Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    btree - metoda dostępu do bazy btree

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <db.h>

OPIS

    Ważna uwaga: Ta strona podręcznika ekranowego opisuje interfejsy dostarczane przez
    bibliotekę glibc aż do wersji 2.1. Od wersji 2.2 glibc już nie zawiera tych interfejsów.
    Najprawdopodobniej to czego szukasz, to API dostarczane przez bibliotekę libdb.

    Funkcja  dbopen()  stanowi interfejs biblioteczny do plików baz danych. Jednym z
    obsługiwanych formatów są pliki btree. Ogólny opis metod dostępu do baz danych znajduje
    się w dbopen(3), a ta strona podręcznika opisuje jedynie informacje specyficzne dla btree.

    Struktura  danych  btree  stanowi uporządkowaną, zrównoważoną strukturę drzewiastą,
    przechowującą powiązane pary klucz/dane.

    Specyficzna dla metody dostępu btree struktura danych używana przez dbopen(3) jest
    zdefiniowana w pliku nagłówkowym <db.h> następująco:

      typedef struct {
        unsigned long flags;
        unsigned int cachesize;
        int      maxkeypage;
        int      minkeypage;
        unsigned int psize;
        int     (*compare)(const DBT *key1, const DBT *key2);
        size_t   (*prefix)(const DBT *key1, const DBT *key2);
        int      lorder;
      } BTREEINFO;

    Struktura ta zawiera następujące elementy:

    flags Wartość znacznika jest określona przez alternatywę bitową (OR) dowolnych z
       następujących wartości:

       R_DUP Zezwala na powtarzające się w drzewie klucze, tzn. pozwala dodawać klucze,
           które  już w drzewie istnieją. Domyślnym zachowaniem, jak opisano w
           dbopen(3), jest nadpisywanie istniejącego  pasującego  klucza  podczas
           wprowadzania nowego klucza lub niepomyślne zakończenie, gdy podany jest
           znacznik R_NOOVERWRITE. Znacznik R_DUP jest nadpisywany przez znacznik
           R_NOOVERWRITE; gdy znacznik R_NOOVERWRITE jest podany, próba dodania do
           drzewa klucza, który już istnieje, zakończy się niepowodzeniem.

           Jeśli baza danych zawiera powtarzające się klucze, kolejność pobierania
           kluczy/danych  za  pomocą funkcji get jest niezdefiniowana, jednakże,
           wywołania funkcji seq z ustawionym znacznikiem R_CURSOR zawsze zwrócą
           logicznie "pierwszy" z dowolnej grupy powtarzających się kluczy.

    cachesize
       Sugerowany maksymalny rozmiar (w bajtach) bufora w pamięci. Wartość ta stanowi
       jedynie zalecenie, więc metoda dostępu raczej przydzieli więcej pamięci niż
       zawiedzie. Ze względu na to, że każde poszukiwanie bada stronę korzenia drzewa,
       buforowanie najczęściej używanych stron istotnie skróci czas dostępu. Dodatkowo,
       fizyczne zapisy będą opóźnione na tyle, na ile będzie to możliwe, więc umiarkowany
       bufor może istotnie zmniejszyć liczbę operacji wejścia/wyjścia.  Oczywiście,
       korzystanie z bufora zwiększa (ale jedynie zwiększa) prawdopodobieństwo uszkodzenia
       lub utraty danych, jeśli system ulegnie awarii podczas  gdy  drzewo  jest
       modyfikowane. Jeśli cachesize wynosi 0 (nie podano rozmiaru) używany jest bufor
       domyślny.

    maxkeypage
       Maksymalna liczba kluczy, które będą przechowywane w ramach pojedynczej strony.
       Aktualnie nie zaimplementowane.

    minkeypage
       Minimalna liczba kluczy przechowywanych w ramach pojedynczej strony. Wartość ta
       służy do określania, które klucze będą przechowywane w stronach nadmiarowych, to
       jest jeśli klucz lub element danych jest większy niż rozmiar strony podzielony
       przez wartość minkeypage, będzie on przechowywany w stronie nadmiarowej, zamiast w
       stronie właściwej. Jeśli minkeypage wynosi 0 (nie podano minimalnej liczby kluczy),
       użyta zostanie wartość 2.

    psize Rozmiar strony jest rozmiarem (w bajtach) stron używanych przez węzły drzewa.
       Minimalny rozmiar strony wynosi 512 bajtów, a maksymalnym rozmiarem jest 64K. Jeśli
       psize wynosi 0 (nie podano rozmiaru strony), rozmiar strony jest wybierany w
       oparciu o rozmiar bloku używanego systemu plików.

    compare
       Compare jest funkcją porównywania kluczy.  Musi ona zwracać liczbę całkowitą
       mniejszą, równą lub większą od zera, gdy klucz będący pierwszym argumentem jest,
       odpowiednio, mniejszy, równy, większy niż klucz będący drugim argumentem. Dla
       danego drzewa przy każdym jego otwarciu musi być używana ta sama  funcja
       porównawcza.  Jeśli compare ma wartość NULL (nie podano funkcji porównawczej),
       klucze będą porównywane leksykalnie, przy czym krótsze klucze będą uważane za
       mniejsze niż klucze dłuższe.

    prefix Prefix jest funkcją porównywania przedrostków. Jeśli zostanie podana, musi ona
       zwracać liczbę bajtów argumentu będącego drugim kluczem, które są niezbędne dla
       określenia czy jest on większy niż klucz będący pierwszym argumentem. Gdy klucze
       będą równe, powinna zostać zwrócona długość klucza. Uwaga, przydatność tej funkcji
       silnie zależy od danych, jednak dla pewnych zbiorów danych jej używanie może
       prowadzić do istotnie zmniejszonych rozmiarów  drzewa  i  krótszych  czasów
       poszukiwania. Jeśli prefix ma wartość NULL (nie podano funkcji prefix) oraz nie
       podano funkcji porównawczej, użyta zostanie  domyślna  funkcja  porównywania
       leksykalnego.  Jeśli prefix ma wartość NULL i podano funkcję porównawczą, nie
       będzie wykonywane porównywanie przedrostków.

    lorder Kolejność bajtów dla liczb całkowitych w przechowywanych metadanych bazy.  Liczba
       powinna reprezentować kolejność jako liczbę całkowitą; na przykład, porządek
       grubokońcy byłby liczbą 4,321. Jeśli lorder wynosi 0 (nie podano kolejności) użyta
       zostanie aktualna, systemowa kolejność.

    Jeśli plik już istnieje (i nie podano znacznika O_TRUNC), wartości podane dla parametrów
    flags, lorder i psize zostaną zignorowane na rzecz wartości używanych w czasie tworzenia
    drzewa.

    Liniowe  przeglądanie  drzewa  "do przodu" odbywa się od najmniejszego klucza do
    największego.

    Przestrzeń zwolniona przez usunięcie par klucz/dane z drzewa nie jest nigdy odzyskiwana,
    jednakże, jest ona normalnie dostępna dla ponownego użycia. Oznacza to, że struktura
    przechowująca drzewo btree może jedynie rosnąć. Jedynym rozwiązaniem jest unikanie
    nadmiernego usuwania lub okresowe tworzenie świeżego drzewa na podstawie przeglądania
    istniejcego drzewa.

    Przeszukiwania, wstawiania i usunięcia w btree odbywają się w czasie O lg base N, gdzie
    base jest czynnikiem średniego wypełnienia. Często, wprowadzanie do drzew btree danych
    uporządkowanych prowadzi do niskiego czynnika wypełnienia.  Ta implementacja została
    zmodyfikowana, aby uczynić uporządkowane wprowadzanie najkorzystniejszym przypadkiem,
    uzyskując w wyniku tego dużo lepszy niż normalnie czynnik wypełnienia stron.

BŁĘDY

    Funkcje metod dostępu btree mogą zawieść i ustawić errno dla dowolnego z błędów podanych w
    podręczniku funkcji bibliotecznej dbopen(3).

USTERKI

    Obsługuje jedynie ostrokońcy i grubokońcy porządek bajtów.

ZOBACZ TAKŻE

    dbopen(3), hash(3), mpool(3), recno(3)

    The Ubiquitous B-tree, Douglas Comer, ACM Comput. Surv. 11, 2 (czerwiec 1979), 121-138.

    Prefix B-trees, Bayer and Unterauer, ACM Transactions on Database Systems, t. 2, 1 (marzec
    1977), 11-26.

    The Art of Computer Programming Vol. 3: Sorting and Searching, D.E. Knuth, 1968, str.
    471-480.

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2012-04-23                  BTREE(3)