Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    abs, labs, llabs, imaxabs - obliczanie wartości bezwzględnej zmiennej całkowitej

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    int abs(int j);
    long int labs(long int j);
    long long int llabs(long long int j);

    #include <inttypes.h>

    intmax_t imaxabs(intmax_t j);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    llabs():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS

    Funkcja abs() oblicza wartość bezwzględną argumentu całkowitego j. Funkcje labs(),
    llabs() oraz imaxabs() obliczają wartość bezwzględną argumentu j, mającego typ numeryczny
    odpowiedni dla danej funkcji.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zwraca wartość bezwzględną argumentu numerycznego odpowiedniego typu.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │abs(), labs(), llabs(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │imaxabs()        │            │     │
    └────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99, SVr4, 4.3BSD. C89 zawiera tylko funkcje abs() i labs(),
    funkcje llabs() oraz imaxabs() zostały dodane w C99.

UWAGI

    Wartość bezwzględna najmniejszej ujemnej liczby całkowitej jest nieokreślona.

    Funkcja llabs() jest zawarta w bibliotece glibc od wersji 2.0. Funkcja imaxabs() jest
    zawarta w glibc od wersji 2.1.1

    Aby funkcja llabs() była zadeklarowana, może być potrzebne zdefiniowanie _ISOC99_SOURCE
    lub _ISOC9X_SOURCE (w zależności od wersji glibc) jeszcze przed dołączeniem standardowych
    nagłówków.

    Domyślnie GCC obsługuje abs(), labs() oraz (od GCC 3.0) llabs() i imaxabs() jako funkcje
    wbudowane.

ZOBACZ TAKŻE

    cabs(3), ceil(3), fabs(3), floor(3), rint(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>,  Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.