Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    wait, waitpid - oczekiwanie na zakończenie procesu

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/wait.h>

    pid_t wait(int *status);
    pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja wait zatrzymuje wykonywanie bieżącego procesu aż do zakończenia procesu potomka
    lub aż do dostarczenia sygnału kończącego bieżący proces lub innego, dla którego
    wywoływana  jest funkcja obsługi sygnału. Jeśli potomek zakończył działanie przed
    wywołaniem tej funkcji (tak zwany proces-duch - "zombie"), to funkcja kończy się
    natychmiast. Wszelkie zasoby potomka są zwalniane.

    Funkcja waitpid zawiesza wykonywanie bieżącego procesu dopóki potomek określony przez pid
    nie zakończy działania lub dopóki nie zostanie dostarczony sygnał, którego akcją jest
    zakończenie procesu lub wywołanie funkcji obsługującej sygnały. Jeśli potomek, podany
    jako pid, zakończył swoje działanie przed wywołaniem tej funkcji (tak zwany proces
    "zombie"), funkcja kończy się natychmiast. Wszelkie zasoby potomka są zwalnianie.

    Wartość pid może być:

    < -1  co oznacza oczekiwanie na dowolny proces potomny, którego ID grupy procesów jest
       równy wartości bezwzględnej pid.

    -1   co oznacza oczekiwanie na dowolny proces potomny; jest to takie samo zachowanie,
       jakie wykazuje wait.

    0   co oznacza oczekiwanie na każdy proces potomny, którego ID grupy procesu jest równe
       ID grupy procesu wywołującego funkcję.

    > 0  oznacza oczekiwanie na potomka, którego ID procesu jest równy wartości pid.

    Wartość options jest sumą OR zera lub więcej spośród następujących stałych:

    WNOHANG
       oznacza natychmiastowy powrót z funkcji, jeśli potomek nie zakończył pracy.

    WUNTRACED
       oznacza zakończenie także dla zatrzymanych (ale nie śledzonych) procesów potomnych,
       których stan jeszcze nie został zgłoszony. Stan śledzonych procesów potomnych,
       które zostały zatrzymane, jest udostępniany również bez tej opcji.

    (Poniższe opcje dotyczą wyłącznie Linuksa.)

    Jeśli status nie jest równe NULL, wait lub waitpid zapisuje dane o stanie w buforze
    wskazywanym przez status.

    Stan ten można zanalizować następującymi makrami (makra te pobierają jako argument bufor
    stat (typu int), — nie wskaźnik do bufora!):

    WIFEXITED(status)
       jest niezerowe, jeśli potomek normalnie zakończył pracę.

    WEXITSTATUS(status)
       analizuje osiem najmniej znaczących bitów kodu powrotu zakończonego potomka, które
       mogły być ustawione jako argument wywołania exit() lub jako argument instrukcji
       return w programie głównym. Makro to może być przetworzone, tylko jeśli WIFEXITED
       zwróciło wartość niezerową.

    WIFSIGNALED(status)
       zwraca prawdę, jeśli proces potomny zakończył pracę z powodu nieprzechwyconego
       sygnału.

    WTERMSIG(status)
       zwraca numer sygnału, który spowodował zakończenie procesu potomnego. Makro to może
       być przetworzone, tylko jeśli WIFSIGNALED zwróciło wartość niezerową.

    WIFSTOPPED(status)
       zwraca prawdę, jeśli proces potomny jest obecnie zatrzymany; jest to możliwe tylko
       gdy w wywołaniu użyto WUNTRACED oraz gdy proces potomny jest śledzony (zobacz
       ptrace(2)).

    WSTOPSIG(status)
       zwraca numer sygnału, który spowodował zatrzymanie potomka. Makro to może być
       przetworzone, tylko jeśli WIFSTOPPED zwróciło wartość niezerową.

    Niektóre wersje Uniksa (np. Linux, Solaris, ale nie AIX, SunOS) definiują także makro
    WCOREDUMP(status) sprawdzające, czy proces potomny dokonał zrzutu pamięci. Należy go
    używać tylko pomiędzy dyrektywami kompilatora #ifdef WCOREDUMP ... #endif.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    PID zakończonego potomka lub zero, jeśli użyto WNOHANG, a nie było dostępnego żadnego
    potomka, albo -1 w przypadku błędu (w tym ostatnim wypadku odpowiednia wartość jest
    nadawana errno).

BŁĘDY

    ECHILD jeśli proces o zadanym pid nie istnieje lub nie jest  potomkiem  procesu
       wywołującego. (Może się to zdarzyć również w przypadku potomka, który ustawił akcję
       obsługi sygnału SIGCHLD na SIG_IGN. Zobacz także: wątki w sekcji UWAGI LINUKSOWE.)

    EINVAL jeśli argument options jest niepoprawny.

    EINTR jeśli WNOHANG nie było ustawione, a został przechwycony niezablokowany sygnał lub
       SIGCHLD.

UWAGI

    Specyfikacja Single Unix Specification opisuje znacznik SA_NOCLDWAIT (nieobsługiwany pod
    Linuksem) taki, że jeżeli jest ustawiony ten znacznik albo akcja dla SIGCHLD jest
    ustawiona na SIG_IGN, to procesy potomne po zakończeniu nie stają się procesami-duchami
    ("zombies") i wywołanie funkcji wait() lub waitpid() zablokuje proces do czasu, gdy
    wszystkie procesy potomne zakończą działanie, a następnie zakończy się błędem z errno
    ustawionym na ECHILD.

    Oryginalny standard POSIX nie określa zachowania w przypadku ustawienia SIGCHLD na
    SIG_IGN. Późniejsze standardy, włączając SUSv2 i POSIX 1003.1-2001 określają zachowanie w
    sposób taki, jaki opisano w opcji zgodności z XSI. Linux nie spełnia tego drugiego w dwóch
    opisanych powyżej punktach: jeśli wywołanie wait() lub waitpid() jest wykonywane z
    ignorowaniem SIGCHLD, zachowuje się ono tak, jakby SIGCHLD nie były ignorowane, to znaczy,
    wywołanie zostaje zablokowane do chwili zakończenia następnego potomka, a następnie zwraca
    PID i kod powrotu tego potomka.

UWAGI LINUKSOWE

    Pod Linuksem, wątek zarządzany przez jądro nie jest uruchamiany inaczej niż zwykły proces.
    Zamiast tego wątek jest po prostu procesem stworzonym przez wywołanie dostępnej tylko pod
    Linuksem funkcji systemowej clone(2).  Inne funkcje, jak  na  przykład  przenośne
    pthread_create(3) są zaimplementowane przez wywołania funkcji clone(2).  W wersjach
    Linuksa poprzedzających 2.4, wątek był po prostu specyficznym przypadkiem procesu. W
    związku z tym nie mógł on czekać na potomków innego wątku nawet w przypadku, gdy ten drugi
    wątek należał do tej samej grupy wątków. Jednakże, POSIX zaleca taką funkcjonalność, więc
    począwszy od Linuksa 2.4 wątek może (i domyślnie będzie) czekać na potomków innych wątków
    należących do tej samej grupy wątków.

    Następujące, specyficzne dla Linuksa opcje w options są przeznaczone dla potomków
    utworzonych za pomocą clone(2).

    __WCLONE
       Oczekiwanie tylko na potomków typu "clone". Jeśli opcja ta zostanie pominięta
       będzie oczekiwanie tylko na potomków typu "nie-clone". (Potomek typu "clone" to
       taki, który po zakończeniu nie dostarcza swojemu procesowi macierzystemu sygnału
       lub dostarcza sygnał inny niż SIGCHLD.) Opcja ta jest ignorowana, jeśli ustawiona
       jest również opcja __WALL.

    __WALL (Począwszy od Linuksa 2.4) Oczekiwanie na procesy potomne niezależnie od ich typu
       ("clone" lub "non-clone").

    __WNOTHREAD
       (Począwszy od Linuksa 2.4) Nie oczekiwać na procesy potomne innych wątków w obrębie
       tej samej grupy wątków. Było to w Linuksie domyślne przed wersją 2.4.

ZGODNE Z

    SVr4, POSIX.1

ZOBACZ TAKŻE

    clone(2), ptrace(2), signal(2), wait4(2), pthread_create(3), signal(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 wait

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.