Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    deb-buildinfo - Indeling van het Debian bouw-informatiebestand

OVERZICHT

    bestandsnaam.buildinfo

BESCHRIJVING

    Bij elke bouw (build) van een Debian broncodepakket kan de bouwinformatie opgeslagen
    worden in een .buildinfo-controlebestand dat een aantal velden bevat. Ieder veld begint
    met een markering, zoals Source of Binary (niet hoofdlettergevoelig), gevolgd door een
    dubbele punt en de tekstinhoud van het veld. Velden worden enkel door veldmarkeringen
    begrensd. De tekstinhoud van het veld kan met andere woorden verschillende regels lang
    zijn, maar de installatiegereedschappen zullen bij het verwerken van de tekstinhoud de
    regels  gewoonlijk  samenvoegen  (behalve  in  het geval van de multiregel-velden
    Binary-Only-Changes, Installed-Build-Depends, Environment, Checksums-Md5, Checksums-Sha1
    en Checksums-Sha256; zie hierna)

    De controle-data mogen ingesloten liggen in een OpenPGP-handtekening met ASCII-harnas
    volgens de specificatie RFC4880.

    De naam van het .buildinfo-bestand is afhankelijk van het type bouw en is zo specifiek als
    nodig,  maar  niet  meer.  Voor  een  bouw  die  any  bevat,  is  de  naam
    broncode-naam_binaire-versie_arch.buildinfo. In geval het een bouw betreft die all bevat,
    is de naam broncode-naam_binaire-versie_all.buildinfo. En in geval het een bouw betreft
    die source bevat, is de naam broncode-naam_broncode-versie_source.buildinfo.

VELDEN

    Format: indelingsversie (verplicht)
       De waarde van dit veld bepaalt de indelingsversie van het bestand. De syntaxis van
       de veldwaarde is een versienummer met een hoofdversie- en een onderversiecomponent.
       Wijzigingen aan de indeling die niet neerwaarts compatibel zijn, hebben een
       verhoging  van  het  hoofdversienummer tot gevolg en neerwaarts compatibele
       veranderingen  (zoals  het  toevoegen  van  extra  velden)  verhogen  het
       onderversienummer. De huidige indelingsversie is 1.0.

    Source: broncode-naam [(broncode-versie)] (verplicht)
       De naam van het broncodepakket. Indien de versie van het broncodepakket verschilt
       van de versie van het binaire pakket, dan zal de broncode-naam gevolgd worden door
       een broncode-versie tussen haakjes. Dit kan het geval zijn als de bouw gebeurt voor
       een uitsluitend binaire upload die niet door de onderhouder uitgevoerd wordt.

    Binary: lijst-binaire-pakketten (verplicht)
       Dit gevouwen veld is een lijst, met spatie als scheidingsteken, van de gebouwde
       binaire pakketten.

    Architecture: arch-lijst (verplicht)
       Dit veld met spaties als scheidingsteken, somt de architecturen op van de bestanden
       die momenteel gebouwd worden. Gebruikelijke architecturen zijn amd64, armel, i386,
       enz.  Merk  op  dat  de  waarde  all  bedoeld  is  voor  pakketten  die
       architectuuronafhankelijk zijn. Indien ook de broncode voor het pakket gebouwd
       wordt,  is  ook de bijzondere vermelding source aanwezig. Jokertekens voor
       architecturen mogen nooit voorkomen in de lijst.

    Version: versie-tekenreeks (verplicht)
       Gewoonlijk is dit het originele versienummer van het pakket, welke vorm de auteur
       van het programma er ook voor gebruikt. Het kan ook een Debian-revisienummer
       bevatten (voor niet uit Debian stammende pakketten). De exacte indeling en het
       sorteringsalgoritme worden beschreven in deb-version(7).

    Binary-Only-Changes:
    changelog-item
       Dit multiregel-veld bevat in voorkomend geval de samengevoegde tekst van het
       changelog-item voor een uitsluitend binaire upload die niet door de onderhouder
       uitgevoerd wordt (een binary-only non-maintainer upload - binNMU). Om van dit veld
       een geldig multiregel-veld te maken, worden lege regels vervangen door één enkel
       punt (‘.’) en springen alle regels in met één spatie. De exacte inhoud hangt af van
       de changelog-indeling.

    Checksums-Md5: (verplicht)
    Checksums-Sha1: (verplicht)
    Checksums-Sha256: (verplicht)
    controlesom grootte bestandsnaam
       Deze multiregel-velden bevatten een lijst van bestanden met voor elk van hen een
       controlesom  en een grootte. Deze velden hebben een identieke syntaxis en
       verschillen onderling enkel inzake het gebruikte algoritme voor de controlesom: MD5
       voor Checksums-Md5, SHA-1 voor Checksums-Sha1 en SHA-256 voor Checksums-Sha256.

       De eerste regel van de veldwaarde (het deel dat op dezelfde regel staat als de door
       een dubbele punt gevolgde veldnaam) is steeds leeg. De inhoud van het veld wordt in
       de vervolgregels verwoord, één regel per bestand. Elke regel bestaat uit elementen
       die onderling door een spatie gescheiden zijn en het bestand beschrijven: zijn
       controlesom, zijn bestandsgrootte en zijn naam.

       Deze velden sommen alle bestanden die de bouw vormen.

    Build-Origin: naam
       De naam van de distributie waaruit dit pakket afkomstig is.

    Build-Architecture: arch (verplicht)
       De Debian-architectuur van de installatie waarin de pakketten gebouwd worden.
       Gebruikelijke architecturen zijn amd64, armel, i386, enz.

    Build-Date: bouwdatum
       De datum waarop het pakket gebouwd werd. Hij moet dezelfde indeling hebben als de
       datum in een deb-changelog(5)-item.

    Build-Kernel-Version: bouwkernel-versie
       De uitgave en de versie (in een niet-gespecificeerde indeling) van de kernel die op
       het bouwsysteem functioneert. Dit veld zal enkel aanwezig  zijn  als  het
       bouwprogramma er expliciet om gevraagd heeft, om het eventueel weglekken van
       gevoelige informatie te voorkomen.

    Build-Path: bouwpad
       Het absoluut bouwpad, wat overeenkomt met de uitgepakte broncodeboom. Dit veld is
       enkel aanwezig als de leverancier het op de witte lijst geplaatst heeft aan de hand
       van een patroonvergelijking, om zo het eventueel weglekken van gevoelige informatie
       te voorkomen.

       Op Debian en zijn derivaten zullen enkel bouwpaden die beginnen met /build/
       aanleiding geven tot het aanmaken van dit veld.

    Build-Tainted-By:
    lijst-met-bezoedelingsredenen
       Dit gevouwen veld bevat een niet-exhaustieve lijst, met spatie als scheidingsteken,
       van labels (samengesteld uit alfanumerieke tekens en gedachtestreepjes) met redenen
       die aanduiden waarom de huidige bouw bezoedeld werd (sinds dpkg 1.19.5).

       Op Debian en zijn derivaten kunnen de volgende reden-labels gegeven worden:

       merged-usr-via-symlinks
           Het systeem heeft een via symbolische koppelingen samengevoegde map /usr.
           Dit sticht verwarring bij dpkg-query, dpkg-statoverride, dpkg-trigger,
           update-alternatives en elk ander hulpmiddel dat in zijn databank gebruik
           maakt van padnamen als sleutel, omdat het zorgt voor problemen met aliassen
           in het bestandssysteem en knoeit met het overzicht van het bestandssysteem
           dat dpkg in zijn databank opgeslagen heeft. Met bouwsystemen die in de door
           hen gemaakte objecten gebruik maken van vaste padnamen naar specifieke
           uitvoerbare bestanden of bibliotheken, kan dit ook leiden tot pakketten die
           niet compatibel zijn met bestandssystemen zonder samengevoegde /usr-map.

       usr-local-has-configs
           Het systeem bevat configuratiebestanden onder /usr/local/etc.

       usr-local-has-includes
           Het systeem bevat kopbestanden onder /usr/local/include.

       usr-local-has-programs
           Op het systeem staan programma's onder /usr/local/bin of /usr/local/sbin.

       usr-local-has-libraries
           Het systeem bevat statische of gedeelde bibliotheken onder /usr/local/lib.

    Installed-Build-Depends: (verplicht)
    pakketlijst
       De lijst van geïnstalleerde en geconfigureerde pakketten die van invloed kunnen
       zijn op het proces van het bouwen van het pakket.

       De lijst bestaat uit de naam van elk pakket, eventueel een architectuurkwalificatie
       voor andere architecturen, met een exacte versierestrictie, gescheiden door
       komma's.

       De  lijst  bevat  alle  essentiële  pakketten, pakketten vermeld in velden
       Build-Depends, Build-Depends-Arch, Build-Depends-Indep van de broncode, eventuele
       ingebouwde leveranciersspecifieke vereisten en al hun recursieve vereisten. Op
       Debian en zijn derivaten is de ingebouwde vereiste build-essential.

       Waar het vereisten betreft die afkomstig zijn uit de controlevelden van de
       broncode, worden ook alle vereistenalternatieven in aanmerking genomen en alle
       pakketten die voorzien in de virtuele pakketten die vereist worden.

    Environment:
    variabelelijst
       De lijst met omgevingsvariabelen waarvan bekend is dat zij het proces van het
       bouwen van het pakket beïnvloeden, waarbij elke variabele gevolgd wordt door een
       gelijkheidsteken (‘=’) en de waarde van de variabele tussen aanhalingstekens, wat
       dubbele aanhalingstekens (‘"’) moeten zijn, en waarbij de backslashes worden
       gemaskeerd (‘\\’).

ZIE OOK

    deb-changes(5), deb-version(7), dpkg-genbuildinfo(1).