Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getrlimit, getrusage, setrlimit - pobranie/ustawienie limitów i zużycia zasobów

SKŁADNIA

    #include <sys/time.h>
    #include <sys/resource.h>
    #include <unistd.h>

    int getrlimit(int resource, struct rlimit *rlim);
    int getrusage(int who, struct rusage *usage);
    int setrlimit(int resource, const struct rlimit *rlim);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    getrlimit i setrlimit odpowiednio pobierają i ustawiają limity zasobów. Z każdym z
    zasobów stowarzyszone jest miękkie i sztywne ograniczenie zdefiniowane w strukturze rlimit
    (argument rlim w getrlimit() i setrlimit()):

      struct rlimit {
        rlim_t rlim_cur;  /* ograniczenie miękkie */
        rlim_t rlim_max;  /* ograniczenie sztywne (górna
                   granica dla rlim_cur) */
      };

    Ograniczenie  miękkie  jest  wartością  odpowiedniego zasoby wymuszną przez jądro.
    Ograniczenie sztywne działa jak wartość maksymalna dla ograniczenia miękkiego: proces
    nieuprzywilejowany może sobie ustawić ograniczenie miękkie tylko w zakresie od 0 do
    ograniczenia sztywnego oraz (nieodwracalnie) obniżyć swoje ograniczenie sztywne. Proces
    uprzywilejowany może dowolnie zmieniać każdą z wartości ograniczenia.

    Wartość RLIM_INFINITY określa brak ograniczenia dla zasobu (zarówno w strukturze zwracanej
    przez getrlimit(), jak i w strukturze przekazywanej do setrlimit()).

    resource musi być jednym z:

    RLIMIT_CPU
       Ograniczenie czasu procesora (CPU) w sekundach.  Gdy proces  osiąga  swoje
       ograniczenie miękkie, jest do niego wysyłany sygnał SIGXCPU. Domyślną reakcją na
       ten sygnał jest przerwanie procesu. Jednakże, sygnał może zostać przechwycony i
       procedura obsługi może przekazać sterowanie to programu głównego. Jeśli proces
       nadal będzie zużywać zasoby procesora, będzie do niego co sekundę wysyłany sygnał
       SIGXCPU aż do osiągnięcia ograniczenia sztywnego, kiedy to wysyłane jest sygnał
       SIGKILL. (Ostatni punkt opisuje zachowanie Linuksa 2.2 i 2.4. W zależności od
       implementacji procesy kontynuujące zużywanie zasobów procesora po osiągnięciu
       ograniczenia miękkiego są różnie traktowane. Aplikacje przenośne, które mają
       potrzebę przechwycenia tego sygnału, powinny zakończyć się w sposób kontrolowany w
       chwili otrzymaniu pierwszego SIGXCPU.)

    RLIMIT_DATA
       Maksymalny rozmiar segmentu  danych  procesu  (dane  zainicjalizowane,  dane
       niezainicjalizowane i sterta).  Ograniczenie to wpływa na wywołania brk() and
       sbrk(), które kończą się niepomyślnie, zgłaszając błąd ENOMEM  w  momencie
       natrafienia na miękkie ograniczenie tego zasobu.

    RLIMIT_FSIZE
       Maksymalny rozmiar plików tworzonych przrz dany proces. Próba rozszerzenia pliku
       ponad to ograniczenie kończy się otrzymaniem sygnału SIGXFSZ.  Domyślnie, sygnał
       ten kończy działanie procesu, ale proces może go przechwycić. Wówczas odpowiednia
       funkcja systemowa (np. write(), truncate()) kończy się błędem. EFBIG.

    RLIMIT_LOCKS
       Ograniczenie łącznej liczby blokad flock() i dzierżaw fcntl(), które proces może
       ustanowić (Linux 2.4 i późniejsze).

    RLIMIT_MEMLOCK
       Maksymalna liczba bajtów pamięci wirtualnej, które można zablokować w pamięci RAM
       za pomocą mlock() i mlockall().

    RLIMIT_NOFILE
       Określa wartość o jeden większą niż maksymalna liczba deskryptorów plików, które
       dany  proces  może otworzyć. Próby wykonania (open(), pipe(), dup(), itd.)
       przekraczające tę granicę dają błąd EMFILE.

    RLIMIT_NPROC
       Maksymalna liczba procesów, które można utworzyć dla  danego  rzeczywistego
       identyfikatora użytkownika procesu wywołującego. Po napotkaniu tego ograniczenia,
       fork() kończy się błędem EAGAIN.

    RLIMIT_RSS
       Określa ograniczenie ilości rezydentnych stron procesu (liczba stron pamięci
       wirtualnej pozostających w RAM). Ograniczenie to działa począwszy od Linuksa 2.4 i
       dotyczy jedynie wywołań madvise() z użyciem MADVISE_WILLNEED.

    RLIMIT_STACK
       Maksymalny rozmiar stosu procesu w bajtach.  W  chwili  osiągnięcia  tego
       ograniczenia, generowany jest sygnał SIGSEGV.  W celu obsłużenia tego sygnału
       proces musi założyć alternatywny stos dla sygnałów (sigaltstack(2)).

    RLIMIT_OFILE jest nazwą BSD dla RLIMIT_NOFILE.

    getrusage zwraca bieżące zużycie zasobów dla who będącego albo RUSAGE_SELF  albo
    RUSAGE_CHILDREN.  W pierwszym przypadku zwracane jest zużycie zasobów przez bieżący
    proces, a w dugim - przez tych spośród jego potomków, którzy zakończyli działanie i na
    które to zakończenie oczekiwano.

      struct rusage {
        struct timeval ru_utime; /* użyty czas użytkownika */
        struct timeval ru_stime; /* użyty czas systemowy */
        long  ru_maxrss;    /* maximum resident set size */
        long  ru_ixrss;     /* całkowity rozmiar pamięci dzielonej */
        long  ru_idrss;     /* całkowity rozmiar danych niedzielonych */
        long  ru_isrss;     /* całkowity rozmiar niedzielonego stosu */
        long  ru_minflt;    /* page reclaims */
        long  ru_majflt;    /* page faults */
        long  ru_nswap;     /* swapy */
        long  ru_inblock;    /* blokowe operacje wejścia */
        long  ru_oublock;    /* blokowe operacje wyjścia */
        long  ru_msgsnd;    /* wysłane komunikaty */
        long  ru_msgrcv;    /* otrzymane komunikaty */
        long  ru_nsignals;   /* otrzymane sygnały */
        long  ru_nvcsw;     /* ochotnicze przełączenia kontekstu */
        long  ru_nivcsw;    /* nieochotnicze przełączenia kontekstu */
      };

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest 0. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

BŁĘDY

    EFAULT rlim lub usage wskazuje poza dostępną przestrzeń adresową.

    EINVAL getrlimit lub setrlimit zostało wywołane ze złym resource, lub też getrusage
       zostało wywołane ze złym who.

    EPERM Użytkownik nie będący superużytkownikiem próbuje używać setrlimit() do zwiększenia
       miękich lub twardych limitów, lub  też  superużytkownik  próbuje  zwiększyć
       RLIMIT_NOFILE powyżej maksimum jądra.

ZGODNE Z

    SVr4, BSD 4.3

UWAGA

    Włączenie  <sys/time.h>  nie  jest  obecnie  wymagane,  ale  zwiększa przenośność.
    (Rzeczywiście, struct timeval jest zdefiniowane w <sys/time.h>.)

    W Linuksie, jeśli rozporządzenie SIGCHLD ustawiono jako SIG_IGN, to zasobów wykorzystywane
    przez  procesy  potomne  są  automatycznie  dołączane do wartości zwracanej przez
    RUSAGE_CHILDREN, pomimo że POSIX 1003.1-2001 jawnie tego zabrania.

    Powyższa struktura została przejęta z BSD 4.3 Reno. Nie wszystkie pola mają znaczenie pod
    Linuksem.  Obecnie (Linux 2.4) jedynie pola ru_utime, ru_stime, ru_minflt, ru_majflt i
    ru_nswap są pielęgnowane.

ZOBACZ TAKŻE

    dup(2), fcntl(2), fork(2), mlock(2), mlockall(2), mmap(2), open(2), quotactl(2), sbrk(2),
    wait3(2), wait4(2), malloc(3), ulimit(3), signal(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 getrlimit

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.