Provided by: apt_1.9.4_amd64 bug

NAME

    apt-mark - toon verschillende instellingen van een pakket, stel ze in of maak ze ongedaan

SAMENVATTING

    apt-mark {-f=bestandsnaam | {auto | manual} pakket... |
        {showauto | showmanual} [pakket...] } | {-v | --version} | {-h | --help}

    apt-mark {hold | unhold | install | remove | purge} pakket... |
        {showhold | showinstall | showremove | showpurge} [pakket...]

OMSCHRIJVING

    apt-mark kan gebruikt worden als een geïntegreerd frontend waarmee verschillende
    instellingen van een pakket ingesteld kunnen worden, zoals een pakket als
    automatisch/handmatig geïnstalleerd markeren of wijzigingen aanbrengen aan dpkg-selecties
    zoals handhaven, installeren, verwijderen, wissen, welke bijvoorbeeld door apt-get
    dselect-upgrade en aptitude gerespecteerd worden.

AUTOMATISCH EN HANDMATIG GEÏNSTALLEERDE PAKKETTEN

    Indien u vraagt dat een pakket geïnstalleerd wordt en er worden als gevolg daarvan andere
    pakketten geïnstalleerd om aan de vereisten te voldoen, dan worden die laatste pakketten
    gemarkeerd als automatisch geïnstalleerd, terwijl het pakket dat u expliciet installeerde
    als handmatig geïnstalleerd gemarkeerd wordt. Wanneer een automatisch geïnstalleerd pakket
    door geen enkel handmatig geïnstalleerd pakket meer vereist wordt, zal het als niet langer
    noodzakelijk beschouwd worden en bijvoorbeeld apt-get of aptitude zullen op zijn minst
    voorstellen om het te verwijderen.

    auto
      auto wordt gebruikt om een pakket als automatisch geïnstalleerd te markeren. Dit zal
      tot gevolg hebben dat dit pakket verwijderd wordt als er geen handmatig geïnstalleerde
      pakketten meer zijn die dat pakket nodig hebben.

    manual
      manual wordt gebruikt om een pakket als handmatig geïnstalleerd te markeren. Dit zal
      voorkomen dat het pakket automatisch wordt verwijderd als geen andere pakketten ervan
      afhankelijk zijn.

    minimize-manual
      minimize-manual wordt gebruikt om (transitief) vereisten van metapakketten als
      automatisch geïnstalleerd te markeren. Dit kan na een installatie gebruikt worden om
      bijvoorbeeld het aantal handmatig geïnstalleerde pakketten te verminderen, of
      permanent op systemen die beheerd worden met systeemconfiguratiemetapakketten.

    showauto
      showauto wordt gebruikt om een lijst weer te geven van automatisch geïnstalleerde
      pakketten, waarbij elk pakket op een nieuwe regel staat. Als geen pakket opgegeven
      wordt, zullen alle automatisch geïnstalleerde pakketten weergegeven worden. Indien wel
      pakketten opgegeven worden, zullen enkel die pakketten weergegeven worden die
      automatisch geïnstalleerd werden.

    showmanual
      showmanual kan op dezelfde manier als showauto gebruikt worden, behalve dat in dit
      geval een lijst van manueel geïnstalleerde pakketten weergegeven zal worden.

  Opties
    -f=bestandsnaam, --file=bestandsnaam
      De status van een pakket lezen van/schrijven naar het bestand waarvan de naam
      opgegeven werd met de parameter bestandsnaam en geen gebruik maken van de
      standaardlocatie die extended_status is in de map die vermeld wordt in het
      configuratie-item: Dir::State.

VOORKOMEN DAT EEN PAKKET GEWIJZIGD WORDT

    hold
      hold wordt gebruikt om een pakket als te handhaven te markeren. Dit zal voorkomen dat
      het pakket automatisch geïnstalleerd, opgewaardeerd of verwijderd wordt.

    unhold
      unhold wordt gebruikt om een eerder ingestelde status tegengehouden ongedaan te maken,
      zodat opnieuw alle acties toegelaten zijn.

    showhold
      showhold wordt gebruikt om op dezelfde manier als voor de andere show-opdrachten een
      lijst weer te geven van pakketten die tegengehouden worden.

HET INSTALLEREN, VERWIJDEREN EN WISSEN VAN PAKKETTEN INPLANNEN

    Sommige frontends zoals apt-get dselect-upgrade kunnen gebruikt worden om eerder geplande
    wijzigingen aan de installatiestatus van pakketten toe te passen. Deze wijzigingen kunnen
    ingepland worden met de commando's install, remove (ook gekend als deinstall) en purge.
    Pakketten met een specifieke selectie kunnen respectievelijk met showinstall, showremove
    en showpurge weergegeven worden. Meer informatie over deze zogenaamde dpkg-selecties vindt
    u in dpkg(1).

OPTIES

    -h, --help
      Een korte samenvatting van het gebruik weergeven.

    -v, --version
      Het versienummer van het programma weergeven.

    -c, --config-file
      Configuratiebestand; Een te gebruiken configuratiebestand opgeven. Het programma zal
      het standaard configuratiebestand inlezen en nadien dit configuratiebestand. Als
      configuratie-instellingen opgegeven moeten worden vooraleer de standaard
      configuratiebestanden verwerkt worden, geef dan een bestand op met de
      omgevingsvariabele APT_CONFIG. Raadpleeg apt.conf(5) voor informatie over de syntaxis.

    -o, --option
      Een configuratieoptie instellen; Dit stelt een willekeurige configuratieoptie in. De
      syntaxis is -o Foo::Bar=bar. -o en --option kunnen meermaals gebruikt worden om
      verschillende opties in te stellen.

BESTANDEN

    /var/lib/apt/extended_states
      Statuslijst van automatisch geïnstalleerde pakketten. Configuratie-item:
      Dir::State::extended_states.

ZIE OOK

    apt-get(8),aptitude(8),apt.conf(5)

DIAGNOSTIEK

    apt-mark geeft de terugkeerwaarde nul bij een normaal verlopen operatie, niet-nul in geval
    van een fout.

BUGS

    APT bugpagina[1]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

VERTALING

    De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert
    <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team
    <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

    Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is
    intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop
    loopt op het origineel.

AUTEURS

    Mike O'Connor

    APT-team

OPMERKINGEN

    1. APT bugpagina
      http://bugs.debian.org/src:apt