Provided by: apt_1.9.4_amd64 bug

NAME

    apt-cache - zoeken in de cache van APT

SAMENVATTING

    apt-cache [-agipns] [-o=configuratietekenreeks] [-c=configuratiebestand] {gencaches |
         showpkg pakket... | showsrc pakket... | stats | dump | dumpavail | unmet |
         search reguliere_expressie... |
         show pakket [{=pakketversienummer | /doelrelease}]... |
         depends pakket [{=pakketversienummer | /doelrelease}]... |
         rdepends pakket [{=pakketversienummer | /doelrelease}]... | pkgnames [prefix]
         | dotty pakket [{=pakketversienummer | /doelrelease}]... |
         xvcg pakket [{=pakketversienummer | /doelrelease}]... | policy [pakket...] |
         madison pakket... | {-v | --version} | {-h | --help}}

OMSCHRIJVING

    apt-cache voert verschillende operaties uit op de pakketcache van APT. apt-cache wijzigt
    de toestand van het systeem niet, maar voorziet in operaties die de metadata van een
    pakket doorzoeken en er interessante uitvoer mee genereren. De metadata worden verkregen
    en bijgewerkt via het commando 'update' van bijvoorbeeld apt-get, waardoor ze verouderd
    kunnen zijn als de laatste update te lang geleden is. Maar daartegenover staat dat de
    werking van apt-cache niet afhankelijk is van de beschikbaarheid van de geconfigureerde
    pakketbronnen (bijv. offline).

    Tenzij de optie -h, of --help opgegeven werd, moet een van de onderstaande commando's
    gebruikt worden.

    gencaches
      gencaches maakt de pakketcache van APT aan. Als die ontbreekt of verouderd is, wordt
      dit commando impliciet uitgevoerd door alle commando's die deze cache nodig hebben.

    showpkg pakket...
      showpkg geeft informatie weer over de aan de commandoregel opgesomde pakketten. De
      overige argumenten zijn pakketnamen. De beschikbare versies en achterwaartse vereisten
      van ieder opgesomd pakket worden weergegeven, evenals de voorwaartse vereisten voor
      elke versie. Voorwaartse (normaal) vereisten zijn die pakketten waarvan het pakket in
      kwestie afhankelijk is. Achterwaartse vereisten zijn die pakketten die afhankelijk
      zijn van het pakket in kwestie. Dus, aan de voorwaartse vereisten van een pakket moet
      voldaan worden, aan de achterwaartse vereisten niet. Bijvoorbeeld, apt-cache showpkg
      libreadline2 zal uitvoer genereren in de zin van:

        Package: libreadline2
        Versions: 2.1-12(/var/state/apt/lists/foo_Packages),
        Reverse Depends:
         libreadlineg2,libreadline2
         libreadline2-altdev,libreadline2
        Dependencies:
        2.1-12 - libc5 (2 5.4.0-0) ncurses3.0 (0 (null))
        Provides:
        2.1-12 -
        Reverse Provides:
      Hier is dus te zien dat libreadline2, versie 2.1-12, afhankelijk is van libc5 en
      ncurses3.0 die geïnstalleerd moeten zijn opdat libreadline2 zou werken. Op hun beurt
      zijn libreadlineg2 en libreadline2-altdev afhankelijk van libreadline2. Indien
      libreadline2 geïnstalleerd wordt, moeten ook libc5 en ncurses3.0 (en ldso)
      geïnstalleerd zijn; libreadlineg2 en libreadline2-altdev moeten niet geïnstalleerd
      worden. Om de exacte betekenis van de rest van de uitvoer te kennen, raadpleegt u best
      de broncode van apt.

    stats
      stats geeft enkele statistieken weer over de cache. Er worden geen andere argumenten
      verwacht. De weergegeven statistieken zijn:

      ·  Total package names is het aantal pakketnamen dat in de cache gevonden werd.

      ·  Normal packages is het aantal reguliere, gewone pakketnamen; dit zijn pakketten
        met een één-op-één relatie tussen hun naam en de naam waarmee andere pakketten
        naar hen verwijzen om een vereiste aan te geven. De meerderheid van de pakketten
        valt in deze categorie.

      ·  Pure virtual packages is het aantal pakketten dat enkel bestaat als een virtuele
        pakketnaam. Dit houdt in dat pakketten enkel "voorzien in" de virtuele pakketnaam
        en dat geen enkel pakket echt die naam gebruikt. Bijvoorbeeld,
        "mail-transport-agent" is in het Debian systeem een zuiver virtueel pakket.
        Verschillende pakketten voorzien in "mail-transport-agent", maar er is geen enkel
        pakket dat de naam "mail-transport-agent" draagt.

      ·  Single virtual packages is het aantal virtuele pakketten waarvoor slechts een
        pakket in dat specifieke virtuele pakket voorziet. In het Debian systeem is
        bijvoorbeeld "X11-text-viewer" een virtueel pakket, maar slechts een pakket,
        xless, voorziet in "X11-text-viewer".

      ·  Mixed virtual packages is het aantal pakketten dat ofwel voorziet in een specifiek
        virtueel pakket of als pakketnaam de naam van het virtueel pakket draagt. In het
        Debian systeem is "debconf" bijvoorbeeld tegelijk een echt pakket en tevens wordt
        er in voorzien door het pakket debconf-tiny.

      ·  Missing is het aantal pakketnamen waarnaar verwezen wordt in een vereiste, maar
        waarin door geen enkel pakket voorzien wordt. Ontbrekende pakketten kunnen
        opduiken wanneer men geen toegang heeft tot een volledige distributie of indien
        een pakket (reëel of virtueel) verwijderd werd uit de distributie. Gewoonlijk
        wordt ernaar verwezen in een Conflicts of een Breaks declaratie.

      ·  Total distinct versies is het aantal pakketversies dat in de cache aangetroffen
        wordt. Indien er gebruik gemaakt wordt van meer dan een distributie (bijvoorbeeld
        "stable" en "unstable"), dan kan deze waarde aanzienlijk groter zijn dan het
        totale aantal pakketnamen.

      ·  Total dependencies is het totaal aantal vereistenrelaties die alle pakketten die
        zich in de cache bevinden, samen opvragen.

    showsrc pakket...
      showsrc geeft alle fiches van bronpakketten weer die overeenkomen met de opgegeven
      pakketnamen. Alle versies worden weergegeven evenals alle fiches van binaire pakketten
      die met de naam overeenkomen. Gebruik --only-source om louter bronpakketten weer te
      geven.

    dump
      dump geeft een beknopte lijst weer van alle pakketten uit de cache. Dit is in de
      eerste plaats bedoeld om te debuggen.

    dumpavail
      dumpavail geeft op stdout een lijst van beschikbare pakketten weer. Dit is geschikt om
      gebruikt te worden met dpkg(1) en ook de meethode dselect(1) maakt er gebruik van.

    unmet
      unmet geeft een samenvatting van alle vereisten waaraan in de pakketcache niet voldaan
      wordt.

    show pakket...
      show vervult een functie die vergelijkbaar is met dpkg --print-avail. Het geeft de
      pakketsteekkaarten weer van de genoemde pakketten.

    search reguliere_expressie...
      search doorzoekt de volledige inhoud van alle beschikbare pakketlijsten aan de hand
      van de opgegeven POSIX reguliere expressie; zie regex(7). Het zoekt in de pakketnamen
      en de beschrijvingen of de reguliere expressie erin aangetroffen wordt en geeft de
      pakketnaam en de beknopte beschrijving weer, met inbegrip van de pakketnamen van
      virtuele pakketten. Indien --full opgegeven werd, dan wordt voor elk overeenkomstig
      pakket een uitvoer geproduceerd die identiek is aan die van show. En indien
      --names-only werd opgegeven, dan wordt niet in de uitgebreide omschrijving gezocht,
      maar wordt enkel de pakketnaam en de pakketten waarin voorzien wordt doorzocht.

      Men kan afzonderlijke argumenten opgeven om verschillende zoekpatronen te
      specificeren, waarop dan een logische en toegepast wordt.

    depends pakket...
      depends geeft een lijst weer van alle vereisten van een pakket en alle mogelijke
      andere pakketten die aan deze vereisten tegemoet kunnen komen.

    rdepends pakket...
      rdepends geeft de lijst van alle achterwaartse vereisten van een pakket weer.

    pkgnames [prefix]
      Dit commando geeft de naam weer van elk pakket dat door APT gekend is. Een prefix om
      de lijst van pakketnamen te filteren kan als optioneel argument gegeven worden. De
      uitvoer is geschikt om gebruikt te worden met de shell-functie Tab-aanvulling en ze
      wordt extreem snel gegenereerd. Dit commando wordt best gebruikt met de optie
      --generate.

      Merk op dat een pakket waarvan APT weet heeft niet noodzakelijk gedownload of
      geïnstalleerd kan worden of geïnstalleerd is. Virtuele pakketten worden bijvoorbeeld
      ook opgenomen in de gegenereerde lijst.

    dotty pakket...
      dotty pikt op de commandoregel een lijst pakketten op en genereert uitvoer die
      geschikt is om gebruikt te worden door dotty uit het pakket GraphViz[1]. Het resultaat
      is een geheel van knooppunten en gebogen lijnen die de relaties tussen pakketten
      voorstellen. Standaard trekken de als argument opgegeven pakketten al hun vereisten
      na, hetgeen een zeer uitgebreide grafiek kan opleveren. Om de uitvoer te beperken tot
      die pakketten die expliciet opgegeven werden aan de commandoregel, stelt men de optie
      APT::Cache::GivenOnly in.

      De knooppunten in het weergegeven resultaat kunnen verschillende vormen aannemen:
      gewone pakketten worden als een vierkant voorgesteld, zuivere virtuele pakketten als
      een driehoek, gemengde virtuele pakketten als diamanten en ontbrekende pakketten als
      een zeshoek. Een vierkant met een oranje kleur stelt het einde van een recursiviteit
      voor (leaf package - eindpakket). Blauwe lijnen stellen een voorafgaandelijke vereiste
      voor en groene lijnen symboliseren conflicten.

      Opgelet, dotty kan geen grafiek maken van een uitgebreide set pakketten.

    xvcg pakket...
      Hetzelfde als dotty, maar dan voor xvcg uit het VCG gereedschap[2].

    policy [pakket...]
      policy is bedoeld om te helpen bij het debuggen van problemen die verband houden met
      het bestand preferences. Zonder argumenten zal het de prioriteiten van elke pakketbron
      weergeven. Anders zal het voor het opgegeven pakket gedetailleerde informatie over de
      prioriteitskeuze weergeven.

    madison pakket...
      Het commando madison van apt-cache tracht het uitvoerformaat en een deel van de
      functionaliteit na te bootsen van madison, het Debian gereedschap voor archiefbeheer.
      Het geeft de beschikbare versies van een pakket weer in een tabelformaat. In
      tegenstelling tot het originele madison, kan het enkel informatie weergeven
      betreffende de architectuur waarvoor APT pakketlijsten opgehaald heeft
      (APT::Architecture).

OPTIES

    Alle commandoregelopties kunnen via het configuratiebestand ingesteld worden. de
    omschrijving geeft de in te stellen configuratieoptie op. Bij booleaanse opties kunt u
    instellingen uit het configuratiebestand overschrijven door iets te gebruiken als -f-,
    --no-f, -f=no en meerdere andere variaties.

    -p, --pkg-cache
      Het bestand waarin de pakketcache opgeslagen wordt kiezen. De pakketcache is de
      primaire cache die door alle operaties aangesproken wordt. Configuratie-item:
      Dir::Cache::pkgcache.

    -s, --src-cache
      Het bestand kiezen waarin de broncache opgeslagen wordt. Deze broncache wordt enkel
      door gencaches gebruikt en het bevat een verwerkte versie van de pakketinformatie
      afkomstig van externe bronnen. Wanneer de pakketcache opgebouwd wordt, wordt gebruik
      gemaakt van de broncache om te vermijden dat alle pakketbestanden opnieuw verwerkt
      moeten worden. Configuratie-item: Dir::Cache::srcpkgcache.

    -q, --quiet
      Stille modus. Door het weglaten van voortgangsindicatoren genereert het uitvoer die
      geschikt is voor logbestanden. Meer q's, met een maximum van 2, leveren een hogere
      mate van beknopte uitvoer op. U kunt ook -q=# gebruiken om de mate van gereduceerde
      uitvoer in te stellen en zo de instelling uit het configuratiebestand overschrijven.
      Configuratie-item: quiet.

    -i, --important
      Enkel belangrijke vereisten weergeven. Is bedoeld voor gebruik met unmet en depends.
      Maakt dat enkel de relaties Depends en Pre-Depends weergegeven worden.
      Configuratie-item: APT::Cache::Important.

    --no-pre-depends, --no-depends, --no-recommends, --no-suggests, --no-conflicts,
    --no-breaks, --no-replaces, --no-enhances
      Standaard geven de opdrachten depends en rdepends alle vereisten weer. Met deze opties
      kan dit aangepast worden, waardoor het opgegeven vereistentype weggelaten wordt.
      Configuratie-item: APT::Cache::ShowDependencyType, bijvoorbeeld
      APT::Cache::ShowRecommends.

    --implicit
      Standaard geven depends en rdepends enkel die vereisten weer die expliciet in de
      metadata vermeld worden. Met deze optie worden ook vereisten getoond die impliciet
      toegevoegd worden op basis van de gevonden gegevens. Bijvoorbeeld een Conflicts: foo
      houdt impliciet in dat dit pakket ook tegenstrijdig is met het pakket foo uit om het
      even welke andere architectuur. Configuratie-item: APT::Cache::ShowImplicit.

    -f, --full
      Bij zoekbewerkingen de volledige steekkaart van pakketten weergeven.
      Configuratie-item: APT::Cache::ShowFull.

    -a, --all-versions
      De volledige steekkaart van alle beschikbare versies weergeven. Dit is de standaard.
      Om dit uit te schakelen moet u --no-all-versions gebruiken. Indien --no-all-versions
      werd opgegeven, zal enkel de informatie over het pakket dat kandidaat voor installatie
      is, getoond worden. Deze optie is enkel op het commando show van toepassing.
      Configuratie-item: APT::Cache::AllVersions.

    -g, --generate
      Automatisch een nieuwe pakketcache genereren, eerder dan de bestaande pakketcache te
      gebruiken. Dit is de standaard. Om dit uit te schakelen moet u --no-generate
      gebruiken. Configuratie-item: APT::Cache::Generate.

    --names-only, -n
      Enkel zoeken in de pakketnamen en in de pakketnamen waarin voorzien wordt en niet in
      de uitgebreide beschrijvingen. Configuratie-item: APT::Cache::NamesOnly.

    --all-names
      pkgnames alle namen laten weergeven, inclusief virtuele pakketten en ontbrekende
      vereisten. Configuratie-item: APT::Cache::AllNames.

    --recurse
      depends en rdepends recursief laten werken, zodat alle vermelde pakketten eenmaal
      weergegeven worden. Configuratie-item: APT::Cache::RecurseDepends.

    --installed
      De uitvoer van depends en rdepends beperken tot pakketten die momenteel geïnstalleerd
      zijn. Configuratie-item: APT::Cache::Installed.

    --with-source bestandsnaam
      Voegt het opgegeven bestand toe als een bron voor metadata. Kan herhaald worden om
      meerdere bestanden toe te voegen. Momenteel worden de bestanden *.deb, *.dsc,
      *.changes, Sources en Packages ondersteund evenals mappen van broncodepakketten.
      Overeenstemmende bestanden worden enkel op basis van hun naam gevonden, niet op basis
      van hun inhoud!

      Bestanden Sources en Packages mogen gecomprimeerd worden in elk formaat dat door apt
      ondersteund wordt, zolang ze de correcte extensie hebben. Indien u in één map meerdere
      van deze bestanden moet opslaan, kunt u aan de naam een voorvoegsel naar keuze
      toevoegen met als laatste letter een liggend streepje ("_"). Bijvoorbeeld:
      mijn.voorbeeld_Packages.xz

      Merk op dat deze bronnen beschouwd worden als te vertrouwen (zie apt-secure(8)).
      Configuratie-item: APT::Sources::With.

    -h, --help
      Een korte samenvatting van het gebruik weergeven.

    -v, --version
      Het versienummer van het programma weergeven.

    -c, --config-file
      Configuratiebestand; Een te gebruiken configuratiebestand opgeven. Het programma zal
      het standaard configuratiebestand inlezen en nadien dit configuratiebestand. Als
      configuratie-instellingen opgegeven moeten worden vooraleer de standaard
      configuratiebestanden verwerkt worden, geef dan een bestand op met de
      omgevingsvariabele APT_CONFIG. Raadpleeg apt.conf(5) voor informatie over de syntaxis.

    -o, --option
      Een configuratieoptie instellen; Dit stelt een willekeurige configuratieoptie in. De
      syntaxis is -o Foo::Bar=bar. -o en --option kunnen meermaals gebruikt worden om
      verschillende opties in te stellen.

BESTANDEN

    /etc/apt/sources.list
      Locaties waarvandaan pakketten opgehaald moeten worden. Configuratie-item:
      Dir::Etc::SourceList.

    /etc/apt/sources.list.d/
      Bestandsfragmenten met locaties waarvandaan pakketten opgehaald moeten worden.
      Configuratie-item: Dir::Etc::SourceParts.

    /var/lib/apt/lists/
      Opslaggebied voor statusinformatie over elke pakketbron vermeld in sources.list(5)
      Configuratie-item: Dir::State::Lists.

    /var/lib/apt/lists/partial/
      Opslaggebied voor statusinformatie tijdens het ophalen. Configuratie-item:
      Dir::State::Lists (partial zal impliciet toegevoegd worden)

ZIE OOK

    apt.conf(5), sources.list(5), apt-get(8)

DIAGNOSTIEK

    apt-cache geeft de terugkeerwaarde nul bij een normaal verlopen operatie, het decimaal
    getal 100 in geval van een fout.

BUGS

    APT bugpagina[3]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

VERTALING

    De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert
    <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team
    <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

    Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is
    intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop
    loopt op het origineel.

AUTEURS

    Jason Gunthorpe

    APT-team

OPMERKINGEN

    1. GraphViz
      http://www.research.att.com/sw/tools/graphviz/

    2. VCG gereedschap
      http://rw4.cs.uni-sb.de/users/sander/html/gsvcg1.html

    3. APT bugpagina
      http://bugs.debian.org/src:apt