Provided by: apt_1.9.4_amd64 bug

NAME

    apt-cdrom - Hulpprogramma van APT voor CD-beheer

SAMENVATTING

    apt-cdrom [-rmfan] [-d=cd-aankoppelpunt] [-o=configuratietekenreeks]
         [-c=configuratiebestand] {add | ident | {-v | --version} | {-h | --help}}

OMSCHRIJVING

    apt-cdrom wordt gebruikt om een nieuwe CD toe te voegen aan de lijst van beschikbare
    bronnen voor APT. apt-cdrom draagt zorg voor het achterhalen van de structuur van de
    schijf, voor het uitvoeren van correcties voor verschillende mogelijke fouten tijdens het
    branden en voor de controle van de indexbestanden.

    Voor het toevoegen van CD's aan het systeem van APT is het gebruik van apt-cdrom
    noodzakelijk. U kunt dit niet handmatig uitvoeren. Bovendien moet iedere CD uit een set
    schijven afzonderlijk ingevoerd worden en onderzocht op mogelijke fouten bij het branden.

    Tenzij de optie -h, of --help opgegeven werd, moet een van de onderstaande commando's
    gebruikt worden.

    add
      add wordt gebruikt om een nieuwe schijf aan de pakketbronnen toe te voegen. Het zal
      het CD-station ontkoppelen, vragen om een schijf in te voeren, die schijf controleren
      en de indexbestanden kopiƫren. Indien de schijf geen passende map .disk bevat, zal u
      om een beschrijvende titel gevraagd worden.

      APT maakt per schijf gebruik van een ID om vast te stellen welke CD zich momenteel in
      het station bevindt en houdt een database van deze ID's bij in
      /var/lib/apt/cdroms.list

    ident
      Een debug-gereedschap dat rapporteert over de identiteit van de huidige schijf en de
      naam van het opgeslagen bestand.

OPTIES

    Alle commandoregelopties kunnen via het configuratiebestand ingesteld worden. de
    omschrijving geeft de in te stellen configuratieoptie op. Bij booleaanse opties kunt u
    instellingen uit het configuratiebestand overschrijven door iets te gebruiken als -f-,
    --no-f, -f=no en meerdere andere variaties.

    --no-auto-detect, --cdrom
      Niet automatisch het CD-pad trachten te achterhalen. Meestal wordt dit gecombineerd
      met de optie --cdrom. Configuratie-item: Acquire::cdrom::AutoDetect.

    -d, --cdrom
      Aankoppelpunt; de locatie waar de CD aangekoppeld moet worden opgeven. Dit
      aankoppelpunt moet in /etc/fstab vermeld worden en correct geconfigureerd zijn.
      Configuratie-item: Acquire::cdrom::mount.

    -r, --rename
      Een schijf hernoemen; de naam van een schijf wijzigen of de aan een schijf gegeven
      naam overschrijven. Deze optie doet apt-cdrom om een nieuwe naam vragen.
      Configuratie-item: APT::CDROM::Rename.

    -m, --no-mount
      Niet aankoppelen; apt-cdrom verhinderen om het aankoppelpunt aan en af te koppelen.
      Configuratie-item: APT::CDROM::NoMount.

    -f, --fast
      Snel kopiƫren; Aannemen dat de pakketbestanden geldig zijn en niet elk pakket
      controleren. Deze optie mag enkel gebruikt worden als op deze schijf vooraf apt-cdrom
      uitgevoerd werd en er geen fouten gevonden werden. Configuratie-item:
      APT::CDROM::Fast.

    -a, --thorough
      Grondig naar Package speuren; Deze optie kan noodzakelijk zijn bij sommige oude
      schijven die Debian 1.1/1.2 bevatten en waarbij de Package-bestanden zich op ongewone
      plaatsen bevinden. Het vraagt veel meer tijd om de CD te doorzoeken, maar de bestanden
      zullen allemaal gevonden worden.

    -n, --just-print, --recon, --no-act
      Geen wijzigingen. Het bestand sources.list(5) niet veranderen en geen indexbestanden
      wegschrijven. Niettemin wordt alles wel gecontroleerd. Configuratie-item:
      APT::CDROM::NoAct.

    -h, --help
      Een korte samenvatting van het gebruik weergeven.

    -v, --version
      Het versienummer van het programma weergeven.

    -c, --config-file
      Configuratiebestand; Een te gebruiken configuratiebestand opgeven. Het programma zal
      het standaard configuratiebestand inlezen en nadien dit configuratiebestand. Als
      configuratie-instellingen opgegeven moeten worden vooraleer de standaard
      configuratiebestanden verwerkt worden, geef dan een bestand op met de
      omgevingsvariabele APT_CONFIG. Raadpleeg apt.conf(5) voor informatie over de syntaxis.

    -o, --option
      Een configuratieoptie instellen; Dit stelt een willekeurige configuratieoptie in. De
      syntaxis is -o Foo::Bar=bar. -o en --option kunnen meermaals gebruikt worden om
      verschillende opties in te stellen.

ZIE OOK

    apt.conf(5), apt-get(8), sources.list(5)

DIAGNOSTIEK

    apt-cdrom geeft de terugkeerwaarde nul bij een normaal verlopen operatie, het decimaal
    getal 100 in geval van een fout.

BUGS

    APT bugpagina[1]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

VERTALING

    De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert
    <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team
    <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

    Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is
    intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop
    loopt op het origineel.

AUTEURS

    Jason Gunthorpe

    APT-team

OPMERKINGEN

    1. APT bugpagina
      http://bugs.debian.org/src:apt