Provided by: apt_1.9.4_amd64 bug

NAME

    apt-secure - Ondersteuning in APT voor de authenticatie van archieven

OMSCHRIJVING

    Met ingang van versie 0.6 bevat APT code die voor alle pakketbronnen de ondertekening
    controleert van het bestand Release. Dit geeft de garantie dat gegevens uit het archief,
    zoals pakketten, niet gewijzigd kunnen worden door mensen die geen toegang hebben tot de
    sleutel waarmee het bestand Release ondertekend wordt. Met ingang van versie 1.1 vereist
    APT dat pakketbronnen recente authenticatie-informatie verstrekken om die pakketbron
    ongehinderd te kunnen gebruiken. Met ingang van versie 1.5 moet gewijzigde informatie over
    de pakketbron in het bestand Release bevestigd worden, vooraleer APT voortgaat met het
    toepassen van updates die uit die pakketbron afkomstig zijn.

    Opmerking: Alle op APT gebaseerde front-ends voor pakketbeheer, zoals apt-get(8),
    aptitude(8) en synaptic(8), ondersteunen deze authenticatiefunctionaliteit. Het is enkel
    om het eenvoudig te houden dat deze man-pagina van APT gebruikt wordt om die
    functionaliteit aan ze allemaal toe te schrijven.

NIET-ONDERTEKENDE PAKKETBRONNEN

    Indien een archief een niet-ondertekend Release-bestand of helemaal geen Release-bestand
    heeft, zullen alle hedendaagse versies van APT bij update-operaties standaard weigeren om
    er gegevens van op te halen. En zelfs als ze tot ophalen verplicht worden, zullen
    frontends, zoals apt-get(8), om een expliciete bevestiging vragen als bij een
    installatieverzoek een pakket uit een dergelijk niet-geauthenticeerd archief betrokken is.

    U kunt alle APT-clients verplichten om enkel waarschuwingen te geven door de
    configuratie-optie Acquire::AllowInsecureRepositories op true in te stellen. U kunt ook
    individuele pakketbronnen toelaten om onveilig te zijn via de optie allow-insecure=yes in
    sources.list(5). Merk op dat onveilige pakketbronnen ten stelligste afgeraden worden en
    dat alle opties die apt verplichten om deze te blijven ondersteunen, uiteindelijk
    verwijderd zullen worden. Gebruikers beschikken ook over de optie Trusted, waardoor zelfs
    de waarschuwingen onderdrukt worden, maar u moet zeker zijn dat u de implicaties ervan
    begrijpt die uitgelegd worden in sources.list(5).

    Een pakketbron die zijn eerdere authenticatie-status zou kwijt spelen zal in geval van een
    update-operatie bij alle APT-clients een foutmelding opleveren, ongeacht het feit of een
    optie het gebruik van onveilige pakketbronnen toestaat of verbiedt. Een dergelijke fout
    kan voorkomen worden door bijkomend de optie Acquire::AllowDowngradeToInsecureRepositories
    op true in te stellen of voor individuele pakketbronnen door de optie
    allow-downgrade-to-insecure=yes te gebruiken in sources.list(5).

ONDERTEKENDE PAKKETBRONNEN

    De vertrouwensketen vanaf een APT-archief tot de eindgebruiker, bestaat uit verschillende
    schakels. apt-secure is de laatste schakel in die keten. Een archief vertrouwen betekent
    niet dat u er op vertrouwt dat zijn pakketten geen kwaadwillige code bevatten, maar
    betekent wel dat u de beheerder van het archief vertrouwt. Het behoort tot de
    verantwoordelijkheid van de archiefbeheerder om er voor te zorgen dat de integriteit van
    het archief gevrijwaard blijft.

    apt-secure controleert geen handtekeningen op pakketniveau. Indien u gereedschap nodig
    heeft om dit te doen, moet u uitkijken naar debsig-verify en debsign (die respectievelijk
    in de pakketten debsig-verify en devscripts te vinden zijn).

    De vertrouwensketen in Debian begint (bijvoorbeeld) wanneer een pakketonderhouder een
    nieuw pakket of een nieuwe versie ervan naar het Debian archief uploadt. Om effectief te
    worden moet deze upload ondertekend worden met een sleutel uit de sleutelbos van de
    pakketonderhouders van Debian (te vinden in het pakket debian-keyring). De sleutels van
    onderhouders worden door andere onderhouders ondertekend. Daarbij worden vaststaande
    procedures gevolgd om de identiteit van de sleuteleigenaar te kunnen garanderen.
    Vergelijkbare procedures worden in alle op Debian gebaseerde distributies gehanteerd.

    Nadat het geüpload pakket geverifieerd werd en toegevoegd aan het archief, wordt de
    handtekening van de onderhouder verwijderd en wordt de controlesom voor dat pakket
    berekend en in het bestand Packages opgeslagen. Daarna wordt voor alle Packages-bestanden
    de controlesom berekend en opgeslagen in het bestand Release. Daarna wordt het bestand
    Release ondertekend door de archiefsleutel voor deze Ubuntu release en verdeeld met de
    pakketten en de Packages-bestanden naar de Ubuntu-spiegelservers. De sleutels bevinden
    zich in de sleutelbos van het Ubuntu-archief die te vinden is in het pakket
    ubuntu-keyring.

    Eindgebruikers kunnen de ondertekening van het bestand Release controleren, er de
    controlesom voor een pakket uithalen en die vergelijken met de controlesom van het pakket
    dat ze handmatig gedownload hebben - of vertrouwen op APT die dit automatisch doet.

    Merk op dat dit niet hetzelfde is als een controle van handtekeningen op het niveau van
    individuele pakketten. Deze werkwijze is ontworpen om twee mogelijke aanvallen te
    voorkomen:

    ·  Netwerkaanval van het type "man-in-the-middle". Zonder de controle van de
      ondertekening kunnen kwaadwillige personen binnendringen in het proces van het
      downloaden van pakketten en kwaadaardige software verspreiden. Dit kunnen ze doen via
      het verwerven van controle over een element van het netwerk (router, switch, enz.) of
      via het omleiden van trafiek naar een kwaadaardige server (via ARP of aanvallen van
      DNS-spoofing).

    ·  Gecompromitteerd spiegelservernetwerk. Zonder de controle van handtekeningen kan een
      kwaadwillige persoon een spiegelserver binnendringen en de bestanden die er zich op
      bevinden wijzigen, om op die manier kwaadaardige software te verspreiden naar alle
      gebruikers die pakketten van die server downloaden.

    Ze biedt evenwel geen bescherming tegen een aanval gericht tegen de hoofdserver van Debian
    (die de pakketten ondertekent) of tegen een aanval gericht tegen de sleutel die gebruikt
    wordt om de Release-bestanden te ondertekenen. In elk geval biedt dit mechanisme wel een
    aanvulling op een ondertekening op pakketniveau.

INFORMATIEWIJZIGINGEN

    Het bestand Release bevat behalve de checksums voor de bestanden uit de pakketbron, ook
    algemene informatie over de pakketbron, zoals origine, codenaam en versienummer van de
    release.

    Deze informatie wordt op verschillende plaatsen weergegeven en dus zou de eigenaar van een
    pakketbron altijd de juistheid ervan moeten garanderen. Daarenboven kan
    gebruikersconfiguratie, zoals apt_preferences(5), van deze informatie gebruik maken en er
    afhankelijk van zijn. Daarom moet de gebruiker met ingang van versie 1.5 wijzigingen
    expliciet bevestigen, om te signaleren dat deze voldoende voorbereid is op bijvoorbeeld de
    nieuwe hoofdrelease van de distributie (bijvoorbeeld aangeduid met de codenaam) die door
    de pakketbron verdeeld wordt.

CONFIGURATIE OP GEBRUIKERSNIVEAU

    apt-key is het programma dat de sleutelcatalogus beheert die door APT gebruikt wordt om
    pakketbronnen te vertrouwen. Het kan gebruikt worden om sleutels toe te voegen en te
    verwijderen en de lijst met vertrouwde sleutels weer te geven. Het is mogelijk om te
    begrenzen welke sleutel(s) welk archief kunnen ondertekenen via de optie Signed-By in
    sources.list(5).

    Merk op dat een standaardinstallatie reeds alle nodige sleutels bevat om op een veilige
    manier pakketten op te halen uit de standaard pakketbronnen. Met apt-key knoeien is dus
    enkel nodig als pakketbronnen van derden toegevoegd worden.

    Om een nieuwe sleutel toe te voegen, moet u hem eerst downloaden (u moet zich ervan
    vergewissen dat u bij het ophalen ervan gebruik maakt van een betrouwbaar
    communicatiekanaal). Daarna voegt u hem toe met apt-key en vervolgens voert u de opdracht
    apt-get update uit, zodat apt het bestand InRelease of Release.gpg uit de door u
    geconfigureerde archieven kan ophalen en verifiëren.

CONFIGURATIE VAN DE PAKKETBRON

    Indien u voor een door u onderhouden archief in een ondertekening van het archief wilt
    voorzien, moet u het volgende doen:

    ·  Maak een Release-bestand aan voor het hoofdniveau als dit nog niet bestaat. U kunt dit
      doen met de opdracht apt-ftparchive release (uit het pakket apt-utils).

    ·  Onderteken het. U doet dit door het uitvoeren van de commando's gpg --clearsign -o
      InRelease Release en gpg -abs -o Release.gpg Release.

    ·  Maak de vingerafdruk van de sleutel openbaar, zodat uw gebruikers weten welke sleutel
      ze moeten importeren om de bestanden uit het archief te authenticeren. U doet er best
      aan uw sleutel te verspreiden via een eigen sleutelbospakket, zoals Ubuntu doet met
      ubuntu-keyring. Op die manier kunnen later updates en transities van sleutels
      automatisch gedistribueerd worden.

    ·  Geef de nodige instructies voor het toevoegen van uw archief en uw sleutel. Indien uw
      gebruikers niet op een veilige manier uw sleutel kunnen bekomen, wordt de hierboven
      beschreven vertrouwensketen verbroken. Hoe u gebruikers kunt helpen om uw sleutel toe
      te voegen, hangt af van uw archief en het doelpubliek. Dit kan gaan van het toevoegen
      van uw sleutelbospakket aan een ander archief dat de gebruikers reeds geconfigureerd
      hebben (zoals de standaard pakketbronnen van hun distributie) tot het gebruik maken
      van het web van vertrouwen.

    Telkens de inhoud van het archief wijzigt (als nieuwe pakketten toegevoegd of verwijderd
    worden) moet de archiefverantwoordelijke de hierboven beschreven eerste twee stappen
    hernemen.

ZIE OOK

    apt.conf(5), apt-get(8), sources.list(5), apt-key(8), apt-ftparchive(1), debsign(1),
    debsig-verify(1), gpg(1)

    Voor bijkomende achtergrondinformatie kunt u het hoofdstuk raadplegen over de
    beveiligingsinfrastructuur van Debian, Debian Security Infrastructure[1], uit de Securing
    Debian Manual (ook te vinden in het pakket harden-doc), alsook de Strong Distribution
    HOWTO[2] door V. Alex Brennen.

BUGS

    APT bugpagina[3]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

AUTEUR

    APT werd geschreven door het APT-team <apt@packages.debian.org>.

AUTEURS VAN DE MAN-PAGINA

    Deze man-pagina is gebaseerd op het werk van Javier Fernández-Sanguino Peña, Isaac Jones,
    Colin Walters, Florian Weimer en Michael Vogt.

VERTALING

    De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert
    <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team
    <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

    Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is
    intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop
    loopt op het origineel.

AUTEURS

    Jason Gunthorpe

    APT-team

OPMERKINGEN

    1. Debian Security Infrastructure
      https://www.debian.org/doc/manuals/securing-debian-howto/ch7

    2. Strong Distribution HOWTO
      http://www.cryptnet.net/fdp/crypto/strong_distro.html

    3. APT bugpagina
      http://bugs.debian.org/src:apt