Provided by: aptitude-common_0.8.11-3ubuntu3_all bug

NAME

    aptitude - hoogwaardige interface voor de pakketmanager

SAMENVATTING

    aptitude [<opties>...] {autoclean | clean | forget-new | keep-all | update}

    aptitude [<opties>...] {full-upgrade | safe-upgrade} [<pakketten>...]

    aptitude [<options>...] {build-dep | build-depends | changelog | download | forbid-version
        | hold | install | markauto | purge | reinstall | remove | show | showsrc |
        source | unhold | unmarkauto | versions} <pakketten>...

    aptitude extract-cache-subset <uitvoer-map> <pakketten>...

    aptitude [<opties>...] search <patronen>...

    aptitude [<opties>...] {add-user-tag | remove-user-tag} <merkteken> <pakketten>...

    aptitude [<opties>...] {why | why-not} [<patronen>...] <pakket>

    aptitude [-S <bestandsnaam>] [--autoclean-on-startup | --clean-on-startup | -i | -u]

    aptitude help

OMSCHRIJVING

    aptitude is een interface in tekstmodus voor het Debian GNU/Linux pakketsysteem.

    Het laat de gebruiker toe de pakketlijst te bekijken en taken van pakketbeheer uit te
    voeren, zoals het installeren, opwaarderen en verwijderen van pakketten. Acties kunnen
    uitgevoerd worden met behulp van een visuele interface of aan de commandoregel.

ACTIES AAN DE COMMANDOREGEL

    het eerste argument dat niet met een streepje (“-”) begint, wordt als een actie beschouwd
    die door het programma uitgevoerd moet worden. Indien er aan de commandoregel geen actie
    ingegeven wordt, zal aptitude in visuele modus opstarten.

    De volgende acties kunnen gebruikt worden:

    install
      Installeer een of meer pakketten. De pakketten moeten na het commando “install”
      vermeld worden. Indien de naam van een pakket een tilde-teken (“~”) of een vraagteken
      (“?”) bevat, zal dat als een zoekpatroon behandeld worden en elk pakket dat aan dat
      patroon beantwoordt zal geïnstalleerd worden (raadpleeg de sectie over “Zoekpatronen”
      in de referentiehandleiding van aptitude).

      Om een specifieke versie van een pakket te selecteren, voegt u “=<versie>” toe aan de
      pakketnaam: bijvoorbeeld, “aptitude install apt=0.3.1”. Op dezelfde manier kunt u een
      pakket uit een specifiek archief selecteren door “/<archief>” toe te voegen aan de
      pakketnaam: bijvoorbeeld, “aptitude install apt/experimental”. U kunt niet terzelfder
      tijd een archief en een versie opgeven voor een pakket.

      Niet elk pakket dat aan de commandoregel opgegeven wordt, moet geïnstalleerd worden. U
      kunt aptitude opdragen iets anders te doen met een pakket door aan de naam van het
      pakket een “modificatieaanduiding” toe te voegen. Bijvoorbeeld, aptitude remove
      wesnoth+ zal wesnoth installeren in plaats van het te verwijderen. De volgende
      modificatieaanduidingen kunnen gebruikt worden:

      <pakket>+
        Installeer <pakket>.

        Indien het pakket niet geïnstalleerd was, wordt het gemarkeerd als handmatig
        geïnstalleerd en de nieuw geïnstalleerde vereisten worden gemarkeerd met de vlag
        automatisch geïnstalleerd. Indien het pakket of de vereisten reeds geïnstalleerd
        waren, blijft de markering automatisch geïnstalleerd behouden. Zie voor meer
        informatie het onderdeel over automatische installaties uit de documentatie.

      <pakket>+M
        Installeer <pakket> en markeer het onmiddellijk als automatisch geïnstalleerd
        (merk op dat indien niets afhankelijk is van <pakket>, dit tot gevolg heeft dat
        het onmiddellijk verwijderd zal worden).

      <pakket>-
        Verwijder <pakket>.

      <pakket>_
        Wis <pakket>: verwijder het en ook de ermee verband houdende configuratie- en
        databestanden.

      <pakket>=
        Bevries <pakket>: annuleer een eventuele geactiveerde installatie, opwaardering of
        verwijdering en voorkom dat dit pakket in de toekomst automatisch opgewaardeerd
        wordt.

      <pakket>:
        Behoud <pakket> op zijn huidige versie: annuleer een eventuele installatie,
        verwijdering of opwaardering. Anders dan bij een “handhaving” (zie hierboven)
        worden toekomstige automatische opwaarderingen hierdoor niet tegengehouden.

      <pakket>&M
        Markeer <pakket> als automatisch geïnstalleerd.

      <pakket>&m
        Markeer <pakket> als handmatig geïnstalleerd.

      <pakket>&BD
        Installeer de bouwvereisten van een <pakket>.

      Een bijzondere casus is “install” zonder argumenten, hetgeen een uitwerking zal hebben
      op alle opgeslagen/aanhangige acties.

        Opmerking
        Nadat u bij de uiteindelijke vraag om bevestiging Y ingevoerd heeft, zal het
        commando “install” de door aptitude opgeslagen informatie over de uit te voeren
        acties, aanpassen. Als u bijvoorbeeld voor pakketten die voordien niet
        geïnstalleerd waren, de opdracht geeft “aptitude install foo bar” en als
        vervolgens de installatie mislukt nadat aptitude begonnen was met het downloaden
        en installeren van pakketten, zult u daarom het commando “aptitude remove foo bar”
        moeten uitvoeren om terug te gaan naar de vorige toestand (en eventueel de op
        andere pakketten toegepaste installatie- of opwaarderingsactie, die door de
        “install”-actie uitgelokt werden, ongedaan maken).

    remove, purge, reinstall
      Deze commando's zijn hetzelfde als “install”, maar passen de vermelde actie toe op
      alle aan de commandoregel opgegeven pakketten waarvoor die actie niet opgeheven
      (overridden) werd.

      Bijvoorbeeld, “aptitude remove '~ndeity'” zal alle pakketten verwijderen waarvan de
      naam “deity” bevat.

    build-depends, build-dep
      Voldoe aan de bouwvereisten van een pakket. Elke pakketnaam kan de naam van een
      bronpakket zijn en in dat geval worden de bouwvereisten voor dat bronpakket
      geïnstalleerd. In het andere geval worden binaire pakketten opgezocht zoals bij het
      commando “install” en wordt voldaan aan de bouwvereisten van de bronpakketten waaruit
      deze binaire pakketten gebouwd worden.

      Indien de commandoregelparameter --arch-only gebruikt werd, wordt enkel voldaan aan de
      architectuurgerelateerde bouwvereisten (d.w.z. niet Build-Depends-Indep of
      Build-Conflicts-Indep).

    markauto, unmarkauto
      Markeer pakketten respectievelijk als automatisch of als handmatig geïnstalleerd. De
      pakketten worden op dezelfde manier gespecificeerd als bij het commando “install”.
      Bijvoorbeeld, “aptitude markauto '~slibs'” markeert alle pakketten uit de sectie
      “libs” als automatisch geïnstalleerd.

      Zie voor meer informatie over automatisch geïnstalleerde pakketten de sectie “Het
      beheer van automatisch geïnstalleerde pakketten” in de referentiehandleiding van
      aptitude.

    hold, unhold, keep
      Markeer pakketten als te handhaven, ontneem hen deze status, of stel in dat ze
      behouden moeten blijven in hun huidige toestand. De pakketten worden op precies
      dezelfde manier opgegeven als bij het commando “install”. Bijvoorbeeld, “aptitude hold
      '~e^dpkg$'” markeert alle pakketten uit het broncodepakket “dpkg” als te handhaven.

      Het verschil tussen hold en keep is dat hold ervoor zorgt dat een pakket genegeerd zal
      worden bij toekomstige safe-upgrade en full-upgrade commando's, terwijl keep enkel
      eventuele geplande acties voor een pakket annuleert. unhold laat terug toe dat een
      pakket opgewaardeerd wordt door een later gegeven safe-upgrade of full-upgrade
      commando, zonder andere veranderingen aan zijn toestand aan te brengen.

    keep-all
      Annuleert alle geplande acties voor alle pakketten. Bij alle pakketten die een
      gevraagde actie van installeren, verwijderen of opwaarderen opgeplakt kregen, wordt
      die aangevraagde toestand geannuleerd.

    forget-new
      Vergeet alle interne informatie over welke pakketten “nieuw” zijn (het equivalent van
      het indrukken van “f” in de visuele modus).

      Dit commando aanvaardt pakketnamen en patronen als argument. Indien de tekenreeks een
      tilde-teken (“~”) of een vraagteken (“?”) bevat, zal dat als een zoekpatroon behandeld
      worden en elk pakket dat aan dat patroon beantwoordt, zal in aanmerking genomen worden
      (raadpleeg de sectie over “Zoekpatronen” in de referentiehandleiding van aptitude).

    forbid-version
      Laat niet toe dat een pakket opgewaardeerd wordt naar een specifieke versie, maar sta
      automatische opwaarderingen naar latere versies wel toe. Dit is bijvoorbeeld nuttig om
      een versie van een pakket te vermijden waarvan bekend is dat ze defect is, zonder
      daarvoor handmatig handhavingen te hoeven instellen en op te heffen.

      Standaard zou aptitude de verboden versie selecteren als de versie waarnaar het pakket
      normaliter opgewaardeerd zou worden (de kandidaatversie). U kunt deze selectie
      aanpassen door “=<versie>” aan de pakketnaam toe te voegen: bijvoorbeeld, “aptitude
      forbid-version vim=1.2.3.broken-4”.

      Als u op de actie wilt terugkomen, zal het verbod opgeheven worden door “aptitude
      install <pakket>”. Om de verboden versie te verwijderen zonder de kandidaatversie te
      installeren, moet de huidige versie toegevoegd worden: “install <pakket>=<versie>”.

    update
      Werkt de lijst bij van de pakketten die beschikbaar zijn bij de pakketbronnen van apt
      (dit is het equivalent van “apt-get update”)

    safe-upgrade
      Waardeert geïnstalleerde pakketten naar hun meest recente versie op. Geïnstalleerde
      pakketten zullen niet verwijderd worden tenzij ze niet gebruikt worden (zie de sectie
      “Het beheer van automatisch geïnstalleerde pakketten” in de referentiehandleiding van
      aptitude). Pakketten die momenteel niet geïnstalleerd zijn, kunnen geïnstalleerd
      worden om te voldoen aan vereisten, tenzij de commandoregeloptie --no-new-installs
      gebruikt werd.

      Indien aan de commandoregel geen <pakket>ten opgegeven werden, zal aptitude elk pakket
      trachten op te waarderen dat opgewaardeerd kan worden. Anders zal aptitude enkel de
      opgegeven pakketten trachten op te waarderen. Aan het/de <pakket>ten kan een
      achtervoegsel toegevoegd worden, zoals dit met de argumenten voor aptitude install het
      geval is, waardoor u hier aan aptitude nog bijkomende instructies kunt meegeven.
      Bijvoorbeeld, aptitude safe-upgrade bash dash- zal proberen het pakket bash op te
      waarderen en het pakket dash te verwijderen.

      Soms is het nodig om een pakket te verwijderen om een ander te kunnen opwaarderen. In
      zulke situaties is dit commando niet in staat pakketten op te waarderen. Gebruik het
      commando full-upgrade om zoveel mogelijk pakketten op te waarderen.

    full-upgrade
      Waardeert geïnstalleerde pakketten op naar hun meest recente versie en zo nodig kan
      het daarbij pakketten verwijderen of installeren. Het installeert ook nieuwe
      essentiële of vereiste pakketten (pakketten met de markering 'Essential' of
      'Required'). Dit commando gaat minder conservatief te werk dan safe-upgrade, hetgeen
      dus een grotere kans op ongewenste acties geeft. Daarentegen is het wel in staat
      pakketten op te waarderen die niet door safe-upgrade opgewaardeerd kunnen worden.

      Indien aan de commandoregel geen <pakket>ten vermeld wordt/worden, zal aptitude
      proberen elk pakket dat opgewaardeerd kan worden, op te waarderen. Anders zal aptitude
      enkel die pakketten proberen op te waarderen waarvoor het die opdracht kreeg. Aan
      het/de <pakket>ten kan een achtervoegsel toegevoegd worden, zoals dit met de
      argumenten voor aptitude install het geval is, waardoor u hier aan aptitude nog
      bijkomende instructies kunt meegeven. Bijvoorbeeld, aptitude full-upgrade bash dash-
      zal proberen het pakket bash op te waarderen en het pakket dash te verwijderen.

        Opmerking
        Origineel werd het commando om historische redenen dist-upgrade genoemd, en
        aptitude herkent dist-upgrade nog steeds als een synoniem voor full-upgrade.

    search
      Zoekt naar de pakketten die beantwoorden aan een van de patronen die aan de
      commandoregel ingegeven werden. Elk pakket dat overeenkomt met een van de opgegeven
      patronen zal weergegeven worden. Bijvoorbeeld, “aptitude search '~N' edit” zal alle
      pakketten opleveren die “nieuw” zijn en alle pakketten die in hun naam “edit” hebben.
      Voor bijkomende informatie in verband met zoekpatronen raadpleegt u de sectie
      “Zoekpatronen” in de referentiehandleiding van aptitude.

        Opmerking
        In het bovenstaande voorbeeld heeft “aptitude search '~N' edit” twee argumenten na
        search en dus wordt er gezocht op twee patronen: “~N” en “edit”. Zoals in de
        referentiegids zoekpatronen beschreven wordt, levert één enkel patroon dat bestaat
        uit twee met een spatie van elkaar gescheiden subpatronen (zoals “~N edit”), enkel
        een resultaat op als met beide patronen een overeenkomst gevonden wordt. Dus het
        commando “aptitude search '~N edit'” zal enkel die “nieuwe” pakketten weergeven
        die “edit” in hun naam hebben.
      Tenzij u de optie -F meegeeft, zal de uitvoer van aptitude search er ongeveer zo
      uitzien:

        i  apt               - Advanced front-end for dpkg
        pi apt-build            - frontend to apt to build, optimize and in
        cp apt-file            - APT package searching utility -- command-
        ihA raptor-utils          - Raptor RDF Parser utilities

      Elk zoekresultaat wordt op een aparte regel weergegeven. Het eerste teken op iedere
      regel geeft de huidige toestand van het pakket weer: de meest voorkomende toestanden
      zijn p, wat betekent dat er op het systeem geen enkel spoor van het pakket bestaat, c,
      wat betekent dat het pakket verwijderd werd maar dat zijn configuratiebestanden nog op
      het systeem aanwezig zijn, i, wat betekent dat het pakket geïnstalleerd is, en v, wat
      betekent dat het om een virtueel pakket gaat. Het tweede letterteken is een aanduiding
      voor de opgeslagen actie (en anders wordt een blanco spatie weergegeven) die later op
      het pakket uitgevoerd zal worden, waarbij de meest voorkomende acties zijn: i, wat
      betekent dat het pakket geïnstalleerd zal worden, d, wat betekent dat het pakket
      verwijderd zal worden, en p, wat het betekent dat het pakket en zijn
      configuratiebestanden verwijderd zullen worden. Indien het derde letterteken een A is,
      geeft dit aan dat het pakket automatisch geïnstalleerd werd.

      Voor een volledige lijst van alle mogelijke vlaggen om een toestand of een actie aan
      te duiden, raadpleegt u de sectie “Pakketinformatie opvragen” in de referentiegids van
      aptitude. Voor het aanpassen van de uitvoer van search, verwijzen we naar de
      commandoregelopties -F en --sort.

    show
      Geeft gedetailleerde informatie weer over een of meer pakketten. Indien er een
      tildeteken (“~”) of een vraagteken (“?”) in de pakketnaam staat, zal hij als een
      zoekpatroon geïnterpreteerd worden en alle pakketten die eraan beantwoorden zullen
      weergegeven worden (zie de sectie “Zoekpatronen” in de referentiehandleiding van
      aptitude).

      Indien het niveau van detaillering 1 of hoger is (dit betekent dat de commandoregel
      minstens één -v bevat), wordt informatie over alle versies van het pakket weergegeven.
      Anders wordt informatie weergegeven over de “kandidaatversie” (de versie die door
      “aptitude install” zou opgehaald worden).

      U kunt informatie laten weergeven over een andere pakketversie door =<versie> toe te
      voegen aan de pakketnaam. U kunt de versie uit een specifiek archief of release laten
      weergeven door /<archief> of /<release> toe te voegen aan de pakketnaam: bijvoorbeeld,
      /unstable of /sid. Indien er zo een is, zal enkel de gevraagde versie weergegeven
      worden, ongeacht het niveau van detaillering.

      Indien het niveau van detaillering 1 of hoger is, worden de velden architectuur,
      grootte in gecomprimeerde vorm, bestandsnaam en md5-controlesom weergegeven. Indien
      het niveau van detaillering 2 of hoger is, zal/zullen de geselecteerde versie(s)
      eenmaal weergegeven worden voor elk archief waarin ze aangetroffen wordt/worden.

    showsrc
      Geeft gedetailleerde informatie over een of meer broncodepakketten weer.

      Dit is een dun omhulsel rond apt(8).

    source
      Downloadt een of meer broncodepakketten.

      Dit is een dun omhulsel rond apt(8).

    versions
      Geeft de versies weer van de aan de commandoregel opgegeven pakketten.

        $ aptitude versions wesnoth
        p  1:1.4.5-1                               100
        p  1:1.6.5-1                  unstable         500
        p  1:1.7.14-1                  experimental       1

      Elke versie wordt op een aparte regel weergegeven. De drie meest linkse lettertekens
      geven de huidige toestand en de (eventuele) geplande toestand weer en of het een
      automatisch geïnstalleerd pakket betreft. Raadpleeg voor bijkomende informatie over de
      betekenis ervan de documentatie bij aptitude search. Rechts van het versienummer ziet
      u de releases waarin de versie te vinden is en de pin-prioriteit van de versie.

      Indien een pakketnaam een tildeteken (“~”) bevat of een vraagteken (“?”), zal die
      geïnterpreteerd worden als een zoekpatroon en zullen alle versies die eraan
      beantwoorden, weergegeven worden (zie de sectie “Zoekpatronen” in de
      referentiehandleiding van aptitude). Dit betekent dat bijvoorbeeld aptitude versions
      '~i' alle versies zal weergeven die momenteel op het systeem geïnstalleerd zijn en
      niets anders, zelfs geen andere versies van dezelfde pakketten.

        $ aptitude versions '~nexim4-daemon-light'
        Pakket exim4-daemon-light:
        i  4.71-3                                100
        p  4.71-4                    unstable         500

        Pakket exim4-daemon-light-dbg:
        p  4.71-4                    unstable         500

      Indien de invoer een zoekpatroon is of indien meer dan een versie van een pakket
      weergegeven moet worden, zal aptitude de uitvoer automatisch per pakket groeperen,
      zoals hierboven getoond wordt. U kunt dit uitzetten via --group-by=none, waardoor
      aptitude een gewone lijst zal weergeven van alle gevonden versies, waarbij iedere
      regel automatisch ook de naam van het pakket zal bevatten:

        $ aptitude versions --group-by=none '~nexim4-daemon-light'
        i  exim4-daemon-light 4.71-3                       100
        p  exim4-daemon-light 4.71-4          unstable         500
        p  exim4-daemon-light-dbg 4.71-4        unstable         500

      Om de pakketnaam weg te laten, geeft u --show-package-names=never op:

        $ aptitude versions --show-package-names=never --group-by=none '~nexim4-daemon-light'
        i  4.71-3                                100
        p  4.71-4                    unstable         500
        p  4.71-4                    unstable         500

      Behalve met de voorgaande opties, kunt u de informatie die voor elke versie
      weergegeven wordt, ook regelen met de commandoregeloptie -F. De volgorde waarin
      versies weergegeven worden kan beïnvloed worden met de commandoregeloptie --sort. Om
      te voorkomen dat aptitude de uitvoer in kolommen zou opmaken, gebruikt u
      --disable-columns.

    add-user-tag, remove-user-tag
      Voegt een gebruikerslabel (user tag) toe aan of verwijdert een gebruikerslabel van de
      geselecteerde groep pakketten. Indien een pakketnaam een tilde (“~”) of een vraagteken
      (“?”) bevat, wordt hij als een zoekpatroon beschouwd en wordt het merkteken toegevoegd
      aan of verwijderd van alle pakketten die aan het zoekpatroon beantwoorden (zie de
      sectie “Zoekpatronen” in de referentiehandleiding van aptitude).

      Gebruikerslabels (user tags) zijn arbitraire tekenreeksen die aan een pakket gekoppeld
      worden. Zij kunnen gebruikt worden met de zoekterm ?user-tag(<merkteken>), waarmee
      alle pakketten geselecteerd worden die een vrij merkteken hebben dat overeenkomt met
      <merkteken>..

    why, why-not
      Geeft een verklaring waarom een specifiek pakket op het systeem geïnstalleerd zou
      moeten worden of er niet op geïnstalleerd kan worden.

      Dit commando zoekt de pakketten op die het opgegeven pakket vereisen of die ermee
      conflicteren. Het geeft een sequentie weer van afhankelijkheden die naar het beoogde
      pakket leiden, samen met een aanduiding van de installatiestatus van elk pakket uit de
      hele keten van vereisten:

        $ aptitude why kdepim
        i  nautilus-data Beveelt aan nautilus
        i A nautilus   Beveelt aan desktop-base (>= 0.2)
        i A desktop-base Suggereert  gnome | kde | xfce4 | wmaker
        p  kde      Vereist  kdepim (>= 4:3.4.3)

      Het commando why zoekt de hele keten van vereisten op die tot de installatie leidt van
      het aan de commandoregel opgegeven pakket, zoals hierboven te zien is. Merk in dit
      geval op dat de door aptitude gevonden vereistenrelatie een suggestie (suggests) is.
      Dit is omdat geen enkel momenteel op deze computer geïnstalleerd pakket het pakket
      kdepim echt vereist (depends) of aanbeveelt (recommends). Indien er een sterkere
      vereistenrelatie bestond, had aptitude ze weergegeven.

      Daartegenover gaat why-not op zoek naar een keten van vereisten die uitmondt in een
      conflict met het beoogde pakket:

        $ aptitude why-not textopo
        i  ocaml-core     Vereist  ocamlweb
        i A ocamlweb      Vereist  tetex-extra | texlive-latex-extra
        i A texlive-latex-extra Conflicteert met textopo

      Indien een of meer <patro(o)n>en opgegeven werden (naast het verplichte laatste
      argument dat een geldige <pakket>naam moet zijn), dan begint aptitude zijn zoektocht
      bij deze patronen. Dit houdt in dat het eerste pakket uit de keten die het weergeeft
      om uit te leggen waarom een <pakket> wel of niet geïnstalleerd wordt, een pakket zal
      zijn dat aan het patroon in kwestie beantwoordt. De patronen worden als pakketnamen
      geïnterpreteerd, tenzij ze een tilde (“~”) of een vraagteken (“?”) bevatten. In dat
      geval worden ze als zoekpatronen behandeld (zie de sectie“Zoekpatronen” in de
      referentiehandleiding van aptitude).

      Indien er geen patronen opgegeven werden, zal aptitude op zoek gaan naar ketens van
      vereisten die starten bij handmatig geïnstalleerde pakketten. Dit kan op een treffende
      manier laten zien welke pakketten ertoe geleid hebben, of ertoe zouden leiden, dat een
      bepaald pakket geïnstalleerd werd.

        Opmerking
        aptitude why voert geen volledige oplossing van vereistenproblemen uit; het geeft
        enkel rechtstreekse relaties tussen pakketten weer. Bijvoorbeeld, als A B nodig
        heeft en C heeft D nodig en B en C conflicteren met elkaar, dan zal “aptitude
        why-not D” niet het antwoord geven dat “A B vereist, B met C conflicteert en D C
        vereist”.
      Standaard geeft aptitude enkel de “meest geïnstalleerde, sterkste, meest hechte,
      kortste” keten van vereisten weer. Dit houdt in dat het zoekt naar een keten van
      vereisten die enkel bestaat uit pakketten die geïnstalleerd zijn of geïnstalleerd
      zullen worden. Binnen die restrictie zoekt het naar de sterkst mogelijke
      afhankelijkheden. Het zoekt naar een keten van vereisten waarbij vereisten waarvoor
      meerdere alternatieven bestaan (die zich met OR tot elkaar verhouden) en Provides
      (pakketten die voorzien in) vermeden worden. Het zoekt de kortste keten van vereisten
      die aan deze criteria beantwoordt. Gaandeweg worden deze regels versoepeld tot er een
      overeenkomst gevonden wordt.

      Als het niveau van detaillering 1 of meer is, dan zullen alle verklaringen die
      aptitude kan vinden, weergegeven worden in omgekeerde volgorde van relevantie. Als het
      niveau van detaillering 2 of meer is, zal een echt excessieve hoeveelheid
      debuginformatie naar standaarduitvoer gestuurd worden.

      De terugkeerwaarde van het commando is 0 bij succes, 1 als geen verklaring uitgewerkt
      kon worden en -1 als er zich een fout voordeed.

    clean
      Verwijdert alle eerder opgehaalde .deb-bestanden uit de map met de pakketcache
      (gewoonlijk /var/cache/apt/archives).

    autoclean
      Verwijdert alle pakketten uit de cache die niet langer gedownload kunnen worden. Dit
      laat u toe te voorkomen dat de cache na verloop van tijd oncontroleerbaar groot zou
      worden, zonder hem volledig leeg te maken.

    changelog
      Downloadt de Debian changelog (log van wijzigingen) voor elk van de opgegeven binaire
      of bronpakketten en geeft die weer.

      Standaard wordt de changelog opgehaald voor de versie die met “aptitude install”
      geïnstalleerd zou worden. U kunt een specifieke versie van een pakket selecteren door
      =<versie> toe te voegen aan de naam van het pakket. U kunt de versie uit een specifiek
      archief of release selecteren door /<archief> of /<release> toe te voegen aan de naam
      van het pakket (bijvoorbeeld, /unstable of /sid).

    download
      Downloadt het .deb-bestand van het opgegeven pakket en plaatst het in de huidige map.

      Dit is een dun omhulsel rond apt(8).

    extract-cache-subset
      Kopieert de configuratiemap van apt (/etc/apt) en een subset van de pakketdatabase
      naar de opgegeven map. Indien geen pakketten opgegeven werden, wordt de volledige
      pakketdatabase gekopieerd, anders enkel de onderdelen ervan die overeenkomen met de
      genoemde pakketten. Elke pakketnaam kan een zoekpatroon zijn en alle pakketten die
      eraan beantwoorden, zullen geselecteerd worden (zie de sectie “Zoekpatronen” in de
      referentiehandleiding van aptitude). Eventuele bestaande pakketdatabasebestanden in de
      map waarin de uitvoer terecht komt, zullen overschreven worden.

      Afhankelijkheden die in de paragrafen van binaire pakketten vermeld staan, worden
      herschreven om verwijzingen naar pakketten die niet in de geselecteerde set voorkomen,
      te verwijderen.

    help
      Geeft een korte samenvatting weer van de commando's en opties die gebruikt kunnen
      worden.

OPTIES

    De volgende opties kunnen gebruikt worden om het gedrag van de hiervoor beschreven acties
    te beïnvloeden. Merk op dat hoewel bij alle commando's alle opties geaccepteerd zullen
    worden, sommige opties voor bepaalde commando's niet van toepassing zijn en door die
    commando's genegeerd zullen worden.

    --add-user-tag <merkteken>
      Bij full-upgrade, safe-upgrade, forbid-version, hold, install, keep-all, markauto,
      unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold en unmarkauto: voeg het gebruikerslabel
      (user tag) <merkteken> toe aan alle pakketten die door dit commando geïnstalleerd,
      verwijderd of opgewaardeerd werden alsof het commando add-user-tag gegeven werd.

    --add-user-tag-to <merkteken>,<patroon>
      Bij full-upgrade, safe-upgrade forbid-version, hold, install, keep-all, markauto,
      unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold en unmarkauto: voeg het gebruikerslabel
      (user tag) <merkteken> toe aan alle pakketten die beantwoorden aan <patroon> alsof het
      commando add-user-tag gegeven werd. Het patroon is een zoekpatroon, zoals beschreven
      in de sectie “Zoekpatronen” in de referentiehandleiding van aptitude.

      Zo zal bijvoorbeeld het commando aptitude safe-upgrade --add-user-tag-to
      "nieuwe-installatie,?action(install)" het merkteken nieuwe-installatie geven aan alle
      pakketten die met het commando safe-upgrade geïnstalleerd werden.

    --allow-new-upgrades
      Als de oplosser in veilige modus gebruikt wordt (d.w.z. als de optie --safe-resolver
      opgegeven werd of als de actie safe-upgrade is, of als
      Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver ingesteld werd op true), de vereistenoplosser de
      toelating geven om opwaarderingen van pakketten te installeren, ongeacht de waarde van
      Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Upgrades.

    --allow-new-installs
      Sta het commando safe-upgrade toe om nieuwe pakketten te installeren. Als de oplosser
      in veilige modus gebruikt wordt (d.w.z. als de optie --safe-resolver opgegeven werd of
      als de actie safe-upgrade is, of als Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver ingesteld werd
      op true), de vereistenoplosser de toelating geven om nieuwe pakketten te installeren.
      Deze optie is van kracht ongeacht de waarde van
      Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Installs.

    --allow-untrusted
      Installeer pakketten afkomstig van onbetrouwbare pakketbronnen zonder vragen te
      stellen. U zou dit enkel mogen gebruiken als u weet wat u doet, aangezien het
      gemakkelijk de veiligheid van uw systeem in gevaar zou kunnen brengen.

    --disable-columns
      Deze optie heeft tot effect dat aptitude search en aptitude versions hun resultaten
      weergeven zonder enige vorm van bijzondere indeling. Meer in het bijzonder is het zo
      dat aptitude normaal gezien witruimte toevoegt aan zoekresultaten of ze afkapt in een
      poging om ze te doen passen binnen verticale “kolommen”. Als deze vlag gebruikt wordt,
      zal de indeling van elke regel erin bestaan dat de indelingsstuurcodes uit de
      indelingstekenreeks vervangen worden door de overeenkomstige tekst, zonder rekening te
      houden met de breedte van de kolommen.

      De eerste paar regels van de uitvoer van het commando “aptitude search -F '%p %V'
      --disable-columns libedataserver” zouden bijvoorbeeld als volgt kunnen zijn:

        disksearch 1.2.1-3
        hp-search-mac 0.1.3
        libbsearch-ruby 1.5-5
        libbsearch-ruby1.8 1.5-5
        libclass-dbi-abstractsearch-perl 0.07-2
        libdbix-fulltextsearch-perl 0.73-10

      Zoals in het bovenstaande voorbeeld, is het gebruik van --disable-columns vaak nuttig
      in combinatie met een aangepaste weergave-indeling die met de commandoregeloptie -F
      ingesteld werd.

      Dit komt overeen met de configuratieoptie Aptitude::CmdLine::Disable-Columns.

    -D, --show-deps
      Toon bij commando's die pakketten installeren of verwijderen (install, full-upgrade,
      enz.) een korte toelichting bij automatische installaties en verwijderingen.

      Dit komt overeen met de configuratieoptie Aptitude::CmdLine::Show-Deps.

    -d, --download-only
      Download indien nodig pakketten naar de pakketcache, maar installeer of verwijder
      niets. Standaard wordt de pakketcache opgeslagen in /var/cache/apt/archives.

      Dit komt overeen met de configuratieoptie Aptitude::CmdLine::Download-Only.

    -F <indeling>, --display-format <indeling>
      Specificeert de indeling die gebruikt moet worden om de uitvoer van de commando's
      search en versions weer te geven. Bijvoorbeeld, “%p %v %V” opgeven als <indeling> zal
      resulteren in het weergeven van de naam van het pakket, gevolgd door de momenteel
      geïnstalleerde versie ervan en zijn kandidaatversie (zie voor meer informatie de
      sectie “Aanpassingen maken aan de wijze waarop pakketten weergegeven worden” in de
      referentiehandleiding van aptitude).

      De commandoregeloptie --disable-columns is vaak nuttig in combinatie met -F.

      Voor search komt dit overeen met de configuratieoptie
      Aptitude::CmdLine::Package-Display-Format. Voor versions komt dit overeen met de
      configuratieoptie Aptitude::CmdLine::Version-Display-Format.

    -f
      Doe moeite om de vereisten van defecte pakketten te repareren, zelfs als dit het
      negeren inhoudt van de aan de commandoregel gevraagde acties.

      Dit komt overeen met het configuratie-item Aptitude::CmdLine::Fix-Broken.

    --full-resolver
      Gebruik de standaard “integrale” oplosser voor het oplossen van vereistenproblemen van
      pakketten als die zich voordoen. In tegenstelling tot de oplosser in “veilige” modus
      die door --safe-resolver geactiveerd wordt, zal de integrale oplosser probleemloos
      pakketten verwijderen om aan vereisten te kunnen voldoen. Hij is in staat om meer
      situaties op te lossen dan het veilige algoritme, maar zijn oplossingen maken meer
      kans om onwenselijk te zijn.

      Deze optie kan gebruikt worden om het gebruik van de integrale oplosser af te dwingen,
      zelfs als Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver ingesteld werd op true.

    --group-by <groeperingsmodus>
      Regelt hoe het commando versions zijn uitvoer groepeert. De volgende waarden kunnen
      gebruikt worden:

      ·  archive om pakketten te groeperen volgens het archief waarin ze voorkomen
        (“stable”, “unstable”, enz.). Indien een pakket in verschillende archieven
        voorkomt, zal het in elk ervan weergegeven worden.

      ·  auto om versies volgens hun pakket te groeperen, tenzij er exact één argument
        gebruikt werd dat geen zoekpatroon is.

      ·  none om alle versies in een eenvoudige lijst weer te geven zonder enige vorm van
        groepering.

      ·  package om versies volgens hun pakket te groeperen.

      ·  source-package om versies volgens hun broncodepakket te groeperen.

      ·  source-version om versies volgens hun broncodepakket en de broncodeversie te
        groeperen.

      Dit komt overeen met de configuratieoptie Aptitude::CmdLine::Versions-Group-By.

    -h, --help
      Geef een korte hulptekst weer. Identiek aan de actie help.

    --log-file=<bestand>
      Indien <bestand> geen lege tekenreeks is, zullen logberichten daarin opgeschreven
      worden, behalve als <bestand> “-” is. In dat laatste geval zullen logberichten naar
      standaarduitvoer geschreven worden. Indien deze optie meerdere keren voorkomt, zal de
      laatste vermelding uitwerking krijgen.

      Dit heeft geen invloed op het loggen van de installaties die aptitude uitvoert
      (/var/log/aptitude). De logberichten waarop deze configuratie betrekking heeft,
      betreffen interne programmagebeurtenissen, fouten en debugberichten. Zie de
      commandoregeloptie --log-level om meer controle te verwerven over wat gelogd wordt.

      Dit komt overeen met de configuratieopte Aptitude::Logging::File.

    --log-level=<niveau>, --log-level=<categorie>:<niveau>
      --log-level=<niveau> heeft als effect dat aptitude enkel berichten logt van een niveau
      <niveau> of hoger. Het logniveau bijvoorbeeld instellen op error zal ertoe leiden dat
      enkel berichten van de logniveaus error en fatal weergegeven worden. Alle andere
      zullen verborgen worden. Geldige logniveaus (in aflopende volgorde) zijn off, fatal,
      error, warn, info, debug, en trace. Het standaard logniveau is warn.

      --log-level=<categorie>:<niveau> heeft als effect dat berichten uit de categorie
      <categorie> enkel gelogd worden als hun <niveau> van <niveau> of hoger is.

      --log-level mag meermaals voorkomen aan de commandoregel. Het is de meest specifieke
      instelling die uitwerking heeft. Indien u dus --log-level=aptitude.resolver:fatal en
      --log-level=aptitude.resolver.hints.match:trace opgeeft, dan zullen berichten uit
      aptitude.resolver.hints.parse enkel weergegeven worden als hun niveau fatal is, maar
      zullen alle berichten uit aptitude.resolver.hints.match weergegeven worden. Indien u
      het niveau voor eenzelfde categorie twee of meer keren instelt, zal het de laatste
      instelling zijn die uitwerking heeft.

      Dit heeft geen invloed op het loggen van de installaties die aptitude uitgevoerd heeft
      (/var/log/aptitude). De logberichten die ten gevolge van deze instelling opgeschreven
      worden hebben betrekking op interne programmagebeurtenissen, fouten en informatie
      gericht op debuggen. Zie de commandoregeloptie --log-file om de plaats waar
      logberichten terecht komen te wijzigen.

      Dit komt overeen met de configuratiegroep Aptitude::Logging::Levels.

    --log-resolver
      Stel een aantal standaardlogniveaus in verband met de oplosser in om loguitvoer te
      produceren, geschikt om door geautomatiseerd gereedschap verwerkt te worden. Dit is
      het equivalent van de commandoregelopties --log-level=aptitude.resolver.search:trace
      --log-level=aptitude.resolver.search.tiers:info.

    --no-new-installs
      Voorkom dat safe-upgrade nieuwe pakketten installeert. Sta de vereistenoplosser niet
      toe om nieuwe pakketten te installeren bij het gebruik van de veilige oplosser (d.w.z.
      als de optie --safe-resolver opgegeven werd of als Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver
      ingesteld werd op true). Deze optie heeft uitwerking ongeacht de waarde van
      Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Installs.

      Dit imiteert het vroegere gedrag van apt-get upgrade.

    --no-new-upgrades
      Verbied bij het gebruik van de oplosser in veilige modus (d.w.z. als de optie
      --safe-resolver opgegeven werd of als Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver ingesteld
      werd op true) dat de vereistenoplosser opwaarderingen van pakketten installeert en dit
      ongeacht de waarde van Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Upgrades.

    --no-show-resolver-actions
      Geef de acties die door de “veilige” oplosser ondernomen worden, niet weer en hef een
      eventuele configuratieoptie in dat verband of een eerder opgegeven
      --show-resolver-actions op.

    -O <volgorde>, --sort <volgorde>
      Geef op in welke volgorde de uitvoer van de commando's search en versions weergegeven
      moet worden. Indien u bijvoorbeeld “installsize” opgeeft als <volgorde>, zullen
      pakketten weergegeven worden volgens hun grootte na installatie (zie voor meer
      informatie de sectie “Aanpassen hoe pakketten geordend worden” in de
      referentiehandleiding van aptitude).

      Door een tilde-teken (~) te plaatsen voor de volgordeaanduiding, wordt de volgorde
      gewijzigd van oplopend naar aflopend.

      De standaardvolgorde is name,version.

    -o <sleutel>=<waarde>
      Stel een configuratiebestandsoptie rechtstreeks in. Gebruik bijvoorbeeld -o
      Aptitude::Log=/tmp/my-log om de log van de acties van aptitude te laten opschrijven in
      /tmp/my-log. Zie voor meer informatie over configuratiebestandsopties de sectie
      “Referentiegids voor het configuratiebestand” in de referentiehandleiding van
      aptitude.

    -P, --prompt
      Vraag altijd om bevestiging vooraleer pakketten te downloaden, te installeren of te
      verwijderen, zelfs wanneer er geen andere acties dan die waarom expliciet gevraagd
      werd, uitgevoerd zullen worden.

      Dit komt overeen met de configuratieoptie Aptitude::CmdLine::Always-Prompt.

    --purge-unused
      Indien Aptitude::Delete-Unused ingesteld staat op “true” (wat standaard het geval is),
      dan zal aptitude niet enkel de pakketten die door geen enkel geïnstalleerd pakket meer
      vereist worden, verwijderen maar ze ook wissen, wat het wissen van hun
      configuratiebestanden en eventuele andere belangrijke gegevens inhoudt. Zie voor meer
      informatie over welke pakketten als “ongebruikt” beschouwd worden, de sectie “Het
      beheer van automatisch geïnstalleerde pakketten” in de referentiehandleiding van
      aptitude. Deze optie kan tot gegevensverlies leiden! Gebruik ze dus enkel als u weet
      wat u doet!

      Dit komt overeen met de configuratieoptie Aptitude::Purge-Unused.

    -q[=<n>], --quiet[=<n>]
      Onderdruk alle incrementele voortgangsindicatoren en maak de uitvoer daardoor geschikt
      voor loggen. Dit kan meerdere keren opgegeven worden om het programma minder
      breedsprakig te maken, maar in tegenstelling tot apt-get, laat aptitude het gebruik
      van -y niet toe als -q meer dan één keer opgegeven werd.

      Het facultatieve =<n> kan gebruikt worden om rechtstreeks het niveau van
      breedsprakigheid in te stellen (om bijvoorbeeld een instelling uit /etc/apt/apt.conf
      te omzeilen). Het lokt bij het programma hetzelfde gedrag uit als wanneer -q exact <n>
      maal zou opgegeven worden.

    -R, --without-recommends
      Behandel aanbevolen pakketten niet als vereisten bij het installeren van nieuwe
      pakketten (dit heeft voorrang op instellingen uit /etc/apt/apt.conf en
      ~/.aptitude/config). Omwille van aanbevelingen eerder geïnstalleerde pakketten zullen
      niet verwijderd worden.

      Dit komt overeen met het paar configuratieopties APT::Install-Recommends en
      APT::AutoRemove::RecommendsImportant.

    -r, --with-recommends
      Behandel aanbevolen pakketten als vereisten bij het installeren van nieuwe pakketten
      (dit heeft voorrang op instellingen uit /etc/apt/apt.conf en ~/.aptitude/config).

      Dit komt overeen met de configuratieoptie APT::Install-Recommends

    --remove-user-tag <merkteken>
      Bij full-upgrade, safe-upgrade, forbid-version, hold, install, keep-all, markauto,
      unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold en unmarkauto: verwijder het
      gebruikerslabel (user tag) <merkteken> van alle pakketten die door dit commando
      geïnstalleerd, verwijderd of opgewaardeerd werden alsof het commando add-user-tag
      gebruikt werd.

    --remove-user-tag-from <merkteken>,<patroon>
      Bij full-upgrade, safe-upgrade, forbid-version, hold, install, keep-all, markauto,
      unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold en unmarkauto: verwijder het
      gebruikerslabel (user tag) <merkteken> van alle pakketten die beantwoorden aan het
      <patroon> alsof het commando remove-user-tag gebruikt werd. Het patroon is een
      zoekpatroon, zoals beschreven in de sectie “Search Patterns” van de
      referentiehandleiding van aptitude.

      Bijvoorbeeld, aptitude safe-upgrade --remove-user-tag-from
      "niet-opgewaardeerd,?action(upgrade)" zal het merkteken niet-opgewaardeerd verwijderen
      van alle pakketten die met het commando safe-upgrade opgewaardeerd kunnen worden.

    -s, --simulate
      Geef in de commandoregelmodus weer welke acties normaal gezien uitgevoerd zouden
      worden, zonder ze evenwel effectief uit te voeren. Dit vereist geen
      systeembeheerdersrechten (de privileges van root). Open in de visuele interface de
      cache steeds in alleen-lezen modus, ongeacht het feit of u root bent of niet.

      Dit komt overeen met de configuratieoptie Aptitude::Simulate.

    --safe-resolver
      Gebruik bij het tegenkomen van vereistenproblemen een “veilig” algoritme om ze op te
      lossen. Deze oplosser probeert zoveel mogelijk van uw keuzes te behouden. Hij zal
      nooit een pakket verwijderen en nooit een andere versie van een pakket installeren dan
      zijn standaard kandidaatversie. Hetzelfde algoritme wordt gebruikt bij safe-upgrade.
      Het is inderdaad zo dat aptitude --safe-resolver full-upgrade het equivalent is van
      aptitude safe-upgrade. Omdat safe-upgrade steeds de veilige oplosser gebruikt, wordt
      het niet toegestaan om er de vlag --safe-resolver bij te gebruiken.

      Deze optie is het equivalent van het instellen van de configuratievariabele
      Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver op true.

    --schedule-only
      Doet commando's die de toestand van pakketten wijzigen, die operaties agenderen voor
      de toekomst zonder ze effectief uit te voeren. Geagendeerde operaties kunt u effectief
      laten doorvoeren door het uitvoeren van de opdracht aptitude install zonder
      argumenten. Dit is het equivalent van het maken van de overeenkomstige selecties in de
      visuele modus om vervolgens het programma op een normale manier af te sluiten.

      Bijvoorbeeld, aptitude --schedule-only install evolution agendeert de installatie van
      het programma evolution voor later.

    --show-package-names <wanneer>
      Regelt wanneer het commando versions pakketnamen weergeeft. De volgende instellingen
      kunnen gebruikt worden:

      ·  always: geef pakketnamen weer telkens wanneer aptitude versions uitgevoerd wordt.

      ·  auto: geef bij het uitvoeren van aptitude versions de pakketnamen weer als de
        uitvoer niet volgens pakket gegroepeerd wordt en er ofwel meer dan een argument
        opgegeven werd of een argument dat als een zoekpatroon geldt.

      ·  never: geef in de uitvoer van aptitude versions nooit pakketnamen weer.

      Deze optie komt overeen met het configuratie-item
      Aptitude::CmdLine::Versions-Show-Package-Names.

    --show-resolver-actions
      Geef de acties weer die uitgevoerd worden door de “veilige” oplosser en door
      safe-upgrade.

      Bij het uitvoeren van het commando safe-upgrade of wanneer de optie --safe-resolver
      gebruikt wordt, zal aptitude eerst een samenvatting weergeven van de acties die de
      resolver uitgevoerd heeft en daarna pas de voorafbeelding van de installatie. Dit is
      het equivalent van de configuratieoptie
      Aptitude::Safe-Resolver::Show-Resolver-Actions.

    --show-summary[=<MODUS>]
      Wijzigt het gedrag van “aptitude why” zodat het elke uitvoer van een keten van
      vereisten samenvat, eerder dan ze in de lange vorm weer te geven. Indien deze optie
      gebruikt werd en <MODUS> niet “no-summary” is, zullen ketens die vereisten van het
      type Suggests bevatten, niet weergegeven worden: combineer--show-summary met -v om een
      samenvatting te zien van alle redenen voor de installatie van het doelpakket.

      <MODUS> kan één van de volgende zijn:

      1. no-summary: geen samenvatting geven (het standaardgedrag als --show-summary niet
        opgegeven is).

      2. first-package: geef het eerste pakket uit elke keten weer. Dit is de
        standaardwaarde van <MODUS> als niets gespecificeerd werd.

      3. first-package-and-type: geef het eerste pakket uit elke keten weer, samen met het
        niveau van de zwakste vereiste uit de keten.

      4. all-packages: geef in het kort elke keten van vereisten weer die naar het
        doelpakket leidt.

      5. all-packages-with-dep-versions: geef in het kort elke keten van vereisten weer die
        naar het doelpakket leidt, met inbegrip van de doelversie van elke vereiste.

      Deze optie komt overeen met het configuratie-item Aptitude::CmdLine::Show-Summary. Als
      --show-summary aan de commandoregel opgegeven werd, zal het voorrang hebben op
      Aptitude::CmdLine::Show-Summary.

      Voorbeeld 12. Gebruik van --show-summary --show-summary gebruikt samen met -v om alle
      redenen voor het installeren van een pakket weer te geven:

        $ aptitude -v --show-summary why foomatic-db
        Pakketten die afhangen van foomatic-db:
         cupsys-driver-gutenprint
         foomatic-db-engine
         foomatic-db-gutenprint
         foomatic-db-hpijs
         foomatic-filters-ppds
         foomatic-gui
         kde
         printconf
         wine

        $ aptitude -v --show-summary=first-package-and-type why foomatic-db
        Pakketten die afhangen van foomatic-db:
         [Vereist] cupsys-driver-gutenprint
         [Vereist] foomatic-db-engine
         [Vereist] foomatic-db-gutenprint
         [Vereist] foomatic-db-hpijs
         [Vereist] foomatic-filters-ppds
         [Vereist] foomatic-gui
         [Vereist] kde
         [Vereist] printconf
         [Vereist] wine

        $ aptitude -v --show-summary=all-packages why foomatic-db
        Pakketten die afhangen van foomatic-db:
         cupsys-driver-gutenprint D: cups-driver-gutenprint D: cups R: foomatic-filters R: foomatic-db-engine D: foomatic-db
         foomatic-filters-ppds D: foomatic-filters R: foomatic-db-engine D: foomatic-db
         kde D: kdeadmin R: system-config-printer-kde D: system-config-printer R: hal-cups-utils D: cups R: foomatic-filters R: foomatic-db-engine D: foomatic-db
         wine D: libwine-print D: cups-bsd R: cups R: foomatic-filters R: foomatic-db-engine D: foomatic-db
         foomatic-db-engine D: foomatic-db
         foomatic-db-gutenprint D: foomatic-db
         foomatic-db-hpijs D: foomatic-db
         foomatic-gui D: python-foomatic D: foomatic-db-engine D: foomatic-db
         printconf D: foomatic-db

        $ aptitude -v --show-summary=all-packages-with-dep-versions why foomatic-db
        Pakketten die afhangen van foomatic-db:
         cupsys-driver-gutenprint D: cups-driver-gutenprint (>= 5.0.2-4) D: cups (>= 1.3.0) R: foomatic-filters (>= 4.0) R: foomatic-db-engine (>= 4.0) D: foomatic-db (>= 20090301)
         foomatic-filters-ppds D: foomatic-filters R: foomatic-db-engine (>= 4.0) D: foomatic-db (>= 20090301)
         kde D: kdeadmin (>= 4:3.5.5) R: system-config-printer-kde (>= 4:4.2.2-1) D: system-config-printer (>= 1.0.0) R: hal-cups-utils D: cups R: foomatic-filters (>= 4.0) R: foomatic-db-engine (>= 4.0) D: foomatic-db (>= 20090301)
         wine D: libwine-print (= 1.1.15-1) D: cups-bsd R: cups R: foomatic-filters (>= 4.0) R: foomatic-db-engine (>= 4.0) D: foomatic-db (>= 20090301)
         foomatic-db-engine D: foomatic-db
         foomatic-db-gutenprint D: foomatic-db
         foomatic-db-hpijs D: foomatic-db
         foomatic-gui D: python-foomatic (>= 0.7.9.2) D: foomatic-db-engine D: foomatic-db (>= 20090301)
         printconf D: foomatic-db

      --show-summary gebruikt om een keten op één regel weer te geven:

        $ aptitude --show-summary=all-packages why aptitude-gtk libglib2.0-data
        Pakketten die afhangen van libglib2.0-data:
         aptitude-gtk D: libglib2.0-0 R: libglib2.0-data

    -t <release>, --target-release <release>
      Stelt de release in van waaruit pakketten geïnstalleerd moeten worden. Bijvoorbeeld,
      “aptitude -t experimental ...” zal pakketten installeren uit de distributie
      'experimental' (experimenteel), tenzij u anders specificeert.

      Dit beïnvloedt wat de standaard kandidaatversie van een pakket is, volgens de regels
      die beschreven worden in apt_preferences(5).

      Dit komt overeen met het configuratie-item APT::Default-Release.

    -V, --show-versions
      Toon de versie van de pakketten die geïnstalleerd zullen worden.

      Dit komt overeen met de configuratieoptie Aptitude::CmdLine::Show-Versions.

    -v, --verbose
      Heeft als gevolg dat sommige commando's (bijvoorbeeld show) extra informatie
      weergeven. Dit kan meerdere keren opgegeven worden om meer en meer informatie te
      bekomen.

      Dit komt overeen met de configuratieoptie Aptitude::CmdLine::Verbose.

    --version
      Geef de versie van aptitude weer en wat informatie over hoe het gecompileerd werd.

    --visual-preview
      Bij het installeren of verwijderen van pakketten aan de commandoregel wordt niet de
      gebruikelijke prompt weergegeven, maar wordt de visuele interface opgestart met het
      scherm met de voorafbeelding.

    -W, --show-why
      Laat in de voorafbeelding die getoond wordt vooraleer pakketten geïnstalleerd of
      verwijderd worden, zien welk handmatig geïnstalleerd pakket welke automatisch
      geïnstalleerde pakketten vereist. Bijvoorbeeld:

        $ aptitude --show-why install mediawiki
        ...
        De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:
         libapache2-mod-php5{a} (for mediawiki) mediawiki php5{a} (for mediawiki)
         php5-cli{a} (for mediawiki) php5-common{a} (for mediawiki)
         php5-mysql{a} (for mediawiki)

      In combinatie met -v of een niet lege waarde van Aptitude::CmdLine::Verbose geeft dit
      de volledige keten van vereisten weer die voor elk te installeren pakket leidt tot
      diens installatie. Bijvoorbeeld:

        $ aptitude -v --show-why install libdb4.2-dev
        De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:
         libdb4.2{a} (libdb4.2-dev D: libdb4.2) libdb4.2-dev
        De volgende pakketten zullen worden VERWIJDERD:
         libdb4.4-dev{a} (libdb4.2-dev C: libdb-dev P<- libdb-dev)

      Zoals hierboven getoond wordt, zal deze optie ook beschrijven waarom pakketten
      verwijderd worden. In dit voorbeeld conflicteert libdb4.2-dev met libdb-dev, waarin
      door libdb-dev voorzien wordt.

      Dit argument komt overeen met de configuratieoptie Aptitude::CmdLine::Show-Why en
      geeft dezelfde informatie weer als die welke door aptitude why en aptitude why-not
      berekend wordt.

    -w <breedte>, --width <breedte>
      Geef aan welke schermbreedte gebruikt moet worden voor de uitvoer van de commando's
      search en versions (in de commandoregelmodus).

      Standaard en als de uitvoer rechtstreeks op de terminal te zien is, wordt de
      terminalbreedte gebruikt. Als de uitvoer omgeleid wordt of door een pijp gestuurd
      wordt, wordt een zeer grote "ongelimiteerde" lijnbreedte gebruikt en wordt deze optie
      genegeerd.

      Dit komt overeen met de configuratieoptie Aptitude::CmdLine::Package-Display-Width

    -y, --assume-yes
      Neem aan dat de gebruiker “ja” zou antwoorden als er een ja/nee-vraag gesteld zou
      worden. Meer bepaald onderdrukt dit de vraag die getoond wordt bij het installeren,
      opwaarderen of verwijderen van pakketten. Vragen in verband met “gevaarlijke”acties,
      zoals het verwijderen van essentiële pakketten, zullen nog steeds weergegeven worden.
      Deze optie heeft voorrang op -P.

      Dit komt overeen met de configuratieoptie Aptitude::CmdLine::Assume-Yes.

    -Z
      Toon voor elk individueel pakket dat geïnstalleerd, opgewaardeerd of verwijderd zal
      worden, hoeveel schijfruimte gebruikt of vrijgemaakt zal worden.

      Dit komt overeen met de configuratieoptie Aptitude::CmdLine::Show-Size-Changes.

    De volgende opties zijn van toepassing op de visuele modus van het programma, maar zijn in
    de eerste plaats voor intern gebruik bedoeld. Normaal gezien zult u ze zelf niet moeten
    gebruiken.

    --autoclean-on-startup
      Verwijdert bij het opstarten van het programma oude gedownloade bestanden (het
      equivalent voor het opstarten van het programma en onmiddellijk Acties → Verouderde
      bestanden wissen selecteren). U kunt deze optie niet tegelijkertijd gebruiken met
      “--clean-on-startup”, “-i” of “-u”.

    --clean-on-startup
      Ruimt de pakketcache op bij het opstarten van het programma (het equivalent voor het
      programma opstarten en onmiddellijk Acties → Pakketcache opruimen selecteren). U kunt
      deze optie niet tegelijkertijd gebruiken met “--autoclean-on-startup”, “-i” of “-u”.

    -i
      Geeft bij het opstarten van het programma een voorafbeelding van de downloads (het
      equivalent voor het opstarten van het programma en onmiddellijk op “g” drukken). U
      kunt deze optie niet tegelijkertijd gebruiken met “--autoclean-on-startup”,
      “--clean-on-startup” of “-u”.

    -S <bestandsnaam>
      Haalt de uitgebreide statusinformatie op uit <bestandsnaam> in plaats van uit het
      standaard statusbestand.

    -u
      Begint bij het opstarten van het programma onmiddellijk de pakketlijst bij te werken.
      U kunt deze optie niet tegelijkertijd gebruiken met “--autoclean-on-startup”,
      “--clean-on-startup” of “-i”.

OMGEVING

    HOME
      Indien $HOME/.aptitude bestaat, zal aptitude zijn configuratiebestand opslaan in
      $HOME/.aptitude/config. Anders zal het op zoek gaan naar de thuismap van de huidige
      gebruiker via getpwuid(2) en zijn configuratiebestand daar plaatsen.

    PAGER
      Indien deze omgevingsvariabele ingesteld werd, zal aptitude daarvan gebruik maken om
      de logs met wijzigingen (changelogs) weer te geven wanneer “aptitude changelog”
      uitgevoerd wordt. Indien hij niet ingesteld is, zal teruggevallen worden op more, wat
      de standaard is.

    TMP
      Indien er geen waarde ingesteld is voor TMPDIR, zal aptitude zijn tijdelijk bestanden
      plaatsen in TMP als die variabele ingesteld werd. Anders zal het ze opslaan in /tmp.

    TMPDIR
      aptitude zal zijn tijdelijke bestanden plaatsen in de map die door deze
      omgevingsvariabele aangeduid wordt. Indien er geen waarde voor TMPDIR ingesteld werd,
      zal TMP gebruikt worden. Als ook TMP niet ingesteld is, zal aptitude /tmp gebruiken.

BESTANDEN

    /var/lib/aptitude/pkgstates
      Het bestand waarin de toestand van pakketten en sommige pakketvlaggen opgeslagen
      worden.

    /etc/apt/apt.conf, /etc/apt/apt.conf.d/*, ~/.aptitude/config
      De configuratiebestanden voor aptitude. ~/.aptitude/config heeft voorrang op
      /etc/apt/apt.conf. Zie apt.conf(5) voor documentatie over de indeling en de inhoud van
      deze bestanden.

ZIE OOK

    apt-get(8), apt(8), /usr/share/doc/aptitude/html/<taalcode>/index.html van het pakket
    aptitude-doc-<taalcode>

AUTEURS

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Hoofdauteur van het document.

    Manuel A. Fernandez Montecelo <mafm@debian.org>
      Belangrijkste onderhouder na Daniel Burrows, documentatie over nieuwe functionaliteit,
      correcties en opmaak.

COPYRIGHT

    Copyright 2004-2011 Daniel Burrows.

    Copyright 2014-2016 Manuel A. Fernandez Montecelo

    Deze man-pagina is vrije software. U kunt ze verspreiden en/of wijzigen volgens de
    voorwaarden van de GNU General Public License gepubliceerd door de Free Software
    Foundation, versie 2 of (volgens uw keuze) elke latere versie.

    Deze man-pagina wordt verdeeld in de hoop dat ze nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE
    GARANTIE, zelfs zonder de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR
    EEN SPECIFIEK DOEL. Raadpleeg de GNU General Public License voor meer details.

    Samen met dit programma zou u een kopie van de GNU General Public License ontvangen moeten
    hebben. Is dat niet het geval, schrijf dan naar the Free Software Foundation, Inc., 51
    Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.