Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    wait3, wait4 - oczekiwanie na zakończenie procesu (styl BSD)

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/resource.h>
    #include <sys/wait.h>

    pid_t wait3(int *status, int opcje,
       struct rusage *ruzycie);

    pid_t wait4(pid_t pid, int *status, int opcje,
       struct rusage *ruzycie);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja wait3 zawiesza wykonywanie bieżącego procesu aż jego potomek nie zakończy
    działania, lub aż nie zostanie dostarczony sygnał, którego akcją jest zakończenie
    bieżącego procesu lub wywołanie funkcji obsługi sygnału.  Jeśli potomek zakończył
    działanie przed wywołaniem tej funkcji (tzw.  "zombie" - proces duch), zakończy ona
    działanie natychmiast. Wszelkie zasoby systemowe używane przez potomka są zwalniane.

    Funkcja wait4 zawiesza wykonywanie bieżącego procesu aż potomek, określony przez argument
    pid nie zakończy działania, lub aż nie zostanie dostarczony sygnał, którego akcją jest
    zakończenie bieżącego procesu lub wywołanie funkcji obsługi sygnału. Jeśli potomek
    określony przez pid już zakończył działanie (proces duch), funkcja kończy działanie
    natychmiast. Wszelkie zasoby systemowe używane przez potomka są zwalniane.

    Wartość pid może być jednym z:

    < -1  oznacza oczekiwanie na dowolnego potomka, którego identyfikator grupy procesów jest
       równy modułowi wartości pid.

    -1   co oznacza oczekiwanie na dowolny proces potomny; jest to równoważne wywołaniu
       wait3.

    0   oznacza oczekiwanie na dowolnego potomka, którego identyfikator grupy procesów jest
       równy identyfikatorowi procesu wołającego.

    > 0  oznacza oczekiwanie na potomka, którego PID jest równy wartości pid.

    Wartość argumentu opcje jest bitowym OR zera lub więcej spośród następujących stałych:

    WNOHANG
       oznacza zwrócenie wartości natychmiast w wypadku gdy nie ma potomka, na którego
       można by czekać.

    WUNTRACED
       oznacza również nieobsługiwanie zatrzymanych potomków oraz tych, których status nie
       został zgłoszony.

    Jeśli status nie wynosi NULL, wait3 i wait4 zapisują w miejscu wskazywanym przez status
    informacje o stanie.

    Stan ten może być określony za pomocą następujących makr (pobierających jako argument
    bufor stanu (wartość int), — nie wskaźnik do tego bufora:

    WIFEXITED(status)
       jest niezerowe, gdy potomek zakończył pracę normalnie.

    WEXITSTATUS(status)
       wyraża ostatnich osiem znaczących bitów kodu powrotu zakończonego potomka (który
       mógł być ustawiony jako argument funkcji exit lub jako argument instrukcji return w
       programie głównym. Makro to może być przetwarzane tylko jeśli WIFEXITED zwróciło
       wartość niezerową.

    WIFSIGNALED(status)
       zwraca prawdę, jeśli potomek zakończył działanie z powodu nieprzechwyconego
       sygnału.

    WTERMSIG(status)
       zwraca numer sygnału, który spowodował zakończenie procesu potomnego.  Makro to
       może być wyliczane tylko po zwróceniu przez WIFSIGNALED wartości niezerowej.

    WIFSTOPPED(status)
       zwraca prawdę, jeśli proces potomny, który spowodował wyjście jest obecnie
       zatrzymany. Jest to możliwe tylko jeśli wywołanie wykonano z użyciem WUNTRACED.

    WSTOPSIG(status)
       zwraca numer sygnału, który spowodował zatrzymanie potomka. Makro to może być
       wyliczane tylko po zwróceniu przez WIFSTOPPED wartości niezerowej.

    Jeśli ruzycie nie jest równe NULL, zdefiniowana w <sys/resource.h> struktura struct
    rusage, na którą ruzycie wskazuje, zostanie wypełniona informacjami o wykorzystywaniu
    zasobów. Szczegóły znajdują się w getrusage(2).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Identyfikator zakończonego procesu lub -1 w przypadku błędu (w szczególności, gdy nie
    istnieje proces potomny zadanego rodzaju, na który można by oczekiwać), lub zero jeśli
    użyto WNOHANG i nie był dostępny żaden potomek. W ostatnich dwóch przypadkach zostanie
    odpowiednio ustawione errno.

BŁĘDY

    ECHILD Nie istnieje żaden odpowiedni proces potomny, na który można by oczekiwać.

    EINTR Jeśli nie ustawiono WNOHANG a został przechwycony niezablokowany sygnał lub
       SIGCHLD.

    UWAGI Dołączenie <sys/time.h> nie jest obecnie wymagane, lecz zwiększa przenośność.
       (Faktycznie, <sys/resource.h> zawiera definje struktury rusage z polami typu struct
       timeval zdefiniowanego w <sys/time.h>.)

    Prototyp dla tych funkcji jest dostępny jedynie, gdy zdefiniowano _BSD_SOURCE (jawnie lub
    pośrednio, nie definiując _POSIX_SOURCE lub kompilując z opcją -ansi).

ZGODNE Z

    SVr4, POSIX.1

ZOBACZ TAKŻE

    signal(2), getrusage(2), wait(2), signal(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 wait4

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.