Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    deb-version - Indeling van het pakketversienummer in Debian

OVERZICHT

    [epoche:]toeleveraarsversie[-debian-revisie]

BESCHRIJVING

    De versienummers die gebruikt worden voor de binaire en broncodepakketten van Debian
    bestaan uit drie componenten. Die zijn:

    epoche Dit is een enkel (meestal klein) positief geheel getal. Het mag weggelaten worden
       en in dat geval wordt aangenomen dat het nul is. Indien het weggelaten wordt, mag
       de toeleveraarsversie geen dubbele punt bevatten.

       Het wordt gebruikt om te kunnen breken met een vergissing  die  bij  de
       versienummering van een eerdere versie van het pakket gemaakt werd of met een
       vroeger versienummeringsschema.

    toeleveraarsversie
       Dit is het belangrijkste deel van het versienummer. Het is gewoonlijk het
       versienummer van het originele (“upstream”) pakket waarvan het .deb-bestand gemaakt
       werd, voor zover dit van toepassing is. Gewoonlijk wordt dezelfde indeling gebruikt
       als die welke door de auteurs van de software opgegeven wordt. Een herindeling kan
       nochtans nodig zijn om ze te laten passen binnen de indeling van het systeem voor
       pakketbeheer en -vergelijking.

       Het  vergelijkingsgedrag van het pakketbeheerssysteem met betrekking tot de
       toeleveraarsversie wordt hierna beschreven. Het onderdeel toeleveraarsversie is een
       verplicht onderdeel van het versienummer.

       De toeleveraarsversie mag enkel alfanumerieke (“A-Za-z0-9”) tekens bevatten en de
       tekens . + - : ~ (punt, plus, verbindingsteken, dubbele punt, tilde) en moet met
       een cijfer beginnen. Als er geen debian-revisie is, mogen geen verbindingstekens
       gebruikt worden en als het onderdeel epoche ontbreekt, mogen geen dubbele punten
       gebruikt worden.

    debian-revisie
       Dit deel van het versienummer specificeert de versie van het Debian pakket,
       gebaseerd op de versie van de toeleveraar. Het mag enkel alfanumerieke tekens
       bevatten en de tekens + . ~ (plus, punt, tilde) en wordt op dezelfde manier
       vergeleken als de toeleveraarsversie.

       Het is facultatief. Als het  ontbreekt,  mag  de  toeleveraarsversie  geen
       verbindingsteken bevatten. Deze indeling komt voor in het geval een stuk software
       geschreven werd met de specifieke bedoeling er een Debian pakket van te maken,
       zodat er slechts één enkele “debianisering” van bestaat en er daarom geen
       revisieaanduiding nodig is.

       Het is gebruikelijk om de debian-revisie terug op ‘1’ te laten beginnen telkens
       wanneer de toeleveraarsversie verhoogd wordt.

       Dpkg splitst het versienummer op bij het laatste verbindingstekenteken uit de
       tekenreeks (als er een in voorkomt) om te bepalen wat de toeleveraarsversie is en
       wat de debian-revisie. In een vergelijking is een versienummer zonder een
       debian-revisie een lagere versie dan één met een dergelijke component (maar merk op
       dat de debian-revisie het minst significante deel van een versienummer is).

  Sorteeralgoritme
    De onderdelen toeleveraarsversie en debian-revisie worden door het pakketbeheersysteem met
    behulp van hetzelfde algoritme vergeleken:

    De tekenreeksen worden vergeleken van links naar rechts.

    Eerst wordt van elke tekenreeks het eerste deel, dat volledig uit niet-numerieke tekens
    bestaat, bepaald. Deze twee delen (waarvan er een leeg mag zijn) worden lexicaal met
    elkaar vergeleken. Als een verschil aangetroffen wordt, wordt ze teruggegeven. Een
    lexicale vergelijking is een vergelijking van ASCII-waarden die aangepast wordt, zodat
    alle lettertekens in de ordening voor alle niet-lettertekens komen en zodat een tilde voor
    alles komt, zelfs het einde van een onderdeel. De volgende onderdelen zijn bijvoorbeeld in
    volgorde weergegeven: ‘~~’, ‘~~a’, ‘~’, het lege deel, ‘a’.

    Vervolgens wordt het eerste deel van de rest van elke tekenreeks dat volledig uit
    cijfertekens bestaat, bepaald. De numerieke waarden van deze twee delen worden vergeleken
    en een eventueel gevonden verschil wordt als resultaat van de vergelijking teruggegeven.
    In deze context geldt een lege tekenreeks (die enkel kan voorkomen op het einde van een of
    beide vergeleken versietekenreeksen) als een nul.

    Deze beide stappen (vergelijken en verwijderen van initiële niet-numerieke en initiële
    numerieke tekenreeksen) worden herhaald tot er een verschil gevonden wordt of tot beide
    tekenreeksen volledig afgelopen werden.

    Merk op dat een epoche bedoeld is om ons toe te laten fouten in versienummering achter ons
    te laten en te kunnen omgaan met situaties waarbij het versienummeringssysteem gewijzigd
    werd. Het is niet de bedoeling ervan te kunnen omgaan  met  versienummers  die
    lettertekenreeksen  bevatten  die  niet  geïnterpreteerd  kunnen  worden  door het
    pakketbeheersysteem (zoals ‘ALPHA’ of ‘pre-’), of met ondoordachte ordeningen.

OPMERKINGEN

    De bijzondere betekenis van het tilde-teken bij het sorteren werd geïntroduceerd in dpkg
    1.10 en sommige onderdelen van de bouwscripts van dpkg werden pas later in de
    1.10.x-cyclus in staat gesteld het te ondersteunen.

ZIE OOK

    deb-control(5), deb(5), dpkg(1)