Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    dsc - Indeling van het controlebestand van Debian-broncodepakketten

OVERZICHT

    bestandsnaam.dsc

BESCHRIJVING

    Elk Debian broncodepakket bevat een .dsc-controlebestand dat uit een aantal velden
    bestaat. Ieder veld begint met een markering,  zoals  Source  of  Binary  (niet
    hoofdlettergevoelig), gevolgd door een dubbele punt en de tekstinhoud van het veld. Velden
    worden enkel door veldmarkeringen begrensd. De tekstinhoud van het veld kan met andere
    woorden verschillende regels lang zijn, maar de installatiegereedschappen zullen bij het
    verwerken van de tekstinhoud de regels gewoonlijk samenvoegen (behalve in het geval van de
    multiregel-velden Package-List, Files, Checksums-Sha1 en Checksums-Sha256; zie hierna)

    De controle-data mogen ingesloten liggen in een OpenPGP-handtekening met ASCII-harnas
    volgens de specificatie RFC4880.

VELDEN

    Format: indelingsversie (verplicht)
       De waarde van dit veld declareert de indelingsversie van het broncodepakket. De
       veldwaarde wordt door programma's die met een broncodepakket werken, gebruikt om de
       bestandenlijst in het broncodepakket te interpreteren en te bepalen hoe het
       uitgepakt moet worden. De syntaxis van de veldwaarde is: een numerieke hoofdversie
       (“0-9”), een punt (“.”), een numerieke onderversie (“0-9”), en dan eventueel na
       witruimte (“ \t”) een subtype dat, als het opgegeven wordt, bestaat uit een
       alfanumeriek (“a-z0-9”) woord tussen haakjes (“()”). Vanuit het oogpunt van
       syntaxis is het subtype optioneel, maar voor specifieke revisies van de indeling
       van broncodepakketten kan het een verplicht onderdeel zijn.

       De indelingen van de broncode die momenteel ondersteund worden door dpkg zijn 1.0,
       2.0, 3.0 (native), 3.0 (quilt), 3.0 (git), 3.0 (bzr) en 3.0 (custom). Raadpleeg
       dpkg-source(1) voor de beschrijving ervan.

    Source: broncode-naam (verplicht)
       De waarde van dit veld bepaalt de pakketnaam en wordt  door  de  meeste
       installatiegereedschappen gebruikt om bestandsnamen te genereren.

    Binary: lijst-van-binaire-pakketten
       Dit gevouwen veld somt, door komma's van elkaar gescheiden, de binaire pakketten op
       die door dit broncodepakket gebouwd kunnen worden.

       Dit veld is nu vervangen door het veld Package-List dat voldoende informatie geeft
       over welke binaire pakketten op welke architecturen geproduceerd worden, over
       bouwprofielen en over andere restricties die van belang zijn.

    Architecture: arch-lijst (aanbevolen)
       Een  lijst  van  door  spaties  van  elkaar  gescheiden  architecturen  en
       architectuurjokertekens  die  aangeven  voor  welk type hardware dit pakket
       gecompileerd kan worden. Gebruikelijke architectuurnamen en architectuurjokertekens
       zijn amd64, armel, i386, linux-any, any-amd64, enz.

       Merk op dat de waarde all bedoeld is voor pakketten die architectuuronafhankelijk
       zijn en any voor pakketten die architectuurafhankelijk zijn. De lijst mag de
       speciale waarde all bevatten (of er uitsluitend uit bestaan). Wanneer de lijst het
       architectuurjokerteken any bevat, is all de enige andere toegelaten waarde in de
       lijst.

       De  waarde  van  dit  veld  wordt gewoonlijk gegenereerd op basis van de
       Architecture-velden in het bestand debian/control van het broncodepakket.

    Version: versie-tekenreeks (verplicht)
       Gewoonlijk is dit het originele versienummer van het pakket, welke vorm de auteur
       van het programma er ook voor gebruikt. Het kan ook een Debian-revisienummer
       bevatten (voor niet uit Debian stammende pakketten). De exacte indeling en het
       sorteringsalgoritme worden beschreven in deb-version(7).

    Origin: naam
       De naam van de distributie waaruit dit pakket afkomstig is.

    Maintainer: volledige-naam-en-e-mail (aanbevolen)
       Moet opgemaakt worden volgens de indeling “Joe Bloggs <jbloggs@foo.com>”, en is
       gewoonlijk de persoon die het pakket maakte, in tegenstelling tot de auteur van de
       verpakte software.

    Uploaders: lijst van volledige-namen-en-e-mailadressen
       Somt al de namen en de e-mailadressen op van de personen die het pakket mee
       onderhouden volgens dezelfde indeling als van het veld Maintainer. Meerdere
       mede-onderhouders moeten onderling door een komma gescheiden worden.

    Description: korte-beschrijving
    uitgebreide-beschrijving
       De indeling van een pakketbeschrijving bestaat uit een beknopte korte samenvatting
       op de eerste regel (na de veldmarkering Description). De daaropvolgende regels
       moeten gebruikt worden voor een langere, meer gedetailleerde beschrijving. Elke
       regel van de uitgebreide beschrijving moet voorafgegaan worden door een spatie, en
       lege regels in de uitgebreide beschrijving moeten één enkele ‘.’ bevatten die volgt
       op de eraan voorafgaande spatie.

    Homepage: URL
       De URL van de homepage van het toeleverend project (upstream).

    Standards-Version: versietekenreeks (aanbevolen)
       Dit documenteert de meest recente versie van de normen die vastgelegd werden in de
       richtlijnen van de distributie en waaraan dit pakket voldoet.

    Vcs-Browser: URL
       De  url  van  een  webinterface  waarmee  door  de  opslagruimte  van het
       versiecontrolesysteem kan gebladerd worden.

    Vcs-Arch: URL
    Vcs-Bzr: URL
    Vcs-Cvs: URL
    Vcs-Darcs: URL
    Vcs-Git: URL
    Vcs-Hg: URL
    Vcs-Mtn: URL
    Vcs-Svn: URL
       Deze velden declareren de url van de opslagruimte van het versiecontrolesysteem dat
       gebruikt wordt om dit pakket te onderhouden. Zie deb-src-control(5) voor verdere
       informatie.

    Testsuite: namenlijst
       Dit veld declareert dat het broncodepakket de opgegeven testsuites bevat. De waarde
       is een lijst van onderling door komma's gescheiden testsuites. Indien de waarde
       autopkgtest bestaat, wordt verondersteld dat het bestand debian/tests/control
       bestaat. Indien het bestand bestaat, maar de waarde niet, dan zal dpkg-source die
       automatisch toevoegen met behoud van de vroegere waarden.

    Testsuite-Triggers: pakketlijst
       Dit veld declareert de door komma's gescheiden unie van alle testvereisten (de
       velden Depends uit het bestand debian/tests/control), waaruit alle restricties
       verwijderd en alle OR-vereisten uitgevlakt werden (dit betekent omgezet naar aparte
       AND-relaties), uitgezonderd voor de binaire pakketten, gegenereerd door dit
       broncodepakket en het equivalent van zijn meta-vereiste @.

       Motivering: dit veld is noodzakelijk omdat anders elk broncodepakket uitgepakt zou
       moeten worden om de testvereisten te kunnen achterhalen.

    Build-Depends: pakketlijst
    Build-Depends-Arch: pakketlijst
    Build-Depends-Indep: pakketlijst
    Build-Conflicts: pakketlijst
    Build-Conflicts-Arch: pakketlijst
    Build-Conflicts-Indep: pakketlijst
       Deze velden declareren de relaties tussen het broncodepakket en de pakketten die
       gebruikt worden om het te bouwen. Zij worden besproken in de  man-pagina
       deb-src-control(5).

    Package-List:
    pakket pakkettype sectie prioriteit trefwoord-waarde-lijst
       Dit  multiregel-veld  bevat  een lijst van binaire pakketten die door dit
       broncodepakket gegenereerd worden.

       Het element pakket is de naam van het binaire pakket.

       Het element pakket-type is het type van het binaire pakket, meestal deb; een andere
       gebruikelijke waarde is udeb.

       De elementen sectie (section) en prioriteit (priority) komen overeen met de velden
       met dezelfde naam van het binaire pakket.

       Het element trefwoord-waarde-lijst is een lijst van door spaties gescheiden
       trefwoord=waarde en de momenteel herkende optionele trefwoorden zijn:

       arch  De architectuurrestrictie uit het veld Architecture van het binaire pakket,
           waarbij spaties naar ‘,’ geconverteerd worden.

       profile
           De genormaliseerde bouwprofiel-restrictieformule uit het veld Build-Profile
           van het binaire pakket, waarbij OR's omgezet worden naar ‘+’ en AND's naar
           ‘,’.

       essential
           Indien het binaire pakket essentieel (essential) is, zal dit trefwoord de
           waarde hebben van het veld Essential en dat is de waarde yes.

    Files: (verplicht)
    Checksums-Sha1: (verplicht)
    Checksums-Sha256: (verplicht)
    controlesom grootte bestandsnaam
       Deze multiregel-velden bevatten een lijst van bestanden met voor elk van hen een
       controlesom en een grootte. Deze velden hebben een identieke syntaxis  en
       verschillen onderling enkel inzake het gebruikte algoritme voor de controlesom: MD5
       voor Files, SHA-1 voor Checksums-Sha1 en SHA-256 voor Checksums-Sha256.

       De eerste regel van de veldwaarde (het deel dat op dezelfde regel staat als de door
       een dubbele punt gevolgde veldnaam) is steeds leeg. De inhoud van het veld wordt in
       de vervolgregels verwoord, één regel per bestand. Elke regel bestaat uit de
       controlesom, een spatie, de bestandsgrootte, een spatie en de bestandsnaam.

       Deze velden sommen alle bestanden op die deel uitmaken van het broncodepakket. De
       lijst bestanden in deze velden moet overeenkomen met de lijst bestanden in de
       andere verwante velden.

BUGS

    Het veld Format combineert de indeling van het .dsc-bestand zelf en de indeling van het
    uitgepakte broncodepakket.

ZIE OOK

    deb-src-control(5), deb-version(7), dpkg-source(1).