Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    write - zapisuje do deskryptora pliku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t liczba);

OPIS

    write() zapisuje do liczba bajtów z bufora wskazanego przez buf do pliku określonego przez
    deskryptor pliku fd.

    Liczba bajtów zapisanych może być mniejsza niż liczba jeżeli, na przykład nie ma
    wystarczającej ilości wolnej przestrzeni na urządzeniu fizycznym, lub zasoby RLIMIT_FSIZE
    zostały wyczerpane (patrz setrlimit(2)), wywołanie zostało przerwane przez obsługę sygnału
    po zapisaniu mniej niż liczba bajtów (spójrz również na pipe(7)).

    Dla przeszukiwalnych plików (np. takie na których można użyć lseek(2), na przykład, pliki
    zwykłe (regular)) zapis ma miejsce w danym przesunięciu pliku (offsecie), i  to
    przesunięcie jest zwiększane o ilość aktualnie zapisanych danych. Jeżeli plik został
    otwarty (open(2)) z O_APPEND, wtedy przesunięciem (offsetem) jest koniec pliku przed
    zapisem.  Dostosowanie  przesunięcia  pliku  i operacja zapisu są wykonywane jako
    nierozdzielne (atomowe).

    Standard POSIX wymaga, aby read, który może nastąpić po write() zwrócił nowe dane. Prosimy
    zauważyć, że nie wszystkie systemy plików są zgodne z POSIX.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym wykonaniu, zwracana jest liczba zapisanych bajtów (zero informuje, że nic nie
    zostało zapisane). Nie jest błędem, jeśli liczba ta jest mniejsza niż liczba żądanych
    bajtów; może się to zdarzyć na przykład z powodu zapełnienia dysku. Zob. też UWAGI.

    W razie wystąpienia błędu zwracane jest -1 i ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej
    errno.

    Jeżeli liczba jest zerem a fd wskazuje na zwykły (regular) plik, wtedy write()  może
    zwrócić status niepowodzenia jeżeli zostanie wykryty jeden z poniższych błędów. Jeżeli nie
    wykryto błędów lub nie dokonano próby wykrycia błędów, 0 zostanie zwrócone bez żadnych
    innych skutków. Jeżeli liczba jest zerem a fd odwołuje się do pliku innego typu niż
    zwykły (regular), skutki nie są sprecyzowane.

BŁĘDY

    EAGAIN Deskryptor pliku fd odwołuje się do gniazda i został oznaczony jako nieblokujący
       (O_NONBLOCK), a zapis go zablokuje. Zob. open(2) aby dowiedzieć się więcej o fladze
       O_NONBLOCK.

    EAGAIN lub EWOULDBLOCK
       Deskryptor pliku fd odwołuje się do gniazda i został oznaczony jako nieblokujący
       (O_NONBLOCK), a zapis go zablokuje. POSIX.1-2001 pozwala w tej sytuacji na
       zwrócenie błędu ale nie wymaga aby ta stała miała taką samą wartość, portowalna
       aplikacja powinna sprawdzać obie możliwości.

    EBADF fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku lub nie jest otwarty do zapisu

    EDESTADDRREQ
       fd odwołuje się do gniazda datagramowego dla którego adres nie został ustalony przy
       użyciu connect(2).

    EDQUOT Kwota bloków dyskowych użytkownika dotycząca systemu plików zawierającego plik
       wskazany przez fd została wyczerpana.

    EFAULT buf jest poza dostępną przestrzenią adresową.

    EFBIG Dokonano  próby  zapisu pliku który przekracza zdefiniowane w implementacji
       maksymalne rozmiary pliku, rozmiary pliku procesu lub zapis na pozycję wykraczającą
       poza maksymalne dozwolone przesunięcie (offset).

    EINTR Wywołanie zostało przerwane przez sygnał przed zapisaniem jakichkolwiek danych,
       patrz signal(7).

    EINVAL fd jest dołączony do obiektu nieodpowiedniego do zapisu, plik został otwarty z
       flagą O_DIRECT i adres podany w buf bądź wartość liczba lub przesunięcie (offset)
       nie zostały odpowiednio dopasowane.

    EIO  Podczas modyfikacji i-węzła nastąpił niskopoziomowy błąd wejścia/wyjścia.

    ENOSPC Urządzenie zawierające plik wskazany przez fd nie ma miejsca na dane.

    EPERM Operacja zablokowana przez zakluczenie pliku (ang. file seal); zob. fcntl(2).

    EPIPE fd jest podłączony do potoku (pipe) lub gniazda (socket) którego końcówka
       odczytująca jest zamknięta. Gdy taka sytuacja następuje, proces zapisujący również
       otrzyma sygnał SIGPIPE. (Więc wartość zwracana przez write() jest widziana tylko
       wówczas gdy program obsługuje, blokuje lub ignoruje ten sygnał).

    Zależnie od obiektu podłączonego do fd, mogą także zajść inne (nieopisane) błędy.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001.

    Pod SVr4 EINTR jest zwracane zarówno gdy po przerwaniu wywołania, dane zostały zapisane
    częściowo lub przed jakimkolwiek zapisem.

UWAGI

    Typy size_t i ssize_t to odpowiednio liczba całkowita bez i ze znakiem, zgodnie z POSIX.1.

    Pomyślny powrót z write() nie daje gwarancji, że dane zostały faktycznie zapisane na
    urządzeniu. W rzeczywistości, w niektórych wadliwych implementacjach, nie ma nawet
    pewności, że przestrzeń potrzebna do zapisu została pomyślnie zarezerwowana. Jedynym
    sposobem aby mieć pewność, że dane zostały zapisane jest wywołanie  fsync(2) po
    skończeniu zapisywania wszystkich danych przez write().

    Jeżeli write() zostanie przerwany przez obsługe sygnału przed zapisaniem jakichkolwiek
    danych, wtedy wywołanie nie powiedzie się i zwracany jest błąd EINTR; jeżeli przerwanie
    nastąpi po zapisaniu co najmniej jednego bajtu danych, wywołanie powiedzie się i zwróci
    ilość zapisanych bajtów danych.

    W Linuksie, write() (i podobne wywołania systemowe) mogą dokonać transferu co najwyżej
    0x7ffff000  (2  147  479  552)  bajtów,  zwracając  liczbę  bajtów  rzeczywiście
    przetransferowanych (jest to prawdziwe zarówno dla systemów 32 jak i 64-bitowych).

BŁĘDY

    Zgodnie z POSIX.1-2008/SUSv4 Section XSI 2.9.7 ("Thread Interactions with Regular File
    Operations"):

      Wszystkie poniższe funkcje powinny być atomowe w odniesieniu do innych biorąc pod
      uwagę  wyniki określone w POSIX.1-2008, gdy działają na zwykłych plikach lub
      dowiązaniach symbolicznych: ...

    Spośród wymienionych tam dalej API są między innymi write() i writev(2). I spośród
    efektów, które powinny być atomowe pomiędzy wątkami (i procesami) jest aktualizacja
    przesunięcia pliku. Jednak w Linuksie przed wersją 3.14 tak się nie działo: jeśli dwa
    procesy dzielące otwarty deskryptor pliku  (zob. open(2)) przeprowadzały write() (lub
    writev(2)) w tym samym czasie, to operacje wejścia/wyjścia nie były atomowe w odniesieniu
    do aktualizacji przesunięcia pliku, co powodowało, że bloki danych wypisywane przez dwa
    procesy mogły się (nieprawidłowo) nakładać. Problem został naprawiony w Linuksie 3.14.

ZOBACZ TAKŻE

    close(2), fcntl(2), fsync(2), ioctl(2), lseek(2), open(2), pwrite(2), read(2), select(2),
    writev(2), fwrite(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Artur Kruszewski
    <mazdac@gmail.com>,  Michał  Kułach  <michal.kulach@gmail.com>  i  Robert  Luberda
    <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.