Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    basename, dirname - wydzielenie składników nazwy ścieżki

SKŁADNIA

    #include <libgen.h>

    char *dirname(char *path);

    char *basename(char *path);

OPIS

    Ostrzeżenie: istnieją dwie różne funkcje basename() — patrz niżej.

    Funkcje dirname() i basename() rozbijają zakończony znakiem null łańcuch nazwy ścieżki
    dostępu na składowe: katalog i nazwę pliku. W typowym przypadku dirname() zwraca łańcuch
    aż do ostatniego znaku "/", ale z jego wyłączeniem, a basename() zwraca składową
    następującą po ostatnim "/". Końcowe znaki "/" nie są uważane za część nazwy ścieżki
    dostępu.

    Jeśli path nie zawiera ukośnika, dirname() zwraca łańcuch ".", podczas gdy basename()
    zwraca kopię path. Jeśli path jest łańcuchem "/", to zarówno dirname(), jak i basename()
    zwracają łańcuch "/". Jeśli path jest wskaźnikiem null lub wskazuje na pusty łańcuch
    znaków, to zarówno dirname(), jak i basename() zwracają łańcuch ".".

    Połączenie łańcucha zwróconego przez dirname() z "/" i łańcuchem zwróconym przez
    basename() daje pełną nazwę ścieżki dostępu.

    Zarówno dirname(), jak i basename() mogą zmienić zawartość path, tak więc może być
    potrzebne przekazanie kopii podczas wywoływania którejkolwiek z tych funkcji.

    Funkcje te mogą zwrócić wskaźniki do statycznie alokowanej pamięci, która może zostać
    nadpisana przez kolejne wywołania. Alternatywnie mogą zwrócić wskaźniki do części path,
    tak że łańcuch znaków wskazywany przez path nie powinien być ani zmieniany, ani usuwany aż
    do momentu, w którym wskaźnik zwrócony przez opisywane funkcje nie będzie już potrzebny.

    Poniższa lista przykładów (wzięta z SUSv2) pokazuje łańcuchy znaków zwracane przez
    dirname() i basename() dla różnych ścieżek:

       ścieżka   dirname  basename
       /usr/lib  /usr   lib
       /usr/    /     usr
       usr     .     usr
       /      /     /
       .      .     .
       ..     .     ..

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zarówno dirname(), jak i basename() zwracają wskaźniki do zakończonych znakiem null
    łańcuchów znaków (nie należy tych wskaźników przekazywać do free(3)).

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │basename(), dirname() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI

    Istnieją dwie różne wersji funkcji basename(): wersja POSIX opisana powyżej oraz wersja
    GNU, która jest dostępna po

      #define _GNU_SOURCE     /* Patrz feature_test_macros(7) */
    #include <string.h>

    Wersja GNU nigdy nie zmienia swojego argumentu oraz zwraca pusty łańcuch znaków, jeśli
    path kończy się znakiem ukośnika, w szczególności gdy path jest równe "/". Nie istnieje
    wersja GNU funkcji dirname().

    W bibliotece GNU wersja POSIX funkcji basename() jest używana, gdy dołączony jest plik
    nagłówkowy <libgen.h>. W przeciwnym wypadku używana jest wersja GNU.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

    W implementacji biblioteki glibc POSIX-owych wersji tych funkcji modyfikują one swoje
    argumenty i powodują błąd naruszenia ochrony pamięci, jeśli są wywołane z statycznym
    łańcuchem znaków takim jak "/usr". Do wersji 2.2.1 biblioteki glibc dirname() niepoprawnie
    obsługiwało nazwy ścieżek dostępu z końcowymi znakami "/" i generowało błąd naruszenia
    ochrony pamięci, gdy podało się się NULL jako argument.

PRZYKŁAD

      char *dirc, *basec, *bname, *dname;
      char *path = "/etc/passwd";

      dirc = strdup(path);
      basec = strdup(path);
      dname = dirname(dirc);
      bname = basename(basec);
      printf("dirname=%s, basename=%s\n", dname, bname);

ZOBACZ TAKŻE

    basename(1), dirname(1)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.