Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    read - odczyt z deskryptora pliku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    read() próbuje odczytać maksymalnie count bajtów z deskryptora plików fd do bufora,
    którego początek znajduje się w buf.

    Jeśli count jest równe zero, read() zwraca zero i nic więcej się nie dzieje. Jeśli count
    jest większe niż SSIZE_MAX, wynik jest nieokreślony.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracana jest liczba odczytanych bajtów (zero oznacza koniec
    pliku), oraz o tę wartość przesuwana jest pozycja w pliku. Nie jest błędem, jeśli liczba
    ta jest mniejsza niż liczba żądanych bajtów; może się to zdarzyć np. ponieważ chwilowo
    dostępnych jest mniej bajtów (może z powodu bliskości końca plików, a może z powodu
    czytania z potoku lub z terminala), lub ponieważ read() zostało przerwane sygnałem. Po
    błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno. W tym wypadku nie jest określone
    czy pozycja w pliku się zmieni.

BŁĘDY

    EINTR Wywołanie zostało przerwane sygnałem przed odczytaniem danych.

    EAGAIN Przy użyciu O_NONBLOCK wybrano nieblokujące we/wy, a nie ma akurat danych
       dostępnych do odczytania natychmiast.

    EIO  Błąd we/wy. Zdarza się to na przykład, gdy proces jest w grupie procesów tła
       próbuje czytać z kontrolującego tty, i blokuje lub ignoruje sygnał SIGTTIN, lub
       jego grupa procesów jest osierocona. Może się to również zdarzyć, gdy wystąpi
       niskopoziomowy błąd we/wy podczas odczytu z dysku lub taśmy.

    EISDIR fd odnosi się do katalogu.

    EBADF fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku, lub nie jest otwarty dla odczytu.

    EINVAL fd wskazuje na obiekt nieodpowiedni do odczytu.

    EINVAL fd jest skojarzony z obiektem, który nie jest odpowiedni dla odczytu.

    EFAULT buf wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

    Mogą się pojawić inne błędy, zależnie od obiektu skojarzonego z fd. POSIX zezwala by read
    którego przerwano po odczytaniu fragmentu danych zwrócił -1 (z errno ustawionym na EINTR)
    lub by zwróćił ilość odczytanych bajtów.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

OGRANICZENIA

    Na systemach plików NFS, odczytanie niewielkiej ilości danych spowoduje uaktualnienie
    znacznika czasu tylko za pierwszym razem. Następne wywołania tego nie uczynią. Jest to
    związana z buforowaniem atrybutów po stronie klienta, gdyż większość (jeżeli nie
    wszystkie) klienty NFS pozostawiają uaktualnianie atime serwerowi, a odczyty po stronie
    klienta, odbywające się z buforów klienta nie spowodują uaktualnienia atime na serwerze,
    gdyż nie ma wówczas odczytów po stronie serwera. Semantykę UNIX-a można uzyskać poprzez
    wyłączenie buforowania atrybutów po stronie klienta. Jednakże, w większości przypadków
    spowoduje to istotny wzrost obciążenia serwera i zmniejszy wydajność.

    Wiele systemów plików i dysków jest uważane za dostatecznie szybkie, aby implementacja
    O_NONBLOCK była uważana za zbędną. Tak więc, O_NONBLOCK może nie być dostępne dla plików
    i/lub dysków.

ZOBACZ TAKŻE

    close(2), fcntl(2), ioctl(2), lseek(2), readdir(2), readlink(2), select(2), write(2),
    fread(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 read

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.