Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getitimer, setitimer - pobranie i ustawienie wartości czasomierza

SKŁADNIA

    #include <sys/time.h>

    int getitimer(int which, struct itimerval *curr_value);
    int setitimer(int which, const struct itimerval *new_value,
           struct itimerval *old_value);

OPIS

    Te wywołania systemowe umożliwiają dostęp do czasomierzy (timerów) interwałowych, to jest
    timerów, które najpierw wygasają w pewnym punkcie w przyszłości, a potem (opcjonalnie) w
    regularnych odstępach czasu. Po wygaśnięciu timera wysyłany jest sygnał do procesu
    wywołującego, a następnie timer jest ponownie inicjowany podaną wartością interwału (jeśli
    jest niezerowa).

    Dostępne są trzy typy czasomierzy, podawane w argumencie which; każdy z nich mierzy czas
    według innego zegara i generuje inny sygnał, gdy upłynie czas ważności:

    ITIMER_REAL  Odlicza czas rzeczywisty. Po wygaśnięciu generuje sygnał SIGALRM.

    ITIMER_VIRTUAL Odlicza czas CPU wykonywania się procesu w przestrzeni użytkownika.
           (Obliczenia obejmują czas CPU zużyty przez wszystkie wątki procesu). Po
           każdorazowym wygaśnięciu generowany jest sygnał SIGVTALRM.

    ITIMER_PROF  Odlicza całkowity (tj. zarówno w przestrzeni użytkownika, jak i jądra
           systemu) czas CPU wykonywania się procesu. (Obliczenia obejmują czas CPU
           zużyty przez wszystkie wątki procesu). Po  każdorazowym  wygaśnięciu
           generowany jest sygnał SIGPROF.

           W powiązaniu z ITIMER_VIRTUAL ten czasomierz zwykle jest używany do
           profilowania czasu używanego przez aplikację zarówno  w  przestrzeni
           użytkownika, jak i jądra.

    Proces ma tylko po jednym timerze każdego z tych trzech typów.

    Wartości czasomierza są zdefiniowane za pomocą następujących struktur:

      struct itimerval {
        struct timeval it_interval; /* Interwał czasomierza periodycznego */
        struct timeval it_value;  /* Czas do następnego wygaśnięcia */
      };

      struct timeval {
        long tv_sec;        /* sekundy */
        long tv_usec;        /* mikrosekundy */
      };

  getitimer()
    Funkcja getitimer() wypełnia bufor wskazywany przez curr_value bieżącym wskazaniem
    czasomierza podanego w parametrze which.

    Do struktury it_value jest wpisywana ilość czasu, który pozostał podanemu timerowi do
    następnego wygaśnięcia. Wartość ta się zmienia podczas odliczania przez czasomierz i
    zostanie ustawiona na it_interval, gdy timer wygaśnie. Obie wartości it_value równe zero
    oznaczają, że podany timer nie jest obecnie aktywny.

    Struktura w it_interval jest ustawiana na odstęp pomiędzy kolejnymi wygaśnięciami timera.
    Oba pola w it_interval równe zero oznaczają timer jednorazowy (czyli, że wygasa tylko
    raz).

  getitimer()
    Funkcja setitimer(2) włącza lub wyłącza timer podany w argumencie which, ustawiając timer
    na wartość podaną w new_value. Jeśli old_value jest różne od NULL, to bufor, na który
    wskazuje, jest używany do zwrócenia poprzedniej wartości timera (to jest ta sama
    informacja, którą zwraca getitimer()).

    Jeśli którekolwiek pole w new_value.it_value jest niezerowe, to timer jest aktywowany i
    ustawiony  tak,  żeby  początkowo  wygasł  w  podanym  czasie. Jeśli oba pola w
    new_value.it_value mają wartość zero, to timer jest wyłączony.

    Pole new_value.it_interval określa nowy interwał dla timera, jeśli oba pola w nim zawarte
    mają wartość zero, to jest to timer jednorazowy.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

BŁĘDY

    EFAULT new_value, old_value lub curr_value nie jest poprawnym wskaźnikiem.

    EINVAL which nie jest jednym z ITIMER_REAL, ITIMER_VIRTUAL lub ITIMER_PROF albo (od
       Linuksa 2.6.22) jedno z pól tv_usec w strukturze wskazywanej przez new_value
       zawiera wartość spoza zakresu od 0 do 999999.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, SVr4, 4.4BSD (to wywołanie najpierw pojawiło się w 4.2BSD). POSIX.1-2008
    uznaje getitimer() i setitimer() za przestarzałe, zalecając zamiast nich używanie API
    POSIX-owych czasomierzy (timer_gettime(2), timer_settime(2) i tak dalej).

UWAGI

    Ważność czasomierzy nigdy nie upływa przed zadanym czasem, natomiast może ona upłynąć
    jakiś (krótki) czas później, co zależy od rozdzielczości zegara systemowego i obciążenia
    systemu, patrz time(7) (patrz także rozdział USTERKI poniżej). Jeśli czas ważności upływa,
    gdy proces jest aktywny (jest to zawsze prawda dla ITIMER_VIRTUAL), to sygnał zostanie
    dostarczony natychmiast po wygenerowaniu.

    Dziecko utworzone przez fork(2) nie dziedziczy timerów interwałowych rodzica. Jednakże
    timery te są zachowywane przez execve(2).

    POSIX.1 nie określa interakcji pomiędzy setitimer() i trzema interfejsami alarm(2),
    sleep(3) oraz usleep(3).

    Standardy nie określają znaczenia poniższego wywołania:

      setitimer(which, NULL, &old_value);

    Wiele systemów (Solaris, systemy BSD i być może również inne) traktuje to jako równoważne
    z:

      getitimer(which, &old_value);

    Pod Linuksem jest to odpowiednikiem wywołania, w którym pola new_value są ustawione na
    zero, to jest czasomierz jest wyłączany. Prosimiy o nieużywanie tej właściwości Linuska:
    jest nieprzenośna i niepotrzebna.

USTERKI

    Pod Linuksem generowanie i dostarczanie sygnału są oddzielnymi zdarzeniami i dla każdego
    sygnału może być tylko jedno zaległe zdarzenie. Zatem możliwe jest, że  podczas
    patologicznie dużego obciążenia czas ważności ITIMER_REAL może upłynąć wcześniej, niż
    sygnał poprzedniego przeterminowania zostanie dostarczony. Drugi sygnał w takiej sytuacji
    zostanie utracony.

    W  jądrach Linuksa wcześniejszych niż 2.6.16 wartości timerów są przedstawiane w
    jednostkach jiffies. Jeśli żądane jest ustawienie timera na wartość, której reprezentacja
    w jiffies przekracza MAX_SEC_IN_JIFFIES (zdefiniowany w include/linux/jiffies.h), to
    timer jest po cichu obcinany do tej wartości progowej. W systemie Linux/i386 (gdzie od
    Linuksa 2.6.13 wartość jednego jiffy jest równa 0,004 sekundy), oznacza to, że wartość
    progowa timera w przybliżeniu wynosi 99,42 dni. Od Linuksa 2.6.16 jądro używa innej
    wewnętrznej reprezentacji czasów i to ograniczenie jest usunięte.

    Jądra Linuksa wcześniejsze niż 2.6.12 miały na niektórych systemach (włączając w to i386)
    błąd powodujący w pewnych sytuacjach ciągłe wygaszanie timera, nawet co jedno jiffy. Błąd
    został poprawiony w jądrze 2.6.12.

    POSIX.1-2001 mówi, że setitimer() powinno zwrócić błąd, jeśli wartość tv_usec jest spoza
    zakresu od 0 do 999999. Jednakże w jądrach Linuksa aż do wersji 2.6.21 włącznie tak się
    nie działo. Zamiast tego Linux odpowiednio uaktualniał liczbę sekund (tv_sec) czasomierza.
    W wersji jądra 2.6.22 ta niezgodność ze standardem została naprawiona: niepoprawna wartość
    tv_usec powoduje zwrócenie błędu EINVAL.

ZOBACZ TAKŻE

    gettimeofday(2), sigaction(2), signal(2), timer_create(2), timerfd_create(2), time(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert
    Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.