Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    flock - założenie lub zdjęcie doradczej blokady na otwartym pliku.

SKŁADNIA

    #include <sys/file.h>

    int flock(int fd, int operation);

OPIS

    Zakłada lub zdejmuje doradczą blokadę na otwartym pliku, określonym przez fd. Parametr
    operation jest jednym z poniższych:

      LOCK_SH Założenie blokady współdzielonej. Więcej niż jeden proces może ją utrzymywać
          na danym pliku w danej chwili.

      LOCK_EX Założenie blokady wyłącznej. Tylko jeden proces może ją utrzymywać na danym
          pliku w danej chwili.

      LOCK_UN Usunięcie istniejącej blokady, założonej przez bieżący proces.

    Wywołanie flock() może się zblokować, gdy inny proces utrzymuje blokadę niezgodnego typu.
    Aby uzyskać wywołanie nieblokujące, należy dodać LOCK_NB (za pomocą bitowego OR) do
    dowolnej z powyższych wartości parametru operation.

    Pojedynczy plik nie może mieć jednocześnie założonej blokady współdzielonej i wyłącznej.

    Blokady utworzone za pomocą flock() są skojarzone z plikiem lub - dokładniej - z wpisem w
    tablicy otwartych plików.  Oznacza to, że powielone deskryptory plików (utworzone na
    przykład za pomocą fork(2) lub dup(2)) odnoszą się do tej samej blokady i ta blokada może
    być zmieniana lub zwalniana za pomocą dowolnego ze wspomnianych deskryptorów. Ponadto,
    blokada zostaje zwolniona albo w wyniku jawnego wykonania operacji LOCK_UN na dowolnym z
    tych powielonych deskryptorów, albo po zamknięciu wszystkich tych deskryptorów.

    Jeśli proces używa open(2) (lub podobnego) do pozyskania więcej niż jednego deskryptora
    dla samego pliku, to flock() potraktuje te deskryptory niezależnie. Jakakolwiek próba
    zablokowania pliku używającego jednego z tych deskryptorów może być odrzucona przez
    blokadę założoną na innym z tych deskryptorów przez proces wywołujący.

    Proces może trzymać tylko jeden typ blokady (współdzieloną lub wyłączną) na danym pliku.
    Kolejne wywołania  flock() na już zablokowanym pliku skonwertują istniejącą blokadę na
    inny typ.

    Blokady utworzone przez flock() są zachowywane przez wywołania execve(2).

    Blokada współdzielona lub wyłączna może zostać założona na pliku niezależnie od trybu
    otwarcia tego pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    jest ustawiane errno.

BŁĘDY

    EBADF fd nie jest deskryptorem otwartego pliku.

    EINTR Wywołanie zostało przerwane podczas oczekiwania na założenie blokady w wyniku
       doręczenia i przechwycenia sygnału przez procedurę jego obsługi; patrz signal(7).

    EINVAL operation jest niepoprawne.

    ENOLCK Zabrakło pamięci dla jądra na przydzielenie rekordów dla blokad.

    EWOULDBLOCK
       Plik jest zablokowany, a był ustawiony znacznik LOCK_NB.

ZGODNE Z

    4.4BSD (funkcja flock() pojawiła się pierwotnie w 4.2BSD). Pewna wersja flock(),
    prawdopodobnie zaimplementowana na podstawie fcntl(2), pojawia się w większości systemów
    UNIX.

UWAGI

    Począwszy od jądra 2.0, flock() jest zaimplementowane jako samodzielna funkcja systemowa,
    a nie jako emulacja w bibliotece GNU C za pomocą wywołania fcntl(2). Daje to prawdziwą
    semantykę BSD: nie ma interakcji pomiędzy blokadami różnych typów, tworzonymi za pomocą
    flock() oraz tworzonymi za pomocą fcntl(2), ponadto flock() nie wykrywa zakleszczenia
    blokad. (Należy jednak zauważyć, że na niektórych systemach, takich jak nowoczesne BSD,
    blokady flock() i fcntl(2) wchodzą z sobą w interakcje).

    W jądrach Linuksa do wersji 2.6.11 flock() nie blokował plików po NFS-ie (zasięg blokad
    był ograniczony do lokalnego systemu plików). Zamiast tego można było blokować zakresy
    bajtów za pomocą fcntl(2), które działały po NFS-ie, jeśli wersja Linuksa była w miarę
    nowa, a serwer obsługiwał blokowanie. Od Linuksa 2.6.12 klient NFS wspiera blokady
    flock(), emulując je jako blokady zakresu bajtów na cały pliku. Oznacza to, że blokady
    fcntl(2) i flock() wchodzą z sobą w interakcje, jeśli jest używany NFS. Od Linuksa 2.6.37
    jądro wspiera tryb kompatybilności, który pozwala traktować blokady flock() (i także
    blokady zakresu bajtów fcntl(2)) jako blokady lokalne; patrz opis opcji local_lock w
    nfs(5).

    flock() tworzy jedynie blokady doradcze; proces mający odpowiednie uprawnienia do pliku,
    może swobodnie zignorować fakt użycia flock() i wykonywać operacje wejścia/wyjścia na tym
    pliku.

    Blokady flock() i fcntl(2) różną się semantycznie, jeśli chodzi o procesy potomne i
    dup(2). W systemach implementujących flock() za pomocą fcntl(2), semantyka flock() będzie
    inna niż ta opisana w tym podręczniku.

    Nie jest gwarantowane, że konwersja blokady (z dzielonej na wyłączną lub na odwrót) będzie
    atomowa: istniejąca blokada może być najpierw usunięta, a następnie może być założona nowa
    blokada. Pomiędzy tymi dwoma krokami blokadę może uzyskać inny proces oczekujący na nią,
    co spowoduje, że konwersja blokady albo będzie oczekiwała, albo się nie powiedzie, jeśli
    podano LOCK_NB. (Jest to oryginalne zachowanie z BSD, występujące również w wielu innych
    implementacjach).

ZOBACZ TAKŻE

    flock(1), close(2), dup(2), execve(2), fcntl(2), fork(2), open(2), lockf(3), lslocks(8)

    Documentation/filesystems/locks.txt   w   kodzie   źródłowym   jądra   Linuksa
    (Documentation/locks.txt w przypadku starszych jąder)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl> i Robert Luberda
    <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.