANSI) tekens correct te laten verschijnen.

    Niet-Unicode versies van Wcd voorafgaande aan versie 5.2.0 gebruiken gewone ANSI uitvoer.
    Voor deze oude versie moet de codetabel van de Opdrachtprompt gelijk gemaakt worden aan de
    systeem codetabel (naar 1252) om wcd voor Windows goed te laten werken met speciale tekens
    zoals geaccentueerde tekens of een euroteken.

    De Windows systeem codetabel kan veranderd worden via het Configuratiescherm Klok, taal en
    land/regio opties. De Windows Opdrachtprompt codetabel wordt veranderd met de "chcp"
    opdracht.

    Wanneer u "wcd -V" typet, wordt de actuele tekencodering getoond die door wcd gebruikt
    wordt. Type opdracht "chcp" op de actieve codetabel van de Opdrachtprompt te tonen.

  UNICODE
    Wcd heeft optioneel ondersteuning voor Unicode. Om te zien of wcd gebouwd is met Unicode
    ondersteuning type "wcd -V". Als uw terminal en font het ondersteunen, zou u een euroteken
    en Chinese tekens (betekenis: "Chinees") moeten zien.

    Wcd is zacht omgezet naar Unicode. In de kern behandelt wcd alle data als een stroom van
    bytes. Alleen de regels die op het scherm geprint worden, worden terstond omgezet naar
    Unicode brede tekens. Wcd hangt volledig af van libc functies en heeft geen UTF-8
    specifieke broncode. Zie ook <http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html>

    Wcd heeft optioneel ondersteuning voor Unicode vergelijkingen met normalisatie. Om er
    achter te komen of Wcd normalisatie ondersteunt type "wcd -V". Wcd met Unicode
    normalisatie ondersteuning vergelijkt Unicode namen gebaseerd op compatibele
    gelijkwaardigheid. Zonder Unicode normalisatie worden treffen namen een gelijke wanneer ze
    binair gelijk zijn. Zie ook <http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode_normalization>

    UTF-8 op Unix/Linux

    Om UTF-8 tekens te zien moet uw terminal ook UTF-8 ondersteunen. De xterm versie die
    meekomt met XFree86 4.0 of hoger bevat UTF-8 ondersteuning. Om het te activeren, start
    xterm(1) in een UTF-8 taalregio en gebruik een font met iso10646-1 codering, bijvoorbeeld
    met

      LC_CTYPE=en_GB.UTF-8 xterm -u8 -fn '-Misc-Fixed-Medium-R-SemiCondensed--13-120-75-75-C-60-ISO10646-1'

    Moderne uitgaves van GNU/Linux ondersteunen standaard UTF-8. Andere multi-byte
    tekencoderingen zouden ook moeten werken, maar dat is niet getest.

    Wcd veronderstelt dat de boomdata-bestanden gecodeerd zijn in de lokale tekencodering. Er
    worden geen Byte Order Marks geschreven in de boomdata-bestanden.

    UTF-16 op Windows

    Op Windows wordt Unicode in alle versies van PowerShell ondersteund, en in Windows
    Opdrachtprompt op Windows 7 (of hoger). Unicode werkt ook in Take Command of TCC/LE
    gemaakt door JP Software, dat gebruikt kan worden op oudere Windows versies (XP/Vista).

    In Windows zijn alle mapnamen op schijf gecodeerd in UTF-16 Unicode. Voor niet-Unicode
    Windows programma's worden de tekens vertaald naar de standaard ANSI codetabel. Voor
    tekens die geen onderdeel zijn van de regionale instelling is de vertaling niet mogelijk
    en niet-Unicode programma's printen in plaats daarvan een vraagteken of een verkeerd
    teken.

    Wcd met Unicode ondersteuning leest de UTF-16 gecodeerde mappennamen en zet ze intern om
    naar UTF-8. Alle boomdata-bestanden zijn gecodeerd in UTF-8 en niet compatibel met de
    niet-Unicode versie van Wcd. Wcd zal een go-script aanmaken gecodeerd in UTF-8.

    Alle versies van Windows PowerShell zijn in staat om in UTF-8 gecodeerde scripts te
    draaien, indien het script is voorzien van een UTF-8 BOM.

    Sinds Windows 7 is het mogelijk om in Windows Opdrachtprompt van map te veranderen met een
    batch script naar een map met Unicode tekens in de naam. De mapnaam moet gecodeerd zijn in
    UTF-8, en het batch script moet geen BOM bevatten. De actieve codetabel van de
    Opdrachtprompt moet gezet zijn op 65001 (UTF-8) vooraf aan de cd opdracht. Wcd voor
    Opdrachtprompt creëert zo'n go-script "wcdgo.bat". Eerst verandert het de codetabel naar
    65001, verandert dan de map, en tenslotte wordt de codetabel terug gezet naar de originele
    waarde.

    U moet het font instellen op True Type Lucida Console (niet raster type font) wanneer de
    letters niet correct verschijnen.

    De niet-Unicode Windows versie van Wcd kan Unicode boomdata-bestanden lezen sinds versie
    5.2.0, indien er een Byte Order Mark (BOM) in het bestand zit (zie
    <http://en.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark>), maar kan niet veranderen naar mappen met
    Unicode tekens in de naam die geen onderdeel zijn van de standaard systeem ANSI codetabel.
    De Unicode Windows versie van wcd schrijft een BOM in het UTF-8 gecodeerde boomdata-
    bestand sinds versie 5.2.0, wat ze ook leesbaar maakt voor kladblok.

    UTF-8 in Cygwin

    Cygwin ondersteunt Unicode sinds versie 1.7. De Cygwin laag zorgt er voor dat de Windows
    UTF-16 Unicode namen vertaald worden naar UTF-8. Dus programma's, zoals wcd, hoeven hier
    niet bewust van te zijn en kunnen werken gebruikmakend van UTF-8 codering als op
    Unix/Linux. Stel de tekencodering in op UTF-8 met de LANG of LC_CTYPE omgevingsvariabele.
    Het kan nodig zijn dat u de schijven opnieuw moet scannen. U dient het font in te stellen
    op True Type Lucida Console (niet raster type font) wanneer u de standaard Cygwin console
    gebruikt.

    De Cygwin versie gedraagt zich exact gelijk aan de Unix versie van wcd. Er wordt geen BOM
    geschreven in de boomdata-bestanden, en er wordt aangenomen dat ze gecodeerd zijn in de
    Cygwin lokalisatie tekencodering.

BESTANDEN

    Wanneer omgevingsvariabele WCDHOME ingesteld is zal wcd WCDHOME gebruiken in plaats van
    HOME. Alle "*.wcd" bestanden zijn tekstbestanden. Ze kunnen bewerkt worden met een
    tekstbewerker. De Windows Opdrachtprompt versie gedraagt zich als de DOS versie. De Cygwin
    versie van wcd gedraagt zich als de Unix versie.

    wcd.exe
      Het programma. In Unix shells wordt het programma altijd aangeroepen door een functie
      of alias, omdat de huidige werkmap alleen veranderd kan worden door de ingebouwde cd
      opdracht. Zie ook paragraaf INSTALLATIE.

    standaard boomdata-bestand
      Dit is het standaard boomdata-bestand waarin wcd zoekt naar treffers. Wanneer het niet
      leesbaar is zal wcd een nieuwe aanmaken.

        DOS: \treedata.wcd of %HOME%\treedata.wcd
        Unix: $HOME/.treedata.wcd

    extra boomdata-bestand
      Een optioneel extra boomdata-bestand. Wanneer het bestaat en leesbaar is zal wcd ook
      in dit bestand proberen treffers te vinden.

        DOS: \extra.wcd of HOME%\extra.wcd
        Unix: $HOME/.extra.wcd

    ban-bestand
      In dit optionele bestand plaatst wcd de verbannen paden. Zie optie -b. Jokertekens
      worden ondersteund.

        DOS: \ban.wcd of %HOME%\ban.wcd
        Unix: $HOME/.ban.wcd

    alias-bestand
      Optioneel bestand met wcd aliassen. Zie optie -I.

        DOS: \alias.wcd of %HOME%\alias.wcd
        Unix: $HOME/.alias.wcd

    stapel-bestand
      In dit bestand slaat wcd zijn stapel op. De schijfletter kan veranderd worden met de
      -d optie.

        DOS: c:\stack.wcd of %HOME%\stack.wcd
        Unix: $HOME/.stack.wcd

      De naam van het stapelbestand kan veranderd worden met omgevingsvariabele
      WCDSTACKFILE. Zie paragraaf OMGEVINGSVARIABELEN.

    go-script
      Dit is het shell-script dat wcd elke keer creëert. Het wordt ingelezen via een functie
      of een alias. De schijfletter kan gewijzigd worden met de -d optie. Wegens
      voorgeschiedenis redenen wordt het standaard geplaatst in "$HOME/bin" op Unix
      systemen. De map van dit bestand kan gewijzigd worden met de optie -G.

        DOS bash: c:/wcd.go of $HOME/wcd.go
        Windows Command Prompt: c:\wcdgo.bat of %HOME%\wcdgo.bat
        Windows PowerShell: $env:HOME\wcdgo.ps1
        WinZsh: $HOME/wcd.go
        Cygwin/MSYS: $HOME/bin/wcd.go
        OS/2 Opdrachtprompt: c:\wcdgo.cmd of %HOME%\wcdgo.cmd
        Unix: $HOME/bin/wcd.go

    relatieve boomdata-bestand
      Tekstbestand met relatieve paden vanaf MAP. Zie opties +S, -n en +n.

        DOS: <path>\rtdata.wcd
        Unix: <path>/.rtdata.wcd

OMGEVINGSVARIABELEN

    HOME
      Wcd gebruikt standaard omgevingsvariabele HOME om te bepalen waar z'n bestanden op te
      slaan. Zie ook paragraaf BESTANDEN. Dit kan overstemd worden met omgevingsvariabele
      WCDHOME.

      HOME bepaalt ook waar te beginnen met het scannen van de schijf wanneer optie -s
      gebruikt wordt. Dit kan overstemd worden met omgevingsvariabele WCDSCAN.

      Voor de Unix, Cygwin, Windows PowerShell, WinZsh en MSYS versie is het vereist dat
      HOME of WCDHOME ingesteld is. Voor de andere versies van wcd is het gebruik van deze
      variabelen optioneel.

      Wanneer HOME ingesteld is op DOS/Windows, zal wcd al zijn bestanden (treedata.wcd,
      extra.wcd, alias.wcd, ban.wcd, wcd.go) in map HOME plaatsen. Het gedrag van wcd is dan
      gelijk aan de Unix versie van wcd. Wcd zal de schijf standaard scannen vanaf HOME.
      Schijven worden niet automatisch gescant door er naar te veranderen. Dat moet wcd
      expliciet opgedragen worden. B.v.:

        wcd -S c: -A d: -A e:

      Vergelijken van mappen is nu globaal over alle gescande schijven.

    WCDHOME
      Omgevingsvariabele WCDHOME kan gebruikt worden om de locatie van wcds bestanden te
      wijzigen. Wanneer zowel HOME als WCDHOME ingesteld zijn, zal WCDHOME gebruikt worden
      in plaats van HOME.

      In wcd versies voorafgaand aan 5.1.5 veranderde WCDHOME ook de standaard scan-map. Dit
      is veranderd. Sinds versie 5.1.5 verandert WCDHOME niet de standaard scan-map. Zie
      optie -s. Gebruik vanaf versie 5.1.5 omgevingsvariabele WCDSCAN om de standaard scan-
      map te overstemmen.

      Voorbeeld voor DOS, Windows, OS/2 Opdrachtprompt:

        set WCDHOME=C:\Users\erwin\wcd

      Een voorbeeld voor POSIX type shells:

        export WCDHOME="$HOME/.wcd"

      Een voorbeeld voor Csh type shells:

        setenv WCDHOME "$HOME/.wcd"

    WCDSCAN
      Gebruik omgevingsvariabele WCDSCAN om de standaard scan-map HOME te overstemmen.
      Gebruik een door dubbele punten gescheiden lijst (Unix) om meer dan een map te
      definiëren. Gebruik op DOS/Windows een lijst gescheiden door puntkomma's.

      Voorbeelden voor DOS, Windows, OS/2 Opdrachtprompt:

        set WCDSCAN=C:\Users\erwin;D:\data

        set WCDSCAN=%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%;\\projectdrive\projectX

      Een voorbeeld voor POSIX type shells:

        export WCDSCAN="$HOME:/projectdisk/projectX"

      Een voorbeeld voor Csh type shells:

        setenv WCDSCAN "$HOME:/projectdisk/projectX"

    WCDFILTER
      Specificeer filters met omgevingsvariabele WCDFILTER. Alle mappen die niet treffen met
      het filter worden genegeerd. Een lijst kan gespecificeerd worden met het shell pad
      scheidingsteken. Gelijk aan het specificeren van de PATH variabele.
      Hoofdlettergevoeligheid wordt bepaald door het besturingssysteem.

      Een voorbeeld voor DOS, Windows, OS/2 Opdrachtprompt:

        set WCDFILTER=projects;doc

      Een voorbeeld voor POSIX type shells:

        export WCDFILTER="projects:doc"

      Een voorbeeld voor Csh type shells:

        setenv WCDFILTER "projects:doc"

    WCDBAN
      De paden gespecificeerd met omgevingsvariabele WCDBAN worden verbannen door wcd. Zie
      ook optie -b. Specificeer een lijst van paden met het shell PATH scheidingsteken.

    WCDEXCLUDE
      De paden gespecificeerd met omgevingsvariabele WCDEXCLUDE worden uitgesloten door wcd.
      Zie ook opties -x en -xf. Specificeer een lijst van paden met het shell PATH
      scheidingsteken.

      Een voorbeeld voor DOS, Windows, OS/2 Opdrachtprompt:

        set WCDEXCLUDE=*/windows;*/temp;*CVS

      Een voorbeeld voor POSIX type shells:

        export WCDEXCLUDE="/dev:/tmp:*CVS"

      Een voorbeeld voor Csh type shells:

        setenv WCDEXCLUDE "/dev:/tmp:*CVS"

    WCDUSERSHOME
      Stel de basis in de de thuismappen van de gebruikers. Op DOS/Windows is de standaard
      waarde "\\users". Op Unix/Cygwin is de standaard waarde "/home". Deze variabele wordt
      gebruikt om boomdata-bestanden van andere gebruikers te scannen. Zie ook opties -u en
      +u. In gedetailleerde uitvoer-modus zal wcd alle filters, verbanningen en
      uitsluitingen tonen. Zie ook optie -v.

    WCDSTACKFILE
      Wcd geeft prioriteit aan WCDSTACKFILE boven de standaard stapelbestandsnaam (zie
      paragraaf BESTANDEN). Met deze variabele kan elke shell (of terminal) zijn eigen privé
      stapel voor mappen hebben.

      Om een uniek tijdgebaseerde YYYYMMDD-HHMMSS bestand voor elke geopende interactieve
      shell te gebruiken.

        export WCDSTACKFILE=$HOME/.wcd/stack.$(date +%Y%m%d-%H%M%S)

      Voor een stapel per xterm(1), gebruik de xterm omgevingsvariabele WINDOWID:

        export WCDSTACKFILE=$HOME/.wcd/stack.$WINDOWID

      Voor GNU screen(1), gebruik een stapel per scherm:

        export WCDSTACKFILE=$HOME/.wcd/stack.$WINDOW

    TERMINFO
      Wanneer omgevingsvariabele TERMINFO ingesteld is, controleert wcd met ncurses
      interface of er lokale terminal definities zijn voor op de standaard plek te kijken.
      Dit is nuttig wanneer terminal definities niet op een standaard plaats staan. Veel
      gebruikte standaard plaatsen zijn "/usr/lib/terminfo" en "/usr/share/terminfo".

    PDC_RESTORE_SCREEN
      Wcd met PDCurses interface herkent de omgevingsvariabele PDC_RESTORE_SCREEN. Wanneer
      deze omgevingsvariabele ingesteld is, zal PDCurses een kopie maken van de inhoud van
      het scherm op het moment dat wcd gestart is. Wanneer wcd afsluit zal het scherm
      hersteld worden. Een voorbeeld voor Windows Opdrachtprompt:

        set PDC_RESTORE_SCREEN=1

      Wcd laat maar een kleine buffer opslaan. Daardoor is het niet altijd mogelijk om alles
      te herstellen. Er kan wat rommel in de console geprint worden als wcd afsluit wanneer
      u een grote bufferbreedte heeft ingesteld.

    SHELL
      Het printen van "#!$SHELL" op de de eerste regel van het go-script voor POSIX type
      shell of C shell is nodig voor 8 bit tekens. Sommige shells denken anders dat het go-
      script een binair bestand is en willen het niet inlezen. In Cygwin Bash moet de
      variabele SHELL ingesteld zijn met de "export" opdracht, anders kan wcd de variabele
      niet lezen.

    BASH
      Wcd voor DOS bash gebruikt $BASH in plaats van $SHELL, omdat $SHELL verwijst naar de
      DOS Opdrachtprompt. Het kan nodig zijn dat men $BASH met een "export" opdracht moet
      definiëren, anders kan wcd de variabele niet lezen.

ZIE OOK

    sh(1), bash(1), csh(1), ksh(1), zsh(1), locale(1), ncurses(1),

AUTEURS

    Wcd is geschreven door Erwin Waterlander <waterlan@xs4all.nl>

    Project beginpagina <http://waterlan.home.xs4all.nl/>

    SourceForge: <http://sourceforge.net/projects/wcd/>

    De opmaak van de handleiding was verzorgd door Jari Aalto <jari.aalto@cante.net>.

    NCD was oorspronkelijk geschreven door Brad Kingsbury voor Peter Norton's "Norton
    Utilities" omstreeks 1987. Zie ook
    <http://www.softpanorama.org/OFM/norton_change_directory_clones.shtml>