Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    clearerr, feof, ferror, fileno - sprawdzenie i zmiana stanu strumienia

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    void clearerr(FILE *stream);

    int feof(FILE *stream);

    int ferror(FILE *stream);

    int fileno(FILE *stream);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    fileno(): _POSIX_C_SOURCE

OPIS

    Funkcja clearerr() usuwa znaczniki końca pliku i błędu dla strumienia wskazywanego przez
    stream.

    Funkcja feof() sprawdza znacznik końca pliku dla strumienia wskazywanego przez stream,
    zwracając wartość niezerową, jeśli jest ustawiony. Znacznik końca pliku może zostać
    usunięty tylko za pomocą funkcji clearerr().

    Funkcja ferror() sprawdza znacznik błędu dla strumienia wskazywanego przez stream,
    zwracając wartość niezerową, jeśli jest ustawiony. Znacznik błędu może zostać usunięty
    tylko za pomocą funkcji clearerr().

    Funkcja fileno() bada podany jako argument strumień stream i zwraca jego numeryczny
    deskryptor pliku.

    Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

BŁĘDY

    Funkcje te nie powinny zawieść i nie powinny zmieniać zewnętrznej zmiennej errno.
    (Jednakże w przypadku gdy fileno() stwierdzi, że jej argument nie jest prawidłowym
    strumieniem, musi zwrócić -1 i ustawić errno na EBADF).

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │clearerr(), feof(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │ferror(), fileno() │            │     │
    └────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    Funkcje clearerr(), feof() i ferror() są zgodne ze standardami C89, C99, POSIX.1-2001 i
    POSIX.1-2008.

    Funkcja fileno() jest zgodna z POSIX.1-2001 i POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

    open(2), fdopen(3), stdio(3), unlocked_stdio(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                 FERROR(3)