Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fcntl - manipulacje na deskryptorze pliku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>
    #include <fcntl.h>

    int fcntl(int fd, int cmd);
    int fcntl(int fd, int cmd, long arg);
    int fcntl(int fd, int cmd, struct flock *lock);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    fcntl dokonuje jednej z wielu różnych operacji na fd. Wykonywana operacja zdeterminowana
    jest przez cmd.

  Obsługa zamknięcia przy uruchomieniu (close-on-exec)
    F_DUPFD
       Znalezienie najniższego dostępnego numeru dla deskryptora pliku, wiekszego lub
       równego arg i uczynienie deskryptora o tym numerze kopią fd. Jest to inna postać
       dup2(2), korzystająca z konkretnego, zadanego deskryptora.

       Stare i nowe deskryptory mogą być używane zamiennie. Dzielą one blokady, wskaźniki
       pozycji pliku i flagi; na przykład, jeśli pozycja pliku zostanie zmodyfikowana
       poprzez użycie lseek na jednym z deskryptorów, zmieni się również pozycja dla
       drugiego deskryptora.

       Te dwa deskryptory nie współdzielą jednak znacznika "zamknięcia przy uruchomieniu"
       (close-on-exec). Znacznik ten dla kopii jest wyzerowany, co oznacza, że kopia nie
       zostanie zamknięta podczas wywołania exec.

       Po pomyślnym zakończeniu zwracany jest nowy deskryptor.

    F_GETFD
       Odczytanie znacznika "zamknięcia przy uruchomieniu" (close-on-exec). Jeśli bit
       FD_CLOEXEC jest równy 0, to plik pozostanie otwarty po wykonaniu exec, w przeciwnym
       przypadku zostanie zamknięty.

    F_SETFD
       Nadanie  znacznikowi  "zamknięcia przy uruchomieniu" (close-on-exec) wartości
       określonej przez bit FD_CLOEXEC arg.

  Znaczniki stanu pliku
    Z deskryptorem pliku stowarzyszonych jest kilka znaczników inicjalizowanych przez open(2),
    które mogą ewentualnie być modyfokowane przez fcntl(2). Znaczniki są współdzielone przez
    kopie (wykonane za pomocą dup(2), fork(2), itp.) tego samego deskryptora pliku.

    Znaczniki i ich znaczenie są opisane w open(2).

    F_GETFL
       Odczytanie znaczników deskryptora.

    F_SETFL
       Nadanie tym znacznikom deskryptora, które określają stan pliku, wartości określonej
       przez arg.  Pozostałe bity (prawa dostępu, znaczniki tworzenia pliku) w arg
       pozostają niezmienione. Pod Linuksem polecenie to może zmieniać jedynie znaczniki
       O_APPEND, O_NONBLOCK, O_ASYNC i O_DIRECT.

  Blokowanie doradcze
    F_GETLK, F_SETLK i F_SETLKW służą do zakładania, zwalniania i sprawdzania obecności blokad
    rekordów (znanych również jako blokady segmentów lub obszarów pliku).  Trzeci argument,
    lock, jest wskaźnikiem do struktury zawierającej co najmniej następujące pola (kolejność
    nie jest określona).

     struct flock {
       ...
       short l_type;  /* Rodzaj blokady: F_RDLCK,
                 F_WRLCK, F_UNLCK */
       short l_whence; /* Sposób interpretacji l_start:
                 SEEK_SET, SEEK_CUR, SEEK_END */
       off_t l_start;  /* Początek (offset) blokady */
       off_t l_len;   /* Liczba blokowanych bajtów */
       pid_t l_pid;   /* PID procesu uniemożliwiającego blokadę
                 (tylko F_GETLK) */
       ...
     };

    Pola l_whence, l_start i l_len powyższej struktury określają zakres bajtów, który chcemy
    zablokować.  l_start jest początkiem (offsetem) blokady i jest interpretowane względem:
    początku pliku (gdy l_whence jest równe SEEK_SET); aktualnej pozycji w pliku (gdy l_whence
    jest równe SEEK_CUR); lub końca pliku (gdy l_whence jest równe SEEK_END). W dwu ostatnich
    przypadkach l_start może być liczbą ujemną o ile pozycja nie znajdzie się przed początkiem
    pliku.  l_len jest liczbą nieujemną (ale zobacz UWAGI poniżej) określającą liczbę
    blokowanych bajtów. Można blokować bajty poza końcem pliku, ale nie przed jego początkiem.
    Podanie 0 jako l_len ma specjalne znaczenie: blokowanie wszystkich bajtów począwszy od
    pozycji określonej przez l_whence i l_start do końca pliku, niezależnie od tego, jaki duży
    stanie się plik.

    Pole l_type może służyć do założenia blokady dla odczytu (F_RDLCK) lub dla zapisu
    (F_WDLCK) do pliku. Dowolna liczba procesów może utrzymywać blokadę dla odczytu pliku
    (blokada wspólna) w pewnym jego obszarze, ale tylko jeden proces może utrzymywać blokadę
    dla zapisu do pliku (blokada wyłączna). Blokada wyłączna wyklucza wszelkie inne blokady,
    zarówno wspólne, jak i wyłączne. Pojedynczy proces może w danym obszarze pliku utrzymywać
    blokadę tylko jednego rodzaju; gdy w aktualnie zablokowanym obszarze zakładana jest nowa
    blokada, to istniejąca blokada jest przekształcana w blokadę nowego typu. (Takie
    przekształcenie może pociągać za sobą podział, skrócenie lub połączenie z istniejącą
    blokadą, gdy zakres bajtów podany dla nowej blokady nie pokrywa się dokładnie z zakresem
    istniejącej blokady.)

    F_SETLK
       Ustawienie blokady dla zakresu bajtów określonego przez pola l_whence, l_start and
       l_len lock (gdy l_type jest równe F_RDLCK lub F_WRLCK) albo jej zwolnienie (gdy
       l_type jest równe F_UNLCK). Jeśli kolidująca blokada jest utrzymywana przez inny
       proces, funkcja ta zwraca -1 i ustawia errno na EACCES lub EAGAIN.

    F_SETLKW
       Podobne do F_SETLK, lecz w sytuacji, gdy na pliku założona jest kolidująca blokada
       czeka na zwolnienie tej blokady. Jeśli podczas oczekiwania zostanie przechwycony
       sygnał, funkcja jest przerywana i (po powrocie z funkcji obsługi sygnału) powraca
       natychmiast (zwracając wartość -1 i ustawiając errno na EINTR).

    F_GETLK
       Jako argument lock tej funkcji określa blokadę, jaką chcielibyśmy założyć na pliku.
       Gdy założenie blokady jest możliwe, fcntl() w rzeczywistości jej nie zakłada, lecz
       zwraca F_UNLCK w polu l_type struktury lock pozostawiając inne pola tej struktury
       niezmienione.  Jeśli co najmniej jedna niezgodna blokada uniemożliwiłaby założenie
       zadanej blokady, to fcntl() zwróci w polach l_type, l_whence, l_start i l_len
       struktury lock informacje dotyczące jednej z kolidujących blokad oraz ustawi l_pid
       na wartość PID procesu utrzymującego tę blokadę.

    Aby założyć blokadę do odczytu, deskryptor fd musi być otwarty do odczytu.  Aby założyć
    blokadę do zapisu, deskryptor fd musi być otwarty do zapisu. Aby założyć obydwa rodzaje
    blokad, należy otworzyć plik do odczytu i zapisu.

    Blokady są usuwane w wyniku jawnego F_UNLCK, jak też są one automatycznie zwalniane gdy
    proces kończy działanie lub zamyka dowolny deskryptor odnoszący się do pliku, na którym
    blokady są utrzymywane. Jest to złe: oznacza, że proces może utracić blokady na pliku
    takim jak /etc/passwd lub /etc/mtab gdy jakaś funkcja biblioteczna zdecyduje się z
    jakiegoś powodu ten plik otworzyć, odczytać i zamknąć.

    Blokady rekordów nie są dziedziczone przez procesy potomne poprzez fork(2), ale są
    zachowywane poprzez execve(2).

    Ze względu na wykonywane przez bibliotekę stdio(3) buforowanie, należy unikać blokowania
    rekordów w połączeniu z funkcjami z tego pakietu; zamiast tego należy używać read(2) i
    write(2).

  Blokowanie obowiązujące
    (Nie POSIX-owe.)  Powyższe blokady plików mogą być albo doradcze, albo obowiązujące, a
    domyślnie są obowiązujące. Aby skorzystać z obowiązujących blokad, na systemie plików
    zawierającym blokowany plik musi być włączone blokowanie obowiązujące (za pomocą opcji "-o
    mand" programu mount(8)) oraz musi być ono włączone dla samego pliku (poprzez wyłączenie
    prawa uruchamiania dla grupy i włączenie bitu set-GID).

    Blokady doradcze nie są wymuszane i są przydatne jedynie pomiędzy współpracującymi
    procesami. Blokady obowiązujące są wymuszane dla wszystkich procesów.

  Zarządzanie sygnałami
    F_GETOWN, F_SETOWN, F_GETSIG i F_SETSIG służą do zarządzania sygnałami dostępności we/wy:

    F_GETOWN
       Pobranie ID procesu lub grupy procesów aktualnie otrzymujących sygnały SIGIO i
       SIGURG dla zdarzeń na deskryptorze plików fd. Grupy procesów są zwracane jako
       wartości ujemne.

    F_SETOWN
       Ustawia ID procesu lub grupy procesów aktualnie otrzymujących sygnały SIGIO i
       SIGURG dla zdarzeń na deskryptorze plików fd. Grupy procesów są określane za
       pomocą wartości ujemnych. (F_SETSIG może służyć do określenia innego sygnału
       zamiast SIGIO).

       Jeśli na deskryptorze pliku ustawiony zostanie znacznik stanu O_ASYNC (przez
       usttawienie tego znacznika przy wywołaniu open(2), albo przy użyciu polecenia
       F_SETFL w fcntl), to gdy wejście lub wyjście dla tego deskryptora pliku stanie się
       możliwe, wysłany zostanie sygnał SIGIO.

       Proces lub grupę procesów, które otrzymają sygnał można wybrać za pomocą polecenia
       F_SETOWN w funkcji fcntl. Jeśli deskryptor pliku jest gniazdem, określa to również
       odbiorcę sygnałów SIGURG dostarczanych gdy poprzez  gniazdo  przybędą  dane
       autonomiczne.  (SIGURG jest wysyłany w sytuacjach, w których select(2) zgłosiłby
       "stan wyjątkowy" dla gniazda.)  Jeśli deskryptor pliku jest  skojarzony  z
       urządzeniem  terminalowym,  to sygnały SIGIO są wysyłane do grupy procesów
       pierwszoplanowych tego terminala.

    F_GETSIG
       Pobranie numeru sygnału wysyłanego, gdy wejście lub wyjście stanie się możliwe.
       Wartość zerowa oznacza wysyłanie SIGIO. Dowolna inna wartość (łącznie z SIGIO)
       stanowi numer sygnału wysyłanego zamiast SIGIO. W tych sytuacjach dodatkowe
       informacje  mogą być dostępne dla programu obsługi sygnału, o ile zostały
       zainstalowane z użyciem SA_SIGINFO.

    F_SETSIG
       Ustawienie numeru sygnału wysyłanego, gdy wejście lub wyjście stanie się możliwe.
       Wartość zerowa oznacza wysyłanie sygnału domyślnego, czyli SIGIO. Dowolna inna
       wartość (łącznie z SIGIO) stanowi numer sygnału wysyłanego zamiast SIGIO. W tych
       sytuacjach dodatkowe informacje mogą być dostępne dla programu obsługi sygnału, o
       ile zostały zainstalowane z użyciem SA_SIGINFO.

       Za pomocą F_SETSIG z niezerową wartością i przy ustawionym SA_SIGINFO dla programu
       obsługi sygnału (patrz sigaction(2)), można przekazać do programu obsługi sygnału w
       strukturze siginfo_t dodatkowe informacje o zdarzeniach we/wy Jeśli pole si_code
       wskazuje, że źródłem jest SI_SIGIO, to pole si_fd zawiera deskryptor pliku związany
       ze zdarzeniem. W przeciwnym przypadku, brak jest wskazania, które deskryptory
       plików oczekują i do określenia dostępnych dla we/wy deskryptorów plików należy
       używać zwykłych mechanizmów (select(2), poll(2), read(2) z ustawionym O_NONBLOCK
       itd.),

       Wybierając sygnał czasu rzeczywistego wg POSIX.1b (wartość >= SIGRTMIN), można,
       używając tych samych numerów sygnałów, spowodować umieszczenie w kolejce wielu
       zdarzeń we/wy. (Kolejkowanie zależy od dostępnej pamięci.) Jak powyżej, dodatkowe
       informacje są dostępne, gdy programy obsługi sygnałów zostały zainstalowane z
       ustawionym SA_SIGINFO.

    Za pomocą tych mechanizmów program może zaimplementować w pełni asynchroniczne we/wy nie
    używając przez większość czasu select(2) i poll(2).

    Opisane powyżej korzystanie z O_ASYNC, F_GETOWN, F_SETOWN jest specyficzne dla BSD i
    Linuksa.  F_GETSIG i F_SETSIG są specyficzne dla Linuksa. POSIX posiada asynchroniczne
    we/wy i strukturę aio_sigevent służącą do podobnych celów; w Linuksie są one również
    dostępne jako część biblioteki GNU C (glibc).

  Dzierżawy
    F_SETLEASE i F_GETLEASE (od Linuksa 2.4 wzwyż) służą do (odpowiednio) ustanowienia i
    pobrania aktualnego ustawienia dzierżawy na pliku określonym przez fd dla procesu
    wywołującego funkcję.  Dzierżawa pliku zapewnia mechanizm, w którym proces utrzymujący
    dzierżawę ("dzierżawca") jest zawiadamiany (poprzez dostarczenie sygnału) o tym, że inny
    proces ("współzawodnik") próbuje wykonać open(2) lub truncate(2) na tym pliku.

    F_SETLEASE
       Ustawia lub usuwa dzierżawę pliku w zależności od tego, która z następujących
       wartości zostanie podana jako argument arg typu integer :

       F_RDLCK
           Wzięcie dzierżawy odczytu. Spowoduje to zawiadamianie o otwarciu pliku do
           zapisu lub jego obcięciu przez inny proces.

       F_WRLCK
           Wzięcie dzierżawy zapisu. Spowoduje to zawiadamianie o otwarciu pliku (do
           odczytu lub do zapisu) lub obcięciu go przez inny proces. Dzierżawa zapisu
           może zostać nałożona na plik tylko wtedy, gdy plik ten nie jest aktualnie
           otwarty przez żaden inny proces.

       F_UNLCK
           Zdjęcie własnej dzierżawy z pliku.

    Proces może utrzymywać na pliku dzierżawę tylko jednego typu.

    Dzierżawy można pobierać tylko dla zwykłych plików.  Proces nieuprzywilejowany może
    pobierać jedynie dzierżawy na plikach, których UID odpowiada UID-owi systemu plików dla
    danego procesu.

    F_GETLEASE
       Wskazuje rodzaj dzierżawy utrzymywanej przez aktualny proces na pliku określonym
       przez deskryptor fd, zwracając F_RDLCK, F_WRLCK albo F_UNLCK, w zależności od tego,
       czy (odpowiednio) aktualny proces utrzymuje dzierżawę odczytu, zapisu, czy nie
       utrzymuje  żadnej dzierżawy na danym pliku.  (Trzeci argument fcntl() jest
       pomijany.)

    Gdy współzawodnik wykona operację open() lub truncate() kolidującą z dzierżawą ustanowioną
    poprzez F_SETLEASE, wywołanie funkcji systemowej jest blokowane przez jądro (chyba że w
    open(), podano znacznik O_NONBLOCK kiedy powraca ona natycmiast  zgłaszając  błąd
    EWOULDBLOCK).  Jądro zawiadamia wówczas dzierżawcę poprzez wysłanie sygnału (domyślnie
    SIGIO). Dzierżawca powinien odpowiedzieć na otrzymanie tego sygnału wykonując porządki
    niezbędne dla przygotowania pliku do dostępu przez inny proces (np. zrzucenie buforów) a
    następnie usunięcie swojej dzierżawy poprzez wykonanie polecenia F_SETLEASE podając jako
    arg F_UNLCK.

    Jeśli dzierżawca nie zwolni dzierżawy w ciągu podanej w /proc/sys/fs/lease-break-time
    liczby sekund, a wywołanie funkcji systemowej przez współzawodnika pozostaje zablokowane
    (tzn. współzawodnik nie podał O_NONBLOCK w swoim wywołaniu funkcji open(), ani też
    wywołanie funkcji systemowej nie zostało przerwane przez obsługę sygnału), to jądro wymusi
    przerwanie dzierżawy przez dzierżawcę.

    Po dobrowolnym lub wymuszonym usunięciu dzierżawy, pzry założeniu, że wywołanie funkcji
    systemowej przez współzawodnika nie jest nieblokujące, jądro pozwala na kontynuację
    funkcji systemowej wywołanej przez współzawodnika.

    Domyślnym sygnałem stosowanym do zawiadamiania dzierżawcy jest SIGIO, lecz można go
    zmienić za pomocą polecenia F_SETSIG w fcntl (). Jeśli wydano polecenie F_SETSIG (nawet
    podając SIGIO), a funkcja obsługi sygnału została określona za pomocą SA_SIGINFO, to ta
    funkcja obsługi otrzyma jako drugi argument strukturę siginfo_t, której pole si_fd będzie
    zawierać deskryptor dzierżawionego pliku, do którego uzyskuje dostęp inny proces. (Jest
    to przydatne, gdy wywołujący utrzymuje dzierżawy na wielu plikach).

  Powiadamianie o zmianach pliku lub katalogu
    F_NOTIFY
       (od Linuksa 2.4 wzwyż) Zapewnia powiadamianie o modyfikacji katalogu, do którego
       odnosi się fd lub o modyfikacji któregokolwiek z plików w tym katalogu. Zdarzenia,
       powiadamianie o których ma nastąpić są określone w arg, będącym maską bitową
       utworzoną jako suma logiczna (OR) zera lub więcej spośród następujących bitów:

       Bit     Opis (zdarzenie w katalogu)
       ──────────────────────────────────────────────────────────
       DN_ACCESS  Dostęp do pliku (read, pread, readv)
       DN_MODIFY  Modyfikacja pliku (write, pwrite,
             writev, truncate, ftruncate)
       DN_CREATE  Utworzenie pliku (open, creat, mknod,
             mkdir, link, symlink, rename)
       DN_DELETE  Usunięcie pliku (unlink, rename do
             innego katalogu, rmdir)
       DN_RENAME  Zmiana nazwy w obrębie katalogu
             (rename)
       DN_ATTRIB  Zmiana atrybutów pliku
             (chown, chmod, utime[s])

       (Uzyskanie ich definicji wymaga zdefiniowania makra _GNU_SOURCE przed włączeniem
       <fcntl.h>.)

       Powiadomienia dotyczące katalogów są zazwyczaj jednorazowe, więc aplikacja musi się
       ponownie zarejestrować, aby otrzymać dalsze powiadomienia. Alternatywnie, jeśli w
       arg włączono DN_MULTISHOT, to powiadomienia będą dokonywane aż do ich jawnego
       usunięcia.  Szereg wywołań podających DN_MULTISHOT kumuluje się, przy czym
       zdarzenia w arg są dodawane logicznie do już monitorowanych.  Aby wyłączyć
       powiadamianie o jakichkolwiek zdarzeniach, należy w wywołaniu F_NOTIFY podać arg
       równe 0.

       Powiadamianie odbywa się poprzez dostarczenie sygnału.  Domyślnym sygnałem jest
       SIGIO, ele można go amienić za pomocą polecenia F_SETSIG w fcntl(). W tym drugim
       przypadku, funkcja obsługi sygnału otrzymuje jako swój drugi argument strukturę
       siginfo_t (gdy funkcja obsługi sygnału została określona za pomocą A_SIGINFO) a
       pole si_fd tej struktury zawiera deskryptor pliku, który spowodował powiadomienie.
       (przydatne, gdy utrzymywane są dzierżawy na wielu katalogach).

       W szczególności, gdy używa się DN_MULTISHOT, do zawiadamiania powinien być
       stosowany sygnał czasu rzeczywistego zgodny z POSIX.1b, tak aby mozna było
       kolekować wiele zmian.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Wartość zwracana po pomyślnym zakończeniu funkcji zależy od operacji:

    F_DUPFD Nowy deskryptor.

    F_GETFD Wartość znacznika.

    F_GETFL Wartości znaczników.

    F_GETOWN Wartość właściciela deskryptora.

    F_GETSIG Wartość sygnału wysłyanego, gdy odczyt lub zapis staną się możliwe, lub zero, dla
    tradycyjnego zachowania SIGIO.

    Wszystkie pozostałe polecenia
       Zero.

    Przy błędach zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EACCES lub EAGAIN
       Operacja jest zabroniona przez blokadę utrzymywaną przez inny proces.  Albo,
       operacja jest zabroniona, gdyż plik został odwzorowany w pamięci przez inny proces.

    EBADF fd nie jest deskryptorem otwartego pliku, albo było to polecenie F_SETLK lub
       F_SETLKW a tryb otwarcia deskryptora pliku nie odpowiada rodzajowi żądanej blokady.

    EDEADLK
       Stwierdzono, że podane polecenie F_SETLKW spowodowałoby zakleszczenie blokad.

    EFAULT lock znajduje się poza dostępną dla użytkownika przestrzenią adresową.

    EINTR Dla F_SETLKW, oznacza, że polecenie zostało przerwane przez sygnał. Dla F_GETLK i
       F_SETLK, polecenie zostało przerwane przez sygnał zanim blokada została sprawdzona
       lub ustawiona. Najbardziej prawdopodobne podczas blokowania zdalnego pliku (np.
       blokowanie przez NFS), ale czasmi zdaża się lokankie.

    EINVAL Dla F_DUPFD, arg jest ujemny, lub większy od maksymalnej dozwolonej wartości. Dla
       F_SETSIG, arg nie jest dozwolonym numerem sygnału.

    EMFILE Dla F_DUPFD, proces już osiągnął maksymalną liczbę otwartych deskryptorów plików.

    ENOLCK Zbyt wiele otwartych blokad segmentowych, tablica blokad jest pełna lub zawiódł
       protokół blokowania zdalnego (np. dla blokad przez NFS).

    EPERM Próbowano wyzerować znacznik O_APPEND na pliku posiadającym ustawiony atrybut
       "append-only".

UWAGI

    Błędy zwracane przez dup2 są inne niż zwracane przez F_DUPFD.

    Począwszy od jądra 2.0, nie ma oddziaływania pomiędzy typami blokad zakłądanych przez
    flock(2) i przez fcntl(2).

    POSIX 1003.1-2001 zezwala na ujemne wareości l_len. (I jeśli wartość jest ujemna, to
    przedziałem, którego dotyczy blokada obejmuje bajty od l_start+l_len do l_start-1
    włącznie.) Jednakże, funkcja systemowa z aktualnych jąder Linuksa zwraca w tej sytuacji
    EINVAL.

    W niektórych systemach struktura struct flock zawiera dodatkowe pola, takie jak np.
    l_sysid.  Oczywiście, samo l_pid jest mało przydatne, gdy proces utrzymujący blokadę może
    działać na innej maszynie.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3. Tylko operacje F_DUPFD, F_GETFD, F_SETFD, F_GETFL,
    F_SETFL, F_GETLK, F_SETLK i F_SETLKW są opisane w POSIX.1. F_GETOWN i F_SETOWN są
    BSDizmami niewspieranymi przez SVr4; F_GETSIG i F_SETSIG są specyficzne dla Linuksa.
    F_NOTIFY, F_GETLEASE i F_SETLEASE są również specyficzne dla Linuksa. (Uzyskanie ich
    definicji wymaga zdefiniowania makra _GNU_SOURCE przed włączeniem <fcntl.h>.)  Legalne
    znaczniki dla F_GETFL/F_SETFL to te, które są wspierane przez open(2) i są tu różnice
    między wymienionymi systemami; O_APPEND, O_NONBLOCK, O_RDONLY, i O_RDWR są opisane w
    POSIX.1. SVr4 wspiera wiele innych opcji i znaczników, tutaj nie opisanych.

    SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy EIO, ENOLINK i EOVERFLOW.

ZOBACZ TAKŻE

    dup2(2), flock(2), lockf(3), open(2), socket(2)

    Zobacz też locks.txt, mandatory.txt i dnotify.txt w /usr/src/linux/Documentation.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 fcntl

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.