Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    deb-src-control - Indeling van het hoofdcontrolebestand van Debian-broncodepakketten

OVERZICHT

    debian/control

BESCHRIJVING

    Elk Debian broncodepakket bevat het hoofdcontrolebestand «control», dat tenminste uit twee
    paragrafen bestaat, gescheiden door een witregel. De eerste paragraaf geeft alle
    informatie weer over het broncodepakket in het algemeen, terwijl elke daaropvolgende
    paragraaf exact één binair pakket beschrijft. Elke paragraaf bestaat minstens uit één
    veld.  Een  veld  begint  met  de  veldnaam,  zoals  Package  of  Section (niet
    hoofdlettergevoelig), gevolgd door een dubbele punt, het tekstgedeelte van het veld en een
    regeleinde. Velden mogen ook uit meerdere regels bestaan, maar iedere bijkomende regel
    zonder veldnaam moet minstens met één spatie beginnen. Gereedschap voegt de inhoud van
    velden die uit meerdere regels bestaan, meestal samen tot één regel (behalve in het geval
    van het veld Description; zie hierna). Om lege regels toe te voegen in een veld dat uit
    meerdere regels bestaat, moet u na de spatie een punt toevoegen. Regels die met een ‘#’
    beginnen worden als commentaar behandeld.

VELDEN BRONCODEPAKKET

    Source: broncodepakket-naam (verplicht)
       De waarde van dit veld is de naam van het broncodepakket en moet overeenkomen met
       de naam van het broncodepakket in het bestand debian/changelog. Een pakketnaam mag
       enkel bestaan uit kleine letters (a-z), cijfers (0-9), plussen (+) en minnen (-) en
       punten (.). Pakketnamen moeten minstens twee tekens lang zijn en moeten met een
       alfanumeriek teken (a-z0-9) in kleine letter beginnen.

    Maintainer: volledige-naam-en-e-mail (aanbevolen)
       Moet volgens de indeling «Joe Bloggs <jbloggs@foo.com>» opgemaakt zijn en verwijzen
       naar de persoon die momenteel het pakket onderhoudt, in tegenstelling tot de auteur
       van de software of de originele verpakker ervan.

    Uploaders: volledige-naam-en-e-mailadres
       Somt al de namen en de e-mailadressen op van de personen die het pakket mee
       onderhouden volgens dezelfde indeling als van het veld Maintainer. Meerdere
       mede-onderhouders moeten onderling door een komma gescheiden worden.

    Standards-Version: versietekenreeks
       Dit documenteert de meest recente versie van de normen die vastgelegd werden in de
       richtlijnen van de distributie en waaraan dit pakket voldoet.

    Description: korte-beschrijving
    uitgebreide-beschrijving
       De indeling van een pakketbeschrijving bestaat uit een beknopte korte samenvatting
       op de eerste regel (na de veldmarkering Description). De daaropvolgende regels
       moeten gebruikt worden voor een langere, meer gedetailleerde beschrijving. Elke
       regel van de uitgebreide beschrijving moet voorafgegaan worden door een spatie, en
       lege regels in de uitgebreide beschrijving moeten één enkele ‘.’ bevatten die volgt
       op de eraan voorafgaande spatie.

    Homepage: URL
       De URL van de homepage van het toeleverend project (upstream).

    Bugs: URL
       De URL van het bugopvolgingssysteem voor dit pakket. De momenteel gebruikte
       indeling is bts-type://bts-adres, zoals debbugs://bugs.debian.org. Meestal is dit
       veld niet nodig.

    Rules-Requires-Root: no|binary-targets|impl-trefwoorden
       Dit veld wordt gebruikt om aan te geven of het bestand debian/rules voorrechten van
       (fake)root nodig heeft om sommige van zijn targets uit te voeren, en zo ja wanneer.

       no   De binaire targets zullen (fake)root helemaal niet nodig hebben.

       binary-targets
           De binaire targets moeten altijd onder (fake)root uitgevoerd worden. Dit is
           de standaardwaarde als dit veld ontbreekt. Als dit veld toegevoegd wordt met
           een expliciete binary-targets, terwijl dit strikt genomen niet nodig is,
           geeft dit aan dat de noodzaak ervan onderzocht werd.

       impl-trefwoorden
           Dit is een door witruimte gescheiden lijst van trefwoorden die omschrijven
           wanneer (fake)root vereist is.

           Een trefwoord bestaat uit naamruimte/gevallen. Het onderdeel naamruimte mag
           geen "/" en geen witruimte bevatten. Het onderdeel gevallen mag geen
           witruimte bevatten. Voorts moeten beide delen volledig uit afdrukbare
           ASCII-tekens bestaan.

           Elk gereedschap/pakket zal een naamruimte definiëren die vernoemd wordt naar
           zichzelf  en een aantal gevallen waarin (fake)root vereist is. (Zie
           "Implementation provided keywords" in rootless-builds.txt).

           Wanneer het veld ingesteld is op een van de impl-trefwoorden, zal het
           bouwprogramma een interface ontsluiten die gebruikt wordt om een commando
           onder  (fake)root  uit  te  voeren.  (Zie  "Gain  Root  API"  in
           rootless-builds.txt.)

    Testsuite: namenlijst
    Testsuite-Triggers: pakketlijst
       Deze velden worden beschreven in de man-pagina dsc(5), aangezien zij gegenereerd
       worden op basis van informatie, afgeleid uit debian/tests/control, of letterlijk
       naar het controlebestand van de broncode gekopieerd worden.

    Vcs-Arch: URL
    Vcs-Bzr: URL
    Vcs-Cvs: URL
    Vcs-Darcs: URL
    Vcs-Git: URL
    Vcs-Hg: URL
    Vcs-Mtn: URL
    Vcs-Svn: URL
       De URL van de opslagruimte van het versiecontrolesysteem dat gebruikt wordt bij het
       onderhouden van dit pakket. Momenteel worden ondersteund: Arch, Bzr (Bazaar), Cvs,
       Darcs, Git, Hg (Mercurial), Mtn (Monotone) en Svn (Subversion). Meestal verwijst
       dit veld naar de laatste versie van het pakket, zoals de hoofdtak (main branch) of
       de stam (trunk)

    Vcs-Browser: URL
       De URL van een webinterface om door de opslagruimte van het versiecontrolesysteem
       te bladeren.

    Origin: naam
       De naam van de distributie waaruit dit pakket afkomstig is. Meestal is dit veld
       niet nodig.

    Section: sectie
       Dit is een veld van algemene aard dat het pakket in een categorie onderbrengt op
       basis van de software die het installeert. Enkele gebruikelijke secties zijn utils,
       net, mail, text, x11, enz.

    Priority: prioriteit
       Duidt het belang van dit pakket aan in verhouding tot het gehele systeem.
       Gebruikelijke prioriteiten zijn required, standard, optional, extra, enz.

       De velden Section en Priority hebben gewoonlijk een welbepaalde set mogelijke
       waarden, afhankelijk van de richtlijnen van de distributie.

    Build-Depends: pakketlijst
       Een lijst van pakketten die geïnstalleerd en geconfigureerd moeten zijn om het
       pakket uit de broncode te kunnen bouwen. Aan deze vereisten moet voldaan zijn bij
       het bouwen van binaire architectuurafhankelijke of architectuuronafhankelijke
       pakketten en broncodepakketten. Een vereiste vermelden in dit veld heeft niet exact
       hetzelfde effect als ze zowel in Build-Depends-Arch als in Build-Depends-Indep
       vermelden, aangezien ook voldaan moet zijn aan de vereiste voor het bouwen van het
       broncodepakket.

    Build-Depends-Arch: pakketlijst
       Hetzelfde als Build-Depends, maar ze zijn enkel nodig bij het bouwen van de
       architectuurafhankelijke pakketten. In dit geval worden ook de pakketten uit
       Build-Depends geïnstalleerd. Dit veld wordt ondersteund sinds dpkg 1.16.4; om met
       oudere versies van dpkg pakketten te bouwen moet in plaats daarvan Build-Depends
       gebruikt worden.

    Build-Depends-Indep: pakketlijst
       Hetzelfde als Build-Depends, maar ze zijn enkel nodig bij het bouwen van de
       architectuuronafhankelijke pakketten. In dit geval worden ook de pakketten uit
       Build-Depends geïnstalleerd.

    Build-Conflicts: pakketlijst
       Een lijst van pakketten die niet geïnstalleerd mogen zijn bij het bouwen van het
       pakket, bijvoorbeeld omdat ze interfereren met het gebruikte bouwsysteem. Een
       afhankelijkheidsrelatie opnemen in deze lijst heeft hetzelfde effect als ze zowel
       in Build-Conflicts-Arch als in Build-Conflicts-Indep opnemen, met het bijkomende
       effect dat ze ook gebruikt wordt als enkel het broncodepakket gebouwd wordt.

    Build-Conflicts-Arch: pakketlijst
       Hetzelfde  als  Build-Conflicts,  maar  enkel  bij  het  bouwen  van  de
       architectuurafhankelijke pakketten. Dit veld wordt ondersteund sinds dpkg 1.16.4;
       om met oudere versies van dpkg pakketten te bouwen moet in plaats daarvan
       Build-Conflicts gebruikt worden.

    Build-Conflicts-Indep: pakketlijst
       Hetzelfde  als  Build-Conflicts,  maar  enkel  bij  het  bouwen  van  de
       architectuuronafhankelijke pakketten.

    De syntaxis van de velden Build-Depends, Build-Depends-Arch en Build-Depends-Indep is een
    lijst van groepen van alternatieve pakketten. Elke groep is een lijst van pakketten die
    onderling gescheiden worden door het symbool verticale streep (of “pijp”), ‘|’. De groepen
    worden onderling gescheiden door komma's ‘,’ en de lijst kan eindigen met een afsluitende
    komma, die bij het genereren van de velden voor deb-control(5) weggelaten zal worden
    (sinds dpkg 1.10.14). Een komma moet geïnterpreteerd worden als een “AND” en een pijp als
    een “OR”, waarbij pijpen de sterkste binding hebben. Elke pakketnaam kan facultatief
    gevolgd worden door een architectuurkwalificatie, die toegevoegd wordt na een dubbele punt
    ‘:’, facultatief gevolgd door de vermelding van een versienummer tussen ronde haakjes ‘(’
    en ‘)’, een architectuurspecificatie tussen vierkante haakjes ‘[’ en ‘]’ en een
    restrictieformule die bestaat uit één of meer lijsten van profielnamen tussen punthaakjes
    ‘<’ en ‘>’.

    De syntaxis van de velden Build-Conflicts, Build-Conflicts-Arch en Build-Conflicts-Indep
    is een lijst van pakketnamen die onderling gescheiden zijn door een komma, waarbij de
    komma geïnterpreteerd moet worden als een “AND” en waarbij de lijst kan eindigen met een
    afsluitende komma, die bij het genereren van de velden voor deb-control(5) weggelaten zal
    worden (sinds dpkg 1.10.14).. Het specificeren van alternatieve pakketten met behulp van
    een “pijp” wordt niet ondersteund. Elke pakketnaam kan facultatief gevolgd worden door de
    vermelding van een versienummer tussen ronde haakjes, een architectuurspecificatie tussen
    vierkante haakjes en een restrictieformule die bestaat uit één of meer lijsten van
    profielnamen tussen punthaakjes.

    De naam van een architectuurkwalificatie kan een echte Debian-architectuurnaam zijn (sinds
    dpkg 1.16.5), any (sinds dpkg 1.16.2) of native (since dpkg 1.16.5). Indien ze weggelaten
    is, is de standaard voor het veld Build-Depends de architectuur van de huidige computer en
    voor het veld Build-Conflicts is dat any. Een echte Debian-architectuurnaam komt exact
    overeen met die architectuur voor die pakketnaam; any komt overeen met om het even welke
    architectuur voor die pakketnaam als het pakket gemarkeerd werd als Multi-Arch: allowed;
    native komt overeen met de huidige bouwarchitectuur indien het pakket niet gemarkeerd werd
    als Multi-Arch: foreign.

    Een versienummer kan beginnen met een ‘>>’. In dat geval levert dit met alle latere
    versies een overeenkomst op. Een versienummer kan al dan niet ook een Debian-pakketrevisie
    bevatten (met een koppelteken tussen versienummer en Debian-pakketrevisie). Toegestane
    versierelaties zijn ‘>>’ voor hoger dan, ‘<<’ voor lager dan, ‘>=’ voor hoger of gelijk
    aan, ‘<=’ voor lager of gelijk aan en ‘=’ voor gelijk aan.

    Een architectuuraanduiding bestaat uit één of meer architectuurnamen, onderling gescheiden
    door witruimte. Een uitroepteken mag elk van de namen voorafgaan, hetgeen de betekenis
    heeft van “NOT” (niet).

    Een restrictieformule bestaat uit één of meer restrictielijsten, onderling gescheiden door
    witruimte. Elke restrictielijst staat tussen punthaakjes. De items in de restrictielijst
    zijn bouwprofielnamen, onderling gescheiden door witruimte, en kunnen voorafgegaan worden
    door een uitroepteken, hetgeen de betekenis heeft van “NOT” (niet). Een restrictieformule
    heeft de verschijningsvorm van een expressie in disjunctieve normaalvorm.

    Merk op dat de vermelding dat pakketten vereist worden die behoren tot de categorie
    build-essential, weggelaten kan worden en dat het onmogelijk is om tegenover dergelijke
    pakketten een bouwtegenstrijdigheid te formuleren. Een lijst van deze pakketten is te
    vinden in het pakket build-essential.

VELDEN BINAIR PAKKET

    Merk op dat de velden Priority, Section en Homepage ook in een paragraaf van het binaire
    pakket kunnen voorkomen ter vervanging van de globale waarde uit het broncodepakket.

    Package: naam-binair-pakket (verplicht)
       Dit veld wordt gebruikt om de naam van het binaire pakket te vermelden. Dezelfde
       restricties gelden als voor de naam van een broncodepakket.

    Package-Type: deb|udeb|type
       Dit veld definieert het pakkettype. udeb is voor pakketten waarvan de omvang aan
       beperkingen onderworpen is en die door het installatieprogramma van Debian gebruikt
       worden. deb is de standaardwaarde, die verondersteld wordt als het veld ontbreekt.
       In de toekomst kunnen nog andere types toegevoegd worden.

    Architecture: arch|all|any (verplicht)
       De architectuur geeft aan op welk type hardware dit pakket werkt. Gebruik de waarde
       any voor pakketten die op alle architecturen werken. Voor  pakketten  die
       architectuuronafhankelijk zijn, zoals shell- en Perl-scripts of documentatie, moet
       u de waarde all gebruiken. Om pakketten tot een bepaalde set van architecturen te
       beperken, moet u de namen van de architecturen opgeven, onderling gescheiden door
       een spatie. Het is ook mogelijk om architectuur-jokers te plaatsen in de lijst (zie
       dpkg-architecture(1) voor bijkomende informatie daarover).

    Build-Profiles: restrictie-formule
       Dit veld geeft de condities aan waaronder dit binaire pakket al dan niet te bouwen
       is. Om deze conditie uit te drukken wordt voor de restrictieformule dezelfde
       syntaxis gebruikt als die van het veld Build-Depends.

       Indien de paragraaf over een binair pakket dit veld niet bevat, dan betekent dit
       impliciet dat het te bouwen is met alle bouwprofielen (met inbegrip van helemaal
       geen).

       Met andere woorden, indien aan de paragraaf betreffende een binair pakket een
       niet-leeg Build-Profiles-veld toegevoegd is, dan wordt  dat  binair  pakket
       gegenereerd indien en enkel indien de conditie die uitgedrukt wordt door de
       expressie in conjunctieve normaalvorm als waar geëvalueerd wordt.

    Essential: yes|no
    Build-Essential: yes|no
    Multi-Arch: same|foreign|allowed|no
    Tag: lijst-van-markeringen
    Description: korte-beschrijving (aanbevolen)
       Deze velden worden beschreven in de man-pagina deb-control(5), vermits zij
       letterlijk naar het controlebestand van het binaire pakket gekopieerd worden.

    Depends: pakketlijst
    Pre-Depends: pakketlijst
    Recommends: pakketlijst
    Suggests: pakketlijst
    Breaks: pakketlijst
    Enhances: pakketlijst
    Replaces: pakketlijst
    Conflicts: pakketlijst
    Provides: pakketlijst
    Built-Using: pakketlijst
       Deze velden benoemen relaties tussen pakketten. Ze worden besproken in de
       man-pagina deb-control(5). Wanneer deze velden in debian/control voorkomen, kunnen
       ze ook eindigen met een afsluitende komma (sinds dpkg 1.10.14), kunnen ze
       architectuurspecificaties bevatten en restrictieformules bevatten, wat bij het
       genereren van de velden voor deb-control(5) allemaal teruggebracht zal worden.

    Subarchitecture: waarde
    Kernel-Version: waarde
    Installer-Menu-Item: waarde
       Deze velden worden door het installatieprogramma van Debian in udeb's gebruikt en
       zijn  meestal  niet  nodig.  Zie  voor  meer  details  over  deze  velden
       /usr/share/doc/debian-installer/devel/modules.txt uit het pakket debian-installer.

DOOR DE GEBRUIKER GEDEFINIEERDE VELDEN

    Het is toegelaten om aan het bestand control bijkomende door de gebruiker gedefinieerde
    velden toe te voegen. De gereedschappen zullen deze velden negeren. Indien u wilt dat de
    velden mee gekopieerd worden naar de uitvoerbestanden, zoals de binaire pakketten, moet u
    een aangepast naamgevingsschema hanteren: de velden moeten beginnen met een X, gevolgd
    door nul of meer van de tekens SBC en een koppelteken.

    S   Het veld zal voorkomen in het control-bestand van het broncodepakket, zie dsc(5).

    B   Het veld zal voorkomen in het control-bestand van het binair pakket, zie
       deb-control(5).

    C   Het veld zal voorkomen in het controlebestand (.changes) van de upload, zie
       deb-changes(5).

    Merk op dat de voorvoegsels X[SBC]- weggelaten worden wanneer de velden gekopieerd worden
    naar de uitvoerbestanden. Een veld XC-Approved-By zal  als  Approved-By  in  het
    changes-bestand vermeld staan en niet opgenomen zijn in het control-bestand van het binair
    en het bronpakket.

    Houd er rekening mee dat deze door de gebruiker gedefinieerde velden gebruik maken van de
    globale naamruimte, waardoor ze op een gegeven ogenblik in de toekomst in botsing zouden
    kunnen komen met officieel erkende velden. Om deze mogelijke situatie te vermijden kunt u
    die velden laten voorafgaan door Private-, zoals XB-Private-Nieuw-Veld.

VOORBEELD

    # Commentaar
    Source: dpkg
    Section: admin
    Priority: required
    Maintainer: Dpkg Developers <debian-dpkg@lists.debian.org>
    # dit veld wordt gekopieerd naar het binaire en het broncodepakket
    XBS-Upstream-Release-Status: stable
    Homepage: https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg
    Vcs-Browser: https://git.dpkg.org/cgit/dpkg/dpkg.git
    Vcs-Git: https://git.dpkg.org/git/dpkg/dpkg.git
    Standards-Version: 3.7.3
    Build-Depends: pkg-config, debhelper (>= 4.1.81),
    libselinux1-dev (>= 1.28-4) [!linux-any]

    Package: dpkg-dev
    Section: utils
    Priority: optional
    Architecture: all
    # dit is een aangepast veld in het binaire pakket
    XB-Mentoring-Contact: Raphael Hertzog <hertzog@debian.org>
    Depends: dpkg (>= 1.14.6), perl5, perl-modules, cpio (>= 2.4.2-2),
    bzip2, lzma, patch (>= 2.2-1), make, binutils, libtimedate-perl
    Recommends: gcc | c-compiler, build-essential
    Suggests: gnupg, debian-keyring
    Conflicts: dpkg-cross (<< 2.0.0), devscripts (<< 2.10.26)
    Replaces: manpages-pl (<= 20051117-1)
    Description: Gereedschap voor pakketontwikkeling in Debian
    Dit pakket levert de ontwikkelingsgereedschappen (met inbegrip
    van dpkg-source) die nodig zijn om Debian broncodepakketten
    uit te pakken, te bouwen en te uploaden.
    .
    De meeste Debian broncodepakketten zullen bijkomend gereedschap
    nodig hebben om gebouwd te kunnen worden; de meeste pakketten hebben
    bijvoorbeeld make nodig en de C-compiler gcc.

ZIE OOK

    deb-control(5), deb-version(7), dpkg-source(1)