Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    deb-control - Indeling van het hoofdcontrolebestand van de Debian binaire pakketten

OVERZICHT

    control

BESCHRIJVING

    Elk Debian binair pakket bevat een hoofdcontrolebestand control, dat uit een aantal velden
    bestaat. Ieder veld begint met een markering, zoals Package  of  Version  (niet
    hoofdlettergevoelig), gevolgd door een dubbele punt en de tekstinhoud van het veld. Velden
    worden enkel door veldmarkeringen begrensd. De tekstinhoud van het veld kan met andere
    woorden verschillende regels lang zijn, maar de installatiegereedschappen zullen bij het
    verwerken van de tekstinhoud de regels gewoonlijk samenvoegen (behalve voor het veld
    Description; zie hierna)

VELDEN

    Package: pakketnaam (verplicht)
       De  waarde  van  dit veld bepaalt de pakketnaam en wordt door de meeste
       installatiegereedschappen gebruikt om bestandsnamen te genereren.

    Package-Type: deb|udeb|type
       Dit veld definieert het pakkettype. udeb is voor pakketten waarvan de omvang aan
       beperkingen onderworpen is en die door het installatieprogramma van Debian gebruikt
       worden. deb is de standaardwaarde, die verondersteld wordt als het veld ontbreekt.
       In de toekomst kunnen nog andere types toegevoegd worden.

    Version: versie-tekenreeks (verplicht)
       Gewoonlijk is dit het originele versienummer van het pakket, welke vorm de auteur
       van het programma er ook aan geeft. Het kan ook een Debian-revisienummer bevatten
       (voor  niet  uit  Debian  stammende pakketten). De exacte indeling en het
       sorteringsalgoritme worden beschreven in deb-version(7).

    Maintainer: volledige-naam-en-e-mail (aanbevolen)
       Moet opgemaakt worden volgens de indeling “Joe Bloggs <jbloggs@foo.com>”, en is
       gewoonlijk de persoon die het pakket maakte, in tegenstelling tot de auteur van de
       verpakte software.

    Description: korte-beschrijving (aanbevolen)
    uitgebreide-beschrijving
       De indeling van een pakketbeschrijving bestaat uit een beknopte korte samenvatting
       op de eerste regel (na de veldmarkering Description) en een langere meer
       gedetailleerde beschrijving op de volgende regels. Elke regel van de uitgebreide
       beschrijving moet voorafgegaan worden door een spatie, en lege regels in de
       uitgebreide beschrijving moeten één enkele ‘.’ bevatten die volgt op de eraan
       voorafgaande spatie.

    Section: sectie
       Dit is een veld van algemene aard dat het pakket in een categorie onderbrengt op
       basis van de software die het installeert. Enkele gebruikelijke secties zijn utils,
       net, mail, text, x11, enz.

    Priority: prioriteit
       Duidt het belang van dit pakket aan in verhouding tot het gehele systeem.
       Gebruikelijke prioriteiten zijn required, standard, optional, extra, enz.

    De velden Section en Priority hebben gewoonlijk een welbepaalde set mogelijke waarden,
    afhankelijk van de richtlijnen van de distributie.

    Installed-Size: grootte
       Bij benadering de totale grootte van de door het pakket geïnstalleerde bestanden,
       uitgedrukt in KiB.

    Essential: yes|no
       Meestal is dit veld enkel nodig als het antwoord yes is. Het duidt een pakket aan
       dat vereist is opdat het systeem behoorlijk zou functioneren. Dpkg of om het even
       welk ander installatiegereedschap zal niet toestaan dat een pakket van het type
       Essential verwijderd wordt (tenminste niet zonder dat één van de forceeropties
       gebruikt wordt).

    Build-Essential: yes|no
       Meestal is dit veld enkel nodig als het antwoord yes is en het wordt gewoonlijk
       ingevoegd door de archiefsoftware. Het duidt een pakket aan dat vereist is voor het
       bouwen van andere pakketten.

    Architecture: arch|all (aanbevolen)
       De architectuur geeft aan voor welk type hardware dit pakket gecompileerd werd.
       Gebruikelijke architecturen zijn amd64, armel, i386, powerpc, enz. Merk op dat de
       waarde all bedoeld is voor pakketten die architectuuronafhankelijk zijn. Enkele
       voorbeelden hiervan zijn shell- en Perl-scripts en documentatie.

    Origin: naam
       De naam van de distributie waaruit dit pakket afkomstig is.

    Bugs: URL
       De URL van het opvolgingssysteem voor bugs van dit pakket. De indeling die
       momenteel gebruikt wordt is bts-type://bts-adres, zoals debbugs://bugs.debian.org.

    Homepage: URL
       De URL van de homepage van het toeleverend project (upstream).

    Tag: lijst-van-markeringen
       Lijst van markeringen (tags) die de eigenschappen van het pakket beschrijven. De
       beschrijving en de lijst van ondersteunde markeringen/tags is te vinden in het
       pakket debtags.

    Multi-Arch: no|same|foreign|allowed
       Dit veld wordt gebruikt om aan te geven hoe dit pakket zich moet gedragen op een
       multi-arch installatie.

       no   Dit is de standaardwaarde als dit veld weggelaten werd. Dit veld toevoegen
           met een expliciete waarde no is over het algemeen niet nodig.

       same  Dit pakket is co-installeerbaar met zichzelf, maar het kan niet gebruikt
           worden om te voldoen aan een vereiste van een pakket dat tot een andere
           architectuur behoort.

       foreign
           Dit pakket is niet co-installeerbaar met zichzelf, maar het mag wel de
           toestemming krijgen om te voldoen aan een architectuurkwalificatieloze
           vereiste van een pakket dat tot een andere architectuur behoort (indien een
           vereiste wel een expliciete architectuurkwalificatie heeft, wordt de waarde
           foreign genegeerd).

       allowed
           Dit laat pakketten die dit pakket als vereiste hebben (reverse-dependencies)
           toe om in hun Depends-veld aan te geven dat ze dit pakket ook van een andere
           architectuur aanvaarden door bij de pakketnaam de kwalificatie :any te
           vermelden. Anders blijft dit zonder effect.

    Source: broncode-naam [(broncode-versie)]
       De naam van het broncodepakket waaruit dit binaire pakket afkomstig is, indien die
       verschillend is van de naam van het pakket zelf. Indien de versie van het
       broncodepakket verschilt van de versie van het binaire pakket, dan zal de
       broncode-naam gevolgd worden door een broncode-versie tussen haakjes. Dit kan het
       geval zijn als de upload een uitsluitend binaire upload is die niet door de
       onderhouder uitgevoerd wordt, of wanneer via «dpkg-gencontrol -v» voor het binaire
       pakket een verschillend versienummer ingesteld wordt.

    Subarchitecture: waarde
    Kernel-Version: waarde
    Installer-Menu-Item: waarde
       Deze velden worden door het installatieprogramma van Debian gebruikt en zijn
       meestal  niet  nodig.  Zie  voor  meer  details  over  deze  velden
       /usr/share/doc/debian-installer/devel/modules.txt uit het pakket debian-installer.

    Depends: pakketlijst
       Lijst van de pakketten die dit pakket nodig heeft om meer dan een onbeduidende
       functionaliteit te kunnen bieden. Software voor pakketbeheer zal niet toelaten dat
       een pakket geïnstalleerd wordt zonder dat de pakketten die in zijn veld Depends
       vermeld worden, geïnstalleerd worden (tenminste niet zonder het gebruik van
       forceeropties). Tijdens een installatie wordt het postinst-script van pakketten die
       in het veld Depends vermeld worden, uitgevoerd voor dat van het pakket dat van hen
       afhankelijk is. Bij het verwijderen van een dergelijk pakket daarentegen wordt het
       prerm-script van dat pakket uitgevoerd voor die van pakketten die in zijn veld
       Depends vermeld staan.

    Pre-Depends: pakketlijst
       Lijst van de pakketten die geïnstalleerd en geconfigureerd moeten zijn vooraleer
       dit pakket geïnstalleerd kan worden. Dit wordt meestal gebruikt in een geval waarin
       dit pakket een ander pakket nodig heeft om zijn preinst-script te kunnen uitvoeren.

    Recommends: pakketlijst
       Bevat een lijst van pakketten die samen met dit pakket aangetroffen worden op alle
       behalve ongewone installaties. Software voor pakketbeheer zal de  gebruiker
       waarschuwen als die een pakket installeert zonder die welke vermeld worden in zijn
       veld Recommends.

    Suggests: pakketlijst
       Bevat een lijst van pakketten die gerelateerd zijn aan dit pakket en mogelijks de
       bruikbaarheid ervan kunnen vergroten, hoewel het perfect acceptabel is om het
       zonder die pakketten te installeren.

    De syntaxis van de velden Depends, Pre-Depends, Recommends en Suggests is een lijst van
    groepen van alternatieve pakketten. Elke groep is een lijst van pakketten die onderling
    gescheiden zijn door het symbool verticale streep (of “pijp”), ‘|’. De groepen worden
    onderling gescheiden door komma's. Een komma moet geïnterpreteerd worden als een “AND” en
    een pijp als een “OR”, waarbij pijpen de sterkste binding hebben. Elke pakketnaam kan
    facultatief gevolgd worden door een architectuurkwalificatie, die toegevoegd wordt na een
    dubbele punt ‘:’, facultatief gevolgd door de aanduiding van een versienummer tussen
    haakjes.

    De naam van een architectuurkwalificatie kan echte Debian-architectuurnaam zijn (sinds
    dpkg 1.16.5) of any (sinds dpkg 1.16.2). Indien ze weggelaten is, is ze standaard de
    architectuur van het huidige binaire pakket. Een echte Debian-architectuurnaam komt exact
    overeen met die architectuur voor die pakketnaam; any komt overeen met om het even welke
    architectuur voor die pakketnaam als het pakket gemarkeerd werd als Multi-Arch: allowed.

    Een versienummer kan beginnen met een ‘>>’. In dat geval levert dit met alle latere
    versies een overeenkomst op. Een versienummer kan al dan niet ook een Debian-pakketrevisie
    bevatten (met een koppelteken tussen versienummer en Debian-pakketrevisie). Toegestane
    versierelaties zijn ‘>>’ voor hoger dan, ‘<<’ voor lager dan, ‘>=’ voor hoger of gelijk
    aan, ‘<=’ voor lager of gelijk aan en ‘=’ voor gelijk aan.

    Breaks: pakketlijst
       Bevat een lijst van pakketten die door dit pakket defect gemaakt worden,
       bijvoorbeeld door ze bloot te stellen aan bugs indien de vermelde pakketten op dit
       pakket zouden rekenen. Software voor pakketonderhoud zal het configureren van
       defecte pakketten niet toestaan. Meestal bestaat de oplossing erin de pakketten die
       in het veld Breaks vermeld worden, op te waarderen.

    Conflicts: pakketlijst
       Bevat een lijst van pakketten die in tegenstrijd/conflict zijn met dit pakket,
       bijvoorbeeld omdat ze bestanden met eenzelfde naam bevatten. Software voor
       pakketonderhoud zal niet toestaan dat tegenstrijdige pakketten tegelijkertijd
       geïnstalleerd zijn. Twee tegenstrijdige pakketten moeten elk een Conflicts-regel
       bevatten met daarin de vermelding van het andere pakket.

    Replaces: pakketlijst
       Lijst van pakketbestanden die door dit pakket vervangen worden. Dit wordt gebruikt
       om dit pakket de toelating te geven om bestanden uit een ander pakket te
       overschrijven. Het wordt gewoonlijk gebruikt samen met het veld Conflicts om het
       verwijderen van het andere pakket af te dwingen als dit pakket dezelfde bestanden
       bevat als het pakket waarmee dit pakket in tegenstrijd is.

    De syntaxis van Breaks, Conflicts en Replaces is een lijst van met komma's (en
    facultatieve witruimte) gescheiden pakketnamen. In de velden Breaks en Conflicts moet de
    komma  geïnterpreteerd  worden  als  een  “OR”.  Facultatief  kan  ook  een
    architectuurkwalificatie toegevoegd worden aan de pakketnaam volgens dezelfde syntaxis als
    hierboven beschreven werd, maar de standaardwaarde is any in plaats van de architectuur
    van het binaire pakket. Ook kan bij de velden Breaks, Conflicts en Replaces facultatief
    een  versienummer  toegevoegd worden volgens dezelfde syntaxis als hierboven werd
    beschreven.

    Enhances: pakketlijst
       Dit is een lijst met pakketten waarvoor dit pakket uitbreidingen biedt. Het is
       vergelijkbaar met Suggests, maar in de omgekeerde richting.

    Provides: pakketlijst
       Dit is een lijst van virtuele pakketten waarin door dit pakket voorzien wordt.
       Gewoonlijk wordt dit gebruikt in het geval meerdere pakketten dezelfde dienst
       leveren. Bijvoorbeeld kunnen sendmail en exim beide als mailserver fungeren en
       daarom voorzien zij in een gemeenschappelijk pakket (“mail-transport-agent”)
       waarvan andere pakketten afhankelijk kunnen zijn. Dit laat sendmail of exim toe om
       te fungeren als een geldige optie om aan die vereiste te voldoen. Hierdoor is het
       voor pakketten die een mailserver nodig hebben niet nodig om van alle mailservers
       de pakketnaam te kennen en ze, gescheiden door een ‘|’, allemaal te vermelden in
       een lijst.

    De syntaxis van Provides is een lijst van pakketnamen door komma's (en facultatieve
    witruimte) van elkaar gescheiden. Facultatief kan ook een architectuurkwalificatie
    toegevoegd worden aan de pakketnaam volgens dezelfde syntaxis als hierboven beschreven
    werd. Indien dit weggelaten werd, wordt standaard de architectuur genomen van het huidige
    binaire pakket. Facultatief kan ook een exact (is gelijk aan) versienummer opgegeven
    worden volgens dezelfde syntaxis als hierboven beschreven werd (gehonoreerd sinds dpkg
    1.17.11).

    Built-Using: pakketlijst
       Dit veld vermeldt extra broncodepakketten die gebruikt werden bij het bouwen van
       dit binaire pakket. Dit is een indicatie voor de software voor archiefonderhoud dat
       deze extra broncodepakketten behouden moeten blijven zolang dit binaire pakket
       gehandhaafd wordt. Dit veld moet bestaan uit een  lijst  van  namen  van
       broncodepakketten met een strikte ‘=’ versierelatie. Merk op dat de software voor
       archiefonderhoud niet geneigd zal zijn om een upload te aanvaarden van een pakket
       dat verklaart een Built-Using-relatie te hebben waaraan in het archief niet voldaan
       kan worden.

    Built-For-Profiles: profiel-lijst (verouderd)
       Dit veld werd vroeger gebruikt om een lijst van door spaties van elkaar gescheiden
       bouwprofielen op te sommen waarmee deze binaire pakketten gebouwd werden (sinds
       dpkg 1.17.2 tot 1.18.18). De informatie die vroeger in dit veld te vinden was, kan
       nu gevonden worden in het bestand .buildinfo dat het vervangt.

    Auto-Built-Package: lijst-met-redenen
       Dit veld somt een lijst van onderling door spaties gescheiden redenen op waarom dit
       pakket automatisch gegenereerd werd. Binaire pakketten die met dit veld gemarkeerd
       werden, zullen niet te vinden zijn in het hoofdcontrolebestand debian/control van
       de broncode. De enige reden die momenteel gebruikt wordt, is debug-symbols.

    Build-Ids: lijst met elf-bouw-id's
       Dit veld geeft een lijst op van door witruimte van elkaar gescheiden ELF-bouw-id's.
       Dit zijn unieke identificatiesymbolen voor semantisch identieke ELF-objecten, voor
       elk ervan in het pakket. De indeling of de berekeningswijze voor elke bouw-id ligt
       niet vast bij ontwerp.

VOORBEELD

    Pakket: grep
    Essentieel: ja
    Prioriteit: vereist
    Sectie: base
    Onderhouder: Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>
    Architectuur: sparc
    Versie: 2.4-1
    Voorvereiste: libc6 (>= 2.0.105)
    Voorziet in: rgrep
    Conflicteert met: rgrep
    Beschrijving: GNU grep, egrep en fgrep.
    De GNU familie van grep-hulpprogramma's is misschien wel de "fastest grep in
    the west". GNU grep is gebaseerd op een snel `lazy-state deterministic
    matcher' (ongeveer twee keer zo snel als een gewone Unix grep), gekruist met
    een Boyer-Moore-Gosper zoekalgoritme voor een vaste tekenreeks, hetgeen
    voorkomt dat niet-voorkomende tekst wordt meegenomen in de volledige regexp
    zoekopdracht, zonder naar ieder teken te hoeven kijken. Het resultaat is
    gewoonlijk vele malen sneller dan Unix grep of egrep. (Maar reguliere
    expressies met terugverwijzingen zullen trager zijn.

BUGS

    Voor het veld Build-Ids wordt een eerder generieke naam gebruikt vanuit zijn originele
    context binnen een ELF-object, welke een zeer specifieke functie en uitvoerbaar formaat
    heeft.

ZIE OOK

    deb-src-control(5), deb(5), deb-version(7), debtags(1), dpkg(1), dpkg-deb(1).