Provided by: apt_1.9.4_amd64 bug

NAME

    sources.list - Lijst met geconfigureerde gegevensbronnen van APT

OMSCHRIJVING

    De pakketbronnenlijst /etc/apt/sources.list en de bestanden die in
    /etc/apt/sources.list.d/ te vinden zijn, werden ontwikkeld om gelijk welk aantal actieve
    bronnen en een variatie aan bronmedia te ondersteunen. In de bestanden wordt elke
    pakketbron op een aparte regel vermeld (de één-regelstijl) of ze bevatten uit meerdere
    regels bestaande elementen die per element een of meer pakketbronnen definiëren (de deb822
    stijl), waarbij de meest wenselijke pakketbron eerst komt (voor het geval een bepaalde
    versie in meer dan één pakketbron te vinden is). De op deze geconfigureerde pakketbronnen
    beschikbare informatie wordt opgevraagd met apt-get update (of met een equivalent commando
    van een ander front-end voor APT).

SOURCES.LIST.D

    De map /etc/apt/sources.list.d biedt de mogelijkheid om items voor sources.list in
    afzonderlijke bestanden toe te voegen. Zoals beschreven wordt in de volgende twee secties,
    zijn twee verschillende bestandsindelingen toegelaten. Bestandsnamen moeten eindigen op
    .list of .sources, afhankelijk van welke indeling ze bevatten. De bestandsnamen mogen
    enkel letters (a-z en A-Z), cijfers (0-9), lage streepjes (_), koppeltekens (-) en punten
    (.) bevatten. Is dit niet het geval, dan zal APT melden dat het een bestand overgeslagen
    heeft, tenzij dat bestand beantwoordt aan een patroon uit de configuratielijst
    Dir::Ignore-Files-Silently - in dat geval zal het stilzwijgend overgeslagen worden.

INDELING IN ÉÉN-REGELSTIJL

    Bestanden met deze indeling hebben de extensie .list. Iedere regel die een pakketbron
    specificeert, begint met het type (bijv. deb-src), gevolgd door opties en argumenten voor
    dat type. Een individueel item mag niet tot op een volgende regel doorlopen. Lege regels
    worden overgeslagen en het teken # ergens op een regel geeft aan dat de rest van die regel
    commentaar bevat. Als gevolg daarvan kan een item gedeactiveerd worden door de hele regel
    uit te commentariëren. Indien er opties opgegeven moeten worden, worden ze van elkaar
    gescheiden door komma's en allemaal samen worden ze tussen rechte haakjes ([]) op de regel
    geplaatst na het type en daarvan gescheiden door een komma. Indien een optie meerdere
    waarden mag hebben, dan worden ze met een komma (,) van elkaar gescheiden. De naam van een
    optie wordt van zijn waarde(n) gescheiden met een gelijkheidsteken (=). Multi-waarde
    opties hebben ook -= en += als scheidingstekens. In plaats van de standaardwaarde(n) te
    vervangen door de opgegeven waarde(n), wijzigen zij de standaardwaarde(n) door er de
    opgegeven waarden uit te verwijderen of eraan toe te voegen.

    Dit is de traditionele indeling die door alle versies van apt ondersteund wordt. Merk op
    dat niet alle opties die hieronder beschreven worden door alle versies van apt ondersteund
    worden. Merk ook op dat sommige oudere toepassingen die zelfstandig deze indeling ontleden
    wellicht geen opties zullen verwachten, aangezien die ongebruikelijk waren voor de
    invoering van multi-architectuurondersteuning.

INDELING IN DEB822-STIJL

    Bestanden met deze indeling hebben de extensie .sources. Op het gebied van de syntaxis is
    de indeling gelijkaardig aan andere bestanden die door Debian en zijn derivaten gebruikt
    worden, zoals de metadatabestanden die apt ophaalt bij de geconfigureerde pakketbronnen of
    het bestand debian/control in een Debian broncodebestand. Individuele items worden van
    elkaar gescheiden door een witregel. Bijkomende witregels worden genegeerd en het teken #
    aan het begin van een regel markeert de volledige regel als commentaar. Een item kan dus
    gedeactiveerd worden door elke regel die onderdeel is van dat item, uit te commentariëren.
    Maar meestal is het eenvoudiger om het item te deactiveren door er het veld "Enabled: no"
    aan toe te voegen. Dat veld verwijderen of het instellen op yes, activeert het item
    opnieuw. Opties gebruiken dezelfde syntaxis als elk ander veld: een veldnaam gescheiden
    van zijn waarde(n) door een dubbele punt (:) en optionele spaties. Merk in het bijzonder
    op dat meerdere waarden onderling gescheiden worden door witruimte (zoals spaties, tabs en
    regeleindes) en niet door komma's, zoals het geval is bij de één-regelindeling.
    Multi-waarde velden, zoals Architectures, kennen ook Architectures-Add en
    Architectures-Remove om de standaardwaarde aan te passen in plaats van ze te vervangen.

    Dit is een nieuwe indeling die door apt zelf ondersteund wordt sinds versie 1.1. Eerdere
    versies negeren dergelijke bestanden met een kennisgevingsbericht zoals eerder beschreven.
    Het is de bedoeling dat deze indeling gaandeweg de standaardindeling wordt en dat de
    eerder beschreven één-regelstijl uitgefaseerd wordt, vermits het zowel voor mensen als
    voor machines makkelijker is om in deze nieuwe indeling items aan te maken, uit te breiden
    en te wijzigen, in het bijzonder als er een heleboel pakketbronnen en/of opties in het
    spel zijn. Ontwikkelaars die met pakketbronnen van apt werken en/of ze ontleden worden
    sterk aangemoedigd om ondersteuning voor deze indeling toe te voegen en om met het
    APT-team contact te nemen om dit werk te coördineren en met elkaar te delen. Gebruikers
    kunnen nu reeds ongehinderd op deze indeling overschakelen, maar kunnen eventueel
    problemen ondervinden met software die deze nieuwe indeling nog niet ondersteunt.

DE TYPES DEB EN DEB-SRC: ALGEMENE INDELING

    Het type deb verwijst naar een typisch Debian-archief met twee niveaus,
    distributie/component. De distributie is over het algemeen de naam van een suite zoals
    stable of testing of een codenaam zoals buster of bullseye, terwijl component een van de
    volgende kan zijn: main, contrib of non-free. Het type deb-src verwijst in dezelfde vorm
    als het type deb naar de broncode van een Debian distributie. Om bronnenindexen te kunnen
    ophalen is een deb-src-regel noodzakelijk.

    De indeling van twee items in de één-regelstijl met de types deb en deb-src, ziet er zo
    uit:

      deb [ optie1=waarde1 optie2=waarde2 ] uri suite [component1] [component2] [...]
      deb-src [ optie1=waarde1 optie2=waarde2 ] uri suite [component1] [component2] [...]

    Anderzijds ziet het equivalent van dit item in deb822-stijl er als volgt uit:

        Types: deb deb-src
        URIs: uri
        Suites: suite
        Components: [component1] [component2] [...]
        optie1: waarde1
        optie2: waarde2

    De URI voor het type deb moet de basis vermelden van de Debian distributie waar APT de
    benodigde informatie kan vinden. suite kan een exact pad opgeven en in dat geval moeten
    de componenten weggelaten worden en moet suite eindigen op een slash (/). Dit is nuttig in
    een geval waarbij enkel een specifieke sub-sectie van het archief dat door de URI
    aangeduid wordt, van belang is. Indien suite geen exact pad opgeeft, moet minstens één
    component vermeld worden.

    suite kan ook een variabele, $(ARCH), bevatten, die omgezet wordt naar de Debian
    architectuur (zoals amd64 of armel) die op het systeem in gebruik is. Dit laat toe om
    archtectuuronafhankelijke sources.list-bestanden te gebruiken. Over het algemeen is dit
    enkel van belang wanneer een exact pad opgegeven wordt. Anders zal APT automatisch een URI
    genereren met de huidige architectuur.

    Als uit een bepaalde locatie een subset van alle beschikbare distributies of componenten
    gewenst wordt, kan het bij het hanteren van de één-regelstijl nodig zijn om meerdere
    regels voor dezelfde URI te gebruiken, aangezien er per regel slechts één distributie
    opgegeven kan worden. Nadat APT intern een complete set gegenereerd heeft, zal het de
    URI-lijst sorteren en bijvoorbeeld meerdere verwijzingen naar eenzelfde computer op het
    internet, samenbundelen in eenzelfde verbinding. Dit is om niet op een inefficiënte manier
    te werk te gaan door een FTP-verbinding tot stand te brengen, die te sluiten, iets anders
    te doen en vervolgens opnieuw een verbinding te moeten maken met dezelfde computer. APT
    zet ook parallelle verbindingen op met verschillende computers om effectiever om te gaan
    met sites met een geringe bandbreedte.

    Het is belangrijk om pakketbronnen in volgorde van voorkeur te vermelden met de grootste
    voorkeur eerst. Een typisch gebruik is een ordening volgens snelheid van snelst naar
    traagst (bijvoorbeeld een CD gevolgd door computers op een lokaal netwerk en tenslotte
    afgelegen internetcomputers).

    Bij wijze van voorbeeld zouden de pakketbronnen voor uw distributie er als volgt kunnen
    uitzien met de indeling in de één-regelstijl:

      deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu disco main restricted
      deb http://security.ubuntu.com/ubuntu disco-security main restricted
      deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu disco-updates main restricted

    en als volgt met de indeling in de deb822-stijl:

      Types: deb
      URIs: http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu
      Suites: disco disco-updates
      Components: main restricted

      Types: deb
      URIs: http://security.ubuntu.com/ubuntu
      Suites: disco-security
      Components: main restricted

DE TYPES DEB EN DEB-SRC: OPTIES

    Bij elk pakketbronitem kunnen opties opgegeven worden om aan te passen welke bron gebruikt
    wordt en op welke manier er gegevens van opgehaald worden. Indeling, syntaxis en namen van
    de opties variëren naargelang het een één-regelstijl of een deb822-stijl betreft, zoals
    eerder beschreven, maar met beide stijlen kunnen dezelfde opties gebruikt worden. Om het
    eenvoudig te houden vermelden we hier de veldnaam voor de deb822-stijl en geven we de naam
    voor de één-regelstijl er tussen haakjes bij. Onthoud dat u multi-waarde opties expliciet
    kunt vermelden, maar dat u daarnaast over de optie beschikt om ze aan te passen uitgaande
    van hun standaardwaarde. Maar hier geven we hun namen expliciet weer. Niet-ondersteunde
    opties worden door alle versies van APT geruisloos genegeerd.

    ·  Architectures (arch) is een multi-waarde optie waarmee opgegeven wordt voor welke
      architecturen er informatie opgehaald moet worden. Indien deze optie niet ingesteld
      werd, geldt als standaard alle architecturen die in de configuratieoptie
      APT::Architectures gedefinieerd zijn.

    ·  Languages (lang) is een multi-waarde optie waarmee opgegeven wordt voor welke talen er
      informatie, zoals vertaalde pakketbeschrijvingen, opgehaald moet worden. Indien deze
      optie niet ingesteld werd, geldt als standaard alle talen die in de configuratieoptie
      Acquire::Languages gedefinieerd zijn.

    ·  Targets (target) is een multi-waarde optie waarmee opgegeven wordt welke
      downloadtargets apt uit deze pakketbron zal trachten op te halen. Indien deze optie
      niet gespecificeerd werd, wordt de standaardset gedefinieerd door het
      configuratiebereik Acquire::IndexTargets (targets worden aan de hand van hun naam
      gepreciseerd in het veld Created-By). Daarenboven kunnen specifieke targets
      geactiveerd of gedeactiveerd worden door het veld Identifier als een optie met een
      booleaanse waarde te gebruiken in plaats van op deze multi-waarde optie beroep te
      doen.

    ·  PDiffs (pdiffs) is een yes/no (ja/nee) waarde die regelt of APT moet proberen om
      PDiffs op te halen om oude indexen bij te werken in plaats van de volledige nieuwe
      indexen te downloaden. De waarde van deze optie wordt genegeerd als de pakketbron niet
      aangeeft dat er PDiffs beschikbaar zijn. Standaard is dit de waarde van de optie met
      eenzelfde naam voor een specifiek indexbestand, zoals gedefinieerd in het bereik
      Acquire::IndexTargets, dat zelf als standaard de waarde krijgt van de
      configuratieoptie Acquire::PDiffs, die op zijn beurt standaard op yes ingesteld staat.

    ·  By-Hash (by-hash) kan als waarde hebben yes, no of force en regelt of APT moet
      proberen de indexen te bekomen via een URI die geconstrueerd wordt op basis van de
      hash-som van het verwachte bestand, in plaats van de welbekende stabiele bestandsnaam
      van het indexbestand te gebruiken. Dit gebruiken kan een discrepantie tussen
      hash-sommen voorkomen, maar het vereist wel een spiegelserver die dit ondersteunt. De
      waarde yes activeert en no deactiveert het gebruik van deze functionaliteit in het
      geval de pakketbron aangeeft dit te ondersteunen, terwijl force deze functionaliteit
      activeert, ongeacht wat de pakketbron aangeeft. Standaard is dit de waarde van de
      optie met eenzelfde naam voor een specifiek indexbestand, zoals gedefinieerd in het
      bereik Acquire::IndexTargets, dat zelf als standaard de waarde krijgt van de
      configuratieoptie Acquire::By-Hash, die op zijn beurt standaard op yes ingesteld
      staat.

    Daarnaast zijn er opties die, als ze ingesteld worden, betrekking hebben op alle
    pakketbronnen met dezelfde URI en Suite, waardoor ze ingesteld moeten worden voor alle
    soortgelijke items en er niet gevarieerd kan worden tussen verschillende componenten. Als
    er zich dergelijke anomalieën manifesteren, zal APT ze proberen te ontdekken en
    verbeteren.

    ·  Allow-Insecure (allow-insecure), Allow-Weak (allow-weak) en
      Allow-Downgrade-To-Insecure (allow-downgrade-to-insecure) zijn booleaanse waarden die
      allemaal standaard de waarde no hebben. Indien ze op yes ingesteld worden, omzeilen ze
      delen van apt-secure(8) en daarom zouden ze niet lichtzinnig gebruikt moeten worden!

    ·  Trusted (trusted) is een drie-status waarde die als standaardgedrag heeft dat APT
      uitmaakt of een pakketbron als betrouwbaar aanzien wordt, dan wel of er een
      waarschuwing getoond moet worden vooraleer bijvoorbeeld pakketten van die pakketbron
      geïnstalleerd worden. Deze optie kan gebruikt worden om die beslissing te omzeilen. De
      waarde yes zegt APT om die pakketbron steeds als betrouwbaar te beschouwen, zelfs als
      ze niet slaagt bij authenticatietoetsen. Ze schakelt delen van apt-secure(8) uit en
      zou daarom enkel gebruikt mogen worden in een lokale en betrouwbare context (als men
      ze hoe dan ook al zou gebruiken), aangezien anders de beveiliging verbroken wordt. De
      waarde no doet het tegenovergestelde en zorgt ervoor dat een pakketbron behandeld
      wordt als onbetrouwbaar, zelfs al was ze succesvol bij de authenticatietoetsen. De
      standaardwaarde kan niet expliciet ingesteld worden.

    ·  Signed-By (signed-by) is een optie die van een pakketbron vereist dat de verificatie
      door apt-secure(8) gebeurt aan de hand van een bepaalde set sleutels in plaats van aan
      de hand van alle betrouwbare sleutels die in de configuratie van apt staan. Deze optie
      wordt opgegeven als een lijst van absolute paden naar sleutelbosbestanden (moeten
      toegankelijk zijn voor en te lezen door de systeemgebruiker _apt; zorg er dus voor dat
      iedereen leesrechten heeft op het bestand) en naar de vingerafdrukken van uit die
      sleutelbossen te selecteren sleutels. Indien geen sleutelbosbestanden opgegeven
      werden, geldt als standaard de sleutelbos trusted.gpg en alle sleutelbossen uit de map
      trusted.gpg.d/ (zie apt-key fingerprint). Indien geen vingerafdruk opgegeven werd,
      worden alle sleutels uit de sleutelbossen geselecteerd. Een vingerafdruk aanvaardt ook
      alle handtekeningen die met een subsleutel van deze sleutel gemaakt werden. Indien dit
      niet het gewenste gedrag is, kan aan de vingerafdruk een uitroepteken (!) toegevoegd
      worden waardoor dit gedrag uitgezet wordt. Standaard krijgt de optie de waarde van de
      optie met dezelfde naam wanneer die ingesteld staat in het vooraf uit deze pakketbron
      opgehaald bestand Release (door middel hiervan kunnen enkel vingerafdrukken opgegeven
      worden). Anders worden alle sleutels uit de betrouwbare sleutelbossen als geldige
      ondertekenaars van deze pakketbron aanzien.

    ·  Check-Valid-Until (check-valid-until) is een yes/no (ja/nee) waarde die regelt of APT
      moet proberen om replay-aanvallen te ontdekken. De maker van een pakketbron kan een
      tijdstip bepalen tot wanneer de gegevens die door de pakketbron ter beschikking
      gesteld worden, als geldig beschouwd mogen worden. Als dat tijdstip aangebroken is en
      er geen nieuwe gegevens ter beschikking gesteld werden, zullen de gegevens als
      vervallen beschouwd worden en er zal een foutmelding gegeven worden. Dit verhoogt niet
      enkel de veiligheid, aangezien een aanvaller met kwade bedoelingen niet eeuwig oude
      gegevens kan blijven versturen om op die manier een gebruiker van een opwaardering af
      te houden, het helpt gebruikers ook om spiegelservers die niet langer bijgewerkt
      worden te detecteren. Sommige pakketbronnen, zoals historische archieven, worden
      evenwel met opzet niet langer bijgewerkt en om die reden kan deze toets uitgezet
      worden door deze optie op no in te stellen. Als standaard geldt de waarde van de
      configuratieoptie Acquire::Check-Valid-Until, die op haar beurt yes als standaard
      heeft.

    ·  Valid-Until-Min (valid-until-min) en Valid-Until-Max (valid-until-max) kunnen gebruikt
      worden om, uitgedrukt in seconden, de periode tot wanneer gegevens van deze pakketbron
      als geldig beschouwd mogen worden, te verlengen of te verkorten. -Max kan vooral
      nuttig zijn om uw eigen waarde in te stellen in het geval van een pakketbron met een
      Release-bestand waarin het veld Valid-Until ontbreekt, terwijl -Min gebruikt kan
      worden om de geldigheidsduur te verlengen van een zelden opgewaardeerde (lokale)
      spiegelserver van een vaker bijgewerkt, maar moeilijker toegankelijk archief (dat ook
      vermeld staat in sources.list). Op die manier hoeft men deze toets niet volledig uit
      te schakelen. Als standaard geldt de waarde van de configuratieopties
      Acquire::Min-ValidTime en Acquire::Max-ValidTime, die beide standaard niet ingesteld
      zijn.

    ·  Check-Date (check-date) is een waarde van het type yes/no. Ze regelt of APT de tijd op
      de machine als correct moet beschouwen en dus tijdgerelateerde toetsingen moet
      uitvoeren, zoals controleren of een Release-bestand zich niet in de toekomst situeert.
      Als men deze optie uitzet zet men ook de hierboven vermelde optie Check-Valid-Until
      uit.

    ·  Date-Max-Future (date-max-future) regelt hoe ver in de toekomst een pakketbron zich
      mag situeren. Is standaard ingesteld op de waarde van de configuratieoptie
      Acquire::Max-FutureTime die standaard de waarde van 10 seconden heeft.

    ·  InRelease-Path (inrelease-path) bepaalt het pad naar het InRelease-bestand ten
      opzichte van de normale positie van een InRelease-bestand. Standaard staat deze optie
      uit en zal APT proberen een InRelease-bestand op te halen, en indien dat niet lukt,
      een Release-bestand en het daaraan gekoppelde Release.gpg-bestand. Als deze optie
      ingesteld wordt, zal het opgegeven pad gebruikt worden in plaats van het
      InRelease-bestand en wordt het terugvallen op Release-bestanden uitgeschakeld.

URI-SPECIFICATIE

    De momenteel herkende URI-types zijn:

    http (apt-transport-http(1))
      De methode http geeft een HTTP-server op voor een archief. Dit is de meest
      gebruikelijke methode. De URI zelf kan rechtstreeks login-informatie bevatten als dat
      door het archief vereist wordt, maar de voorkeur moet gegeven worden aan het gebruik
      van apt_auth.conf(5). De methode biedt ook ondersteuning voor SOCKS5- en
      HTTP(S)-proxy's, ofwel geconfigureerd via een apt-specifieke configuratie, of
      gespecificeerd met de omgevingsvariabele http_proxy volgens de indeling
      http://gebruiker:wachtwoord@server:poort/ (er vanuit gaand dat het om een HTTP-proxy
      gaat die authenticatie vereist). De authenticatie-informatie voor proxy's kan ook
      verstrekt worden via apt_auth.conf(5).

      Merk op dat deze authenticatiemethodes onveilig zijn, aangezien de volledige
      communicatie met de externe server (of de proxy) onversleuteld verloopt. Daardoor kan
      een voldoende onderlegde aanvaller de logingegevens bekijken en opslaan evenals de
      rest van de interactie. De aanvaller kan evenwel de communicatie niet beïnvloeden,
      vermits het databeveiligingsmodel dat toegepast wordt door APT, onafhankelijk van de
      gekozen transportmethode functioneert. Raadpleeg voor details apt-secure(8).

    https (apt-transport-https(1))
      De methode https geeft een HTTPS-server op voor een archief en is inzake gebruik en
      beschikbare opties erg vergelijkbaar met de http-methode. Het grote verschil is dat de
      communicatie tussen apt en de server (of de proxy) versleuteld verloopt. Merk op dat
      de versleuteling niet verhindert dat een aanvaller kan te weten komen met welke server
      (of welke proxy) apt communiceert. En eventueel kan deze via een meer diepgaande
      analyse toch nog achterhalen welke gegevens gedownload werden. Indien dit een
      bekommernis is, kunnen de op Tor gebaseerde methodes die later behandeld worden, een
      adequaat alternatief vormen.

    mirror, mirror+methode (apt-transport-mirror(1))
      De methode mirror (spiegelserver) geeft de locatie van een spiegelserverlijst aan.
      Standaard is de methode die voor de locatie gebruikt wordt, http, maar gelijk welke
      andere methode kan gebruikt worden via mirror+methode. De spiegelserverlijst zelf kan
      veel verschillende URI's bevatten voor spiegelservers, welke de APT-cliënt op
      transparante wijze kan uitpikken, kiezen en erop terugvallen om op die manier bij te
      dragen tot het verdelen van de werklast over de beschikbare spiegelservers en ervoor
      te zorgen dat clients gegevens kunnen verkrijgen, zelfs als bepaalde geconfigureerde
      spiegelservers niet beschikbaar zijn.

    file
      De methode file laat toe om gelijk welke map uit het bestandssysteem als een archief
      te beschouwen. Dit is nuttig voor aankoppelingen via NFS, voor lokale spiegelservers
      en lokale archieven.

    cdrom
      De methode cdrom laat APT toe om een lokaal CD-, DVD- of USB-station te gebruiken en
      media te wisselen. Gebruik het programma apt-cdrom(8) om regels met CD-pakketbronnen
      aan te maken in de lijst met pakketbronnen.

    ftp
      De methode ftp geeft een FTP-server op voor een archief. Het gebruik van FTP is op de
      terugweg ten voordele van http en https en veel archieven hebben ofwel nooit
      FTP-toegang aangeboden of trekken die terug in. Indien u deze methode nog steeds nodig
      heeft, zijn er veel configuratieopties voor beschikbaar binnen de ruimte Acquire::ftp.
      Ze worden in apt.conf(5) gedetailleerd.

      Noteer dat een FTP-proxy opgegeven kan worden met de omgevingsvariabele ftp_proxy. Met
      deze omgevingsvariabele en enkel daarmee kan ook een HTTP-proxy opgegeven worden (HTTP
      proxyservers kunnen vaak omgaan met FTP-URL's). Proxy's die HTTP gebruiken en in het
      configuratiebestand vermeld staan worden genegeerd.

    copy
      De methode copy is identiek aan de methode file behalve dat pakketten gekopieerd
      worden naar de cache-map in plaats van ze rechtstreeks op hun locatie te gebruiken.
      Dit is nuttig voor gebruikers van verwijderbare media om met behulp van APT bestanden
      te kopiëren.

    rsh, ssh
      De methode rsh/ssh maakt gebruik van RSH/SSH om een verbinding met een externe
      computer te maken en als een welbepaalde gebruiker toegang te krijgen tot de
      bestanden. Voorafgaandelijke configuratie van rhosts of RSA-sleutels wordt aanbevolen.
      De standaardcommando's find en dd worden gebruikt om de overdracht van bestanden van
      de externe computer uit te voeren.

    nog andere herkenbare URI-types toevoegen
      APT kan uitgebreid worden met extra methodes die door andere optionele pakketten ter
      beschikking gesteld worden en die moeten voldoen aan het naamgevingsschema
      apt-transport-methode. Het APT-team onderhoudt bijvoorbeeld ook het pakket
      apt-transport-tor, dat methodes aanbiedt om toegang te krijgen tot HTTP- en
      HTTPS-URI's, waarbij een route via het Tor-netwerk genomen wordt.

VOORBEELDEN

    Gebruikt het lokaal opgeslagen (of via NFS aangekoppelde) archief in /home/apt/debian voor
    stable/main, stable/contrib, en stable/non-free.

      deb file:/home/apt/debian stable main contrib non-free

      Types: deb
      URIs: file:/home/apt/debian
      Suites: stable
      Components: main contrib non-free

    Zoals hierboven, behalve dat hier de distributie unstable (distributie in ontwikkeling)
    gebruikt wordt.

      deb file:/home/apt/debian unstable main contrib non-free

      Types: deb
      URIs: file:/home/apt/debian
      Suites: unstable
      Components: main contrib non-free

    Specificatie voor de bronbestanden van het voorgaande.

      deb-src file:/home/apt/debian unstable main contrib non-free

      Types: deb-src
      URIs: file:/home/apt/debian
      Suites: unstable
      Components: main contrib non-free

    De eerste regel haalt pakketinformatie op voor de architecturen uit APT::Architectures
    terwijl de tweede steeds amd64 en armel ophaalt.

      deb http://deb.debian.org/debian buster main
      deb [ arch=amd64,armel ] http://deb.debian.org/debian buster main

      Types: deb
      URIs: http://deb.debian.org/debian
      Suites: buster
      Components: main

      Types: deb
      URIs: http://deb.debian.org/debian
      Suites: buster
      Components: main
      Architectures: amd64 armel

    Gebruikt HTTP om toegang te krijgen tot het archief van archive.debian.org en gebruikt
    daar enkel het gebied hamm/main.

      deb http://archive.debian.org/debian-archive hamm main

      Types: deb
      URIs: http://archive.debian.org/debian-archive
      Suites: hamm
      Components: main

    Gebruikt FTP om toegang te krijgen tot het archief op ftp.debian.org onder de map debian
    en gebruikt er enkel het gebied buster/contrib.

      deb ftp://ftp.debian.org/debian buster contrib

      Types: deb
      URIs: ftp://ftp.debian.org/debian
      Suites: buster
      Components: contrib

    Gebruikt FTP om toegang te krijgen tot het archief op ftp.debian.org onder de map debian
    en gebruikt er enkel het gebied unstable/contrib. Indien deze regel en die uit het
    voorgaande voorbeeld allebei voorkomen in sources.list zal een enkele FTP-verbinding
    gebruikt worden voor beide regels met pakketbronnen.

      deb ftp://ftp.debian.org/debian unstable contrib

      Types: deb
      URIs: ftp://ftp.debian.org/debian
      Suites: unstable
      Components: contrib

    Gebruikt HTTP om toegang te krijgen tot het archief op ftp.tlh.debian.org onder de map
    universe en gebruikt op i386-computers enkel bestanden die te vinden zijn onder
    unstable/binary-i386 en op amd64-computers bestanden onder unstable/binary-amd64 en zo
    verder voor andere ondersteunde architecturen. [Merk op dat dit voorbeeld enkel toont hoe
    de substitutievariabele moet gebruikt worden; officiële debian-archieven worden niet op
    die manier georganiseerd]

      deb http://ftp.tlh.debian.org/universe unstable/binary-$(ARCH)/

      Types: deb
      URIs: http://ftp.tlh.debian.org/universe
      Suites: unstable/binary-$(ARCH)/

    Gebruikt HTTP om binaire pakketten en broncode uit de suites stable, testing en unstable
    en uit de componenten main en contrib op te halen.

      deb http://deb.debian.org/debian stable main contrib
      deb-src http://deb.debian.org/debian stable main contrib
      deb http://deb.debian.org/debian testing main contrib
      deb-src http://deb.debian.org/debian testing main contrib
      deb http://deb.debian.org/debian unstable main contrib
      deb-src http://deb.debian.org/debian unstable main contrib

      Types: deb deb-src
      URIs: http://deb.debian.org/debian
      Suites: stable testing unstable
      Components: main contrib

ZIE OOK

    apt-get(8), apt.conf(5), /usr/share/doc/apt-doc/acquire-additional-files.md.gz

BUGS

    APT bugpagina[1]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

VERTALING

    De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert
    <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team
    <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

    Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is
    intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop
    loopt op het origineel.

AUTEURS

    Jason Gunthorpe

    APT-team

OPMERKINGEN

    1. APT bugpagina
      http://bugs.debian.org/src:apt