Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    sigaction, rt_sigaction - bada i zmienia akcję sygnału

SKŁADNIA

    #include <signal.h>

    int sigaction(int signum, const struct sigaction *act,
           struct sigaction *oldact);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    sigaction(): _POSIX_C_SOURCE

    siginfo_t: _POSIX_C_SOURCE >= 199309L

OPIS

    Wywołanie systemowe sigaction() jest używane do zmieniania akcji, którą odbiera proces po
    odebraniu określonego sygnału. (Wprowadzenie do sygnałów można znaleźć  w podręczniku
    signals(7)).

    signum określa sygnał i może być dowolnym prawidłowym sygnałem poza SIGKILL i SIGSTOP.

    Jeśli act nie jest NULL-em, to nowa akcja dla sygnału signum jest brana z act. Jeśli
    oldact też jest różny od NULL, to poprzednia akcja jest w nim zachowywana.

    Struktura sigaction jest zdefiniowana jako:

      struct sigaction {
        void   (*sa_handler)(int);
        void   (*sa_sigaction)(int, siginfo_t *, void *);
        sigset_t  sa_mask;
        int    sa_flags;
        void   (*sa_restorer)(void);
      };

    Na niektórych architekturach część tej struktury może być unią: nie należy ustawiać
    jednocześnie pól sa_handler oraz sa_sigaction.

    Pole sa_restorer nie jest przeznaczone do bezpośredniego stosowania (POSIX nie określa
    pola sa_restorer). Więcej informacji o przeznaczeniu tego pola można znaleźć w podręczniku
    sigreturn(2).

    sa_handler podaje akcję, związaną z sygnałem signum i może to być m.in. SIG_DFL dla akcji
    domyślnej, SIG_IGN dla akcji ignorowania lub wskaźnik do funkcji obsługującej sygnał.
    Funkcja ta ma tylko jeden argument, w którym będzie przekazany numer sygnału.

    Jeżeli wartość SA_SIGINFO jest podana w sa_flags, to sa_sigaction (zamiast sa_handler)
    określa funkcję obsługi sygnału dla signum. Funkcja ta otrzymuje numer sygnału jako
    pierwszy argument, wskaźnik do siginfo_t jako drugi argument oraz wskaźnik do ucontext_t
    (rzutowany na void *) jako jej trzeci argument (Zazwyczaj funkcja obsługi sygnału w ogóle
    nie  używa  trzeciego  argumentu. Więcej informacji o ucontext_t można znaleźć w
    getcontext(3)).

    sa_mask określa maskę sygnałów, które powinny być blokowane (tj. dodane do maski sygnałów
    wątku, z którego sygnał został wywołany) podczas wywoływania funkcji obsługi sygnałów.
    Dodatkowo, sygnał, który wywołał tę funkcję obsługi będzie zablokowany, chyba że użyto
    flagi SA_NODEFER.

    sa_flags podaje zbiór flag, które modyfikują zachowanie procesu obsługi sygnałów. Jest to
    zbiór wartości połączonych bitowym OR:

      SA_NOCLDSTOP
         Jeśli signum jest równe SIGCHLD, to nie są odbierane powiadomienia  o
         zatrzymaniu procesu-dziecka (np. gdy dziecko otrzyma jeden z SIGSTOP, SIGTSTP,
         SIGTTIN lub SIGTTOU) ani o jego wznowieniu (np. po otrzymaniu SIGCONT) (patrz
         wait(2)). Flaga ta ma znaczenie tylko w przypadku ustawiania funkcji obsługi
         sygnału SIGCHLD.

      SA_NOCLDWAIT (od Linuksa 2.6)
         Jeśli signum jest równy SIGCHLD, to dzieci po swoim zakończeniu nie zostaną
         przekształcone w zombie. Patrz także waitpid(2). Znacznik ma znaczenie tylko
         ustanawiania funkcji obsługującej sygnał SIGCHLD lub podczas ustawiania tego
         sygnału na SIG_DLF.

         Jeśli  znacznik SA_NOCLDWAIT jest ustawiony podczas ustanawiania funkcji
         obsługującej sygnał SIGCHLD, to POSIX.1 nie określa, czy sygnał SIGCHLD po
         zakończeniu procesu potomnego. Pod Linuksem sygnał SIGCHLD jest w takim
         przypadku generowany; niektóre inne systemy go nie generują.

      SA_NODEFER
         Nie chroni sygnałów przed ich odebraniem z ich własnej procedury obsługi.
         Znacznik ma znaczenie tylko podczas ustanawiania procedury obsługi sygnału.
         SA_NOMASK jest przestarzałym, niestandardowym synonimem tego znacznika.

      SA_ONSTACK
         Wywołuje funkcję obsługi sygnału, używając alternatywnego stosu ustawionego
         przez sigaltstack(2). Jeżeli ten alternatywny stos nie jest dostępny, zostanie
         użyty stos domyślny. Flaga ta ma znaczenie tylko w przypadku ustanawiania
         funkcji obsługi sygnału.

      SA_RESETHAND
         Odtwarza akcję sygnałową do stanu domyślnego po wejściu funkcji obsługi
         sygnału. Flaga ta ma znaczenie tylko w przypadku ustanawiania funkcji obsługi
         sygnału. SA_ONESHOT jest przestarzałym, niestandardowym synonimem tej flagi.

      SA_RESTART
         Dostarcza zachowania kompatybilnego z semantyką sygnałową BSD, czyniąc pewne
         wywołania systemowe odtwarzalnymi przez sygnały. Flaga ta ma znaczenie podczas
         ustanawiania procedury obsługi sygnału. Informacje na temat odtwarzania wywołań
         systemowych można znaleźć w podręczniku signal(7).

      SA_RESTORER
         Nie jest przeznaczone do bezpośredniego stosowania. Flaga ta jest używana przez
         biblioteki C do wskazania, że pole sa_restorer zawiera adres "trampoliny
         sygnału" Więcej szczegółów w podręczniku sigreturn(2).

      SA_SIGINFO (od Linuksa 2.2)
         Funkcja obsługi sygnałów pobiera trzy argumenty, a nie jeden. W typ przypadku
         zamiast ustawiać sa_handler należy ustawić sa_sigaction. Flaga ta ma znaczenie
         tylko w przypadku ustanawiania funkcji obsługi sygnału.

    Argument siginfo_t z sa_sigaction jest strukturą zawierającą następujące pola:

      siginfo_t {
        int   si_signo;  /* Numer sygnału */
        int   si_errno;  /* Wartość zmiennej errno */
        int   si_code;   /* Kod sygnału */
        int   si_trapno;  /* Numer pułapki, które spowodowała
                    sprzętowe wygenerowanie sygnału
                    (nieużywane na większości architektur) */
        pid_t  si_pid;   /* ID procesu wysyłającego */
        uid_t  si_uid;   /* Rzeczywiste ID użytk. procesu wysyłającego */
        int   si_status;  /* Kod lub sygnał zakończenia */
        clock_t si_utime;  /* Czas zużyty w przestrzeni użytkownika */
        clock_t si_stime;  /* Czas zużyty przez system operacyjny */
        sigval_t si_value;  /* Wartość sygnału */
        int   si_int;   /* Sygnał POSIX.1b */
        void  *si_ptr;   /* Sygnał POSIX.1b */
        int   si_overrun; /* Licznik przekr. timerów; timery POSIX.1b */
        int   si_timerid; /* ID timera; timery POSIX.1b */
        void  *si_addr;   /* Adres pamięci powodujący błąd */
        long   si_band;   /* Grupa zdarzenia (był int w
                    glibc 2.3.2 i wcześniejszych) */
        int   si_fd;    /* Deskryptor pliku */
        short  si_addr_lsb; /* Mniej istotny bit adresu
                    (od Linuksa 2.6.32) */
        void  *si_lower;  /* Kres dolny przy wystąpieniu naruszenia
                    adresu (od Linuksa 3.19) */
        void  *si_upper;  /* Kres górny przy wystąpieniu naruszenia
                    adresu (od Linuksa 3.19) */
        int   si_pkey;   /* Klucz zabezpieczający na PTE będący powodem
                    błędu (od Linuksa 4.6) */
        void  *si_call_addr;/* Adres instrukcji wywołania systemowego
                    (od Linuksa 3.5) */
        int   si_syscall; /* Liczba próbowanych wywołań systemowych
                    (od Linuksa 3.5) */
        unsigned int si_arch; /* Architektura próbowanego wywoł. systemowego
                    (od Linuksa 3.5) */
      }

    si_signo, si_errno i si_code są zdefiniowane dla wszystkich sygnałów. (Generalnie si_errno
    nie jest używane pod Linuksem). Pozostałe pola struktury mogą być unią; powinno się
    odczytywać tylko pola istotne dla danego sygnału.

    * Sygnały wysłane przez kill(2) i sigqueue(3) mają wypełnione pola si_pid oraz si_uid.
     Dodatkowo sygnały wysłane przez sigqueue(3) mają w polach si_int i si_ptr ustawione
     wartości podane przez nadawcę sygnału; szczegóły opisano w sigqueue(3).

    * Sygnały wysłane przez timery POSIX.1b (od Linuksa 2.6) mają uzupełnione pola si_overrun
     i si_timerid. Pole si_timerid zawiera wewnętrzny identyfikator używany przez jądro do
     identyfikacji timera; nie jest to ten sam identyfikator, który zwraca timer_create(2).
     Pole si_overrun zawiera informację o tym, ile razy timer się przepełnił — jest to ta
     sama informacja, którą zwraca timer_getoverrun(2). Pola te  są  niestandardowymi
     rozszerzeniami Linuksa.

    * Sygnały wysłane w celu notyfikacji kolejki komunikatów (patrz opis SIGEV_SIGNAL in
     mq_notify(3)) mają pola si_int/si_ptr wypełnione wartościami sigev_value przekazanymi do
     mq_notify(3); ponadto si_pid zawiera identyfikator procesu wysyłającego sygnał, a si_uid
     rzeczywisty identyfikator użytkownika - nadawcy sygnału.

    * SIGCHLD ustawia pola si_pid, si_uid, si_status, si_utime i si_stime, dostarczając
     informacji o procesie potomnym. Pole si_pid jest identyfikatorem potomka, si_uid jest
     identyfikatorem rzeczywistego użytkownika procesu potomnego. Pole si_status zawiera kod
     zakończenia potomka (jeśli si_code jest równe CLD_EXITED) lub numer sygnału, który
     spowodował zmianę stanu. Pola si_utime i si_stime zawierają czasy spędzone przez potomka
     w przestrzeniach użytkownika i systemowej; w przeciwieństwie do getrusage(2) i times(2),
     pola te nie zawierają czasów oczekiwania na potomków. W jądrach wcześniejszych niż 2.6,
     a także w 2.6.27 i nowszych, pola zawierają czas CPU w jednostkach sysconf(_SC_CLK_TCK).
     W jądrach 2.6 wcześniejszych niż 2.6.27 z powodu błędu używane były (konfigurowalne)
     jednostki jiffy (patrz time(7)).

    * SIGILL, SIGFPE, SIGSEGV, SIGBUS oraz SIGTRAP wypełniają pole si_addr, ustawiając w nim
     adres błędu. Na niektórych architekturach sygnały wypełniają także pole si_trapno.

     Niektóre błędy pochodne SIGBUS, w szczególności BUS_MCEERR_AO i BUS_MCEERR_AR ustawiają
     także si_addr_lsb. Pole to oznacza najmniej znaczący bit adresu, zatem i rozmiary
     uszkodzeń. Na przykład jeśli cała strona została uszkodzona,  si_addr_lsb zawierać
     będzie  log2(sysconf(_SC_PAGESIZE)).  Gdy  jako  odpowiedź na zdarzenie ptrace(2)
     (PTRACE_EVENT_foo) zostanie dostarczony SIGTRAP, pole si_addr nie jest wypełnione,
     natomiast pola si_pid i si_uid są wypełnione identyfikatorami odpowiednio procesu i
     użytkownika odpowiedzialnego za dostarczenie pułapki. W przypadku seccomp(2) jako
     dostarczenie  zdarzenia  pokazany  zostanie  zrzut. BUS_MCERR_* i si_addr_lsb są
     rozszerzeniami specyficznymi dla Linuksa.

     SEGV_BNDERR będący podbłędem SIGSEGV wypełnia pola si_lower i si_upper.

     SEGV_PKUERR będący podbłędem SIGSEGV wypełnia pole si_pkey.

    * SIGIO/SIGPOLL (te dwie nazwy są synonimami pod Linuksem) wypełnia pola si_band i si_fd.
     Zdarzenie si_band jest maską bitową zawierającą te same wartości, które poll(2)
     umieszcza w polu revents. Pole si_fd oznacza deskryptor pliku, na którym wystąpiło dane
     zdarzenie wejścia/wyjścia; więcej szczegółów w opisie F_SETSIG w podręczniku fcntl(2).

    * SIGSYS, generowany (od Linuksa 3.5) gdy filtr seccomp zwróci SECCOMP_RET_TRAP, wypełnia
     pola si_call_addr, si_syscall, si_arch, si_errno i inne, zgodnie z opisem z seccomp(2).

    si_code jest wartością (a nie maską bitową) określającą powód wysłania sygnału. Dla
    zdarzenia ptrace(2), pole si_code będzie zawierać SIGTRAP i mieć zdarzenie ptrace w
    najwyższym bajcie:

      (SIGTRAP | PTRACE_EVENT_foo << 8).

    W przypadku zwykłego sygnału, poniżej zestawiono wartości, które mogą występować w si_code
    dowolnego sygnału razem z powodami, dla których sygnał był wygenerowany.

      SI_USER
         kill(2).

      SI_KERNEL
         Wysyłany przez jądro.

      SI_QUEUE
         sigqueue(3).

      SI_TIMER
         Wygaśnięcie timera POSIX.

      SI_MESGQ (od Linuksa 2.6.6)
         Zmiana stanu kolejki komunikatów POSIX; patrz mq_notify(3)

      SI_ASYNCIO
         Ukończenie asynchronicznej operacji wejścia/wyjścia.

      SI_SIGIO
         Kolejkowany SIGIO (tylko w jądrach do wersji 2.2 Linuksa; od Linuksa 2.4
         SIGIO/SIGPOLL wypełniają si_code, tak jak to opisano poniżej).

      SI_TKILL (od Linuksa 2.4.19)
         tkill(2) lub tgkill(2)

    Następujące wartości mogą zostać umieszczone w si_code sygnału SIGILL:

      ILL_ILLOPC
         Niedozwolony kod operacji.

      ILL_ILLOPN
         Niedozwolony operand.

      ILL_ILLADR
         Niedozwolony tryb adresowania.

      ILL_ILLTRP
         Niedozwolona pułapka.

      ILL_PRVOPC
         Uprzywilejowany kod operacji.

      ILL_PRVREG
         Uprzywilejowany rejestr.

      ILL_COPROC
         Błąd koprocesora.

      ILL_BADSTK
         Wewnętrzny błąd stosu.

    Następujące wartości mogą zostać umieszczone w si_code sygnału SIGFPE:

      FPE_INTDIV
         Dzielenie wartości całkowitej przez zero.

      FPE_INTOVF
         Przepełnienie liczby całkowitej.

      FPE_FLTDIV
         Dzielenie wartości zmiennoprzecinkowej przez zero.

      FPE_FLTOVF
         Przekroczenie zakresu operacji zmiennoprzecinkowej.

      FPE_FLTUND
         Przekroczenie (w dół) zakresu operacji zmiennoprzecinkowej.

      FPE_FLTRES
         Niedokładny wynik operacji zmiennoprzecinkowej.

      FPE_FLTINV
         Niepoprawna operacja zmiennoprzecinkowa.

      FPE_FLTSUB
         Dolny indeks poza zakresem.

    Następujące wartości mogą zostać umieszczone w si_code sygnału SIGSEGV:

      SEGV_MAPERR
         Adres niemapowany do obiektu.

      SEGV_ACCERR
         Niepoprawne uprawnienia mapowanego obiektu.

      SEGV_BNDERR (od Linuksa 3.19)
         Niepowodzenie sprawdzenia przypisania adresu.

      SEGV_PKUERR (od Linuksa 4.6)
         Niepowodzenie klucza zabezpieczającego.

    Następujące wartości mogą zostać umieszczone w si_code sygnału SIGBUS:

      BUS_ADRALN
         Niepoprawne wyrównanie adresu.

      BUS_ADRERR
         Nieistniejący adres fizyczny.

      BUS_OBJERR
         Błąd sprzętowy specyficzny dla obiektu.

      BUS_MCEERR_AR (od Linuksa 2.6.32)
         Sprzętowy błąd pamięci podczas sprawdzania komputera; wymagane podjęcie akcji.

      BUS_MCEERR_AO (od Linuksa 2.6.32)
         Wykryto sprzętowy błąd pamięci w procesie; opcjonalne podjęcie akcji.

    Następujące wartości mogą zostać umieszczone w si_code sygnału SIGTRAP:

      TRAP_BRKPT
         Punkt wstrzymania procesu.

      TRAP_TRACE
         Śledzony proces złapany.

      TRAP_BRANCH (od Linuksa 2.4)
         Śledzone rozgałęzienie procesu złapane.

      TRAP_HWBKPT (od Linuksa 2.4)
         Pułapka sprzętowa.

    Następujące wartości mogą zostać umieszczone w si_code sygnału SIGCHLD:

      CLD_EXITED
         Proces potomny się zakończył.

      CLD_KILLED
         Proces potomny został zabity.

      CLD_DUMPED
         Potomek zakończył się w nieprawidłowy sposób.

      CLD_TRAPPED
         Śledzony potomek został złapany.

      CLD_STOPPED
         Proces potomny został zatrzymany.

      CLD_CONTINUED (od Linuksa 2.6.9)
         Zatrzymany proces potomny został wznowiony.

    Następujące wartości mogą zostać umieszczone w si_code sygnału SIGIO/SIGPOLL:

      POLL_IN
         Dostępne dane na wejściu.

      POLL_OUT
         Dostępne bufory wyjścia.

      POLL_MSG
         Dostępna wiadomość na wejściu.

      POLL_ERR
         Błąd wejścia/wyjścia.

      POLL_PRI
         Dostępne wejście o wysokim priorytecie.

      POLL_HUP
         Urządzenie odłączone.

    Następująca wartość może zostać umieszczona w si_code sygnału SIGSYS:

      SYS_SECCOMP (od Linuksa 3.5)
         Wyzwolone przez regułę filtra seccomp(2).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    sigaction() w przypadku powodzenia zwraca 0. W razie wystąpienia błędu zwracane jest -1 i
    ustawiana jest zmienna errno wskazując na błąd.

BŁĘDY

    EFAULT act lub oldact wskazują na pamięć poza przestrzenią adresową procesu.

    EINVAL Podano nieprawidłowy sygnał. Będzie to też generowane w przypadku próby zmienienia
       akcji dla sygnałów SIGKILL lub SIGSTOP, które nie mogą być przechwycone lub
       zignorowane.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4.

UWAGI

    Potomek utworzony przez fork(2) dziedziczy kopię ustawień sygnałów swojego rodzica.
    Podczas execve(2) ustawienia procedur obsługi sygnałów są resetowane do  wartości
    domyślnych, z wyjątkiem sygnałów ignorowanych, które nie są zmieniane (i będą dalej
    ignorowane po wywołaniu execve(2)).

    Zgodnie z POSIX, zachowanie procesu po zignorowaniu sygnału SIGFPE, SIGILL lub SIGSEGV,
    niewygenerowanego przez kill(2) lub raise(3), jest niezdefiniowane. Dzielenie liczby
    całkowitej przez zero ma wynik niezdefiniowany. Na niektórych architekturach generuje
    sygnał SIGFPE (Także dzielenie najmniejszej ujemnej liczby całkowitej przez -1 może
    wygenerować SIGFPE). Ignorowanie go może prowadzić do nieskończonej pętli.

    POSIX.1-1990 zabraniał ustawiania akcji dla SIGCHLD na SIG_IGN. POSIX.1-2001 i późniejsze
    pozwalają na to, tak że można użyć ignorowania SIGCHLD, żeby zapobiec tworzeniu
    procesów-duchów (patrz wait(2)). Niemniej jednak, historyczne zachowanie systemów BSD i
    System V w zakresie ignorowania SIGCHLD jest inne, tak więc jedyną całkowicie przenośną
    metodą zapewnienia, że potomek po zakończeniu nie zostanie  procesem-duchem  jest
    przechwytywanie sygnału SIGCHLD i wywołanie funkcji wait(2) lub podobnej.

    POSIX.1-1990  określał  tylko  SA_NOCLDSTOP.  W  POSIX.1-2001  dodano SA_NOCLDSTOP,
    SA_NOCLDWAIT, SA_NODEFER, SA_ONSTACK, SA_RESETHAND, SA_RESTART oraz SA_SIGINFO. Używanie
    tych nowych wartości sa_flags może być mniej przenośne w aplikacjach przewidzianych do
    użycia w starszych implementacjach Uniksa.

    Flaga SA_RESETHAND jest kompatybilna z flagą w SVr4 o tej samej nazwie.

    Flaga SA_NODEFER jest kompatybilna z podobną flagą z SVr4 dla jąder Linuksa 1.3.9 i
    nowszych.

    sigaction() może być wywoływany z drugim argumentem o wartości NULL, powodując w ten
    sposób zapytanie o bieżący handler sygnału. Może go też użyć do sprawdzenia, czy dany
    sygnał jest prawidłowy na obecnej maszynie. W tym celu należy zarówno drugi, jak i trzeci
    argument ustawić na NULL.

    Nie można zablokować sygnałów SIGKILL lub SIGSTOP (przez podanie ich w sa_mask). Próby
    takie zostaną zignorowane.

    Zobacz sigsetops(3) dla szczegółów o operacjach na zbiorach sygnałów.

    Listę funkcji, które można bezpiecznie wywołać w procedurze obsługi sygnału, można znaleźć
    w podręczniku signal(7).

  Różnice biblioteki C/jądra
    Funkcja opakowująca glibc dla sigaction() daje błąd (EINVAL) przy próbie zmiany dyspozycji
    dwóch sygnałów czasu rzeczywistego używanych wewnętrznie przez implementację wątkową NPTL.
    Więcej szczegółów w podręczniku nptl(7).

    Oryginalne linuksowe wywołanie systemowe nazywało się sigaction(). Jednak po pojawieniu
    się sygnałów czasu rzeczywistego w Linuksie 2.2, 32-bitowy typ sigset_t o stałym rozmiarze
    obsługiwany przez to wywołanie przestał dobrze służyć swemu zadaniu. Z tego powodu, w celu
    obsługi powiększonego typu sigset_t dodano nowe wywołanie systemowe rt_sigaction(). Nowe
    wywołanie przyjmuje czwarty argument size_t sigsetsize, który określa rozmiar w bajtach
    zestawu sygnałów w act.sa_mask i oldact.sa_mask. Argument ten obecnie musi mieć wartość
    sizeof(sigset_t) (albo nastąpi błąd EINVAL). Opakowanie glibc sigaction() ukrywa te detale
    przed nami, po cichu wywołując rt_sigaction() jeśli udostępnia je jądro.

  Nieudokumentowane
    Przed wprowadzeniem SA_SIGINFO również było możliwe otrzymanie pewnych dodatkowych
    informacji - przez użycie sa_handler z drugim argumentem będącym typu struct sigcontext.
    Szczegóły można znaleźć w odpowiednich źródłach jądra Linux. To użycie jest obecnie
    przestarzałe.

BŁĘDY

    W jądrze 2.6.13 i wcześniejszych podanie SA_NODEFER w sa_flags zapobiegało maskowaniu nie
    tylko dostarczonego sygnału podczas wykonywania procedury obsługi sygnału, ale także
    sygnałów określonych w sa_mask. Ten błąd został poprawiony w 2.6.14.

PRZYKŁAD

    Patrz mprotect(2).

ZOBACZ TAKŻE

    kill(1), kill(2), killpg(2), pause(2), restart_syscall(2), seccomp(2)  sigaltstack(2),
    signal(2),  signalfd(2),  sigpending(2), sigreturn(2), sigprocmask(2), sigsuspend(2),
    wait(2), raise(3), siginterrupt(3), sigqueue(3), sigsetops(3),  sigvec(3),  core(5),
    signal(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.