Provided by: apt_1.9.4_amd64 bug

NAME

    apt.conf - Configuratiebestand van APT

OMSCHRIJVING

    /etc/apt/apt.conf is het hoofdconfiguratiebestand dat gebruikt wordt door alle
    gereedschappen uit de gereedschappensuite van APT, maar het is bijlange na niet de enige
    plaats waar opties ingesteld kunnen worden. De suite gebruikt ook een gemeenschappelijke
    parser voor de commandoregel om zo een uniforme omgeving aan te bieden.

    Als een gereedschap van APT opstart, zal het de configuratiebestanden in de volgende
    volgorde lezen:

    1. het bestand dat in de omgevingsvariabele APT_CONFIG gespecificeerd wordt (voor zover
      dit het geval is)

    2. alle bestanden uit Dir::Etc::Parts in oplopende alfabetische volgorde die ofwel geen
      extensie of "conf" als extensie van de bestandsnaam hebben en waarvan de inhoud enkel
      alfanumerieke tekens, koppeltekens (-), laag liggende streepjes (_) en punten (.)
      bevat. Anders zal APT melding maken van het feit dat het een bestand genegeerd heeft,
      tenzij dat bestand overeenkomt met een patroon uit de configuratielijst
      Dir::Ignore-Files-Silently. In dat laatste geval zal het bestand stilzwijgend
      genegeerd worden.

    3. het hoofdconfiguratiebestand zoals bepaald door Dir::Etc::main

    4. alle opties die in de subboom met binairspecifieke configuraties ingesteld waren,
      worden verplaatst naar het basisniveau van de boomstructuur.

    5. de opties die aan de commandoregel ingegeven werden om de configuratierichtlijnen te
      overschrijven of om nog meer configuratiebestanden in te lezen.

SYNTAXIS

    Het configuratiebestand is opgevat als een boom met opties die gegroepeerd worden in
    functionele groepen. De notatie van optiespecificaties gebeurt aan de hand van dubbele
    dubbelpunten. APT::Get::Assume-Yes bijvoorbeeld, is een optie binnen de gereedschapsgroep
    APT voor het gereedschap Get. Opties worden niet overgeërfd van oudergroepen.

    Op het vlak van de syntaxis volgt de configuratietaal het model dat gebruikt wordt door
    gereedschappen als bind en dhcp. Regels die beginnen met // worden als commentaar
    behandeld (genegeerd) evenals alle tekst tussen /* en */ naar het voorbeeld van commentaar
    in C/C++. Elke regel heeft de vorm APT::Get::Assume-Yes "true";. De aanhalingstekens en de
    afsluitende puntkomma zijn nodig. De waarde moet op een regel staan en er wordt geen vorm
    van aaneenschakeling van tekenreeksen toegepast. Waarden mogen geen backslashes of extra
    aanhalingstekens bevatten. Optienamen worden gevormd met behulp van alfanumerieke
    lettertekens en de tekens "/-:._+". Een nieuw bereik wordt geopend met een accolade, op de
    volgende manier:

      APT {
       Get {
        Assume-Yes "true";
        Fix-Broken "true";
       };
      };

    en er worden regeleinden gebruikt om de leesbaarheid te verbeteren. Men kan een lijst
    aanmaken door een bereik te openen dat een enkele tekenreeks bevat die tussen
    aanhalingstekens staat en die gevolgd wordt door een puntkomma. Men kan meerdere items
    opnemen die van elkaar gescheiden worden door een puntkomma.

      DPkg::Pre-Install-Pkgs {"/usr/sbin/dpkg-preconfigure --apt";};

    In het algemeen vormt het voorbeeldconfiguratiebestand
    /usr/share/doc/apt/examples/configure-index.gz een goede richtlijn voor hoe een
    configuratiebestand er moet uitzien.

    In de namen van configuratie-items speelt het gebruik van hoofd- of kleine letters geen
    rol. In het voorgaande voorbeeld zou u dus ook dpkg::pre-install-pkgs kunnen gebruiken.

    Als een lijst gedefinieerd wordt zijn namen voor configuratie-items optioneel, zoals
    hierboven in het voorbeeld DPkg::Pre-Install-Pkgs te zien is. Indien u geen naam opgeeft,
    zal een nieuw item gewoon een nieuwe optie toevoegen aan de lijst. Indien u wel een naam
    opgeeft kunt u de optie op dezelfde wijze overschrijven als om het even welke andere optie
    door aan de optie een nieuwe waarde toe te kennen.

    Er werden twee bijzondere commando's gedefinieerd: #include (dat afgeraden wordt en niet
    ondersteund wordt door alternatieve toepassingen) en #clear. #include voegt het opgegeven
    bestand in, tenzij de bestandsnaam op een slash eindigt. In dat laatste geval wordt de
    hele map ingevoegd. #clear wordt gebruikt om een gedeelte van de configuratieboom te
    wissen. Het opgegeven element en alle eronder vallende elementen worden verwijderd. (Merk
    op dat ook deze regels op een puntkomma moeten eindigen).

    Het commando #clear is de enige manier om een lijst of een volledig bereik te wissen. Een
    bereik heropenen (of de hierna beschreven syntaxis met een toegevoegde :: gebruiken) zal
    eerder ingevoerde items niet overschrijven. Opties kunnen enkel overschreven worden door
    hen een nieuwe waarde te geven - lijsten en bereiken kunnen niet overschreven worden,
    enkel gewist.

    Alle APT-gereedschap kan overweg met de optie -o die toelaat om aan de commandoregel een
    willekeurige configuratierichtlijn op te geven. De syntaxis is een volledige optienaam
    (bijvoorbeeld APT::Get::Assume-Yes) gevolgd door een gelijkheidsteken en vervolgens de
    nieuwe waarde voor de optie. Om een nieuw element aan een lijst toe te voegen, voegt u aan
    het eind van de lijstnaam een ::. (Zoals u wellicht vermoedde, kan aan de commandoregel de
    bereik-syntaxis niet gebruikt worden.)

    Merk op dat het toevoegen van een item aan een lijst met :: enkel werkt met een item per
    regel en dat u dit niet moet gebruiken in combinatie met de bereik-syntaxis (die impliciet
    :: toevoegt). Beide syntactische vormen combineren lokt een fout uit waarop sommige
    gebruikers ongelukkiglijk zullen voortbouwen: een optie met de ongewone naam "::" maar die
    zich voorts gedraagt als elke andere optie die een naam heeft. Dit veroorzaakt veel
    problemen. Vooreerst zullen gebruikers die meerdere regels in deze verkeerde syntaxis
    schrijven in de hoop ze aan een lijst toe te voegen, het tegenovergestelde bereiken,
    aangezien enkel de laatste waardetoekenning aan deze optie "::" gebruikt zal worden.
    Toekomstige versies van APT zullen foutmeldingen geven en ophouden met werken als ze dit
    foutieve gebruik tegenkomen. Gelieve voorlopig dergelijke opdrachten te corrigeren,
    vermits APT zich er niet expliciet over beklaagt.

DE APT-GROEP

    Deze groep opties regelt het algemeen gedrag van APT en bevat ook de opties die alle
    gereedschappen gemeen hebben.

    Architecture
      Systeemarchitectuur; stelt de te gebruiken architectuur in bij het ophalen van
      bestanden en het verwerken van pakketlijsten. De interne standaard is die architectuur
      waarvoor apt gecompileerd werd.

    Architectures
      Alle door het systeem ondersteunde architecturen. Bijvoorbeeld zijn CPU's die de
      instructieset amd64 (ook x86-64 genoemd) gebruiken, ook in staat om programma's uit te
      voeren die gecompileerd werden voor de instructieset i386 (x86). Deze lijst wordt
      gebruikt bij het ophalen van bestanden en het verwerken van pakketlijsten. De initiële
      standaard is altijd de systeemeigen architectuur (APT::Architecture) en vreemde
      architecturen worden aan de standaardlijst toegevoegd wanneer ze geregistreerd worden
      via het commando dpkg --add-architecture.

    Compressor
      Dit bereik definieert welke compressieformaten ondersteund worden, hoe compressie en
      decompressie uitgevoerd kunnen worden indien de ondersteuning voor dit formaat niet
      rechtstreeks ingebouwd is in apt en het definieert een kostwaarde die aangeeft hoe
      duur het is om iets in dit formaat te comprimeren. De volgende configuratiestanza laat
      bij wijze van voorbeeld apt toe om bestanden met de goedkope bestandsextensie
      .reversed zowel te downloaden en te decomprimeren als aan te maken en op te slaan,
      waarbij apt voor het comprimeren en decomprimeren het commando rev zal gebruiken
      zonder bijkomende commandoregelparameters:

        APT::Compressor::rev {
          Name "rev";
          Extension ".reversed";
          Binary "rev";
          CompressArg {};
          UncompressArg {};
          Cost "10";
        };

    Build-Profiles
      Lijst met alle bouwprofielen die gebruikt worden bij het oplossen van de bouwvereisten
      met weglating van het naamruimte-prefix "profile.". Standaard is deze lijst leeg.
      DEB_BUILD_PROFILES, zoals het door dpkg-buildpackage(1) gebruikt wordt, overschrijft
      de lijstnotatie.

    Default-Release
      De release waarvandaan pakketten standaard geïnstalleerd moeten worden als er meer dan
      een versie van beschikbaar is. Bevat releasenaam, codenaam of releaseversie.
      Voorbeelden: 'stable', 'testing', 'unstable', 'buster', 'bullseye', '4.0', '5.0*'. Zie
      ook apt_preferences(5).

    Ignore-Hold
      Tegengehouden pakketten negeren. Deze globale optie doet de probleemoplosser
      tegengehouden pakketten negeren bij zijn besluitvorming.

    Clean-Installed
      Staat standaard aan. Wanneer de functie autoclean (automatisch opruimen) aan staat,
      zal ze automatisch alle pakketten verwijderen die niet langer gedownload kunnen worden
      uit de cache. Als ze uitgezet staat, zullen ook pakketten die lokaal geïnstalleerd
      werden, niet opgeruimd worden - maar merk wel op dat APT geen rechtstreeks middel ter
      beschikking stelt om een dergelijk pakket opnieuw te installeren.

    Immediate-Configure
      Staat standaard aan, hetgeen APT ertoe aanzet om bij een
      installatie/opwaarderingsoperatie essentiële en belangrijke pakketten zo snel mogelijk
      te installeren om zo het effect van een falende aanroep van dpkg(1) te beperken.
      Indien deze optie uitgezet werd, behandelt APT een belangrijk pakket op dezelfde
      manier als een extra pakket: tussen het uitpakken van pakket A en de configuratie
      ervan kunnen er vele andere uitpak- en configuratieoperaties uitgevoerd worden voor
      andere niet-verwante pakketten B, C, enz. Indien een van deze operaties een mislukte
      aanroep van dpkg(1) uitlokt (bijvoorbeeld omdat een script van de pakketonderhouder
      van pakket B een fout produceert), zal dit een systeemtoestand opleveren waarbij
      pakket A uitgepakt maar niet geconfigureerd is, waardoor er geen garantie meer bestaat
      dat alle pakketten die van A afhangen, nog langer zullen werken, aangezien aan die
      afhankelijkheid niet langer voldaan wordt.

      Een markering voor onmiddellijke configuratie wordt ook toegepast in het potentieel
      problematische geval van circulaire afhankelijkheden, aangezien een vereiste met de
      vlag 'er onmiddellijk aan voldoen' het equivalent is van een voorvereiste. In theorie
      laat dit APT toe om een situatie te herkennen waarin het geen onmiddellijke
      configuratie kan uitvoeren, zijn werkzaamheden in dat geval af te breken en de
      gebruiker voor te stellen om de optie tijdelijk uit te zetten zodat de operatie
      voortgezet kan worden. Noteer dat hier het woord "theorie" gebruikt werd. In het echte
      leven heeft men een dergelijk probleem slechts zelden ervaren en dan was het omdat in
      een niet-stabiele versie van de distributie het pakket in kwestie foutieve vereisten
      had of omdat het systeem zich reeds in een beschadigde toestand bevond. U zou deze
      optie dus niet blindweg mogen uitschakelen, omdat het hierboven beschreven scenario
      niet het enige probleem is dat deze optie in eerste instantie kan helpen voorkomen.

      Voor u, met deze optie uitgezet, een grote operatie zoals dist-upgrade uitvoert, zou u
      het pakket dat APT niet onmiddellijk kan configureren, expliciet moeten proberen te
      installeren met install. Maar zorg er ook zeker voor om uw probleem te rapporteren aan
      uw distributie en aan het APT-team met de onderstaande bug link. Zo kunnen zij werken
      aan het verbeteren of het corrigeren van de opwaarderingsprocedure.

    Force-LoopBreak
      Zet deze optie nooit aan tenzij u echt weet wat u doet. Ze laat APT toe om tijdelijk
      een essentieel pakket te verwijderen om een lus van Conflicts/Conflicts of
      Conflicts/Pre-Depends tussen twee essentiële pakketten te doorbreken. Een dergelijke
      lus zou nooit mogen voorkomen en is een zorgwekkende bug. Deze optie zal werken als
      die essentiële pakketten niet tar, gzip, libc, dpkg, dash zijn of iets waarvan deze
      pakketten afhankelijk zijn.

    Cache-Start, Cache-Grow, Cache-Limit
      Sinds versie 0.7.26 gebruikt APT een in het geheugen geladen cachebestand van
      variabele grootte waarin de informatie over beschikbare bestanden opgeslagen ligt.
      Cache-Start werkt als een hint voor de grootte die de cache uiteindelijk zal aannemen
      en is daarom de hoeveelheid geheugen die APT bij het opstarten zal aanvragen. De
      standaardwaarde is 20971520 bytes (~20 MB). Merk op dat dit volume geheugenruimte
      beschikbaar moet zijn voor APT, anders zal het wellicht op een onelegante wijze falen.
      Voor apparaten met beperkt geheugen zou deze waarde dus verlaagd moeten worden,
      terwijl ze verhoogd zou moeten worden op systemen met veel geconfigureerde
      pakketbronnen. Cache-Grow geeft aan, in bytes met een standaard van 1048576 (~1 MB),
      hoeveel de cachegrootte uitgebreid zal worden in het geval de ruimte gedefinieerd door
      Cache-Start niet volstaat. Steeds weer zal dit bijkomend geheugenvolume toegevoegd
      worden totdat uiteindelijk de cachegrootte uitgebreid genoeg is om alle informatie in
      op te slaan of totdat de Cache-Limit bereikt wordt. De standaardinstelling voor
      Cache-Limit is 0, hetgeen staat voor geen limiet. Indien Cache-Grow ingesteld wordt op
      0, wordt de automatische uitbreiding van de cache uitgeschakeld.

    Build-Essential
      Bepaalt welke pakketten beschouwd worden als essentiële bouwvereisten.

    Get
      De onderafdeling Get regelt het gereedschap apt-get(8) raadpleeg de documentatie
      daarover voor meer informatie over de opties in kwestie.

    Cache
      De onderafdeling Cache regelt het gereedschap apt-cache(8) raadpleeg de documentatie
      daarover voor meer informatie over de opties in kwestie.

    CDROM
      De onderafdeling CDROM regelt het gereedschap apt-cdrom(8) raadpleeg de documentatie
      daarover voor meer informatie over de opties in kwestie.

DE ACQUIRE-GROEP

    De opties die tot de groep Acquire behoren, regelen het downloaden van pakketten evenals
    de verschillende ophaalmethodes ("acquire methods") die verantwoordelijk zijn voor het
    downloaden zelf (zie ook sources.list(5)).

    Check-Date
      Beveiligingsgerelateerde optie die standaard waar (true) is en die tijdgerelateerde
      toetsingen mogelijk maakt. Deze optie uitschakelen betekent dat de tijd op de machine
      niet betrouwbaar is. Zodoende zal APT alle tijdgerelateerde toetsen uitschakelen,
      zoals Check-Valid-Until of controleren of de datum in het datumveld van een
      release-bestand zich niet in de toekomst situeert.

    Max-FutureTime
      Maximum tijd (in seconden) voor het tijdstip waarop het Release-bestand aangemaakt
      werd (zoals vermeld in de koptekst Date), dat het als geldig beschouwd moet worden. De
      standaardwaarde is 10. Archiefspecifieke instellingen kunnen aangemaakt worden door
      het label van het archief toe te voegen aan de optienaam. Bij voorkeur kan voor
      specifieke regels uit sources.list(5) hetzelfde bereikt worden door daar de optie
      Date-Max-Future te gebruiken.

    Check-Valid-Until
      Deze met beveiliging verband houdende optie staat standaard ingesteld op waar (true),
      aangezien het plaatsen van een vervaldatum op de validering van een Release-bestand
      langdurige zogenaamde replay-aanvallen kan voorkomen. Ze kan gebruikers ook helpen om
      spiegelservers te identificeren die niet langer bijgewerkt worden, al is deze
      functionaliteit afhankelijk van een juist werkende klok op het systeem van de
      gebruiker. Onderhouders van archieven worden aangemoedigd om Release-bestanden aan te
      maken met een koptekst Valid-Until, maar als ze dat niet doen of indien er een
      striktere waarde nodig is, kan de onderstaande optie Max-ValidTime gebruikt worden. In
      plaats van deze globale vervanging zou bij voorkeur de optie Check-Valid-Until voor
      regels in sources.list(5) gebruikt moeten worden om de toets op een selectieve manier
      uit te zetten.

    Max-ValidTime
      Maximum tijd (in seconden) na het tijdstip waarop het Release-bestand aangemaakt werd
      (zoals vermeld in de koptekst Date), dat het als geldig beschouwd moet worden. Indien
      het Release-bestand zelf een koptekst Valid-Until bevat wordt de meest recente van
      beide data als vervaldatum genomen. De standaardwaarde is 0 hetgeen staat voor
      "onbeperkt geldig". Archiefspecifieke instellingen kunnen aangemaakt worden door de
      naam van het archief toe te voegen aan de optienaam. Hetzelfde effect kan voor
      specifieke regels uit sources.list(5) bereikt worden door daar de optie
      Valid-Until-Max te gebruiken, wat bij voorkeur gedaan zou moeten worden.

    Min-ValidTime
      Minimum tijd (in seconden) na het tijdstip waarop het Release-bestand aangemaakt werd
      (zoals vermeld in de koptekst Date), dat het als geldig beschouwd moet worden. Gebruik
      dit indien u beroep moet doen op een zelden bijgewerkte (lokale) spiegelserver van een
      vaker bijgewerkt archief met een koptekst Valid-Until. Dit is te verkiezen boven het
      volledig uitschakelen van de controle van de vervaldatum. Archiefspecifieke
      instellingen kunnen en zouden moeten gebruikt worden door de naam van het archief toe
      te voegen aan de optienaam. Hetzelfde effect kan voor specifieke regels uit
      sources.list(5) bereikt worden door daar de optie Valid-Until-Min te gebruiken, wat
      bij voorkeur gedaan zou moeten worden.

    AllowTLS
      Sta toe dat de interne TLS-ondersteuning uit de http-methode gebruikt wordt. Indien
      deze waarde ingesteld wordt op false, wordt ondersteuning voor TLS in de eigen
      methodes van apt volledig uitgeschakeld (met uitzondering van de op curl gebaseerde
      https-methode). TLS-gerelateerde functies zullen niet langer aangeroepen worden.

    PDiffs
      Tracht de wijzigingen aan indexen (zoals de bestanden Packages), PDiffs genaamd, op te
      halen in plaats van de volledige bestanden. Standaard ingesteld op waar. Dit kan voor
      specifieke regels in sources.list(5) of specifieke indexbestanden ingesteld worden
      door daar de optie PDiffs te gebruiken, wat bij voorkeur gedaan zou moeten worden.

      Er zijn ook twee subopties beschikbaar om het gebruik van PDiffs te beperken:
      FileLimit kan gebruikt worden om het maximum aantal PDiff-bestanden op te geven die
      gedownload zouden mogen worden om een bestand bij te werken. SizeLimit van zijn kant
      geeft aan hoe groot het percentage van alle patches samen mag zijn vergeleken met de
      grootte van het bestand waarop ze betrekking hebben. Indien een van beide limieten
      overschreden wordt, wordt het ganse bestand gedownload in plaats van de patches.

    By-Hash
      Tracht indexen te downloaden via een URI die opgebouwd wordt op basis van de
      frommelcontrolesom van het verwachte bestand, eerder dan via een welbekende stabiele
      bestandsnaam. Dit staat standaard ingesteld op waar (true), maar als de pakketbron
      aangeeft dat dit niet ondersteund wordt, wordt het automatisch uitgeschakeld. Het
      gebruik ervan kan verplicht worden met de bijzondere waarde "force". Dit kan voor
      specifieke regels in sources.list(5) of specifieke indexbestanden ingesteld worden
      door daar de optie By-Hash te gebruiken, wat bij voorkeur gedaan zou moeten worden.

    Queue-Mode
      Wachtrijmodus; Queue-Mode kan ofwel host ofwel access zijn en bepaalt hoe APT de
      parallellisatie van uitgaande verbindingen organiseert. host betekent dat een
      verbinding per doelcomputer geopend wordt, access wil zeggen dat een verbinding per
      URI-type geopend wordt.

    Retries
      Aantal uit te voeren pogingen. Indien dit niet nul is, zal APT bij een mislukte poging
      het opgegeven aantal nieuwe pogingen doen om een bestand op te halen.

    Source-Symlinks
      Gebruik symbolische koppelingen voor bronarchieven. Indien dit op true (waar)
      ingesteld staat, zal geen kopie van een bronarchief gemaakt worden als een symbolische
      koppeling mogelijk is. Waar is de standaardinstelling.

    http https
      De opties in deze gebieden configureren APT's ophaaltransportmethodes voor de
      protocollen HTTP en HTTPS en worden gedocumenteerd in de respectieve man-pagina's apt-
      transport-http(1) en apt-transport-https(1).

    ftp
      ftp::Proxy stelt de te gebruiken standaard-proxy in voor URI's van het type FTP. De
      standaardvorm ervan is ftp://[[user][:pass]@]host[:port]/. Proxy's kunnen ook per
      computer ingesteld worden volgens het schema ftp::Proxy::<host>, waarbij het
      bijzondere trefwoord DIRECT betekent dat geen proxy's gebruikt worden. Indien geen van
      de bovenstaande instellingen opgegeven werd, zal de omgevingsvariabele ftp_proxy
      gebruikt worden. Om een FTP-proxy te gebruiken zult u het script ftp::ProxyLogin in
      het configuratiebestand moeten instellen. Dit item omschrijft de te verzenden
      commando's die de proxy-server moeten laten weten waarmee hij een verbinding moet
      maken. Raadpleeg /usr/share/doc/apt/examples/configure-index.gz voor een voorbeeld van
      hoe dit moet gedaan worden. De substitutievariabelen die de overeenkomstige
      URI-component vertegenwoordigen, zijn $(PROXY_USER), $(PROXY_PASS), $(SITE_USER),
      $(SITE_PASS), $(SITE) en $(SITE_PORT).

      De optie timeout stelt de tijdslimiet in die gehanteerd moet worden door de timer die
      door deze methode gebruikt wordt. Deze waarde is zowel van toepassing op de
      tijdslimiet van de verbinding als op die van de data-overdracht.

      Meerdere instellingen zijn beschikbaar om de passieve modus te controleren. Over het
      algemeen is het veilig om de passieve modus aan te laten staan. Hij werkt in praktisch
      elke omgeving. Toch vereisen sommige situaties het uitschakelen van de passieve modus
      en het gebruik in de plaats daarvan van FTP in poortmodus. Dit kan globaal gebeuren of
      voor verbindingen die langs een proxy passeren of voor een specifieke computer.
      (raadpleeg voor voorbeelden het voorbeeldconfiguratiebestand).

      Het is mogelijk om proxy voor FTP over HTTP te laten verlopen door de
      omgevingsvariabele ftp_proxy in te stellen op een URL van het type HTTP - zie de
      eerdere bespreking van de http-methode voor de syntaxis. U kunt dit niet in het
      configuratiebestand instellen en het gebruik van FTP over HTTP wordt niet aangeraden
      omwille van zijn geringe efficiëntie.

      De instelling ForceExtended regelt het gebruik van de RFC2428 commando's EPSV en EPRT.
      Standaard staat ze uitgeschakeld (ingesteld op false), hetgeen betekent dat deze
      commando's enkel gebruikt worden indien de controleverbinding van het type IPv6 is.
      Deze instelling aanzetten (instellen op true) verplicht het gebruik van deze
      commando's zelfs bij verbindingen van het type IPv4. Merk op dat de meeste FTP-servers
      RFC2428 niet ondersteunen.

    cdrom
      Voor URI's die de methode cdrom gebruiken is het aankoppelpunt, cdrom::Mount, de enige
      optie die geconfigureerd kan worden. Dit moet het aankoppelpunt voor het CD-station
      (of DVD-station of wat dan ook) zijn zoals vermeld in /etc/fstab. Het is mogelijk om
      te voorzien in vervangende commando's voor de aankoppelings- en afkoppelingsoperaties
      als het niet mogelijk is om het aankoppelpunt in fstab op te nemen. De syntaxis is om

        /cdrom/::Mount "foo";

      binnen het cdrom-blok te plaatsen. Het is belangrijk dat ook de nakomende slash
      gebruikt wordt. Afkoppelingsopdrachten kunnen opgegeven worden door UMount te
      gebruiken.

    gpgv
      Voor URI's van het type GPGV is de enige optie die geconfigureerd kan worden
      gpgv::Options. Ze geeft bijkomende parameters door aan gpgv.

    CompressionTypes
      Lijst van compressietypes die door de methodes voor het ophalen van pakketten begrepen
      worden. Bestanden zoals Packages kunnen in verschillende compressieformaten
      beschikbaar zijn. Standaard kunnen de ophaalmethodes veel gebruikelijke formaten zoals
      xz en gzip decomprimeren en opnieuw comprimeren. Met dit bereik kunnen de ondersteunde
      formaten doorzocht worden, kunnen er wijzigingen in aangebracht worden en kan
      ondersteuning voor nog andere formaten toegevoegd worden (zie ook APT::Compressor). De
      syntaxis hiervoor is:

        Acquire::CompressionTypes::FileExtension "Methodname";

      Voorts kan de subgroep Order gebruikt worden om te bepalen in welke volgorde het
      ophaalsysteem de gecomprimeerde bestanden zal trachten te downloaden. Eerst zal het
      ophaalsysteem het eerste compressietype proberen en als dat mislukt het volgende uit
      deze lijst. Om dus een type boven een ander te laten verkiezen moet u het gewoon
      vooraan in de lijst plaatsen. Nog niet vermelde standaardtypes zullen impliciet aan
      het einde van de lijst toegevoegd worden. Zo kan bijvoorbeeld

        Acquire::CompressionTypes::Order:: "gz";

      gebruikt worden om met gzip gecomprimeerde bestanden te verkiezen boven alle andere
      formaten. Indien xz moet verkozen worden boven gzip en bzip2, moet de
      configuratie-instelling er als volgt uitzien:

        Acquire::CompressionTypes::Order { "xz"; "gz"; };

      . Het is onnodig om bz2 expliciet aan de lijst toe te voegen, aangezien het er
      automatisch aan toegevoegd zal worden.

      Merk op dat op het ogenblik van uitvoering gekeken zal worden naar
      Dir::Bin::Naam-van-de-Methode. Indien deze optie ingesteld werd en ondersteuning voor
      dit formaat niet rechtstreeks ingebouwd is in apt, zal de methode enkel gebruikt
      worden indien dat bestand bestaat. Voor de methode bzip2 bijvoorbeeld, is de
      (ingebouwde) instelling:

        Dir::Bin::bzip2 "/bin/bzip2";

      . Merk ook op dat de lijstitems die aan de commandoregel opgegeven worden, toegevoegd
      zullen worden achteraan de lijst die in de configuratiebestanden vermeld wordt, maar
      voorafgaand aan de standaarditems. Om in dit geval een type boven die uit de
      configuratiebestanden te verkiezen, kunt u de optie rechtstreeks instellen - niet in
      de lijstopmaak. Dit zal de gedefinieerde lijst niet opheffen. Het zal de lijst enkel
      laten beginnen met dat type.

      Het bijzondere type uncompressed kan gebruikt worden om voorrang te geven aan
      niet-gecomprimeerde bestanden. Maar u dient te weten dat de meeste archieven geen
      niet-gecomprimeerde bestanden aanbieden, zodat dit type grotendeels enkel bruikbaar is
      voor lokale spiegelservers.

    GzipIndexes
      Indexen (Packages, Sources, of Translations) die met gzip gecomprimeerd werden en die
      u downloadt, laat u best in gecomprimeerde vorm op de lokale computer staan in plaats
      van ze uit te pakken. Dit spaart heel wat schijfruimte, zij het ten koste van een
      intensiever CPU-gebruik tijdens het opbouwen van de lokale pakketcaches. Standaard
      staat dit uit.

    Languages
      De subsectie Languages regelt welke Translation-bestanden gedownload worden en in
      welke volgorde APT probeert de vertaalde beschrijvingen weer te geven. APT zal
      proberen de eerste beschikbare beschrijving weer te geven in de eerst vermelde taal.
      Talen kunnen gedefinieerd worden aan de hand van een korte of een lange taalcode. Merk
      op dat niet elk archief voor elke taal een Translation-bestand aanbiedt - zeker de
      lange taalcodes zijn zeldzaam.

      De lijst bevat standaard "environment" en "en". "environment" heeft hier een speciale
      betekenis: op het moment van uitvoering zal het vervangen worden door de taalcodes die
      afgeleid worden uit de omgevingsvariabele LC_MESSAGES. Het zorgt er ook voor dat deze
      niet tweemaal voorkomen in de lijst. Als LC_MESSAGES op "C" ingesteld staat, wordt
      enkel het bestand Translation-en (als het beschikbaar is) gebruikt.Om APT te dwingen
      geen Translation-bestand te gebruiken, moet u de instelling Acquire::Languages=none
      gebruiken. Ook de code "none" is er een met een speciale betekenis. Ze zorgt ervoor
      dat niet verder gezocht wordt naar een passend Translation-bestand. Ze vertelt APT ook
      om die vertalingen wel te downloaden zonder ze effectief te gebruiken tenzij er in de
      omgeving talen gespecificeerd worden. Het volgende voorbeeld zal dus in de context van
      een Engelse lokalisatie resulteren in de volgorde "en, de" en in een Duitse
      lokalisatie in "de, en". Merk op dat "fr" wel gedownload wordt, maar niet gebruikt
      tenzij APT in de context van een Franse lokalisatie gebruikt wordt (in dat geval zou
      de volgorde "fr, de, en" zijn).

        Acquire::Languages { "environment"; "nl"; "de"; "en"; "none"; "fr"; };

      Noot: om te voorkomen dat er problemen zouden ontstaan door het feit dat APT
      uitgevoerd wordt in verschillende omgevingen (bijvoorbeeld door verschillende
      gebruikers of door andere programma's) zullen alle Translation-bestanden die te vinden
      zijn in /var/lib/apt/lists/ toegevoegd worden aan het eind van de lijst (na een
      impliciet "none").

    ForceIPv4
      Afdwingen dat enkel het IPv4-protocol gebruikt wordt bij het downloaden.

    ForceIPv6
      Afdwingen dat enkel het IPv6-protocol gebruikt wordt bij het downloaden.

    MaxReleaseFileSize
      De maximale bestandsgrootte van de bestanden Release/Release.gpg/InRelease. Standaard
      is dat 10MB.

    EnableSrvRecords
      Deze optie regelt of apt de DNS SRV server record zoals dat in RFC 2782 gespecificeerd
      wordt, zal gebruiken om een alternatieve server te selecteren om mee te verbinden.
      Standaard is dit "true" (aangezet).

    AllowInsecureRepositories
      Aan update-operaties de toestemming geven om data-bestanden op te halen van
      pakketbronnen zonder afdoende beveiligingsinformatie. De standaardwaarde is "false".
      Concept, implicaties en alternatieven worden uiteengezet in apt-secure(8).

    AllowWeakRepositories
      Aan update-operaties de toestemming geven om data-bestanden op te halen van
      pakketbronnen die beveiligingsinformatie leveren, maar waarvan de cryptografie niet
      langer als voldoende krachtig beschouwd wordt. De standaardwaarde is "false". Concept,
      implicaties en alternatieven worden uiteengezet in apt-secure(8).

    AllowDowngradeToInsecureRepositories
      Toelaten dat een pakketbron die voorheen een gpg-ondertekening had, tijdens een
      update-bewerking niet langer ondertekend is. Als een pakketbron die vroeger
      betrouwbaar was, geen geldige ondertekening meer heeft, zal apt de update-bewerking
      weigeren uit te voeren. Deze optie kan gebruikt worden om die beveiliging op te
      heffen. Bijna zeker zult u deze optie nooit willen activeren. Standaard is ze
      ingesteld op false. Concept, implicaties en alternatieven worden uiteengezet in apt-
      secure(8).

    Changelogs::URI bereik
      Het ophalen van changelogs (bestanden met de registratie van aangebrachte wijzigingen)
      kan enkel gebeuren als er een URI gekend is waar ze opgehaald kunnen worden. Bij
      voorkeur vermeldt het bestand Release dit in het veld 'Changelogs'. Indien er geen
      dergelijk veld is, wordt het veld Label/Origin van het Release-bestand gebruikt om na
      te gaan of er een optie Acquire::Changelogs::URI::Label::LABEL of
      Acquire::Changelogs::URI::Origin::ORIGINE bestaat en als dat het geval is, wordt die
      waarde gebruikt. De waarde in het Release-bestand kan vervangen worden door
      Acquire::Changelogs::URI::Override::Label::LABEL of
      Acquire::Changelogs::URI::Override::Origin::ORIGINE. De waarde ervan zou een normale
      URI naar een tekstbestand moeten zijn, behalve dat de pakketspecifieke gegevens
      vervangen worden door de plaatshouder @CHANGEPATH@. De waarde daarvan is: 1. als het
      pakket uit een onderdeel afkomstig is (bijv. main), vormt dit het eerste deel, anders
      wordt het weggelaten, 2. de eerste letter van de pakketnaam van het bronpakket,
      behalve als de naam van het bronpakket begint met 'lib'. In dat laatste geval zullen
      het de eerste vier letters zijn. 3. De volledige naam van het bronpakket. 4. nogmaals
      de volledige naam en 5. de versie van de broncode. Het eerste (in voorkomend geval),
      tweede, derde en vierde deel worden gescheiden door een slash ('/') en tussen het het
      vierde en het vijfde deel staat een laag liggend streepje ('_'). De speciale waarde
      'no' kan gebruikt worden voor deze optie om aan te geven dat deze bron niet gebruikt
      kan worden om er changelog-bestanden op te halen. In dat geval zal een andere bron
      geprobeerd worden als die er is.

PROGRAMMASPECIFIEKE CONFIGURATIE

    In het bijzonder omwille van de introductie van het binaire programma apt, kan het zinvol
    zijn om bepaalde opties enkel voor een specifiek programma in te stellen. Want zelfs
    opties die eruit zien alsof ze enkel betrekking hebben op een bepaald programma, zoals
    APT::Get::Show-Versions, hebben zowel uitwerking op apt-get als op apt.

    Een optie enkel instellen voor een specifiek programma kan gerealiseerd worden door die
    optie in te stellen binnen het bereik Binary::specifiek-programma. De optie
    APT::Get::Show-Versions enkel voor apt instellen, kan bijvoorbeeld gebeuren door in plaats
    daarvan Binary::apt::APT::Get::Show-Versions in te stellen.

    Merk op dat, zoals we hogerop in het onderdeel BESCHRIJVING zagen, u geen
    programmaspecifieke opties kunt instellen aan de commandoregel zelf en ook niet in
    configuratiebestanden die via de commandoregel ingelezen worden.

MAPPEN

    De sectie Dir::State bevat mappen die de lokale statusinformatie aanbelangen. lists is de
    map waarin de opgehaalde pakketlijsten geplaatst moeten worden en status is de naam van
    het statusbestand van dpkg(1). preferences is de naam van het preferences-bestand van
    APT. Dir::State bevat de standaardmap die als prefix gebruikt moet worden bij alle
    subitems die niet beginnen met / of ./.

    Dir::Cache bevat locaties die de lokale cache-informatie aanbelangen, zoals de twee
    pakketcaches srcpkgcache en pkgcache, alsook de plaats waarin opgehaalde archieven
    geplaatst worden, Dir::Cache::archives. Het aanmaken van caches kan uitgezet worden door
    pkgcache of srcpkgcache in te stellen op "". Dit zal het opstarten vertragen, maar
    schijfruimte besparen. Het valt wellicht te verkiezen de pkgcache uit te zetten eerder dan
    de srcpkgcache. Net zoals dit het geval is bij Dir::State ligt de standaardmap vervat in
    Dir::Cache.

    Dir::Etc bevat de locatie van configuratiebestanden. sourcelist geeft de locatie aan van
    de lijst met pakketbronnen en main is het standaard configuratiebestand (een instelling
    die geen uitwerking heeft, tenzij ze staat in het configuratiebestand dat door APT_CONFIG)
    gespecificeerd wordt.

    De instelling Dir::Parts leest in lexicale volgorde alle configuratiefragmenten uit de
    opgegeven map in. Nadien wordt het hoofdconfiguratiebestand geladen.

    Naar binaire programma's wordt verwezen door Dir::Bin. Dir::Bin::Methods geeft de locatie
    op van de methodeverwerkers en gzip, bzip2, lzma, dpkg, apt-get dpkg-source
    dpkg-buildpackage and apt-cache geven de locatie van de respectieve programma's op.

    Het configuratie-item RootDir heeft een speciale betekenis. Als het ingesteld werd, zullen
    alle paden relatief zijn ten opzichte van RootDir, zelfs paden die absoluut gespecificeerd
    werden. Dus als bijvoorbeeld RootDir ingesteld staat op /tmp/staging en Dir::State::status
    op /var/lib/dpkg/status, dan zal naar het statusbestand gezocht worden in
    /tmp/staging/var/lib/dpkg/status. Indien u enkel een voorvoegsel voor relatieve paden wilt
    instellen, gebruikt u eerder Dir.

    De lijst Ignore-Files-Silently kan gebruikt worden om op te geven welke bestanden APT
    stilzwijgend moet negeren bij het verwerken van de fragmenten uit de mappen die fragmenten
    bevatten. Standaard worden bestanden die eindigen op .disabled, ~, .bak of .dpkg-[a-z]+
    stilzwijgend genegeerd. Zoals bij de laatste standaardwaarde vastgesteld kan worden,
    kunnen deze patronen gebruik maken van de syntaxis voor reguliere expressies.

APT IN DSELECT

    Als APT gebruikt wordt als een methode van dselect(1) sturen verschillende
    configuratierichtlijnen het standaardgedrag aan. Deze zijn te vinden in de sectie DSelect.

    Clean
      Modus voor het opschonen van de cache; deze kan een van de volgende waarden zijn:
      always, prompt, auto, pre-auto en never. always en prompt verwijderen na het
      opwaarderen alle pakketten uit de cache, prompt (de standaardwaarde) doet dit
      voorwaardelijk. auto verwijdert enkel die pakketten die niet langer gedownload kunnen
      worden (bijvoorbeeld omdat ze door een nieuwe versie vervangen zijn). pre-auto voert
      deze actie uit vooraleer nieuwe pakketten gedownload worden.

    options
      De inhoud van deze variabele wordt in de vorm van commandoregelopties doorgegeven aan
      apt-get(8) als dit commando in de installatiefase uitgevoerd wordt.

    Updateoptions
      De inhoud van deze variabele wordt in de vorm van commandoregelopties doorgegeven aan
      apt-get(8) als dit commando in de fase van bijwerken uitgevoerd wordt.

    PromptAfterUpdate
      Indien ingesteld op true (waar) zal de operatie [U]pdate in dselect(1) altijd om
      bevestiging vragen vooraleer voort te gaan. De standaardinstelling is om enkel in
      geval van een fout om invoer te vragen.

HOE APT DPKG(1) AANROEPT

    Verschillende configuratierichtlijnen regelen de manier waarop APT dpkg(1) aanroept. Deze
    zijn te vinden in de sectie DPkg.

    options
      Dit is een lijst van aan dpkg(1) door te geven opties. De lijstnotatie moet gebruikt
      worden om de opties op te geven en elk lijstitem wordt als een apart argument aan
      dpkg(1) doorgegeven.

    Path
      Dit is een tekenreeks die de omgevingsvariabele PATH definieert wanneer dpkg
      uitgevoerd wordt. Deze kan op elke geldige waarde van die omgevingsvariabele ingesteld
      worden, of op een lege tekenreeks en in dat geval wordt de variabele niet veranderd.

    Pre-Invoke, Post-Invoke
      Dit is een lijst van shell-opdrachten die voor/na het aanroepen van dpkg(1) uitgevoerd
      moeten worden. Zoals dit het geval is bij options moet de lijstnotatie gebruikt
      worden. De commando's worden in volgorde gestart met behulp van /bin/sh. Indien er een
      mislukt, dan breekt APT af.

    Pre-Install-Pkgs
      Dit is een lijst van shell-opdrachten die voor het aanroepen van dpkg(1) uitgevoerd
      moeten worden. Zoals dit het geval is bij options moet de lijstnotatie gebruikt
      worden. De commando's worden in volgorde gestart met behulp van /bin/sh. Indien er een
      mislukt, dan breekt APT af. APT zal de bestandsnaam van elk .deb-bestand dat het gaat
      installeren doorgeven aan de commando's. Dit gebeurt met een naam per regel op de
      gevraagde bestandsindicator, die standaard ingesteld staat op standaardinvoer.

      Versie 2 van dit protocol stuurt meer informatie naar de gevraagde bestandsindicator:
      een regel met de tekst VERSION 2, de configuratieruimte voor APT en een lijst van
      pakketacties met informatie over bestandsnaam en versie.

      Elke regel met een configuratierichtlijn heeft de vorm key=value (sleutel=waarde).
      Bijzondere tekens (gelijkheidstekens, regeleinden, niet-afdrukbare tekens,
      aanhalingstekens en percenttekens in key en regeleinden, niet-afdrukbare tekens en
      percenttekens in value) worden met % gecodeerd. Lijsten worden voorgesteld door
      meerdere key::=value (sleutel::=waarde) regels met eenzelfde sleutel. De
      configuratiesectie eindigt met een lege regel.

      In Versie 2 bestaan regels in verband met een pakketactie uit vijf velden: pakketnaam
      (zonder architectuuropgave, zelfs indien niet-systeemeigen), oude versie, richting van
      de versiewijziging (< voor opwaarderingen, > voor degradaties, = voor geen wijziging),
      nieuwe versie, actie. De versievelden zijn "-" voor helemaal geen versie (bijvoorbeeld
      wanneer een pakket voor het eerst geïnstalleerd wordt; geen versie wordt behandeld als
      ouder dan gelijk welke echte versie, waardoor het een opwaardering betreft, aangeduid
      als - < 1.23.4). Het actieveld is "**CONFIGURE**" als het pakket geconfigureerd gaat
      worden, "**REMOVE**" als het verwijderd gaat worden of de bestandsnaam van een
      .deb-bestand als het uitgepakt gaat worden.

      In Versie 3 volgt na elk versieveld de architectuur van die versie, hetgeen "-" is
      voor geen versie, en een veld met de aanduiding van het MultiArch-type
      (multiarchitectuurtype) "same" (zelfde), "foreign" (niet-systeemeigen), "allowed"
      (toegestaan) of "none" (geen). Merk op dat "none" een incorrecte typenaam is die om
      redenen van compatibiliteit behouden werd. Het moet als "no" geïnteerpreteerd worden
      en gebruikers worden aangemoedigd om beide te ondersteunen.

      De protocolversie die voor het commando cmd gebruikt moet worden, kan gekozen worden
      door DPkg::Tools::options::cmd::Version dienovereenkomstig in te stellen. Standaard is
      dit versie 1. Indien APT de gevraagde versie niet ondersteunt, zal het in de plaats
      daarvan de informatie weergeven volgens het protocol van de hoogste ondersteunde
      versie.

      De bestandsindicator die gebruikt moet worden om de informatie door te sturen kan
      aangevraagd worden met DPkg::Tools::options::cmd::InfoFD. Dit staat standaard op 0
      ingesteld, wat staat voor de standaardinvoer. Deze functionaliteit is beschikbaar
      sinds versie 0.9.11. Men kan nagaan of deze optie ondersteund wordt door te kijken
      naar de omgevingsvariabele APT_HOOK_INFO_FD die ter confirmatie het cijfer bevat dat
      staat voor de gebruikte bestandsindicator.

    Run-Directory
      APT gaat naar deze map vooraleer dpkg(1) aan te roepen. Standaard is dit /.

    Build-options
      Deze opties worden doorgegeven aan dpkg-buildpackage(1) bij het compileren van
      pakketten. Het standaardgedrag is om ondertekening uit te zetten en alle binaire
      bestanden te produceren.

    DPkg::ConfigurePending
      Indien deze optie ingesteld staat zal APT dpkg --configure --pending aanroepen om
      dpkg(1) alle nodige configuraties en triggers te laten afhandelen. Standaard staat
      deze optie automatisch aan. Maar ze uitzetten kan nuttig zijn indien u APT meerdere
      keren op rij wenst uit te voeren - bijvoorbeeld in een installatieprogramma. In een
      dergelijk scenario kunt u deze optie uitschakelen voor alle keren dat APT uitgevoerd
      wordt, behalve voor de laatste keer.

DE OPTIES PERIODIC EN ARCHIVES

    De optiegroepen APT::Periodic en APT::Archives configureren het gedrag van de periodieke
    bijwerkingen die door apt uitgevoerd worden en die door het script
    /usr/lib/apt/apt.systemd.daily uitgelokt worden. Raadpleeg het begin van dit script voor
    een beknopte documentatie over deze opties.

DEBUGOPTIES

    Als opties in de sectie Debug:: geactiveerd worden, heeft dit tot gevolg dat er met behulp
    van de bibliotheken van apt debug-informatie gestuurd wordt naar de standaardstroom voor
    foutmeldingen van het programma in kwestie, of dat bijzondere modi van dat programma
    aangezet worden die vooral nuttig zijn om het gedrag van apt te debuggen. De meeste van
    deze opties zijn niet interessant voor een gewone gebruiker. Slechts enkele kunnen dat wel
    zijn:

    ·  Debug::pkgProblemResolver levert uitvoer op over de beslissingen die genomen werden
      door dist-upgrade, upgrade, install, remove, purge.

    ·  Debug::NoLocking schakelt elke vorm van bestandsvergrendeling uit. Dit kan bruikbaar
      zijn voor het uitvoeren van sommige operaties (bijvoorbeeld apt-get -s install) als
      niet-systeembeheerder.

    ·  Debug::pkgDPkgPM geeft de werkelijke commandoregel weer telkens apt dpkg(1) aanroept.

    ·  Debug::IdentCdrom schakelt het opnemen van statfs-gegevens in de ID's van CD's uit.

    Hieronder volgt een volledige lijst van de debug-opties van apt.

    Debug::Acquire::cdrom
      Weergeven van informatie in verband met het benaderen van pakketbronnen van het type
      cdrom://.

    Debug::Acquire::ftp
      Weergeven van informatie in verband met het downloaden van pakketten met behulp van
      FTP.

    Debug::Acquire::http
      Weergeven van informatie in verband met het downloaden van pakketten met behulp van
      HTTP.

    Debug::Acquire::https
      Weergeven van informatie in verband met het downloaden van pakketten met behulp van
      HTTPS.

    Debug::Acquire::gpgv
      Weergeven van informatie in verband met het verifiëren van cryptografische
      handtekeningen met behulp van gpg.

    Debug::aptcdrom
      Informatie tonen over het proces van benaderen van verzamelingen pakketten op CD's.

    Debug::BuildDeps
      Beschrijft het proces van het oplossen van bouwvereisten door apt-get(8).

    Debug::Hashes
      Iedere cryptografische frommel weergeven die door de bibliotheken van apt aangemaakt
      wordt.

    Debug::IdentCDROM
      Bij het aanmaken van een ID voor een CD geen informatie toevoegen die afkomstig is van
      statfs, namelijk het aantal gebruikte en vrije blokken op het bestandssysteem van de
      CD.

    Debug::NoLocking
      Elke vorm van bestandsvergrendeling uitzetten. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om
      gelijktijdig twee processen van het type “apt-get update” uit te voeren.

    Debug::pkgAcquire
      In een logbestand opschrijven wanneer items toegevoegd worden aan of verwijderd uit de
      algemene download-wachtrij.

    Debug::pkgAcquire::Auth
      Statusberichten en fouten weergeven die verband houden met het controleren van de
      controlesom en de cryptografische handtekening van gedownloade bestanden.

    Debug::pkgAcquire::Diffs
      Informatie weergeven over het downloaden en verwerken van de diff's (bestanden die de
      aangebrachte wijzigingen bijhouden) voor de pakketindexbestanden en over fouten die
      daarmee verband houden.

    Debug::pkgAcquire::RRed
      Informatie weergeven in verband met het patchen van de pakketlijsten van apt wanneer
      niet de volledige indexbestanden maar enkel de diff's (aangebrachte wijzigingen)
      gedownload worden.

    Debug::pkgAcquire::Worker
      Alle interacties met de sub-processen die het downloaden werkelijk uitvoeren,
      neerschrijven in een logbestand.

    Debug::pkgAutoRemove
      Gebeurtenissen in een logbestand opschrijven die verband houden met de status van
      pakketten die automatisch geïnstalleerd werden en met het verwijderen van
      niet-gebruikte pakketten.

    Debug::pkgDepCache::AutoInstall
      Debug-berichten genereren waarin beschreven wordt welke pakketten automatisch
      geïnstalleerd worden om aan vereisten te voldoen. Dit komt overeen met de initiële
      doorloop van het type auto-install die bijvoorbeeld door apt-get install uitgevoerd
      wordt. Het komt niet overeen met het volledige systeem van apt voor het oplossen van
      vereistenproblemen. Raadpleeg in dat verband Debug::pkgProblemResolver.

    Debug::pkgDepCache::Marker
      Debug-berichten genereren waarin beschreven wordt welke pakketten een markering
      krijgen van het type keep/install/remove (vasthouden/installeren/verwijderen) terwijl
      de ProblemResolver (probleemoplosser) zijn werk verricht. Elke toevoeging of
      verwijdering kan bijkomende acties uitlokken en die worden onder het originele item
      weergegeven met een insprong van twee extra spaties. Het formaat van elke regel is
      MarkKeep, MarkDelete of MarkInstall gevolgd door pakketnaam <a.b.c -> d.e.f | x.y.z>
      (sectie), waarbij a.b.c de huidige versie van het pakket is, d.e.f de versie is
      waarvan de installatie overwogen wordt en x.y.z een recentere versie wiens installatie
      (omwille van een lagere pin-score) echter niet overwogen wordt. Die beide laatste
      kunnen weggelaten worden als ze niet bestaan of als ze dezelfde versie hebben als de
      geïnstalleerde versie. section is de naam van de sectie waarin het pakket zich
      bevindt.

    Debug::pkgDPkgPM
      Als dpkg(1) aangeroepen wordt, weergeven wat de exacte commandoregel is waarmee het
      aangeroepen wordt, waarbij de argumenten door een enkele spatie van elkaar gescheiden
      worden.

    Debug::pkgDPkgProgressReporting
      Alle gegevens die van dpkg(1) verkregen worden over de statusbestandsindicator en alle
      fouten die zich voordoen bij het ontleden ervan weergeven.

    Debug::pkgOrderList
      Een opvolging doen van het algoritme dat beslist over de volgorde waarin apt pakketten
      zou moeten doorgeven aan dpkg(1).

    Debug::pkgPackageManager
      Statusberichten tonen bij het volgen van de stappen die bij het aanroepen van dpkg(1)
      gezet worden.

    Debug::pkgPolicy
      De prioriteit weergeven van elke pakketlijst bij het opstarten.

    Debug::pkgProblemResolver
      Het uitvoeren van het oplossen van vereistenproblemen volgen (dit is enkel van
      toepassing op wat gebeurt als zich een complex vereistenprobleem voordoet).

    Debug::pkgProblemResolver::ShowScores
      Een lijst weergeven van alle geïnstalleerde pakketten met hun berekende scores zoals
      die door de pkgProblemResolver gebruikt worden. De pakketbeschrijving is identiek aan
      wat in Debug::pkgDepCache::Marker beschreven werd.

    Debug::sourceList
      Informatie weergeven over de leveranciers die in /etc/apt/vendors.list vermeld worden.

    Debug::RunScripts
      De externe commando's tonen die aangeroepen worden door apt-uitbreidingen. Dit houdt
      bijvoorbeeld de configuratieopties DPkg::{Pre,Post}-Invoke of
      APT::Update::{Pre,Post}-Invoke in.

VOORBEELDEN

    /usr/share/doc/apt/examples/configure-index.gz is een configuratiebestand dat
    voorbeeldwaarden toont voor alle mogelijke opties.

BESTANDEN

    /etc/apt/apt.conf
      Configuratiebestand voor APT. Configuratie-item: Dir::Etc::Main.

    /etc/apt/apt.conf.d/
      Configuratiebestandsfragmenten voor APT. Configuratie-item: Dir::Etc::Parts.

ZIE OOK

    apt-cache(8), apt-config(8), apt_preferences(5).

BUGS

    APT bugpagina[1]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

VERTALING

    De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert
    <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team
    <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

    Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is
    intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop
    loopt op het origineel.

AUTEURS

    Jason Gunthorpe

    APT-team

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Initiële documentatie bij Debug::*.

OPMERKINGEN

    1. APT bugpagina
      http://bugs.debian.org/src:apt