Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    execve - uruchomienie programu

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int execve(const char *filename, char *const argv[],
    char *const envp[]);

OPIS

    execve() wykonuje program wskazywany przez filename. filename musi być albo wykonywalnym
    plikiem binarnym, albo skryptem zaczynającym się od linii w postaci:

      #! interpreter [opcjonalny-parametr]

    Szczegóły tego ostatniego przypadku można znaleźć poniżej  w  rozdziale  "Skrypty
    interpretowane".

    argv jest tablicą łańcuchów przekazywanych jako argumenty nowego programu. Zgodnie z
    konwencją pierwszy z nich powinien zawierać nazwę pliku skojarzonego z wykonywanym
    programem. envp jest tablicą łańcuchów postaci klucz=wartość, która jest przekazywana jako
    środowisko do nowego programu. Zarówno argv, jak i envp muszą być zakończone wskaźnikiem
    pustym (NULL). Tablica argumentów oraz środowisko są dostępne w funkcji main wywoływanego
    programu, jeżeli jest ona zdefiniowana jako:

      int main(int argc, char *argv[], char *envp[])

    W razie powodzenia execve() nie powraca, a sekcje tekstu, danych, bss i stos wywołującego
    procesu są nadpisywane odpowiednimi sekcjami ładowanego programu.

    Jeśli obecny program jest śledzony za pomocą ptrace, wysyła się mu SIGTRAP po pomyślnym
    execve().

    Jeżeli plik programu wskazywany przez filename ma ustawiony bit set-user-ID i plik ten
    jest umieszczony na systemie plików zamontowanym bez opcji nosuid (znacznika MS_NOSUID
    wywołania mount(2)) oraz proces wywołujący nie jest śledzony (ptrace(2)), to efektywny
    identyfikator użytkownika procesu wywołującego jest ustawiany na właściciela pliku
    programu. Podobnie, jeżeli dla pliku programu ustawiony jest bit set-group-ID, to
    efektywnemu identyfikatorowi grupy procesu wywołującego jest przypisywana grupa pliku
    programu.

    Efektywny identyfikator użytkownika jest kopiowany do  saved-set-user-ID;  podobnie
    efektywny identyfikator grupy jest kopiowany do saved-set-group-ID. Kopiowanie odbywa się
    po zmianie któregokolwiek z efektywnych identyfikatorów związanej z bitami  trybu
    set-user-ID i set-group-ID.

    Jeśli program wykonywalny jest skonsolidowany dynamicznie w formacie a.out z bibliotekami
    dzielonymi, to na początku uruchamiania wywoływany jest konsolidator dynamiczny ld.so(8),
    który ładuje wszystkie obiekty do pamięci i konsoliduje z nimi program wykonywalny.

    Jeżeli program jest skonsolidowany dynamicznie jako ELF, to do załadowania potrzebnych
    obiektów współdzielonych używany jest interpreter określony w segmencie PT_INTERP. Tym
    interpreterem jest zazwyczaj /lib/ld-linux.so.2, w wypadku programów skonsolidowanych z
    glibc2 (zob. ld-linux.so(8)).

    Wszystkie atrybuty procesu są zachowywane podczas execve(), z wyjątkiem poniższych:

    * Ustawienia obsługi sygnałów, które są przechwytywane, są zmieniane na wartości domyślne
     (signal(7)).

    * Alternatywny stos sygnałów nie jest zachowywany (sigaltstack(2)).

    * Mapowania pamięci nie są zachowywane (mmap(2))

    * Dołączone segmenty pamięci dzielonej Systemu V są odłączane (shmat(2)).

    * Regiony pamięci dzielonej POSIX są odmapowane (shm_open(3)).

    * Otwarte kolejki komunikatów POSIX są zamykane (mq_overview(7)).

    * Otwarte semafory nazwane POSIX są zamykane (mq_overview(7)).

    * Timery POSIX nie są zachowywane (timer_create(2)).

    * Otwarte strumienie katalogów są zamykane (opendir(3)).

    * Blokady pamięci nie są zachowywane (mlock(2), mlockall(2)).

    * Zarejestrowanie  funkcje wykonywanych po zakończeniu procesu nie są zachowywane
     (atexit(3), on_exit(3)).

    * Środowisko zmiennoprzecinkowe jest ustawiane na domyślne (patrz fenv(3)).

    Atrybuty procesu w liście przedstawionej powyżej są określone w POSIX.1. Następujące
    specyficzne dla Linuksa atrybuty procesu również nie są zachowywane podczas execve():

    * Znacznik PR_SET_DUMPABLE prctl(2) jest ustawiany, chyba że wykonywany program ma
     ustawiony bit set-user-ID lub set-group-ID, w którym przypadku znacznik ten jest
     czyszczony.

    * Znacznik PR_SET_KEEPCAPS prctl(2) jest czyszczony.

    * (Od Linuksa 2.4.36 / 2.6.23) Jeśli wykonywany program ma ustawiony bit set-user-ID lub
     set-group-ID, to jest czyszczony znacznik PR_SET_PDEATHSIG  sygnału śmierci rodzica
     ustawiony przez prctl(2).

    * Nazwa procesu ustawiona przez PR_SET_NAME z prctl(2) (i wyświetlana przez ps -o comm)
     jest ustawiana na nazwę nowego pliku wykonywalnego.

    * Znacznik SECBIT_KEEP_CAPS w securebits jest czyszczony. Patrz capabilities(7).

    * Sygnał zakończenia jest ustawiany na SIGCHLD (patrz clone(2)).

    * Tablica deskryptora plików nie jest dzielona, co anuluje działanie flagi CLONE_FILES
     clone(2).

    Dalsze uwagi:

    * Wszystkie wątki oprócz wątku wywołującego są niszczone podczas execve(). Muteksy,
     zmienne warunkowe i inne obiekty pthreads nie są zachowywane.

    * Odpowiednik setlocale(LC_ALL, "C") jest wykonywany po uruchomieniu programu.

    * POSIX.1 określa, że ustawienie procedur obsługi sygnału na ignorowanie lub na wartość
     domyślną jest pozostawiane bez zmian. POSIX.1 przewiduje jeden wyjątek od tej reguły:
     jeśli SIGCHLD jest ignorowany, to implementacja może albo nie zmienić tego ustawienia,
     albo przestawić je na wartość domyślną; Linux robi to pierwsze.

    * Wszystkie  asynchroniczne  operacje  wejścia/wyjście  są  anulowane (aio_read(3),
     aio_write(3)).

    * Sposób  obsługi  atrybutów  (zdolności)  procesu  podczas  execve()  opisano  w
     capabilities(7).

    * Domyślnie  deskryptory plików pozostają otwarte po execve(). Deskryptory plików
     oznaczone jako "close-on-exec" są zamykane, patrz opis FD_CLOEXEC w fcntl(2). (Jeśli
     deskryptor pliku zostanie zamknięty, to zwolnione zostaną wszystkie blokady rekordów
     dotyczące pliku związanego z tym deskryptorem. Szczegóły można znaleźć w fcntl(2)).
     POSIX.1 mówi, że jeżeli deskryptory plików 0, 1 i 2 zostałyby zamknięte po pomyślnym
     wykonaniu execve(), a proces uzyskałby przywileje z powodu ustawionego na wykonywanym
     pliku bitu trybu set-user-ID lub set-group-ID, to system może otworzyć bliżej
     nieokreślony plik dla każdego z tych deskryptorów plików. Jako zasadę należy przyjąć,
     że żaden przenośny program, uprzywilejowany czy nie, nie może zakładać, że te trzy
     deskryptory plików będą zamknięte po execve().

  Skrypty interpretowane
    Skrypt interpretowany jest plikiem tekstowym mającym ustawione prawo do wykonywania.
    Pierwsza linia tego pliku jest w postaci:

      #! interpreter [opcjonalny-parametr]

    interpreter mus być poprawną nazwą ścieżki do pliku wykonywalnego. Jeśli argument filename
    wywołania execve() określa interpreter,  to  zostanie  uruchomiony  interpreter  z
    następującymi argumentami:

      interpreter [opcjonalny-arg] filename arg...

    gdzie arg... jest serią słów, na które wskazuje argument argv wywołania execve(),
    poczynając od argv[1].

    Dla zachowania przenośności na inne systemu optional-arg albo w ogóle nie powinien być
    podawany, albo powinien być podany jako pojedyncze słowo (nie powinien zawierać spacji);
    patrz UWAGI poniżej.

    Od Linuksa 2.6.28 jądro pozwala, aby interpreterem skryptu również był skrypt. To
    uprawnienie jest rekurencyjne, aż po czterykroć, tak więc interpreter może być skryptem
    interpretowanym przez skrypt itd.

  Ograniczenia rozmiaru argumentów i środowiska
    Większość implementacji Uniksa narzuca ograniczenia na całkowity rozmiar argumentów linii
    poleceń (argv) i środowiska (envp) przekazywanych do nowego programu. POSIX.1 pozwala
    implementacji ogłosić te ograniczenia za pomocą stałej ARG_MAX (albo zdefiniowanej w
    <limits.h>,  albo  dostępnej  podczas  wykonywania  programu  za  pomocą wywołania
    sysconf(_SC_ARG_MAX)).

    W jadrach Linuksa wcześniejszych niż 2.6.23, pamięć używana do przechowywania łańcuchów
    znaków środowiska i argumentów była ograniczana do 32 stron (zdefiniowane przez stałą
    jądra MAX_ARG_PAGES). W architekturach mających strony o rozmiarze 4 kB oznaczało to
    maksymalny rozmiar równy 128 kB.

    W jądrze 2.6.23 i późniejszych większość architektur wspiera ograniczenie rozmiaru
    wywodzące się z miękkiego limitu zasobu RLIMIT_STACK (patrz getrlimit(2)), obowiązującego
    podczas wywołania execve() (Wyjątek stanowią architektury nie mające jednostki zarządzania
    pamięcią: przechowują ograniczenie obowiązujące przed wersją jądra  2.6.23). Zmiana ta
    pozwala programom na posiadanie znacznie większej listy argumentów lub środowiska. Na tych
    architekturach całkowity rozmiar jest ograniczony do 1/4 dopuszczalnego rozmiaru stosu.
    (Limit  1/4 zapewnia, że zostanie jakaś przestrzeń na stos dla nowego programu). Od
    Linuksa 2.6.25 jądro przyjmuje wartość minimalną 32 stron dla tego limitu rozmiaru, tak
    żeby zagwarantować, że w przypadku gdy RLIMIT_STACK ma niewielką wartość, aplikacje
    dostaną co najmniej taką przestrzeń na argumenty i środowisko, jaką miały w Linuksie
    2.6.23 i wcześniejszych. (Takiej gwarancji nie ma w Linuksach 2.6.23 i 2.6.24). Dodatkowo
    ograniczeniem na pojedynczy łańcuch znaków są 32 strony (stała jądra MAX_ARG_STRLEN), a
    maksymalna liczba takich łańcuchów wynosi 0x7FFFFFFF.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu execve() nie wraca, w wypadku błędu zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    E2BIG Całkowita liczba bajtów środowiska (envp) i listy argumentów (argv) jest za duża.

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla składnika ścieżki filename lub ścieżki interpretera
       skryptu (patrz także path_resolution(7)).

    EACCES Plik lub interpreter skryptu nie jest zwykłym plikiem.

    EACCES Brak praw wykonywania dla pliku, skryptu lub intepretera ELF.

    EACCES System plików jest zamontowany jako noexec.

    EAGAIN (od Linuksa 3.1)
       Po zmianie swojego rzeczywistego UID za pomocą jednego z wywołań set*uid(),
       wywołujący był—i wciąż jest—powyżej swojego limitu zasobó RLIMIT_NPROC (zob.
       setrlimit(2)). Więcej informacji o tym błędzie znajduje się w rozdziale UWAGI.

    EFAULT filename lub jeden ze wskaźników w wektorach argv lub envp wskazuje poza dostępną
       dla użytkownika przestrzeń adresową.

    EINVAL Plik wykonywalny w formacie ELF ma więcej niż jeden segment PT_INTERP (tzn. ma
       więcej niż jeden interpreter).

    EIO  Wystąpił błąd wejścia-wyjścia.

    EISDIR Intepreter ELF jest katalogiem.

    ELIBBAD
       Nie został rozpoznany format interpretera ELF.

    ELOOP Podczas rozwiązywania filename, nazwy skryptu lub interpretera ELF napotkano zbyt
       wiele dowiązań symbolicznych.

    ELOOP Osiągnięto maksymalny limit rekurencji podczas intepretacji rekurencyjnego skryptu
       (zob. pow. "Skrypty interpretowane"). Przed Linuksem 3.8 w takim wypadku występował
       błąd ENOEXEC.

    EMFILE Zostało osiągnięte ograniczenie na liczbę otwartych deskryptorów plików dla
       procesu.

    ENAMETOOLONG
       filename jest zbyt długie.

    ENFILE Zostało osiągnięte systemowe ograniczenie na całkowitą liczbę otwartych plików.

    ENOENT Plik filename, skrypt, lub intepreter ELF nie istnieje albo nie można znaleźć
       biblioteki współdzielonej potrzebnej do uruchomienia pliku lub interpretera.

    ENOEXEC
       Nie rozpoznano formatu pliku binarnego, plik ten jest skompilowany dla innej
       architektury albo wystąpił jakiś inny błąd formatu pliku, który powoduje, że
       program nie może być uruchomiony.

    ENOMEM Brak dostępnej pamięci jądra.

    ENOTDIR
       Składnik ścieżki filename, ścieżki skryptu lub ścieżki interpretera ELF nie jest
       katalogiem.

    EPERM System plików jest zamontowany jako nosuid, użytkownik nie jest administratorem, a
       plik ma ustawiony bit set-user-ID lub set-group-ID.

    EPERM Proces jest śledzony (trace), użytkownik nie jest superużytkownikiem, a plik ma
       ustawiony bit set-user-ID lub set-group-ID.

    EPERM Aplikację ślepe na przywileje nie pozyskają pełnego zestawu dozwolonych przywilejów
       przyznanego przez plik wykonywalny. Zob. capabilities(7).

    ETXTBSY
       Podany plik wykonywalny był otwarty do zapisu przez jeden lub więcej procesów.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD. POSIX nie opisuje zachowania #!, lecz istnieje
    ono (z pewnymi odmianami) na innych systemach Uniksowych.

UWAGI

    Procesy z ustawionymi znacznikami set-user-ID oraz set-group-ID nie mogą być śledzone za
    pomocą ptrace(2).

    Efekt zamontowania systemu plików nosuid jest różny dla różnych wersji jądra Linuksa:
    niektóre odmówią uruchomienia programów set-user-ID i set-group-ID, gdy spowodowałoby to
    udostępnienie użytkownikowi możliwości, którymi w danym momencie nie dysponuje (i zwrócą
    EPERM), inne po prostu zignorują bity set-user-ID i set-group-ID i pomyślnie wykonają
    exec().

    Pod Linuksem argv i envp może być podany jako NULL. W obu przypadkach, ma to ten sam
    skutek co podanie danego argumentu jako wskaźnika do listy zawierającej pojedynczy
    wskaźnik null. Prosimy  nie  wykorzystywać  tej  niestandardowej  i  nieprzenośnej
    pseudofunkcji! Na większości innych systemów Uniksowych podanie jako argv wartości NULL
    spowoduje wystąpienie błędu (EFAULT). Część innych systemów Uniksowych traktuje przypadek
    envp==NULL tak samo jak Linux.

    POSIX.1 określa, że wartości zwracane przez sysconf(3) nie powinny się zmieniać przez cały
    czas życia procesu. Jednakże od wersji 2.6.23 Linuksa zmiana limitu zasobów RLIMIT_STACK
    powoduje również zmianę wartości zwracanej przez _SC_ARG_MAX, żeby odzwierciedlić fakt, że
    zmieniły się ograniczenia przestrzeni służącej do przechowywania argumentów linii poleceń
    i zmiennych środowiska.

    W większości sytuacji gdy execve() zawiedzie, kontrola powraca do oryginalnego obrazu
    wykonywalnego, a wywołujący execve() może następnie obsłużyć błąd. Jednak są (rzadkie)
    przypadki (zwykle przy braku zasobów), gdy błąd może wystąpić w momencie bez powrotu:
    oryginalny obraz wykonywalne został podzielony, a nie można całkowicie zbudować nowego
    obrazu. W takich sytuacjach jądro zabija proces sygnałem SIGKILL.

  Skrypty interpretowane
    Maksymalna długość pierwszego wiersza skryptu interpretera wynosi 127 znaków.

    Semantyka argumentu optional-arg skryptu interpretera różni się pomiędzy implementacjami.
    Pod Linuksem cały łańcuch znaków występujący po nazwie interpretera jest przekazywany jako
    pojedynczy argument. Jednakże inne systemy zachowują się inaczej. Niektóre systemy
    traktują pierwszy znaku białej spacji jako znak kończący optional-arg. Na innych
    systemach skrypt interpretera może przyjmować wiele argumentów i białe znaki optional-arg
    służą do ich rozdzielania.

    Linux ignoruje bity set-user-ID i set-group-ID dla skryptów.

  execve() i EAGAIN
    Poniżej znajduje się bardziej szczegółowy opis błędu EAGAIN, który może wystąpić (od
    Linuksa 3.1) przy wywoływaniu execve().

    Błąd EAGAIN może wystąpić, gdy wywołanie poprzedzające setuid(2), setreuid(2) lub
    setresuid(2) spowodowało, że rzeczywisty ID użytkownika procesu zmienił się i ta zmiana
    doprowadziła do wyczerpania jego limitu zasobów RLIMIT_NPROC (tzn. liczba procesów
    należących do nowego rzeczywistego UID przekroczy limit zasobów). W wersjach Linuksa od
    2.6.0 do 3.0 powodowało to niepowodzenie wywołania set*uid(). Przed wersja 2.6 limit
    zasobów nie był nakładany w przypadku procesów  zmieniających  swój  identyfikator
    użytkownika.

    Od Linuksa 3.1, opisana sytuacja nie powoduje już niepowodzenia wywołania set*uid(),
    ponieważ zbyt często prowadziło to do dziur bezpieczeństwa, gdy nieprawidłowo napisane
    programy nie sprawdzały statusu zakończenia i przyjmowały, że—jeśli wywołujący ma
    uprawnienia roota—wywołanie zawsze powiedzie się. Obecnie wywołania set*uid() poprawnie
    zmieniają  rzeczywisty UID, lecz jądro ustawia wewnętrzną flagę PF_NPROC_EXCEEDED,
    wskazując że przekroczono limit zasobów RLIMIT_NPROC. Jeśli flaga PF_NPROC_EXCEEDED jest
    ustawiona, a limit zasobów jest wciąż przekroczony w trakcie kolejnego wywołania execve(),
    to wywołanie to zakończy się z błędem EAGAIN. Ta logika jądra zapewnia, że limit zasobów
    RLIMIT_NPROC jest wciąż wymuszony dla zwykłej pracy demonów uprzywilejowanych —przykładem
    jest fork(2) + set*uid() + execve().

    Jeśli jednak limit zasobów nie był już przekroczony w trakcie wywołania execve() (ponieważ
    zakończyły się inne procesy należące do tego rzeczywistego UID pomiędzy wywołaniami
    set*uid() i execve()), to wywołanie execve() powiedzie się, a jądro usunie flagę procesu
    PF_NPROC_EXCEEDED. Flaga jest usuwana również wówczas, gdy kolejne wywołanie do fork(2)
    przez ten proces powiedzie się.

  Historia
    W Uniksie V6 lista argumentów wywołania exec() była kończona 0, podczas gdy lista
    argumentów funkcji main była kończona -1. Dlatego lista argumentów przekazana do main nie
    mogła być bezpośrednio użyta w wywołaniu exec(). Od Uniksa V7 obie te wartości są NULL.

PRZYKŁAD

    Następujący program jest zaprojektowany do wykonania przez drugi program przedstawiony
    poniżej. Wyświetla swoje argumenty uruchomienia po jednym w wierszu.

      /* myecho.c */

      #include <stdio.h>
      #include <stdlib.h>

      int
      main(int argc, char *argv[])
      {
        int j;

        for (j = 0; j < argc; j++)
          printf("argv[%d]: %s\n", j, argv[j]);

        exit(EXIT_SUCCESS);
      }

    Tego programu można użyć do uruchomienia programu podanego w argumencie linii poleceń:

      /* execve.c */

      #include <stdio.h>
      #include <stdlib.h>
      #include <unistd.h>

      int
      main(int argc, char *argv[])
      {
        char *newargv[] = { NULL, "witaj", "świecie", NULL };
        char *newenviron[] = { NULL };

        if (argc != 2) {
          fprintf(stderr, "Użycie: %s <plik-do-uruchomienia>\n", argv[0]);
          exit(EXIT_FAILURE);
        }

        newargv[0] = argv[1];

        execve(argv[1], newargv, newenviron);
        perror("execve");  /* execve() wraca tylko w przypadku błędu */
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

    Możemy użyć drugiego programu do uruchomienia pierwszego:

      $ cc myecho.c -o myecho
      $ cc execve.c -o execve
      $ ./execve ./myecho
      argv[0]: ./myecho
      argv[1]: witaj
      argv[2]: świecie

    Możemy także użyć tych programów do pokazania używania interpretera skryptu. Aby to
    zrobić, tworzymy skrypt, którego "interpreterem" jest nasz program myecho:

      $ cat > script
      #!./myecho script-arg
      ^D
      $ chmod +x script

    Następnie używamy naszego programu do wykonania skryptu:

      $ ./execve ./script
      argv[0]: ./myecho
      argv[1]: script-arg
      argv[2]: ./script
      argv[3]: witaj
      argv[4]: świecie

ZOBACZ TAKŻE

    chmod(2), execveat(2), fork(2), ptrace(2), execl(3), fexecve(3), getopt(3), system(3),
    credentials(7), environ(7), path_resolution(7), ld.so(8)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.