Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    drand48,  erand48, lrand48, nrand48, mrand48, jrand48, srand48, seed48, lcong48 -
    generowanie jednolicie rozłożonych liczb pseudolosowych

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    double drand48(void);

    double erand48(unsigned short xsubi[3]);

    long int lrand48(void);

    long int nrand48(unsigned short xsubi[3]);

    long int mrand48(void);

    long int jrand48(unsigned short xsubi[3]);

    void srand48(long int seedval);

    unsigned short *seed48(unsigned short seed16v[3]);

    void lcong48(unsigned short param[7]);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    Wszystkie funkcje powyżej: _XOPEN_SOURCE
      || /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
      || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje te generują liczby pseudolosowe korzystając z liniowego algorytmu kongruencyjnego
    i 48-bitowej arytmetyki liczb całkowitych.

    Funkcje drand48() i erand48() zwracają nieujemne zmiennoprzecinkowe wartości podwójnej
    precyzji równomiernie rozłożone w przedziale [0.0, 1.0).

    Funkcje lrand48() i nrand48() zwracają nieujemne wartości long integer równomiernie
    rozłożone w przedziale [0, 2^31).

    Funkcje mrand48() i jrand48() zwracają wartości long integer ze znakiem równomiernie
    rozłożone w przedziale [-2^31, 2^31).

    Funkcje srand48(), seed48() i lcong48() to funkcje inicjujące. Jedna z nich powinna zostać
    wywołana przed użyciem funkcji drand48(), lrand48() czy mrand48(). Funkcje erand48(),
    nrand48() i jrand48() nie wymagają wcześniejszego wywołania funkcji inicjującej.

    Wszystkie te funkcje generują ciąg 48-bitowych liczb całkowitych Xi według liniowego wzoru
    kongruencyjnego:

       Xn+1 = (aXn + c) mod m, gdzie n >= 0

    Parametr m = 2^48, ponieważ korzystamy z 48-bitowej arytmetyki. Jeśli nie wywołano
    lcong48(), to parametry a i c przyjmują wartości:

       a = 0x5DEECE66D
       c = 0xB

    Wartość zwracana przez każdą z funkcji drand48(), erand48(), lrand48(), nrand48(),
    mrand48() czy jrand48() jest obliczana przez wygenerowanie następnego 48-bitowego Xi z
    ciągu, a następnie skopiowanie odpowiedniej liczby bardziej znaczących bitów Xi, zależnej
    od zwracanego typu danych, i przekształcenie ich w zwracaną wartość.

    Funkcje drand48(), lrand48() i mrand48() przechowują ostatnią 48-bitową wartość Xi w
    wewnętrznym buforze. Funkcje erand48(), nrand48() i jrand48() wymagają od wywołującego je
    programu zapewnienia miejsca dla kolejnych wartości Xi w tablicy xsubi podanej jako
    argument. Te funkcje są inicjowane przez umieszczenie w tablicy początkowych wartości Xi
    przed pierwszym wywołaniem funkcji.

    Funkcja inicjująca srand48() wpisuje wartość argumentu seedval do Xi, ustawiając 32
    bardziej znaczące bity. Mniej znaczącym 16 bitom zawsze nadawana jest wartość 0x330E.

    Funkcja inicjująca seed48() zmienia wartość Xi na 48-bitową wartość podaną w argumencie
    tablicowym seed16v. Poprzednia wartość Xi jest kopiowana do wewnętrznego bufora, a
    wskaźnik do tego bufora jest zwracany przez funkcję seed48().

    Funkcja inicjująca lcong48() pozwala określić początkowe wartości dla Xi, a oraz c.
    Elementy tablicy param[0-2] określają Xi, param[3-5] określają a, a param[6] określa c. Po
    wywołaniu lcong48() każde następne wywołanie srand48() czy seed48() przywróci standardowe
    wartości a i c.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość        │
    ├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
    │drand48(), erand48(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:drand48 │
    │lrand48(), nrand48(), │            │            │
    │mrand48(), jrand48(), │            │            │
    │srand48(), seed48(), │            │            │
    │lcong48()       │            │            │
    └──────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘
    Powyższe funkcje zapisują globalne informacje o stanie generatora liczb losowych, tak więc
    nie są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4.

ZOBACZ TAKŻE

    rand(3), random(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                 DRAND48(3)