Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    expr - Oblicz wyrażenie

SKŁADNIA

    expr arg ?arg arg ...?
_________________________________________________________________

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Łączy kolejne parametry arg (dodając między nimi spacje) i analizuje wynik jako wyrażenie
    Tcl, zwracając wartość. Dozwolone wyrażenia Tcl są podzbiorem operatorów dozwolonych w
    wyrażeniach C i mają takie samo znaczenie i pierwszeństwo, jak odpowiadające im operatory
    C. Wyrażenia dają prawie zawsze wyniki numeryczne (całkowite, lub zmiennoprzecinkowe).
    Np. wyrażenie
       expr 8.2 + 6
    przechodzi w 14.2. Wyrażenia Tcl różnią się od wyrażeń C tym, że operandy są podawane w
    inny sposób. Poza tym, wyrażenia Tcl obsługują operandy nienumeryczne oraz porównania
    łańcuchów.

OPERANDY

    Wyrażenie Tcl składa się z kombinacji operandów, operatorów i nawiasów. Między operandami
    i operatorami można używać białych spacji; są one ignorowane. Tam gdzie mozliwe, operandy
    są interpretowane jako wartości całkowite. Wartości całkowite można podawać dziesiętnie
    (normalny wypadek), ósemkowo (jeśli pierwszym znakiem operandu jest 0) lub szesnastkowo
    (jeśli pierwszymi znakami operandu są 0x). Jeśli operand nie jest w żadnym z powyszszych
    formatów całkowitych, to o ile jest to możliwe,  jest  traktowany  jako  liczba
    zmiennoprzecinkowa. Zmienne zmiennoprzecinkowe mogą być podawane w dowolny ze sposobów,
    obsługiwanych przez zgodny z ANSI kompilator C (poza tym, że przyrostki f, F, l i L w
    większości instalacji nie będą dozwolone). Na przykład, wszystkie następujące liczby są
    poprawnymi liczbami zmiennoprzecinkowymi: 2.1, 3., 6e4, 7.91e+16. Jesli nie jest możliwa
    interpretacja numeryczna, to operand jest pozostawiany jako łańcuch (wtedy jednak można
    stosować tylko ograniczony zestaw operatorów).

    Operandy mogą być podawane w następujące sposoby:

    [1]  Jako wartość numeryczną, całkowitą albo zmiennoprzecinkową.

    [2]  Jako zmienną Tcl, przy użyciu standardowej notacji $.  Wartość zmiennej zostanie
       wykorzystana jako operand.

    [3]  Jako łańcuch ujęty w podwójne cudzysłowy. Przetwarzanie wyrażenia będzie wrażliwe
       na podstawienia ukośnikowe, zmiennych i komend, i użyje wyniku jako operandu.

    [4]  Jako łańcuch ujęty w nawiasy klamrowe. Znaki między klamrą otwierającą i zamykającą
       zostaną użyte jako operand bez żadnego podstawiania.

    [5]  Jako komenda Tcl w naiwasach kwadratowych. Komenda zostanie wykonana, a jej wynik
       użyty jako operand.

    [6]  Jako funkcja matematyczna, której argumenty mają dowolną z powyższych postaci, taka
       jak sin($x). Zobacz niżej dla listy zdefiniowanych funkcji.

    Tam gdzie zachodzą podstawienia, są one dokonywane przez instrukcje wyrażenia. Jednak
    mógł też zostać już wykonany inny poziom podstawiania, dokonywany przez przetwarzacza
    poleceń przed wywołaniem przetwarzacza wyrażeń. Jak pokazuje poniższa dyskusja, zwykle
    najlepiej jest ujmować wyrażenia w klamry, co zapobiega by przetwarzacz dokonał podstawień
    zawartości.

    Dla pewnych przykładów prostych wyrażeń, załóżmy że zmienna a ma wartość 3, a zmienna b
    wartość 6. Następnie, komenda po lewej stronie każdej z linii da wynik, widoczny po
    prawej stronie.
       expr 3.1 + $a      6.1
       expr 2 + "$a.$b"    5.6
       expr 4*[llength "6 2"] 8
       expr {{word one} < "word $a"}0

OPERATORY

    Poniżej  wymienione  są prawidłowe operatory; są one zgrupowane według malejącego
    priorytetu:

    - + ~ !     Jednoargumentowy minus, jednoargumentowy plis, bitowy NOT i logiczny
              NOT.  Żaden z tych operatorów nie może być stosowany do operandów
              łańcuchowych, a bitowy NOT może być stosowany tylko do  liczb
              całkowitych.

    * / %       Mnożenie, dzielenie, reszta. Żaden z tych operatorów nie może być
              stosowany do operandów łańcuchowych, a reszta może być stosowana tylko
              do liczb całkowitych. Reszta ma zawsze znak dzielnika i jej wartość
              absolutna jest zawsze mnijesza niż wartość dzielnika.

    + -        Dodawanie i  odejmowanie.  Prawidłowe  dla  dowolnych  operandów
              numerycznych.

    << >>       Przesuwanie  w lewo i w prawo. Prawidłowe tylko dla operandów
              całkowitych. Przesuwanie w prawo propaguje bit znaku.

    < > <= >=    Logiczny mniejszy, większy, mniejszy lub równy, większy lub równy.
              Każdy operator daje 1 jeśli warunek jest spełniony lub 0 w przeciwnym
              wypadku. Operandami mogą być zarówno wartości numeryczne, jak i
              łańcuchowe, w którym wypadku dokonywane jest porównywanie łańcuchów.

    == !=       Logiczna równość i nierówność. Każdy operator daje wynik zero/jeden.
              Prawidłowe dla wszelkich operandów.

    &          Bitowy AND. Prawidłowy tylko dla operandów całkowitych.

    ^          Bitowy XOR. Prawidłowy tylko dla operandów całkowitych.

    |          Bitowy OR. Prawidłowy tylko dla operandów całkowitych.

    &&         Logiczny AND. Daje 1 jeśli obydwa operandy są niezerowe, lub 0 w
              przeciwnym  wypadku.  Prawidłowe  dla  operandów  logicznych  i
              numerycznych.

    ||         Logiczny OR. Daje 0 jeśli obydwa operandy są zerowe lub 1 w przeciwnym
              wypadku. Prawidłowe dla operandów logicznych i numerycznych.

    x?y:z        Jeżeli-to-inaczej, jak w C. Jeśli x rozwija się na wartość niezerową,
              to wynikiem jest wartość y. W przeciwnym wypadku wartością wynikową
              jest z. Operand x musi mieć wartość numeryczną.

    Zobacz podręcznik C dla dalszych szczegółów o wynikach, dawanych przez operatory.
    Wszystkie operatory binarne grupują się od lewej do prawej w tym samym priorytecie. Np.
    komenda
       expr 4*2 < 7
    daje 0.

    Operatory &&, || i ?: mają ``leniwą analizę'', zupełnie jak w C, co znaczy, że operandy
    nie są analizowane jeśli nie ma takiej potrzeby do określenia wyniku. Np. w komendzie
       expr {$v ? [a] : [b]}
    analizowane będzie tylko jedno z [a] lub [b], zależnie od wartości $v. Zauważ jednak, że
    jest to prawdziwe tylko jeśli całe wyrażenie jest ujęte w nawiasy klamrowe; w przeciwnym
    wypadku przetwarzacz Tcl przemieli zarówno [a] jak i [b] jeszcze przed wywołaniem komendy
    expr.

FUNKCJE MATEMATYCZNE

    Tcl obsługuje następujące funkcje matematyczne wyrażeń:

    acos  cos   hypot  sinh
    asin  cosh  log   sqrt
    atan  exp   log10  tan
    atan2  floor  pow   tanh
    ceil  fmod  sin

    Każda z tych funkcji woła funkcję biblioteki matematycznej o tej samej nazwie. Tcl ponadto
    implemntuje  następujące  funkcje  dla  konwersji  między  liczbami  całkowitymi,
    zmiennoprzecinkowymi i losowania liczb losowych:

    abs(arg)
       Zwraca wartość modułu arg. Arg może być liczbą całkowitą, lub zmiennoprzecinkową;
       wynik jest zwracany w tej samej postaci.

    double(arg)
       Jeśli arg jest liczbą zmiennoprzecinkową, zwracane jest arg. W przeciwnym wypadku
       arg jest konwertowany na postać zmiennoprzecinkową i zwracany w tej postaci.

    int(arg)
       Jak wyżej, ale zamiana na liczbę całkowitą.

    rand() Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową w zakresie od zera do 1. Nasienie pochodzi z
       wewnętrznego zegara maszyny, lub może być ustawiane ręcznie funkcją srand.

    round(arg)
       Jeśli arg jest całkowite, zwracane jest arg. W przeciwnym wypadku arg jest
       konwertowane na postać całkowitą poprzez zaokrąglanie.

    srand(arg)
       Parametr arg, który musi być liczbą całkowitą, służy do resetowania nasienia
       generatora liczb losowych. Zwraca pierwszą liczbę losową dla tego nasienia. Każdy
       interpreter ma swoje własne nasienie.

    W dodatku do tych predefiniowanych funkcji, aplikacje mogą definiować inne funkcje,
    korzystając z Tcl_CreateMathFunc().

TYPY, PRZEPEŁNIENIE I PRECYZJA

    Wszystkie obliczenia wewnętrzne na liczbach całkowitych są dokonywane w typie long z C, a
    wszystkie obliczenia zmiennoprzecinkowe na typie double. Podczas konwersji łańcucha na
    liczbę zmiennoprzecinkową, wykrywane jest przepełnienie eksponentne, co powoduje błąd Tcl.
    Dla konwersji łańcucha na liczbę całkowitą, wykrywanie przepełnienia zależy od zachowania
    pewnych funkcji biblioteki C, więc raczej nie można na tym polegać.

    Konwersja między reprezentacjami całkowitymi,  zmiennoprzecinkowymi  i  łańcuchowymi
    operandów jest wykonywana automatycznie tam gdzie potrzeba. Dla obliczeń arytmetycznych
    zmienne całkowite są używane tak długo, aż nie pojawi się liczba zmiennoprzecinkowa i
    wtedy zaczyna się używanie liczb zmiennoprzecinkowych. Na przykład,
       expr 5 / 4
    zwraca 1, podczas gdy
       expr 5 / 4.0
       expr 5 / ( [string length "abcd"] + 0.0 )
    zwraca 1.25.  Wartości zmiennoprzecinkowe są zawsze zwracane z ``.'' lub e, więc nie
    wyglądają jak liczby całkowite. Na przykład,
       expr 20.0/5.0
    zwraca 4.0, nie 4.

OPERACJE ŁAŃCUCHOWE

    Jeśli jeden z operandów porównania jest łańcuchem, a drugi ma wartość numeryczną, to
    operand numeryczny jest konwertowany z użyciem formatu %d lub %g funkcji sprintf(3) języka
    C z powrotem na łańcuch. Na przykład komendy
       expr {"0x03" > "2"}
       expr {"0y" < "0x12"}
    zwracają 1. Pierwsze porównanie jest dokonywane w porównaniu całkowitym, a drugie w
    porównaniu łańcuchowym, po przekonwertowaniu drugiego operandu na łańcuch 18. Ponieważ
    Tcl ma tendencje do traktowania wartości tam gdzie możliwe jako liczby, to używanie
    operatorów == i podobnych nie jest dobrym pomysłem, jeśli naprawdę chcesz porównania
    łańcuchowego; lepiej użyć komendy string compare.

ROZWAŻANIA O WYDAJNOŚCI

    Jeśli chcesz jak największej szybkości i najmniejszego zajmowania pamięci, ujmuj wyrażenia │
    w klamry. Umożliwia to kompilatorowi kodu bitowego Tcl wygenerowanie jak najlepszego kodu. │

    Jak wspomniano wyżej, w wyrażeniach dokonuje się dwóch podstawień: raz przez przetwarzacz │
    Tcl, raz przez komendę expr. Na przykład, komendy                     │
       set a 3set b {$a + 2}expr $b*4                                      │
    zwracają 11, a nie wielokrotność 4.  Jest tak dlatego, że przetwarzacz Tcl najpierw │
    podstawia za $a + 2 zmienną b, a następnie komenda expr przetwarza wyrażanie $a + 2*4.   │

    Większość wyrażeń nie wymaga drugiej kolejki podstawień. Są one albo ujmowane w klamry, │
    albo ich proces podstawiania zmiennych i komend daje liczby i łańcuchy, nie wymagające │
    podstawień jako takich. Jednak z uwagi na to, że nieuklamrowione wyrażenia wymagają dwóch │
    rund podstawień, kompilator kodu bitowego musi emitować dodatkowe instrukcje obsługi │
    takiej sytuacji.  Najkosztowniejszy kod generowany jest dla nieuklamrowionych wyrażeń, │
    które zawierają podstawienia komend. Wyrażenia te muszą być implementowane  przez │
    generowanie nowego kodu za każdym wykonaniem wyrażenia.

SŁOWA KLUCZOWE

    arytmetyka, logiczny, porównanie, wyrażenie, porównanie rozmyte

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3tcl expr

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.